Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Yürütme Organının Suç Ve Ceza Koyma Yetkisi

Yürütme Organının Suç Ve Ceza Koyma YetkisiSayfa Sayısı
:  
175
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1990
ISBN NO
:  
975-376-010-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER


YÜRÜTME ORGANININ SUÇ VE CEZA KOYMA YETKİSİ
GİRİŞ , 1


BÖLÜM I
DEVLETİN ORGANİZASYONU VE TASARRUFLARI, SUÇ VE CEZA
KOYMA YETKİSİ


I - DEVLET KAVRAMI 3
II -DEVLETİN HUKUKİ FONKSİYONLARI 6
A - Uzvi ve şeklî açıdan hukukî tasarruflar 6
B - Maddi (İçerikleri) açısından hukukî tasarruflar 6
C - İşlemleri koyan iradenin sayısı açısından hukukî tasarruflar 7
III-KUVVETLER AYRILIĞI 8
A- Batılı Ülkelerde Kuvvetler ayrılığının gelişimi 8
B - Türkiye\′de Kuvvetler ayrılığının gelişimi 8
1 - Ya/.isız-teamulî Anayasa dönemi 9
2 - Yazılı Anayasalar dönemi 10
IV-YÜRÜTME ORGANININ YAPISI . . . . 11
A - İmparatorluk döneminde yürütme organı. ;\′ 12
B - Cumhuriyet döneminde yürütme organı 13
V - YÜRÜTME ORGANI TASARRUFIARI VE BUNLARIN
KAYNAKLARI 15
A - Anayasa\′da açıkça ifadesini bulan yürütme organı tasarrufları. . . 16
B - Anayasa\′da ifadesini zımnen bulan yürütme organı tasarrufları. . . 17
C-Yürütme organının bağımsız düzenleme yetkisi sorunu 18
I) - Suç \\e ce/a ihdası konusunda yürütme organı tasarruflarının
sınırlılığı sorunu 20
M - İR KUKA AYKIRI HAREKETLER VE BUNLARIN MÜEYYİDESİ . 22
VII-KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMA İLKESİNİN GELİŞİMİ 25
A - Batılı ülkelerde ilkenin gelişimi 25
B - Türkiye\′de ilkenin gelişimi 28
1 - Tanzimatın ilânından önceki dönem 28
2 - Tanzimatın ilânından sonraki dönem 31

III


VIII - KANUNUN ANLAMI 34
A - İmparatorluk döneminde Kanun 34
B - Cumhuriyet döneminde Kanun 37
IX - KANUNİLİK İLKESİNİN KAPSAMI 39
X-YÜRÜTME ORGANININ YETKİLENDİRİLMESİ 43
A - Siyasi, sosyal ve ekonomik nedenler 43
B - Ceza hukukunda yeni gelişmelerin getirdiği nedenler 45


BÖLÜM II
YÜRÜTME ORGANININ KURAL TASARRUFLARLA SUÇ VE CEZA
KOYMA YETKİSİ


I - TÜZÜKLE SUÇ KONMASI 48
A - Batılı ülkeler hukukunda tüzük 48
1 - Fransız hukuku 48
2 - İtalyan hukuku 49
3 - Alman hukuku 50
B - Türk hukukunda tüzük 50
1 - İmparatorluk dönemi 50
2 - Cumhuriyet dönemi , 51
II - YÖNETMELİK, KARAR, TEDBİR GİBİ DİĞER KURAL
TASARRUFLARLA SUÇ KONMASI 54
A - Batılı ülkeler hukuku 54
1 - Fransız hukuku 54
2 - İtalyan hukuku 54
3 - Alman hukuku 54
B - Türk hukuku 55
1 - İmpartorluk dönemi 55
2 - Cumhuriyet dönemi 55
III - TÜRK HUKUKUNA GÖRE KARAR, KARARNAME VE
TEBLİĞLERLE SUÇ KONMASI 59
A - Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilân kararlan 59
B - Millî Korunma Kanununa dayanılarak çıkarılan kararlar 60
C - Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa dayanılarak çıkarılan
karar, tebliğler 66
IV - KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE SUÇ VE CEZA
KONMASI 73
A - Batılı ülkeler hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler 74
1 - Fransız hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler 74
a - IIFüncü Cumhuriyet Anayasası 74
b - IV\′üncü Cumhuriyet Anayasası 75
c - Vinci Cumhuriyet Anayasası 77
IV

2 - İtalyan hukuku 79
a - Anayasal krallık (1848 Alberto Anayasası) dönemi 80
aa - Yetki Kanununa dayanan Kanun Hükmünde
Kararnameler 80
bb - Yetki Kanunsuz Kanun Hükmünde Kararnameler. . . 81
b -1947 Anayasal Cumhuriyet dönemi 82
aa - Yetki Kanununa dayanan Kanun Hükmünde
Kararnameler 82
bb - Yetki Kanunsuz Kanun Hükmünde Kararnameler. . . 83
3 - Alman hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler 83
a -1918 Weimar Anayasası 84
b -1949 Federal Cumhuriyet Anayasası 85
B-TÜRK HUKUKUNDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELER 86
1 -1961 Anayasası - Olağan Hallerde Kanun Hükmünde
Kararname 87
2 -1982 Anayasası - Olağan ve Olağanüstü Hallerde Kanunx
Hükmünde Kararnameler 88
C - KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİNİN TÜRK ANAYASALARINDAKİ YERİ VE KANUN HÜKMÜNDE
.KARARNAMELER 89
V- YÜRÜTME ORGANININ CEZA NORMU KOYMASININ HUKUKİ
MAHİYETİ 99
A - Delegasyon teorisi 99
B - Tanzim yetkisinin genişletilmesi teorisi 100
C - Delegalizasyon (Kanun alanı dışına çıkarma) teorisi 100
D-Yasama yetkisinin yeni bir kullanılış biçimi teorisi 100


BOLU M III
YÜRÜTME ORGANININ SÜBJEKTİF TASARRUFLARLA SUÇ VE CEZA KOYMA YETKİSİ


I - KURAL TASARRUFLARIN İHLALİ HALİNDE YÜRÜTME
ORGANININ UYGULAYACAĞI MÜEYYİDELER . 107
A - Sırf idarî organlar tarafından konan müeyyideler . 108
1 - Zabıta hukukuna ilişkin müeyyideler 108
2 - Malî hukuka ilişkin müeyyideler 111
3 - Disiplin hukukuna ilişkin müeyyideler 113
B - İdari - Kazaî Organların uyguladıkları kişisel müeyyideler
önödeme 113
1 - Hukukî mahiyeti 114
2 - Ödeme konusunu oluşturan ceza miktarı ve nevileri 115
V

a -1696 sayılı Kanuna göre önödcme 115
b - 2370 sayılı Kanuna göre önödeme 116
c - Önödeme usulü 117
aa - Kamu davası açılmadan yapılan ödeme usulü 117
bb - Kamu davası açıldıktan sonra ödeme usulü 117
II - DEVLET OTORİTESİ, KAMU DÜZENİ, GENEL SAĞLIĞIN
KORUNMASI 119
A - Fransız ve İtalyan hukuklarında kamu düzeninin korunması. . . . 120
B - Türk hukukunda kamu düzeninin korunması - TCK. 526 121
1 - Verilmiş bir emir ve alınmış bir önlem olmalıdır 122
2 - Emir ve önlemler Kanun ve nizamlara uygun olmalıdır 124
3 - Emir veya tedbir yetkili makam tarafından alınmış olmalıdır. . 125
4 - Verilen emir veya alman önlem adlî muameleler, kamu güvenliği
veya genel sağlık gereği alınmış olmalıdır 127
5 - Fiil başka bir suç oluşturmamış olmalıdır. 129
III - ALMAN HUKUKUNDA YÜRÜTME ORGANININ SÜBJEKTİF
TASARRUFLARLA SUÇ VE CEZA KOYMA YETKİSİ 130
A - İdari Ceza ve Usul hukukunun kanunlaştırılması 133
1 - İdari Ceza hukukunun genel ilkeleri 134
2 - İdari Ceza Usul hukuku ve adlî teminat 135
B - İdarî suç ve müeyyidelerin özel kanunlara yayılması 136
C - Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların idarî cezaya
dönüştürülmesi 136
IV - İTALYAN HUKUKUNDA YÜRÜTME ORGANININ SÜBJEKTİF
TASARRUFLARLA SUÇ VE CEZA KOYMA YETKİSİ 137
A - İdari Ceza ve Usul hukukunun kanunlaştırılması 138
1 - İdari Ceza hukukunun genel ilkeleri 138
2 - İdari Ceza Usulü ve adlî teminat 138
B - İdari suç ve cezaların özel kanunlara yayılması 139
C - Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların idarî müeyyideye
dönüştürülmesi-Önödeme 142
V - İDARE MÜEYYİDELERLE KAZAİ MÜEYYİDELERİN
BİRBİRİNDEN FARKLARI 143

BÖLÜM IV
YÜRÜTME ORGANI TASARRUFLARININ KAZAİ DENETİMİ


I - YÜRÜTME ORGANININ KURAL TASARRUFLARININ KAZAİ
DENETİMİ 147
II-YÜRÜTME ORGANININ SÜBJEKTİF TASARRUFLARININ
KAZAİ DENETİMİ 151

SONUÇLAR : 156

YARARLANILAN İLGİLİ KAYNAKİAR 158