Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Yeni Vakıflar Hukuku (Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Yeni Vakıflar)

Yeni Vakıflar Hukuku (Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Yeni Vakıflar)Sayfa Sayısı
:  
352
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5507-6

83,50 TL

KİTAP HAKKINDA
İlk basımından bu yana altı yıl dahi olmadan dördüncü baskısı yapılan bu kitap, sayıları hızla artan yeni vakıfların kurucuları, yöneticileri, çalışanları için aranan bir dayanak kitap olma özelliğini taşıyor. Kitapta vakıfların kuruluşları, yönetim ve denetimleri, mali konuları işletme ve ortaklıkları, vergisel konumları, dağılma ve dağıtılmaları inceleniyor. Ayrıca yeni vakıflardan, başta aile vakıfları olmak üzere, bazı özel vakıflar, vakıf üst kuruluşları, yabancı vakıflarla, yabancıların vakıflarda görev almaları, vakıfların uluslararası faaliyetleri de inceleniyor. Kitap çok tartışılan ve birbirine karıştırılan "bağış" ve "yardım" konusunu da karmaşaya yer bırakmayacak derecede açıklıyor. Yine vakıf üniversiteleri ve üniversiteleri destekleyen vakıflar ve sorunlarının cevapları da kitapta mevcut.

Kitap, uygulamacılara yönelik hazırlandığından okuyucuyu, konuları yeri geldikçe ve sırası ile Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği başta olmak üzere daima önce mevzuata yönlendiriyor, daha sonra da görüşlere yer veriyor. Şablon gösterimlerle, uygulamacılara önemli konularda "kontrol listeleri" sunuyor. Kitaba; bir adet Anayasa Mahkemesi ve onüç adet Yargıtay kararı, çok tartışılır iki konuda bizzat yazarı tarafından yürütülmüş iki adet dava dosyası ile iki adet vakıf senedi örneği, bir adet iktisadi işletme ana sözleşmesi örneği ve üç adet de tebliğ ve benzeri mevzuat ve ayrıca vakıflarda kullanılan formların listesi eklenerek, okuyucuya yönlendirme ve kolaylık sağlanıyor.

Konu Başlıkları
    Yeni Vakıfların Kuruluşu, Organları, Yönetimi, Denetimi
    Vakıf Resmi Senedi
    Yeni Vakıfların Muhasebesi, Gelirleri, Mali İşlemleri
    Vakıflarda Vergiler ve Vergi Muafiyeti
    Vakıfların İktisadi İşletme ve Ortaklıkları
    İktisadi İşletme Ana Sözleşmesi
    Bağış ve Yardım Hukuku, Farklılıkları
    İzin Almadan Yardım Toplama
    Vakıfların Dağılması ve Dağıtılması
    Vakıf Üniversiteleri ve Üniversite Vakıfları
    Vakıf Üst Kuruluşları
    Vakıfların Uluslararası Faaliyetleri
    Yabancı Vakıflar ve Yabancıların Yeni Vakıflardaki Durumu
    Aile Vakfı ve Bazı Özel Vakıf Türleri
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Birinci Bölüm
VAKIFLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1. VAKIFLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER  23
1.1. Vakıf Nedir, Vakıfların ve Örgütlenme Özgürlüğünün Ulusal ve Uluslararası Dayanakları  23
1.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  23
1.1.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  23
1.1.3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  24
1.2. Dernek Nedir  27
1.3. Vakıfla Dernek Arasındaki Başlıca Farklar  28
1.4. Vakıflarla İlgili Bazı Kavramlar  29
1.4.1. Gerçek Kişi  29
1.4.2. Tüzel Kişi  30
1.4.3. Yeterli Mal Varlığı/Uygun Mal Varlığı  31
1.4.4. Amaca Özgülemek  32
1.5. Vakıf Çeşitleri  33
1.6. Vakıflarla İlgili Bazı Tanımlamalar  33
İkinci Bölüm
VAKFIN KURULUŞU, TÜZEL KİŞİLİĞİ VE MAL VARLIĞI
2. VAKFIN KURULUŞU, TÜZEL KİŞİLİĞİ VE MAL VARLIĞI  37
2.1. Vakıflar Nasıl Kurulur  37
2.1.1. Sağlar Arası İşlem ile Vakıf Kurulması  38
2.1.2. Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetname veya Miras Sözleşmesi) Yolu ile Vakıf Kurulması  41
2.2. Vakfın Tescili/Tüzel Kişilik Kazanması, Kuruluş ile Tüzel Kişilik Kazanma Arasındaki Ayırım, Tescile Yetkili ve Görevli Mahkeme  45
2.2.1. Tescili Talep Edecekler, Tescile Yetkili ve Görevli Mahkeme  47
2.3. Vakıf Kurmaktan Dönme (Cayma/Rücu), Tescil Kararına İtiraz (Kararın Temyizi)  47
2.4. Merkezi Sicile Tescil ve Resmi Gazetede İlan  50
2.5. Vakıf Kuruluşunda Özgülenecek Mal Varlığı, Bunun Asgari Miktarları ve Özgülenen Mal Varlığının Vakfın Mülkiyetine Geçmesi  54
2.6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kurulan Vakfın Miras Bırakanın Borçlarından Sorumluluğu, Mirasçıların ve Alacaklıların Dava Hakkı  58
2.6.1. Vakıf Kuruluşunun (Tasarrufun) İptali, Vasiyetnamenin (Miras Sözleşmesinin) İptali ve Tenkis (Davaları)  59
2.6.1.1. Vakıf Kuruluşunun (Tasarrufun) İptali (Davası)  59
2.6.1.2. Vasiyetnamenin (Miras Sözleşmesinin) İptali ve Tenkis (Davaları)  61
2.7. Vakıf Malları ve Zilyetlikle Bunları Edinme  62
2.8. Yabancıların Vakıf Kurma Hakkı  63
2.9. Vakıf Mallarının Kamulaştırılması ve Vakıf Mallarının Haczedilebilmesi  64
Üçüncü Bölüm
VAKFIN TEMEL BELGESİ “RESMİ SENET”
3. VAKFIN TEMEL BELGESİ “RESMİ SENET”  65
3.1. Resmi Senet/Vakıf Senedi Nedir  65
3.2. Bir Resmi Senette Bulunması Gereken Asgari Bilgiler  65
3.3. Örnek Bir Resmi Senet Kalıbı Nasıl Olmalıdır  66
3.4. Vakıf Merkezi Kavramı, Belirlenmesi ve Vakıf Merkezi Olamayacak Yerler  67
3.5. Vakıf Resmi Senedindeki Noksanlıklar ve Bunların Giderilmesi  68
3.6. Vakıf Resmi Senet Değişikliği, Yönetimin, Yönetim Şeklinin (Vakıf Örgütü ve İşleyiş Şekli), Amacın ve Malların Değiştirilmesi  69
3.6.1. Yönetimin Değiştirilmesi  73
3.6.1.1. Yöneticilerin Değiştirilmesi  73
3.6.1.1.1. Yöneticilerin Mahkeme Kararı ile Görevden Alınması  73
3.6.1.1.2. Yöneticilerin Olağan Yolla Değiştirilmesi  81
3.6.1.2. Yönetimin, İdare/Yönetim Şeklinin, İşlevinin ve Örgütün Değiştirilmesi  81
3.6.2. Amacın ve Malların Değiştirilmesi  112
3.6.2.1. Amacın Değiştirilmesi  113
3.6.2.2. Malların Değiştirilmesi  117
3.6.3. Seçimle Vakıf Yönetim Organlarında Görev Alanların Mal Bildiriminde Bulunması  120
Dördüncü Bölüm
VAKFIN ORGANLARI, OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ
4. VAKFIN ORGANLARI, OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ  123
4.1. Vakfın Organları ve Zorunlu Organ  123
4.2. Karar Organı Türleri  129
4.3. Karar Organının Görevleri, Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisapları/Yeter Sayıları  130
4.3.1. Karar Organının Görevleri  130
4.3.2. Karar Organının Belirlenmesi  131
4.3.3. Karar Organının Toplantı ve Karar Nisapları/Yeter Sayıları  131
4.4. Yönetim Organının Türleri  132
4.5. Yönetim Organının Görevleri, Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisapları/Yeter Sayıları  133
4.5.1. Yönetim Organının Görevleri  133
4.5.2. Yönetim Organının Belirlenmesi  134
4.5.3. Yönetim Organının Toplantı ve Karar Nisapları/Yeter Sayıları  136
4.6. Denetçiler veya Denetim Organı, Görevleri, Belirlenmesi  136
4.7. Diğer Organlar  137
4.8. İdare Personeli, Şube ve Temsilcilikler  137
4.8.1. Şube ve Temsilcilikler  137
Beşinci Bölüm
VAKFIN GELİRLERİ, MALİ İŞLEMLERİ, DEFTER VE KAYITLARI
5. VAKFIN GELİRLERİ, MALİ İŞLEMLERİ, DEFTER VE KAYITLARI  141
5.1. Vakfın Gelirleri  141
5.2. Kuruluş Mal Varlığı, Mal Varlığı ve Gelir Arasındaki Farklar  142
5.3. Bağış ve Yardım Toplama ve Arasındaki Farklar  142
5.3.1. Bağış ve Hukuku  143
5.3.2. Yardım ve Hukuku  149
5.3.2.1. İzin Almadan Yardım Toplama  156
5.4. Vakfın Muhasebesi, İdari ve Mali Defter ve Kayıtları, Beyanname (Yıllık Rapor) Verme Yükümlülüğü ve Bildirimler  157
5.4.1. Vakfın Muhasebesi, İdari ve Mali Defter ve Kayıtları  157
5.4.1.1. Vakıfların Kasasında Bulunacak Nakit Miktarı  160
5.4.2. Vakfın Beyanname (Yıllık Rapor) Verme Yükümlülüğü ve Bildirimler  160
Altıncı Bölüm
VAKIF ORTAKLIK VE İŞLETMELERİ
6. VAKIF ORTAKLIK VE İŞLETMELERİ  163
6.1. Vakıfların Ticari Faaliyetleri  163
6.2. Vakıfların Ortaklıkları  164
6.3. Ticari İşletme ve İktisadi İşletme Kavramları  165
6.4. Vakıf İktisadi İşletmesi  167
6.5. Vakıf İktisadi İşletmesinin Kuruluşu, Organları, İşleyişi  169
6.6. Vakıf Özel Öğretim/Eğitim Kurumları  170
6.7. Vakıf Yurtları, Pansiyonları ve Lokalleri  171
6.8. Vakıf Sandıkları  177
6.9. Vakıflarda Süreli ve Süresiz Yayınlar  177
Yedinci Bölüm
VAKIFLARIN VE İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİSEL KONUMLARI
7. VAKIFLARIN VE İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİSEL KONUMLARI  183
7.1. Vakıfların Vergisel Konumları  183
7.1.1. Vakıfların Vergi Mükellefiyeti  183
7.1.2. Vakıfların Yapacakları Ödemeler Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi  183
7.1.3. Vakıflara Ait Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi  183
7.1.3.1. Vakıflara Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasının KDV Karşısındaki Durumu  184
7.1.3.2. Diğer Mal ve Hakların Kiralanması İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu  184
7.1.4. Vakıflara ait Gayrimenkullerin Kiralanmasına İlişkin Düzenlenen Kira Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu  185
7.1.5. Vakıfların Tasarruflarını Bankada Değerlendirmesi Sonucunda Elde Ettiği Menkul Sermaye İratlarından Tevkifat Yapılması  185
7.1.6. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Vakıflara Yapılan Bağışların Gelir Vergisi Bakımından Durumu  186
7.1.6.1. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği  186
7.1.6.2. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belgenin Niteliği  187
7.1.6.3. Vakıflarca Düzenlenecek Belge  187
7.1.6.4. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim  187
7.1.6.4.1. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Vakıflara Yapılan Bağışların KDV Bakımından Durumu  187
7.1.7. Cumhurbaşkanınca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılacak Bağış ve Yardımların İndirilmesi  188
7.2. Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergisel Konumları  188
7.2.1. Vakıf İktisadi İşletmelerinin Vergi Mükellefiyeti  189
7.2.2. Yükümlülükler  189
7.2.2.1. Beyanname Verme ve Verginin Ödenmesi  190
7.2.3. Yabancı Vakıflara Ait iktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesi  190
7.2.4. İktisadi İşletmelerinin Karlarının Vakfa Aktarımı  190
7.3. Cumhurbaşkanı Kararıyla Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması  191
7.3.1. Vakfa Vergi Muafiyeti Tanınabilmesi İçin Gereken Hususlar  192
7.3.2. Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul  193
7.3.3. Faaliyet Konusu  194
7.3.4. Faaliyet Süresi  194
7.3.5. Defter Tutma  195
7.3.6. Mal Varlığı ve Yıllık Gelir  195
7.3.7. Gelirin Harcanma Şekli  195
7.3.8. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri  196
7.3.9. Cumhurbaşkanınca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Sağlanan Vergisel Avantajlar  197
7.3.9.1. KDV İstisnası  198
7.3.9.2. Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti  199
7.3.9.3. Emlak Vergisi Muafiyeti  199
7.3.9.4. Harç İstisnası  199
7.3.9.5. Damga Vergisi İstisnası  200
7.3.10. Cumhurbaşkanınca Vakıflara Tanınan Vergi Muafiyetinin Kaldırılması  200
7.3.11. Vergi Muafiyetli Vakıftaki Gelirlerin Kullanım Oranları ve Bu Konudaki Sorunlar  201
Sekizinci Bölüm
VAKFIN FAALİYETTEN GEÇİCİ OLARAK ALIKONMASI, VAKFIN (KENDİLİĞİNDEN) SONA ERMESİ (İNFİSAH), VAKFIN DAĞITILMASI (FESİH), TASFİYE İŞLEMLERİ
8. VAKFIN FAALİYETTEN GEÇİCİ OLARAK ALIKONMASI, VAKFIN (KENDİLİĞİNDEN) SONA ERMESİ (İNFİSAH), VAKFIN DAĞITILMASI (FESİH), TASFİYE İŞLEMLERİ  239
8.1. Vakfın Faaliyetten Geçici Olarak Alıkonması  239
8.2. Vakfın (Kendiliğinden) Sona Ermesi (İnfisah)  240
8.3. Vakfın Dağıtılması (Fesih)  243
8.4. Vakfın Tasfiyesi  244
8.5. Sona Eren veya Dağıtılan Yeni Vakıfların Mal ve Hakları, Vakıflarda Birleşmenin Olamayacağı  244
Dokuzuncu Bölüm
VAKIFLARDA DENETİM
9. Vakıflarda Denetim  247
9.1. Dış Denetim  247
9.2. İç Denetim  248
Onuncu Bölüm
VAKIFLA İLGİLİ ÖZEL KONU VE SORUNLAR
10. VAKIFLA İLGİLİ ÖZEL KONU VE SORUNLAR  253
10.1. Uluslararası Faaliyette Bulunma  253
10.2. Üst Kuruluş Kurma ve Katılma  254
10.3. Yabancı Vakıflarla İlgili Düzenlemeler  256
10.4. Aile Vakfı  259
10.5. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Diğer Vakıf Türleri  260
10.5.1. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları  260
10.5.2. Sosyal Sigorta Vakıfları  264
10.5.3. Diğer Vakıf Türleri  277
10.6. Vakıflara Kamu Bütçelerinden Yardım Yapılması  277
10.7. Vakıfların Etkinlikleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri  279
Onbirinci Bölüm
VAKIFLARIN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI KURMASI (VAKIF ÜNİVERSİTELERİ)
11. VAKIFLARIN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURMASI (Vakıf Üniversiteleri)  281
11.1. Dayanak Anayasa Düzenlemesi  281
11.2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ndaki Düzenlemeler  283
11.2.1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumunun Kurulması  284
11.2.2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumuna Sağlanacak Muafiyetler ve Mali Kolaylıklar  286
11.2.3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Sair Düzenlemeler  287
11.2.4. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına Devlet’çe Sağlanacak Yardımlar  290
11.3. 2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanunu’ndaki Düzenlemeler  294
11.4. 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hk. KHK  295
11.5. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu  295
11.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki Düzenlemeler (R.G. 31.12.2005/26040)  295
11.6.1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Doğrultusunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Gözetim–Denetim, Değerlendirme ve Faaliyetten Alıkonması  301
11.6.2. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Doğrultusunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Mali Hususlar  306
Onikinci Bölüm
DEVLET YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINI DESTEKLEYEN VAKIFLAR (ÜNİVERSİTE VAKIFLARI)
12. DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINI DESTEKLEYEN VAKIFLAR (ÜNİVERSİTE VAKIFLARI)  309
12.1. 5072 Sayılı (5234 Sayılı Kanun ile Değişik) Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun ve Getirilen Düzenlemeler  310
Sonsöz  315
VAKIFLARLA İLGİLİ MEVZUAT  317
VAKIFLARDA KULLANILACAK FORMLAR  321
EKLER  323
Kaynakça  349
Kavram Dizini  351