Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Zamanaşımı Def'i

Zamanaşımı Def'iSayfa Sayısı
:  
432
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5548-9

127,50 TL

KİTAP HAKKINDA

Zamanaşımı ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan birçok konu ve sorunun ele alınıp incelenmesi ve çözüm yollarının gösterilmeye çalışılması, ilk defa bu çalışmada söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda tek yönlü aktarımlardan her zaman kaçındım; sorun hakkında öğreti ve uygulamadaki farklı fikirleri, kendi görüşlerimi okurun, uygulayıcının önüne sermeye çalıştım; farklı, çatışan görüşler hakkında tercih yapma ya da başka bir fikir üretme hakkı tabii ki okurun, uygulayıcının hakkı.
Dolayısıyla bu çalışma, önceki kitabın yenilenmesi veya yeniden yazılması değil, tam tersine zamanaşımının her iki hukuk dalı bakımından yeni bir bakışla, yeni bir yöntem ve üslûpla, otuz yıllık yargıçlık ve yazarlık hayatımın birikimiyle uygulamanın ihtiyaçları gözetilerek, üretilen bir çalışma olmuştur.
(Önsözden)
Konu Başlıkları
    Zamanaşımı Kavramı ve Tanımı–Zamanaşımının Kabul Sebepleri ve Amacı –Zamanaşımının Kısa Tarihçesi– Zamanaşımının Hukuki Niteliği
    Def'i Kavramı– Zamanaşımı Def'i– Zamanaşımı Def'inin İtirazlar ile İlk İtirazlar ve Dava Şartlarından Farkları
    Davada Gerçekleşen Zamanaşımı Olgusu ve Zamanaşımı Olgusu Karşısında Hâkimin Durumu
    Zamanaşımı Def'nin İleri Sürülmesi
    Zamanaşımı Def'nin Yasal Süresinden Sonra (Savunmanın Genişletilmesi Suretiyle)İleri Sürülmesi
    Davadaki Konumuna Göre Zamanaşımı Def'ini İleri Sürme Hak ve Yetkisi Bulunan Kişiler
    Milletlerarası Özel Hukukta Zamanaşımı ve Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülmesi
    İleri Sürme Hakkından Feragat
    Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Gelmesi
    Türk Borçlar Kanunu'ndaki Belli Başlı Zamanaşımı Süreleri
    Zamanaşımının İşlememesi – Zamanaşımını Durduran ve Kesen Sebepler
    Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması
    Zamanaşımı ve İspat
    Zamanaşımı Def'inin Karara Bağlanması Gereken Yargısal Aşama
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI KAVRAMI VE TANIMI–ZAMANAŞIMININ KABUL SEBEPLERİ VE AMACI –ZAMANAŞIMININ KISA TARİHÇESİ– ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
§ 1. ZAMANAŞIMI KAVRAMI  21
§ 2. ZAMANAŞIMINININ TANIMI  22
§ 3. ZAMANAŞIMININ KURUMUNUN KABUL SEBEPLERİ VE AMACI  25
§ 4. ZAMANAŞIMININ KISA TARİHÇESİ  27
§ 5. ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ  30
İkinci Bölüm:
DEF’İ KAVRAMI– ZAMANAŞIMI DEF’İ– ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İTİRAZLAR, İLE İLK İTİRAZLAR VE
DAVA ŞARTLARINDAN FARKLARI
§ 6. DEF’İ KAVRAMI VE DEF’İ TÜRLERİ  33
I. Def’i Kavramı  33
II. Def’i Türleri  35
§ 7. ZAMANAŞIMI DEF’İ  36
§ 8. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İTİRAZLAR ARASINDAKİ FARKLAR  39
§ 9. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İLK İTİRAZLAR ARASINDAKİ FARKLAR  42
§ 10. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE DAVA ŞARTLARI ARASINDAKİ FARKLAR  44
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
DAVADA GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMI OLGUSU VE
ZAMANAŞIMI OLGUSU KARŞISINDA HÂKİMİN DURUMU
§ 11. DAVADA GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMININ OLGUSU  45
§ 12. ZAMANAŞIMINI OLGUSU KARŞISINDA HÂKİMİN DURUMU  48
I. Zamanaşımının Hâkim Tarafından Re’sen Gözetilemeyeceği İlkesi (TBK m.161)  48
II. Dava Dışında İleri Sürülmüş Olan Zamanaşımı Def’i Karşısında Hâkimin Durumu  48
III. TBK m.161 Hükmünün Hâkimin Tarafsızlığı İlkesi ile İlişkisi  50
Dördüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’NİN İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 13. YAZILI YARGILAMA USULÜNDE  53
I. İlk Cevap Dilekçesinde  53
A. Cevap Dilekçesinin Verilme Süresi  53
1. Normal Süre  53
2. Ek Cevap Süresi  54
II. İkinci Cevap Dilekçesinde  57
III. Zamanaşımı Def‘inin Cevap Dilekçesinde Yer Alması  57
A. Yasal Dayanak  57
B. Dilekçedeki Sıra  58
C. Kullanılan İfade  58
D. Zamanaşımı Def’ine Gerekçe Gösterme Zorunluluğu Var mıdır?  64
E. Cevap Dilekçesi Dışında (Başka Bir Dilekçe ile) Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  65
IV. Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Durumu  66
V. Islah Talebine Karşı Zamanaşımı Def’inin Beyan Dilekçesinde İleri Sürülmesi  67
§ 14. BASİT YARGILAMA USULÜNDE  68
I. Genel Olarak  68
II. Tek Cevap Dilekçesi Verme İlkesi  69
III. Ek Cevap Süresi ve Diğer Hususlar  71
Beşinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’NİN YASAL SÜRESİNDEN SONRA (SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ SURETİYLE)
İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 15. KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAFAKATİ İLE  73
§ 16. ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA KARŞI TARAFIN YOKLUĞUNDA  74
§ 17. ISLAH YOLUYLA  76
I. 1086 Sayılı HUMK Dönemi  76
A. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü  76
B. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü  77
II. 6100 Sayılı HMK’den Sonraki Dönem  77
Altıncı Bölüm:
DAVADAKİ KONUMUNA GÖRE ZAMANAŞIMI DEF’İNİ
İLERİ SÜRME HAK VE YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 18. DAVALI  103
§ 19. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞI KONUMUNDAKİ DAVALILAR  104
I. Genel Olarak  104
II. Müteselsil Borçlulukta Durum  111
§ 20. MECBURİ DAVA ARKADAŞI KONUMUNDAKİ DAVALILAR  116
§ 21. DAVALININ YANINDA YER ALAN FER’İ MÜDAHİLİN DURUMU  118
§ 22. ASLİ MÜDAHALE DAVASINDA DAVALILARIN DURUMU  119
§ 23. DAVALIYI TEMSİL EDEN İHBAR OLUNANIN DURUMU  120
Yedinci Bölüm:
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI VE ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 24. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI  123
§ 25. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ  129
Sekizinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİ
İLERİ SÜRME HAKKINDAN FERAGAT
§ 26. ZAMANAŞIMINDAN VE ZAMANAŞIMI DEF’İNDEN FERAGAT  131
§ 27. Birlikte Borçlularda Durum  134
Dokuzuncu Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ANLAMINA GELMESİ
§ 28. GENEL OLARAK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI  135
§ 29. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ANLAMINA GELMESİ  137
I. Borçlunun Oyalayıcı Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması  137
II. Borçlunun Güven Verici Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması  141
III. Borçlunun Çelişkili Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması  142
Onuncu Bölüm:
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ
BELLİ BAŞLI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
§ 30. ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ  145
§ 31. BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ  162
I. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler  162
II. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri  166
III. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar  166
IV. Bir Ortaklıkta, Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbirleri Veya Kendileri ile Ortaklık Arasındaki; Bir Ortaklığın Müdürleri, Temsilcileri, Denetçileri ile Ortaklık Veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar  167
V. Vekâlet, Komisyon ve Acentalık Sözleşmelerinden, Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında, Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  167
VI. Yüklenicinin Yükümlülüklerini Ağır Kusuruyla Hiç Ya Da Gereği Gibi İfa Etmemesi Dışında, Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  168
§ 32. İKİ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ  170
I. Haksız Fiil Zamanaşımı  170
II. Sebepsiz Zenginleşme Zamanaşımı  171
§ 33. CEZA ZAMANAŞIMI (UZAMIŞ) SÜRESİ  171
I. Genel Olarak  171
II. Ceza Zamanaşımı Kavramı ve Uygulanma Koşulları  173
A. Kavram  173
B. Uygulanma Koşulları  174
1. Haksız Fiilin Ceza Kanunlarına Göre Suç Teşkil Etmesi  174
a. Ceza Kanunları İbaresi  174
b. Beraat Kararının Bağlayıcılığı Sorunu  175
c. İşlenen Suçun Şikâyete Bağlı Olup Olmaması–Mağdurun Şikâyetçi Olmaması–Şikâyet Süresinin Geçirilmiş Olması  176
d. Takipsizlik Kararının Etkisi  177
e. Zarar Görenin Kamu Davasına Katılmamış Olması  177
f. Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmiş Olmasının Ceza Zamanaşımının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmediği  178
g. Sanık Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmedilmiş Olması  179
h. Failin Cezai Sorumluluğunun Bulunmaması  179
ı. Genel Affın Etkisi  179
i. Özel Affın Etkisi  180
2. Ceza Zamanaşımının Daha Uzun Olması  180
3. Ceza Zamanaşımının Kişiler Yönünden Uygulanması  181
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması  187
a. Sürenin İşlemeye Başlayacağı Tarih  187
b. Ceza Davası Devam Ettiği Sürece Hukuk Davasının Açılabileceği– Zamanaşımının Dolmamış Olacağı  188
c. Maluliyet Bakımından Gelişen Bir Durumun Olup Olmadığı  189
d. Durma ve Kesme Nedenleri Hususunda TBK Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği  191
5. Tazminat Davasının Trafik Kazasından Kaynaklanması  192
§ 34. DAHA UZUN VE DAHA KISA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  194
I. Daha Uzun Zamanaşımı Süreleri  194
II. Daha Kısa Zamanaşımı Süreleri  194
§ 35. ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILMASI  195
On Birinci Bölüm:
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ–
ZAMANAŞIMINI DURDURAN VE KESEN SEBEPLER
§ 36. ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYECEĞİ DURUMLAR  197
I. Genel Olarak  197
II. Bazı Özel Sebepler  198
A. İpoteğin Tapu Kütüğüne Tescil Edilmiş Olması  198
B. Mirasçılar Arasındaki Alacaklar Bakımından  199
C. Devam Eden Zilyetlik Bakımından  200
D. Özel Mevzuatta Zamanaşımına Uğramayacağı Bildirilen Alacaklar  200
E. Muvazaa Davalarında Zamanaşımının Söz Konusu Olmaması  202
§ 37. ZAMANAŞIMINI DURMASI  202
I. Kavram ve Genel Açıklamalar  202
A. Genel Açıklamalar  202
B. Kavram  203
II. Zamanaşımını Durduran Sebepler  204
A. Velâyet Süresince, Çocukların Ana ve Babalarından Olan Alacakları İçin  204
B. Vesayet Süresince, Vesayet Altında Bulunanların Vasiden Veya Vesayet İşlemleri Sebebiyle Devletten Olan Alacakları İçin  205
C. Evlilik Devam Ettiği Sürece, Eşlerin Diğerinden Olan Alacakları İçin  207
D. Hizmet İlişkisi Süresince, Ev Hizmetlilerinin Onları Çalıştıranlardan Olan Alacakları İçin  211
E. Borçlu, Alacak Üzerinde İntifa Hakkına Sahip Olduğu Sürece  213
F. Alacağı, Türk Mahkemelerinde İleri Sürme İmkânının Bulunmadığı Sürece  214
G. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesinde, Birleşmenin İleride Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kalkması Durumunda, Bu Durumun Ortaya Çıkmasına Kadar Geçecek Süre  215
III. Kanunda Sayılan Durdurma Sebeplerinin Sınırlı Olup Olmadığı  215
A. Genel Olarak  215
B. Bazı Özel Kanun Hükümleri  216
1. Tereke Defterinin Tutulmasında  216
2. Taşınmaz Rehninde  216
3. İcra ve İflâs Kanununda  217
4. Bankacılık Kanununda  218
5. Arabuluculuk Sürecinde  218
C. Yorumun Rolü  219
IV. Zamanaşımının Durmasının Sonuçları  220
§ 38. ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER  221
I. Genel Olarak  221
II. Zamanaşımının Kesilme Sebepleri  223
A. Alacaklının Fiillerinden Kaynaklanan Sebepler  223
1. Dava Açılması  223
a. Türk Mahkemelerinde  223
aa. Genel Olarak  223
ab. Özel Durumlar  226
aba. Kısmi Davada  226
abb. Belirsiz Alacak Davasında  227
abc. Tespit Davasında  231
abca. Müspet Tespit Davasında  231
abcb. Menfi Tespit Davasında  231
abd. Karşı Davada  234
abe. Davanın İhbarında  234
abf. Davaya Müdahalede  235
abfa. Asli Müdahalede  235
abfb. Fer'i Müdahalede  235
abfc. Kamu Davasına Katılmada  236
abg. Davanın Islahında  236
b. Yabancı Mahkemelerde  238
2. Geçici Hukuki Korumalar  240
a. Delillerin Tespitinde  240
b. İhtiyati Tedbirde  241
c. İhtiyati Hacizde  241
d. Adli Yardımda  243
3. Alacaklının Def’i İleri Sürmesi  245
4. Alacaklının Hakeme Başvurması  245
a. İç Tahkime Başvurulması  245
b. Milletlerarası Tahkime Başvurulması  246
c. Hakem–Bilirkişiye Başvurulması  247
d. Tüketici Hakem Heyetine Başvurulması  247
5. Alacaklının İcra Takibinde Bulunması  248
a. Takibin Şekli ve Zamanaşımının Kesilme Anı  248
b. Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan Takibin Zamanaşımına Etkisi  251
6. Alacaklının Borçlu Aleyhindeki İflâs Masasına Katılması  251
B. Borçlunun Fiillerinden Kaynaklanan Sebepler  252
1. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi  252
a. İkrarın Anlamı  252
b. İkrarın Şekli ve Zamanı  253
III. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  257
IV. Davanın Reddinde Ek Süre  258
A. Genel Olarak  258
1. Ek Sürenin Koşulları  260
a. Davanın veya Def’inin TBK. m.158’de Belirtilen Nedenlerden Biriyle Reddedilmiş Olması  260
aa. Mahkemenin Yetkisiz veya Görevsiz Olması  260
bb. Ret Kararının Düzeltilebilir veya Şekle (Usule) İlişkin Bir Hataya Dayanması  261
cc. Davanın Süresinden Önce Açılmış Olması  264
b. Ret Kararının Kesinleşmiş Olması  264
c. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunması  265
On İkinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI
§ 39. DAVADA UYGULANMASI GEREKEN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN TESPİTİ  269
§ 40. ZAMANAŞIMI SÜRELERİN HESABI  271
I. Genel İlkeler  271
II. Sürelerin Yanlış Yorumu ve Hesaplanmasının Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmesi  273
§ 41. ZAMANAŞIMI SÜRELERİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH  279
I. Genel Olarak  279
II. Sözleşmeden Doğan Alacaklarda  280
A. Sözleşmenin Hiç İfa Edilmemesi  280
B. Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi  282
C. Halefiyet Durumunda  284
1. Genel Olarak  284
2. Sigortacının Durumu  285
III. Haksız Fiil Zamanaşımında  295
A. Zararın Öğrenilmesi Kavramı  296
B. Kesin Raporun Verilmesi ve Bunun Öğrenilmesi  297
C. Maluliyet Durumunda Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  298
D. Gelişen Durumun Varlığı  300
E. Bedensel (Maddi) Zararın TL Olarak Bilirkişi Raporu ile Tespiti ve Zarar Görene Tebliği tarihinden İtibaren Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlayacağı  302
F. Haksız Fiil Sona Ermeden Zamanaşımının Başlamayacağı  303
G. Küçük veya Kısıtlı Açısından Öğrenme Tarihinin Esas Alınamayacağı  305
Ğ. Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması  306
H. Zarara Uğrayan Kamu Kurumu Açısından Sürenin Başlaması  307
İ. Zarara Uğrayan Tüzel Kişi Açısından Sürenin Başlaması  309
J. Zarara Uğrayan Tacirler Açısından Sürenin Başlaması  309
K. Zarar Görenin Mirasçıları Yönünden Zamanaşımının İşlemesi  310
L. Failin–Tazminat Yükümlüsünün Kim Olduğunun Bilinmesi  311
M. Rücu Davalarında Zamanaşımının İşlemeye Başladığı Tarih  313
1. Genel Olarak  313
2. SGK’nin Rücuan Tazminat Davaları Bakımından  314
3. Bağ–Kur’un Rücuan Tazminat Davaları Bakımından  316
4. Diğer Rücu Davaları Bakımından  318
N. Eylemin Hukuka Aykırılığının Yargı Kararı ile Tespiti  319
O. Haksız Fiilin Tekrar Etmesi Hâlinde Her Fiil İçin Ayrı Bir Sürenin İşlemeye Başlaması  320
P. Sonradan Ortaya Çıkan Zararlar Bakımından Zamanaşımının İşlemeye Başladığı Tarih  321
IV. Sebepsiz Zenginleşme Zamanaşımında  325
On Üçüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMI VE İSPAT
§ 42. İSPAT KAVRAMI, İSPATIN KONUSU, İSPAT HAKKI, İSPAT YÜKÜ VE İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI  349
I. İspat Kavramı  349
II. İspatın Konusu  349
III. İspat Hakkı  350
IV. İspat Yükü  351
V. İspat Yükünün Dağılımı, Buna İlişkin Normlar ve Uygulamalar  352
A. Genel Olarak  352
B. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Normlar  352
1. Genel Hükümler  352
§ 43. ZAMANAŞIMI VE ZAMANAŞIMI DEF’İ KONUSUNDA İSPAT YÜKÜ VE İSPATIN KAPSAMI  353
I. Zamanaşımı Süresinin Tespiti  353
II. Zamanaşımı Süresinin Başlaması  354
III. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  355
IV. Zamanaşımının Süresinin Dolduğu İddiasının İspat Yükü  356
V. Zamanaşımı ile İlgili Hukuki Sorunların Çözümü  357
On Dördüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİN KARARA BAĞLANMASI GEREKEN YARGISAL AŞAMA
§ 44. ÖN İNCELEME DURUŞMASININ TAMAMLANMASINDAN SONRA– TAHKİKATA GEÇMEDEN ÖNCE  359
I. Zamanaşımı Def’inin Ön İnceleme Duruşması Tamamlandıktan Sonra Karara Bağlanması  360
II. Tahkikata Geçmeden Önce Zamanaşımı Def’inin Karara Bağlanması  367
On Beşinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ KARARIN GEREKÇESİ–KABUL VE RET KARARLARININ
HUKUKİ NİTELİKLERİ
§ 45. ZAMANAŞIMI DEF’İ HAKKINDA KARAR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  375
I. Genel Olarak  375
II. Zımni Ret Mümkün mü?  378
§ 46. KARARIN GEREKÇESİ  379
§ 47. ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN DOĞRU UYGULANMASI  384
I. Genel Olarak  384
II. Zamanaşımı Kurallarının Hatalı Yorumlanması–Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali  393
III. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması  393
§ 48. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İLGİLİ ARA KARARLARI  399
I. Zamanaşımı Def’i ile Diğer İtirazların Karara Bağlanmasında Sıra  399
A. Zamanaşımı Def’i– Yargı Yolu ve Görev İtirazı  399
B. Zamanaşımı Def’i– Yetki İtirazı  399
C. Zamanaşımı Def’i– Husumet İtirazı  400
D. Zamanaşımı Def’i– Hak Düşürücü Süre İtirazı  401
E. Zamanaşımı Def’i –Diğer Süre İtirazları  401
F. Zamanaşımı Defi– Ödeme (Tediye) İtirazı  402
G. Zamanaşımı Def’i– Takas Savunması (Def’i)  402
H. Zamanaşımı Def’i– Mahsup Savunması  405
İ. Zamanaşımı Defi– İhbarın Yapılmadığı Def’i  405
II. Zamanaşımı Def’inin Reddi Kararı  406
A. Zamanaşımı Def’inin Reddine İlişkin Kararın Ara Kararı Şeklinde Tesisi Gerektiği  406
B. Zamanaşımı def’inin Reddine İlişkin Ara Kararından Dönülmesinin Mümkün Olup Olmadığı  407
§ 49. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN KABULÜNE İLİŞKİN NİHAİ KARAR  414
I. Kabul Kararının Niteliği  414
II. Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddine İlişkin Kararın Özellileri  415
III. Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Hâlinde Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti  416
A. Yargılama Giderleri  416
B. Vekâlet Ücreti  416
IV. Davanın Hem Zamanaşımından Hem de Esastan Reddine Karar Verilemeyeceği  418
Kaynakça  419
Kavram Dizini  431