Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Sermaye , Teori ve Katılımcı Pratikler

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Sermaye , Teori ve Katılımcı PratiklerSayfa Sayısı
:  
177
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4354-95-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Toplumsal sermaye oluşumu ve etki alanlarına yönelik konular ve ana¬lizler giderek önemsenmekte ve bu konuda artan oranda araştırmalar yapıl¬maktadır. Devletler, güvenliğin her tipini ve risk analizlerini gerekçe göstererek giderek yönetimde merkezileşirken, toplumların "demokrasi algısı", gerçek hukuka saygılı, çevre korumacı kamu politikalarını öne çıkaran yönetimden yanadır. Bu nedenle de yaşam kalitesi göstergeleriyle bağlantılı konulara ilgi duyma, sahip çıkma ve dayanışma ile birlikte toplumsal kurumsal sorumlulukta işbirliği kurma isteği öne çıkmaktadır. İşbirliği ve dayanışmayı sağlamada, iyi yönetim ve ileri demokrasinin geldiği süreç olarak takdim edilen yönetişim gibi demokrasinin araçları olan pratiklerin her kademelenmede amacına uygun yürütülmesine yönelik çabaların felsefi temellerini iyi yorumlamak gerekmektedir. Danışma, müzakere, katılım ile kamu, özel ve sivil işbirliği (yönetişim) gibi terimlerin ortak özellikleri de¬mokrasinin içselleştirilmesi, siyasi kültürün olgunlaşmasıyla bağlantılıdır. Yö¬netim terminolojisinde, "yöneten" ve "yönetilen" keskin ayrımı tam olarak or¬tadan kalkmasa da, yönetilen grup lehine geleneksel güç dengesi zayıflamıştır. Aslında yönetime oy verme gibi doğrudan katılım dışında müzakere metotla¬rına da ilgi duyarak katılanların sayısı artıkça, demokrasi sözcüğünün taşıdığı anlam güçlenmektedir. Bu gelişmeler, bireylerin sahip olduğu yeteneklerle güçlenen toplumun imkânlarının, idari süreçte sürekli kullanılmasına da imkân yaratmıştır. Yerleşiklerin birlikteliğini ve yaşamın kalitesini artırmaya yönelik hizmet değerlendirmeleri için modern iletişim ağlarını kullanması, bilginin yaygınlaştırması ve karar mekanizmalarına etkide bulunarak yönetim ve siya¬seti gerek yerel gerekse merkezi boyutta şekillendirmesi için kurulan bağlantı¬lar (network), artık hayatın vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Katılımcı pratiklerin gelişmesinde idarenin, katılım göstergelerini oluş¬turması ve uygulama araçlarının gelişmesini desteklemesi önem taşımaktadır. Türkiye′de demokrasinin güçlendirilmesi adına, merkezi yönetimin demokratik katılımı kolaylaştırıcı ve yol gösterici olduğu kadar izleyerek amaca uygun yü¬rütülmesinin doğrulanmasına yönelik çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kuşkusuz böyle bir süreç toplumda demokrasinin kökleşmesine ve sürdürülme¬sine yönelik zihinsel gelişmeyi de güçlendirmektedir. Danışmanlığını yapmaktan mutluluk duyduğum, Dr. Melike Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ′Toplumsal Sermaye′ yapılanmasının çok yönlü analizine yönelik ve alanındaki ilk çalışmalardan birisi olan elinizde tuttuğunuz bu doktora tezinin basılarak bilginin yaygınlaştırılmasında emeği geçenlere ve Yazarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN İzmir, 03.06.2013 SUNUŞ Toplumun bireyleri arasındaki ilişkileri yansıtan toplumsal sermaye ol¬gusu kamu yönetimi, ekonomi, sosyoloji gibi çeşitli bilim dallarının ilgi alanın¬dadır. Bu çalışmada toplumsal sermayeye ilişkin teorik ve katılımcı pratikler kamu yönetimi bakış açısından yönetişim ve katılım kavramları bütününde in¬celenmektedir. Kamu, özel ve sivil ortaklıklara dayanan yönetişim olgusu "bir¬likte yönetimi", "çözümde ortaklığı" ve "aktif katılımı" vurgulamaktadır. De¬mokrasinin ilk basamağı olan yerel yönetimler yönetişim sürecinde halkın ka¬tılım felsefesinin temel dayanağı olarak önemsenmektedir. Devletler yerel dü¬zeyde kamusal katılımı arttırmak için katılımcı mekanizmaların oluşturulma¬sına yönelik hukuki düzenlemeleri hızla yapmaktadır. Türkiye′de de katılımcı mekanizmalar olarak il özel idareleri il genel meclisleri, büyükşehir belediye meclisleri ve belediye meclislerinde ihtisas komisyonları ile belediyelerde kent konseylerinin kurulması mevzuat düzenlemelerinde hükme bağlanmıştır. Bu çalışmada temel olarak toplumsal sermayenin oluşumu ve devamlılı¬ğında yerel yönetimlerde oluşturulan ihtisas komisyonları ve kent konseylerinin rolü sorgulanmıştır. Türkiye′de yerel yönetimler düzeyinde toplumsal serma¬yenin ölçülmesine yönelik araştırmaların az olması açısından bu çalışma öneme sahiptir. Bu çalışma "Yerel Yönetimlerde Toplumsal Sermaye, Teori ve Katılımcı Pratikler" başlıklı doktora tezimin yeniden gözden geçirilmesi ve güncellen-mesi sonucunda oluşturulmuştur. Bu konuyu doktora tez konusu olarak seç¬mem hususunda beni cesaretlendiren ve tez yazım sürecinde desteğini esirge¬meyen danışman hocam Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman′a teşekkürlerimi sunuyorum. Tezle ilgili önerilerde bulunan Prof. Dr. Hamit Palabıyık′a, Prof. Dr. Naim Kapucu′ya, Prof. Dr. Asuman Altay′a ve kendi kütüphanesindeki kitaplardan yararlanmamı sağlayan Prof. Dr. Nail Öztaş′a teşekkür ederim. Bu çalışma sürecinde beni cesaretlendiren ve desteklerini her zaman ya¬nımda hissettiğim sevgili aileme teşekkür ederim. Ayrıca çalışmanın basımını gerçekleştiren Legal Yayınevi çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım. Melike ERDOĞAN Çanakkale, 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III SUNUŞ V KISALTMALAR VII İÇİNDEKİLER IX TABLOLAR LİSTESİ XIII ŞEKİLLER LİSTESİ XVII GRAFİKLER LİSTESİ XVII EKLER LİSTESİ XVII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE TOPLUMSAL SERMAYE KAVRAMI 1.1. SERMAYE KAVRAMI 3 1.2. BEŞERİ SERMAYE KAVRAMI 4 1.3. TOPLUMSAL SERMAYE KAVRAMI 6 1.3.1. Tarihsel Arka Planı 7 1.3.2. Tanım 10 1.3.3. Toplumsal Sermaye Kavramının Öncüleri 14 1.3.3.1. Pierre Bourdieu (1986) 14 1.3.3.2. James Coleman (1988) 17 1.3.3.3. Robert Putnam (1993) 23 1.3.3.4. Toplumsal Sermaye Kavramının Öncülerinin Görüşlerinin Karşılaştırılması 30 1.3.4. Toplumsal Sermayenin Unsurları 32 1.3.4.1. Normlar 32 1.3.4.2. Güven 34 1.3.4.3. Ağlar 37 1.3.5. Toplumsal Sermayeyi Etkileyen Faktörler 39 1.3.5.1. Aile ve Toplumsal Sermaye 40 1.3.5.2. Eğitim ve Toplumsal Sermaye 42 1.3.5.3. Sivil Toplum ve Toplumsal Sermaye 44 1.3.6. Toplumsal Sermayenin Ölçülmesi 46 1.3.6.1. Toplumsal Sermayenin Ölçülmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Sınırlılıklar 46 1.3.6.2. Coleman ve Putnam′m Toplumsal Sermayenin Ölçümüne Yönelik Çalışmaları 49 1.3.6.3. Toplumsal Sermayenin Makro Düzeyde Ölçümü 50 1.3.6.4. Toplumsal Sermayenin Ölçümüne Yönelik Olarak Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 52 1.3.6.5. Toplumsal Sermayenin Ölçülmesine Yönelik Türkiye′de Yapılan Araştırmalar 56 1.3.7. Toplumsal Sermayenin Etkileri 57 1.3.7.1. Toplumsal Sermayenin Pozitif Etkileri 57 1.3.7.2. Toplumsal Sermayenin Negatif Etkileri 60 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE′DE YEREL YÖNETİMLERDE KATILIMCI MEKANİZMALARIN TOPLUMSAL SERMAYE AÇISINDAN YAPISI VE İŞLEYİŞİ 2.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 63 2.1.1. Katılım Kavramı ve Tanımı 63 2.1.2. Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Nedir? 66 2.1.2.1 Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı İçin Gereken Şartlar 67 2.1.2.1.1. Demokratik Sistem 67 2.1.2.1.2. Bilgilenme ve Bilgilendirme 68 2.1.2.1.3. Kitle İletişim Araçları 70 2.1.3. Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Yöntemleri 70 2.1.3.1. Halkın Pasif Katılımım Sağlayan Yöntemler 71 2.1.3.2. Halkın Aktif Katılımını Sağlayan Yöntemler 74 2.1.3.2.1. Halkoylaması 74 2.1.3.2.2. Halk Danışma Komiteleri 75 2.1.3.2.3. Halk Toplantıları 76 2.1.3.2.4. Gönüllülük 77 2.1.3.2.4.1. Gönüllü Katılımı Etkileyen Faktörler 80 2.1.3.2.4.2. Yerel Yönetimlerde Etkin Gönüllü Yönetimi Nasıl Olmalı′? 81 2.1.3.2.5. Dilekçe Verme 83 2.1.3.2.6. Diğer Katılım Yöntemleri 84 2.2. TÜRKİYE′DEKİ KATILIMCI MEKANİZMALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİNE YÖNELİK HUKUKSAL DÜZENLEMELER 85 2.2.1. İl Özel İdaresi Kanunu 85 2.2.2. Büyükşehir Belediye Kanunu 87 2.2.3. Belediye Kanunu 88 2.2.3.1. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 90 2.2.3.2. Kent Konseyi Yönetmeliği 93 2.2.3.2.1. Türkiye′de Kent Konseylerinin Oluşum Süreci 93 2.2.3.2.2. Kent Konseylerinin Yapısı 95 2.2.3.2.3. Kent Konseyinin Görevleri 96 2.2.3.2.4. Kent Konseyinin Çalışma İlkeleri 97 2.2.3.2.5. Kent Konseyinin Organları 98 2.2.3.2.6. Meclisler ve Çalışma Grupları 100 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YEREL YÖNETİMLERDE TOPLUMSAL SERMAYE ÜZERİNE UYGULAMA 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 101 3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 102 3.2. 1. Araştırma Kapsamında İncelenen İhtisas Komisyonları 102 3.2.2. Araştırma Kapsamındaki Kent Konseylerinin Yapısı ve İşleyişi 104 3.2.2.1. İzmir Kent Konseyi 104 3.2.2.2. Buca Kent Konseyi 105 3.2.2.3. Konak Kent Konseyi 105 3.3. ARAŞTIRMANIN ANALİZİ 106 3.3.1. Araştırmaya Katılanların Kişisel Niteliklerinin Analizi 107 3.3.2.Toplumsal Sermaye ve Güven İlişkisine Yönelik Bulgular 111 3.3.3. Toplumsal Sermaye ve İşbirliği Yapma İlişkisine Yönelik Bulgular... 115 Toplumsal Sermaye ve Toplumda Etkili Olduğunu Hissetme İlişkisine Yönelik Bulgular 118 3.3.4. Toplumsal Sermaye ve Katılım İlişkisine Yönelik Bulgular 120 3.3.5. İhtisas Komisyonunun Yapısı ve İşleyişine Yönelik Bulgular 129 3.3.6. Kent Konseylerinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Bulgular 133 3.3.7. Yerel Halka Özgü Sorularla İlgili Bulgular 137 SONUÇ 139 KAYNAKLAR 147 EKLER 163 EK 1 İhtisas Komisyonu Üyeleri Anket Formu 163 EK 2 Kent Konseyi Üyeleri Anket Formu 167 EK 3 Yerel Halk Anket Formu 173