Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil Davaları

Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil DavalarıSayfa Sayısı
:  
562
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5118-55-6

66,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ

  2006 yılında yayımlanan "Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil Davaları" kitabımın birinci ve ikinci baskısının tükenmesi üzerine, bu üçüncü baskıya gidilmiştir.  

Kitabın sayfa adedini arttıran tekrarlardan kaçınarak ve benzer örnek kararların sayısı aşağıya çekilerek işlenen konular sadeleştirilmiş, bu nedenle kitap üç bölüm halinde tek cilt olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde tapusuz taşınmazların, ikinci bölümde tapulu taşınmazların olağanüstü zamanaşımı yolu ile kazanılması, üçüncü bölümde de tapusuz taşınmazların tescili, tapulu taşınmazların tapu kayıtlarının iptal ve tesciline ilişkin davalarda dikkate alınması zorunlu olan usul kuralları sınırlı olarak incelenmiştir.

 

Bu eserin hazırlanmasında büyük emekleri geçen değerli dostum, seçkin hukukçu Yargıtay onursal üyesi A. Yetkin Görbil'e, kitabın titizlikle yayıma hazırlanmasını sağlayan Av. Oğuz Kaan Doğan ve Av. Erdoğan Sapanoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ederim.

 

Aynı şekilde kitabın yayımını gerçekleştiren Bilge Yayınevi sahiplerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi borç bilirim.

 

Yararlı olması dileğiyle.


Ankara-Ocak 2014 Süleyman SAPANOĞLU

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.................................................................................... VII

KAYNAKÇA........................................................................................ XIII

KISALTMALAR................................................................................. XV

BİRİNCİ   BÖLÜM

ZİLYETLİKTEN KAYNAKLANAN TESCİL DAVALARI

§ -1. GİRİŞ........................................................................................ 1

KAZANMA   KOŞULLARI A-TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞULLAR

§ -2. Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olmaması............................................. 9

 1. Genel olarak.................................................................................... 9
 2. Tapu kaydı kavramı........................................................................ 14

a- Eski döneme ait kayıtlar.............................................................. 16

b- Yeni döneme ait kayıtlar............................................................. 16

3- Tapu kaydı sayılan belgeler............................................................. 17

a- Onanmış yoklama kayıtları.......................................................... 17

b-Süresinde tapu dairelerine devredilmiş vakıf defterlerinde yazılı

kayıtlar.............................................................................................. 18

c-Mütevellileri tarafından tapu dairelerine devredilmiş temessük

kayıtlan............................................................................................. 18

d-Tapu dairelerine devredilmiş Hazine-i Hassa defterleri................... 19

 1. Tapu kaydı sayılmayan belgeler....................................................... 19
 2. İşleme tabi kayıtlar......................................................................... 23

§3-TAŞINMAZIN KAZANILMAYA ELVERİŞLİ OLMASI.............. 27

Genel olarak...................................................................................... 27

§-4. TARIMA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR................. 35

1- Genel olarak.................................................................................. 35

a-Ekilemez arazi............................................................................. 36

b- Boz ve hali yerler....................................................................... 37

c-Taşlık ve kayalıklar..................................................................... 38

d-Çahhk ve fundalıklar0......................................................................................... 40

e-Köy boşlukları()..................................................................................................... 44  

§- 5. İMAR- İHYA................................................................................. 49

1 - Genel olarak................................................................................ 49

2- 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre imar- ihya................................ 54

3 - İhyanın koşullan............................................................................ 55

a-Taşınmaza ilişkin koşullar............................................................. 55

b- Zilyetliğe ilişkin koşul.................................................................. 62

c-Taşmmazın tarım arazisi haline getirilmesi..................................... 63

d- İmar planına ilişkin koşul............................................................. 69

4-İhya olgusunun kanıtlanması............................................................. 74

§- 6. YABANİ ZEYTİNLİKLERİN /DELİCELİKLERİN
İMAR-ISLAHI....................................................................................... 79

1-Genel olarak.................................................................................. 79

2-3402 sayılı KK. una göre yabani zeytinliklerin ıslahı........................... 83

3-3573 sayılı Kanun uyarınca yabani zeytinliklerin imar-ıslahı................ 84

§- 7. TESPİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZLARIN

İMAR-İHYASI........................................................................................ 89

§ 8- KAMU HİZMET MALLARI....................................................... 101

1-Genel olarak................................................................................. 101

2-Mezarhklar................................................................................... 102

3-Pazar yerleri................................................................................. 106

4-Mesire yerleri............................................................................... 106

5- Cami ve namazgahlar................................................................... 106

6-Hizmet malı boşluklar.................................................................... 107

§ 9 - KÖY ORTA MALLARI............................................................... 109

 1. Yasal düzenleme.......................................................................... 109
 2. Orta malların türleri...................................................................... 111

a-Mera, yaylak ve kışlaklar........................................................... 111

b-Genel harman yerleri................................................................. 122

c-Panayır yerleri.......................................................................... 125

d- Sıvat ve eyrek yerleri................................................................ 126

e- Yollar, meydanlar ve köprüler.................................................... 127

3-Orta malı niteliğinin kazandırılması.................................................. 129

4-Ortamal niteliğinin kaybettirilmesi................................................... 133

§ 10 - YARARLANMASI KAMUYA AİT SULAR............................. 139

1-Genel olarak................................................................................. 139

2-Yer altı suları................................................................................ 142

3-Kıyı Kanunu kapsamında olan sular................................................ 145

 1. Kıyı kenar çizgisinin tespiti............................................................ 155
 2. Akarsuların eski yatakları.............................................................. 165

 1. Kumluk yerler.............................................................................. 171
 2. Su altında kalan taşınmazlar.......................................................... 173

§ 11- DOLDURMA VE KURUTMA YOLU İLE ARAZİ KAZANILMASI...................................................................... 179

1-Genel olarak................................................................................. 179

§12-ORMANLAR................................................................................ 185

1-Genel olarak................................................................................. 185

 1. 6831 sayılı Orman Kanunu............................................................ 189
 2. Orman içi boşluklar/ açıklıklar........................................................ 192
 3. Orman sayılan yerlerin belirlenmesi................................................ 196

a- Orman kadastrosu yapılan bölgelerde:........................................ 196

b- Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde:..................................... 198

5-Orman niteliği ile tespit dışı bırakılan taşınmazlar.............................. 200

 1. Nitelik kaybı sebebiyle orman sınırlan dışına çıkarılan yerler............. 205
 2. Makiye ayrılan taşınmazlar............................................................ 206

8-Milli parklar.................................................................................. 208

§13 - DOĞAL KAYNAKLAR VE SERVETLER............................... 211

1- Madenler ve tuzlar....................................................................... 211

2-Taşocakları ve tuğla harmanları...................................................... 212

§ 14-KANUNİ KISITLAMALAR NEDENİYLE

KAZANILMAYAN TAŞINMAZLAR................................................ 215

1-Vakıf taşınmazları......................................................................... 215

2-Kültür, Tabiat Varlıkları ile Koruma ve Sit Alanları.......................... 219

 1. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri.............................................. 224
 2. Kömür Havzasında kalan taşınmazlar............................................ 228

§15- KANUNLAR UYARINCA DEVLETE

KALAN TAŞINMAZLAR.......................... 235

1-  Kaçak ve yitik kişilerden kalan taşınmazlar..................................... 235

b-Kaçak ve yitik kişilere ait taşınmazların Devlete intikali................ 238

c- Kaçak ve yitik kişiden Devlete intikal eden taşınmazlar zamanaşımı

ile kazanılamazlar:............................................................................ 245

d-Kaçak ve yitik kişilerin taşınmazlarını edinme............................... 248

e-Metruke niteliğinin kalkması....................................................... 249

f- Kaçak ve yitik kişi sınırını içeren kayıtlar:.................................... 251

aa- Kaydın değişir ve genişletmeye elverişli olması:...................... 251

bb- Kaydın miktarı ile geçerli olması:........................................... 251

2- Mübadil Rumlardan Devlete geçen taşınamazlar............................ 252

a-Genel olarak............................................................................. 252

b-Mübadil Rumlar:....................................................................... 254

c-Türk ve Rum Ahalisinin mübadelesi/değişimi............................... 255

d- Mübadil Rumlardan kalan taşınmazların Devlete Geçişi............... 258

e- Zamanaşımı ile kazanılma yasağı............................................... 259

f- Mübadil Rum kişilerin taşınmazlarını edinme:............................... 260

g- Metruke niteliğinin kalkması:..................................................... 268

h-Mubadil Rum sınırını içeren kayıtlar............................................ 268

i-Gökçeada ve Bozcaada oturan Rum'lara ait taşınmazlar:............... 268

j-Bulgaristan'a göç eden Bulgar'lara ait taşınmazlar:........................ 270

k-Arnavutlar (Rum Ortodoks Arnavutlar)...................................... 271

1-Türkiye'den göç eden Rus'lara ait taşınmazlar:............................ 272

3- Osmanlı Hanedanına ait taşınmazlar.............................................. 273

1-Genel olarak............................................................................. 273

2-Osmanlı Hanedanına mensup kişilere ait taşınmazların Devlete

intikali............................................................................................. 275

3-Zamanaşımıyla kazanılamazlar................................................... 278

 1. Batıya nakledilen kişilere ait taşınmazlar..................................... 279
 2. Miras sebebiyle Devlete intikal eden taşınmazlar........................ 282

6-Mirasın Devlete intikali/kazanılması:............................................ 283

§16-SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINMAZLAR..................... 287

 1. Genel olarak................................................................................ 287
 2. Suriye uyruklu kişilerin Türkiye'deki taşınmazları............................ 288
 3. Lübnan uyruklular:....................................................................... 294

B- ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR

§ 17- MALİK SIFATIYLA ZİLYETLİK............................................. 297   ;

§ 18- ÇEKİŞMESİZ ZİLYETLİK........................................................ 313

§ 19-ARALIKSIZ ZİLYETLİK............................................................ 317

§ 20-YİRMİ YILLIK ZİLYETLİK...................................................... 325 § 21- ZAMANAŞIMI YOLU İLE KAZANILACAK TAŞINMAZ
MİKTARI............................................................................................. 337

§ 22-ZİLYETLİĞİN KANITLANMASI.............................................. 357

1-Tanık delili................................................................................... 358

2-Bilirkişi......................................................................................... 363

3-Zilyetliğin Belgelerle Kanıtlanması.................................................. 368

4-Keşif............................................................................................ 390

§ 23- ZAMANAŞIMI YOLU İLE İRTİFAK

HAKKININ KAZANILMASI.............................................................. 393

 


 

İKİNCİ   BÖLÜM

................................................................................................... 398

1- Maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan taşınmazlar................... 399

2-Yirmi yıl önce gaipliğine karar verilmiş kişilere ait taşınmazlar.. 407

B- Zilyetliğe ilişkin koşullar........................................................... 412

3- Kayıt malikinin 20 yıl önce ölmüş olması.................................. 413

  §24 -TAPULU TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI................... 397

1-Genel olarak................................................................................. 397

 

ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM

§ 25 - TESCİL DAVASINA İLİŞKİN USUL KURALLARI......................... 423

Genel olarak.................................................................................... 423

§ 26 - DAVANIN AÇILMASI................................................................... 425

§ 27- GÖREVLİ MAHKEME.................................................................. 427

1-Genel olarak.................................................................................... 427

2-Genel mahkemelerin görevi........................................................... 428

§ 28 - YETKİLİ MAHKEME................................................................... 431

Genel olarak.................................................................................... 431

§ 29 - GÖREVSİZLİK ve YETKİSİZLİK KARARLARI

ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER...................................................... 437

Genel olarak.................................................................................... 437

§ 30- TARAF VE DAVA EHLİYETİ......................................................... 441

1-Genel olarak.................................................................................... 441

2-Dava takip yetkisi......................................................................... 442

§ 31-TESCİL DAVASINDA DAVACI....................................................... 445

1-Genel olarak.................................................................................... 445

2-Türk uyruklu gerçek kişiler............................................................ 445

3-Türk uyruklu tüzel kişilerin davacı sıfatı.......................................... 464

a- Özel hukuk tüzel kişileri:............................................................. 464

aa- Dernekler............................................................................ 465

bb- Ticaret şirketleri................................................................... 467

cc- Sendikalar........................................................................... 467

dd- Siyasi partiler....................................................................... 467

ee- Vakıfların taşınmaz mal edinmeleri........................................ 468

b- Türk uyruklu kamu tüzel kişilerinin davacı sıfatı........................... 472

aa- Genel olarak........................................................................ 472

bb-Hazine ve itiraz edenlerin TMK . nun 7 13/6. maddesi uyarınca

tescil isteği...................................................................................... 473

cc-Diğer Kamu tüzel kişileri........................................................ 480

dd-Köy tüzel kişiliği.................................................................... 486

§ 32- YABANCILARIN DAVACI SIFATI......................................... 491

1 - Genel olarak.............................................................................. 491

2- Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mal kazanmaları......................... 494

§ 33 - TESCİLE İTİRAZ DAVASI...................................................... 501

1-Genel olarak................................................................................ 501

§ 34 - DAVA HAKKININ DEVRİ....................................................... 509

1-Genel olarak................................................................................ 509

§ 35- TESCİL DAVASINDA DAVALI................................................ 517

§36-İLANLAR..................................................................................... 535

Genel olarak.................................................................................... 535

§37-HÜKÜM..................................................................................... 543

Genel olarak.................................................................................... 543

§ 38- YARGILAMA GİDERLERİ....................................................... 547

1-Genel olarak................................................................................ 547

2- Yargılama harçları....................................................................... 559

§ 39- KANUN YOLLARI.................................................................... 561

Genel olarak.................................................................................... 561