Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Yeni Türk Borçlar Yasasına Göre KİRA HUKUKU

Yeni Türk Borçlar Yasasına Göre KİRA HUKUKUSayfa Sayısı
:  
391
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9789750229220

199,00 TL

KİTAP HAKKINDA

  Yeni Türk Borçlar Yasası ile kira ilişkisi yeniden düzenlenmiş bulunduğundan, Eserde; kira ilişkisinden kaynaklanan konular yeni düzenleme kapsamında oldukça yalın bir anlatımla açıklanıp yorumlanmış, duraksamaya neden olabilecek hususlar da örneklendirilmek suretiyle somutlaştırılmıştır. Ayrıca en son Yargıtay kararları da özetlenerek, ilgili oldukları konular içerisinde yerini almıştır.

Bununla birlikte; kitabın sonunda yer alan Ek Bilgi adlı kısımda, yasanın uygulanması ve bir kısım maddelerinin uygulanma süresinin ertelenmesiyle ilgili gerekli açıklamalar yapılmış, eski ve yeni yasanın bunlara ilişkin hükümleri de bir tablo halinde siz değerli okuyuculara sunulmuştur. Eser bu kapsamlı haliyle hukuk uygulayıcılarının yararlanabilecekleri zengin bir kaynaktır.  

KONU BAŞLIKLARI

  - Kira Kavramı ve Kapsamı
- Kirada Asıl ve Yan Unsurlar
- Kira Sözleşmesinin Tarafları
- Kira Sözleşmesinde Şekil
- Kirada Süre
- Kira Bedeli
- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
- Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
- Konut ve Çatılı İşyeri Kirasının Sona Ermesi
- Kira ile Bağlantılı Konular
- Kira Tespiti ve Uyarlama
- Kira İlişkisinden Doğan Zararlar
- Kirada Usule İlişkin Kurallar
- Kira ile İlgili Düzenlemeler
- Kiranın İcra Takibi Yoluyla Boşaltılması
- Kamu Mallarının Kiralanması
- Finansal Kiralama    

İÇİNDEKİLER


Üçüncü Baskı Önsözü    5
Kısaltmalar    15
BİRİNCİ KISIM KİRA KAVRAMI VE KAPSAMI
KİRA TÜRLERİ    21
A.    Konut ve Çatılı İşyeri Kirası    22
B.    Ürün Kirası    30
1.    Katılmalı Kira    32
2.    İşletme Hakkı    33
C.    Hayvan Kirası    34
İKİNCİ KISIM KİRADA ASIL VE YAN UNSURLAR
Birinci Bölüm KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI
I.    KİRAYA VEREN    39
A.    Tam Mülkiyette Kiraya Verenin Durumu    39
B.    Birlikte Mülkiyette Kiraya Verenlerin Durumu    42
II.    KİRACI    47
III.    TARAFLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI    48
A.    Kiraya Verenin Değişmesi    49
1.    Kiralananın El Değiştirmesi    49
2.    Sınırlı Aynî Hak Kurulması    51
B.    Kiracının Değişmesi    52
1.    Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri    52
2.    Kira İlişkisinin Devri    60
İkinci Bölüm KİRA SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL
I.    SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNDE ŞEKİL    67
II.    KİRA SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLU VE BAĞLANTILI OLMASI    71

Üçüncü Bölüm KİRADA SÜRE

I    BELİRLİ SÜRELİ KİRA73

II    BELİRSİZ SÜRELİ KİRA75

A    Genel Hükümlere Göre Bildirim Süresi77

B    Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Bildirim Süresi79

C    Ürün Kirasında Bildirim Süresi79

III    KİRA SÜRESİNİN UZAMASI80

IV    SÜREDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI82

Dördüncü Bölüm KİRA BEDELİ

I    KİRA BEDELİNİN KAPSAMI87

A    Asıl Kira Bedeli88

B    Giderler88

1    Yükümlülük Giderleri89

2    Yan Giderler92

3    Kullanım ve İşletme Giderleri94

II    KİRA BEDELİNİN ÖDENME ZAMANI95

III    KİRA BEDELİNİN ÖDENME YÖNTEMİ98

Beşinci Bölüm TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I    KİRALANANIN TESLİMİ VE GERİ VERİLMESİ101

A    Kiralananın Teslimi ve Kullanılır Halde Bulundurulması102

B    Kiralananın Geri Verilmesi104

II    AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK107

A    Teslim Anındaki Ayıptan Sorumluluk108

B    Sonradan Oluşan Ayıptan Sorumluluk110

1    Ayıbın Giderilmesini İsteme111

2    Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme112

3    Zararın Giderilmesini İsteme113

4    Sözleşmeyi Fesih Hakkı113

5    Ayıpta Seçimlik Hak Kullanımının Önlenmesi114
III    ÖZENLE KULLANMA VE SAYGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ115

A    Kiralananın Özenle Kullanılması115

B    Komşulara Saygısızca Davranılması ve Çekilmezlik Hali116

C    Bu Konuda Kiraya Verenin Hakları117

IV    ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK118

A    Kiralananın Zapt Edilmesi119

B    Kiralananın El Değiştirmesi119

C    Üçüncü Kişinin Sınırlı Aynî Hak Sahibi Olması121

D    Kiranın Tapu Siciline İşlenmesi122

V    KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI125

A    Değişiklik Yapma Yetkisi126

B    Değişiklikten Doğan Haklar128

1    Eski Hale Getirme ve Değer Artış Farkı128

2    Kiralananın Onarılması131

3    Kiralananın Kullanma Şeklinin Değiştirilmesi133

VI    KİRALANANIN KULLANILMAMASI134

A    Kiralananın Sınırlı Olarak Kullanılması135

B    Kiralananın Hiç Kullanılmaması136

VI SÜRE DOLMADAN KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ (ERKEN BOŞALTMA)136

A    Yasada Öngörülen Koşullar138

B    Kiracının Borçtan Kurtulması139

C    Tazminattan İndirim Yapılması140

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bilinci Bölüm KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ I    SÜRENİN DOLMASI NEDENİYLE SONA ERME143

A    Belirli Süreli Kiranın Sona Ermesi143

B    Belirsiz Süreli Kirada Fesih145

II    OLAĞANÜSTÜ NEDENLERLE FESİH148

A    Önemli Sebeplerle Fesih148

B    Kiracının İflası Halinde Fesih151 C Kiracının Ölümü ile Sona Erme151

III SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANILMASI NEDENİYLE FESİH153

A    Teslim ve Ayıptan Dolayı Fesih155

B    Özensiz Kullanma ve Kiralanana Zarar Verme Nedeniyle Fesih156

C    Kiralananın Amaç Dışı Kullanılması Nedeniyle Fesih158

D    Devir, Birlikte Kullanım ve Ortak Alınmasında Fesih160

E    Kiralananın Kullanılmaması Nedeniyle Fesih162

F    Fesih Yöntemi164

V KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE FESİH164

A    Kira Türüne Göre Uygulanacak Yöntem165

B    Direnime Esas Olabilecek Alacaklar168

C    Direnime Esas Olmayan Alacaklar170

D    Ödemenin Muhatabı Yönünden Direnim173

E    Ödemenin Süre ve Yer Yönünden Direnime Etkisi175

F    Ödemenin Senetle Yapılması177

G    Bedel Yönünden Oluşan Direnimin Sonucu179

İkinci Bölüm

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASININ SONA ERMESİ

I    BİLDİRİM YOLUYLA KİRANIN FESHİ184

II    GEREKSİNİM NEDENİYLE FESİH186

A    Gereksinimin Zorunlu ve Samimi Olması187

B    Gereksinimde Fesih Bildirimi ve Dava Açma Süresi194

III    İMAR - İNŞA NEDENİYLE SONA ERME201

IV    EDİNİM NEDENİYLE FESİH207

V    YAZILI ÜSTLENME NEDENİYLE FESİH214

A    Üstlenme Belgesinin İptali ve Geçersizliği215

B    Yazılı Üstlenme Belgesinin Uygulanması218

VI    İKİ HAKLI UYARI NEDENİYLE FESİH220

A    Süreye Göre İki Haklı Uyarının Yapılmış Olması221

B    Ödemenin Zamanında Yapılmamış Olması224

C    Dava Süresi ve Taraf Sıfatı224
VII    KİRACININ KONUT SAHİBİ OLMASI NEDENİYLE SONA ERME226

A    Konutların Aynı İlçe/Belde Belediye Sınırları İçinde Bulunması227

B    Eşlerin Birlikte Oturuyor Olmaları ve Elverişlilik Farkı227

C    Dava Açma Süresi ve Taraf Sıfatı230

VIII    AİLE KONUTUNA AİT KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ231

IX    DAVA SEBEPLERİNİN SINIRLILIĞI234

DÖRDÜNCÜ KISIM

Birinci Bölüm KİRA İLE BAĞLANTILI KONULAR

I    KİRADA GÜVENCE236

II    KİRADA KEFİLLİK DURUMU240

A    Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı241

B    Kefilin Süre Yönünden Sorumluluğu241

III    KİRADA CEZA KOŞULU242

IV    KİRADA HAVA PARASI244

V    KİRADA HAPİS HAKKI247

A    Kapsam ve Niteliği247

B    Malların Üçüncü Kişiye Ait Olması Hali249

C    Hakkın Kullanılma Yöntemi250

İkinci Bölüm KİRA TESPİTİ VE UYARLAMA

I    KİRA PARASININ BELİRLENMESİ (KİRA TESPİTİ)253

A    Belirlemede Genel İlke254

B    Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Belirleme255

1    Artırım Oranı ve Hukuksal Dayanağı255

2    Yabancı Para Bedelli Kirada Belirleme261

3    Dava Açma Süresi262

II    KİRA PARASININ UYARLANMASI265

A    Uyarlama İsteminin Koşulları267

B    Uyarlamada Seçimlik Haklar270
BEŞİNCİ KISIM

Bilinci Bölüm KİRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN ZARARLAR

I    KİRALANANIN TESLİMİNDEN VE İADESİNDEN DOĞAN ZARARLAR273

II    HAKSIZ FESİHTEN DOĞAN ZARARLAR275

III    AYIPTAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLAR278

IV    ÇEKİLMEZLİKTEN DOĞAN ZARARLAR279

V    KİRALANANIN HOR KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLAR280

VI    YASAL YAPTIRIMDAN DOĞAN ÖDENCE HAKKI283

VII    KİRADA MANEVİ TAZMİNAT HUSUSU284

VIII    ÖZEL HÜKÜMLÜ SÖZLEŞMELER285

İkinci Bölüm KİRADA USULE İLİŞKİN KURALLAR

I    BİLDİRİMLER VE TEBLİGATLAR291

A    Bildirimlerin Tebliği291

B    Yargı Yerince Yapılacak Tebligatlar292

II    KİRA DAVASINDA GÖREV VE YETKİ KONUSU293

A    Görevli Mahkeme293

B    Yetkili Yargı Yeri294

ALTINCI KISIM KİRA İLE İLGİLİ ÖZEL DÜZENLEMELER

Birinci Bölüm KİRALANANIN İCRA TAKİBİ YOLUYLA BOŞALTILMASI

I    KİRA PARASININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KİRALANANIN BOŞALTILMASI298

II    KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE KİRALANANIN BOŞALTILMASI301

A    Genel Kural Olarak Takip Yöntemi302

B    Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Takip Yöntemi303

C    Takip Yapma Yetkisi305 İkinci Bölüm KAMU MALLARININ KİRALANMASI

I    SÖZLEŞMENİN KONUSU314

II    SÖZLEŞMEDE ŞEKİL VE TARAFLAR318

III    KİRA BEDELİ322

IV    KİRA SÜRESİ322

V    SÖZLEŞME GÜVENCESİ325

VI    KAMU MALI KİRASININ SONA ERMESİ326

A    Sözleşmenin Feshi327

B    Diğer Nedenlerle Sona Erme Halleri328

VII    KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ330

1    Kiracının Zorla Çıkartılması333

2    Haksız İşgal Tazminatı335

Üçüncü Bölüm FİNANSAL KİRALAMA

Genel Olarak339

YASA KAPSAMINDA KALAN KURULUŞLAR341

A    Şirketler341

B    Bankalar343

C    Diğer Kuruluşlar ve Ayrık Haller344

FİNANSAL KİRALAMANIN KAPSAM VE KONUSU345

FİNANSAL KİRALAMANIN TARAFLARI348

FİNANSAL KİRA SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL350

FİNANSAL KİRALAMADA BEDEL353

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ354

A    Kiralayanın Yükümlülükleri354

B    Kiracının Yükümlülükleri356

HAKLARIN DEVRİ357

A    Mülkiyetin Devri358

B    Kiracılık Sıfatının Devri358

KİRALANAN MAUN SATIN ALINMASI359 İCRA TAKİBİ VE İFLAS HALİNDE MALLARIN DURUMU361

A    Kiracının İflası ve İcra Takibine Uğraması361

B    Kiralayanın İflası ve İcra Takibine Uğraması363

FİNANSAL KİRALAMANIN SONA ERMESİ363

A    Sözleşmenin Sona Ermesi363

B    Sözleşmenin Feshi364

1    Teslim ve Ayıp Nedeniyle Fesih364

2    Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih365

3    ilişkiye Devamın Yararsız Kalması367

SONA ERME VE FESHİN SONUÇLARI368

A    Kiralananın Geri Verilmemesi369

B    Malın Satılması veya Kiralanması Hali370

C    İpoteklerin Durumu370

D    İhtiyati Tedbir Uygulanması371

FİNANSAL KİRALAMADA SORUMLULUK DURUMU372

A    İç İlişkiden Kaynaklanan Sorumluluk372

B    İlişki Dışı Olaydan Kaynaklanan Sorumluluk373

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER376

YASANIN UYGULANMASI377

Yararlanılan Kaynaklar379

Kavramlar Dizini381

EK BİLGİ387