Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

YENİ KANUNA GÖRE Medeni Usul Hukuku ( 6100 Sayılı )

YENİ KANUNA GÖRE Medeni Usul Hukuku ( 6100 Sayılı )Sayfa Sayısı
:  
745
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-5336-41-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Prof. Dr. MUŞUL, Timuçin Ögretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin MUŞUL, 14 Mart 1947 tarihinde Çanakkale’de doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. Yazar, 1970 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi’nin Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalına 31. 12. 1971 tarihinde Asistan olarak intisap etmiş, 25. 11. 1982, 27. 10. 1987, 15. 10. 1996 ve 10. 09. 2009 tarihlerinde sırasıyla Hukuk Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör unvanlarını hak kazanmıştır. Hâlen İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi’nin Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir. ÖNSÖZ MAHKEMELER TEŞKİLÂTI DAVANIN AÇILMASI YARGILAMA HÜKÜM KANUN YOLLARI TAHKİM I- Bu kitap, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) konulara göre sistematize edilerek ve 1086 sayılı mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 1927 tarihinden 01. 10. 2011 tarihine kadarki uygulamasıyla ilgili doktrin ve Yargıtay içtihatları ile oluşmuş ve hâlen de geçerli olan birikimden yararlanılarak hazırlanmıştır. 1086 sayılı mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun düzenlemelerine de dipnotlarında yer verilmek suretiyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yeni düzenlemeleri ile karşılaştırma yapılabilmesi amaçlanmıştır. Kitapta önce 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu okuyucuya tanıtmak için -Medenî Usul Hukukunun Tarihi Gelişimi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Genel Bakış- başlığı altında; Medenî usul hukukunun tarihi gelişimi hakkında bilgi verildikten sonra, 6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesi, uygulanmasına ilişkin kural ve istisnaların neler olduğu, senetlere etkisi, 1086 sayılı HUMK’un kanun yollarına ilişkin maddelerinin hangi hâllerde ne zamana kadar uygulanmaya devam edeceği, 6100 sayılı HMK’na hâkim olan esasların ve kanunun sistematiğinin ne olduğu, 1086 sayılı HUMK. ’da mevcut olmayan yeni düzenlemelerin, 6100 sayılı HMK. ’da yargılamaya hâkim olan ilkelerin, yazılı yargılama usulünün aşamaları bakımından 6100 sayılı HMK. ’nın 1086 sayılı HUMK ile benzer ve farklı yönlerinin neler olduğu genel olarak incelenmiştir. Kitaptaki bölüm başlıkları sırasıyla şöyledir. Medenî Usul Hukukuna Giriş, Mahkemeler Teşkilâtı, Yargı Yetkisinin Yer ve Zaman Bakımından Sınırları, Hâkimlik Statüsü, Cezaî ve Hukukî Sorumluluk, Hâkimin Yasaklılığı ve Reddi, Mahkemelerin Görev ve Yetkisi, Dava Şartları, Davanın Açılması ve Sonuçları, Dava Çeşitleri, Dava Yığılması, Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı Davaya Vekâlet, Teminat Süreler, Eski Hâle Getirme, Adlî Tatil ve Kazaî Tebligat Karşı Dava, Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Yargılamanın Aşamaları: Lâyihalar Teatisi, Ön İnceleme, Tahkikat, Sözlü Yargılama ve Hüküm Basit Yargılama Usulü Yargılama Giderleri ve Adlî Yardım Kanun Yolları: 1086 Sayılı HUMK’a Göre Kanun Yolları: Temyiz, Tashihi Karar ve Yargılamanın İadesi 6100 Sayılı HMK. ’ya Göre Kanun Yolları: İstinaf, Temyiz ve Yargılamanın İadesi Çekişmesiz Yargı İhtiyatî Tedbir ve Delil Tespiti Tahkim Yukarıdaki bölüm başlıkları altında konular paragraflar hâlinde sıralandırılmak suretiyle incelenmiştir. İncelenen konular ile ilgili yeni yayınları da içeren literatür her paragrafın baş kısmına konulmuştur. II- Tarafımdan hazırlanan kanun maddelerine ve kavramlara göre arama cetvelleri kitabın son kısmında okuyucunun istifadesine sunulmuştur. III- Kitapta ayrıca bir -Kitap İncelemesi- de yer almaktadır. Prof. Dr. M. Kâmil YILDIRIM / Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM; İCRA HUKUKU, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul 2009 (330 sayfa) (Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş. ) künyeli kitap tarafımdan incelenmiştir. İcra ve iflâs hukuku konusunda uzman, 40 yıllık hukukçu akademisyen sıfatıyla tamamen objektif ve bilimsel esaslar çerçevesinde tarafımdan ele alınıp, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile doktrin ve Yargıtay kararları ışığı altında incelenmesinin bir ürünü olan -Kitap İncelemesi- başlığı altında yaptığım çalışma, okuyucunun kitap hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi açısından önemli görülerek elinizdeki kitabın son kısmına konulmuştur. Kitap incelemesi, kitabı incelenen akademisyenin bilimsel yeterliğine ayna tutmak olup, yazarın uzmanlık alanı itibariyle bulunduğu düzeyi ortaya koyması açısından önemli ve ciddi bir bilimsel çalışmadır. Kitap incelemesi, incelemeyi yapanın konuya hâkimiyetinin hangi ölçüde olduğunu da ortaya koyar. Kitap incelemesinin isabetli yapılabilmesi o konuda derinlemesine bilgi sahibi olmayı gerektirdiği gibi konunun özellikle uygulama ağırlıklı olması hâlinde; doktrin yanında uygulamanın iyi bilinmesini ve mevcut bilgileri değerlendirip teori ile uygulamanın sentezini yapabilecek işlek bir muhakemeye sahip olunmasını da gerektirir. IV- Kitabın son kısmına -11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış- adlı çalışmamızı da ekledik. V- Yetişmem sırasında çok büyük özveride bulunmuş olan rahmetli annem ve babam MEDİHA MUŞUL ile İHSAN ALİ MUŞUL’un aziz hatıralarına ithaf ettiğim -6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu esas alınarak hazırlanmış; MEDENÎ USUL HUKUKU- adlı kitabın, 3. Basısının da öğrencilerimize, araştırmacı ve uygulamacılara faydalı olmasını dilerim. İÇİNDEKİLER : MEDENÎ USUL HUKUKUNA GİRİŞ 1--MEDENÎ USUL HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GENEL BAKIŞ-3 A--Medenî Usul Hukukunun Tarihi Gelişimi-3 B--6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Genel Bakış-6 I--6100 Sayılı HMK. ’nun Yürürlüğe Girmesi ve Uygulanması-6 1)-Yürürlüğe Girmesi-6 2)-Uygulanması-6 a)-Kural-6 b)-İstisnalar-7 3)-Senetlere Etkisi-8 II--1086 Sayılı HUMK’nun Kanun Yollarına İlişkin Maddelerinin Hangi Hâllerde Uygulanacağı?-9 III--6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Hâkim Olan Esaslar-9 IV--6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Sistematiği-11 V--6100 Sayılı HMK. ’nun, 1086 Sayılı HUMK. ’da Mevcut Olmayan Yeni Düzenlemeleri-12 VI--6100 Sayılı HMK. ’da Düzenlenen Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler-16 VII--Yazılı Yargılama Usulünün Aşamaları Bakımından 6100 Sayılı HMK. ’nun 1086 Sayılı HUMK ile Benzer ve Farklı Yönleri-17 2--USUL KANUNLARININ YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-18 MAHKEMELER TEŞKİLÂTI, YARGI YETKİSİNİNYER VE ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLARI, HÂKİMLİK STATÜSÜ, CEZAÎ ve HUKUKÎ SORUMLULUK 3--MAHKEMELER TEŞKİLÂTI-19 A--Genel Olarak-19 B--Sulh ve Asliye Mahkemeleri-21 C--Bölge Adliye Mahkemeleri-22 I--Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu-22 II--Görevler-24 1)-Bölge Adliye Mahkemelerinin Görevleri-24 2)-Bölge Adliye Mahkemesi Başkanının Görevleri-24 3)-Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulunun Görevleri-25 4)-Hukuk Dairelerinin Görevleri-25 5)-Daire Başkanlarının Görevleri-26 6)-Üyelerin Görevleri-26 D--Yargıtay (Temyiz Mahkemesi)-27 4--MAHKEMELERİN YARGI YETKİSİNİN YER VE ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLARI-30 A--Mahkemelerin Yargı Yetkisinin Yer Bakımından Sınırları-30 B--Mahkemelerin Yargı Yetkisinin Kişi Bakımından Sınırlandırılması (Yargı Bağışıklığı)-31 5--HÂKİMLİK STATÜSÜ-32 A--Genel Olarak-32 B--Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı-32 C--Hâkim Adaylığı ve Hâkimlik Mesleğine Giriş-34 D--Hâkimler Hakkında Yapılacak Denetim ve Soruşturma-34 6--HÂKİMLERİN CEZAÎ VE HUKUKÎ SORUMLULUĞU-35 A--Hâkimlerin Cezaî Sorumluluğu-35 B--Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğu-35 I--Genel Olarak-36 II--Tazminat Davasının Devlet Aleyhine Açılacağı-37 III--Tazminat Davasının Hangi Mahkemede Açılacağı-38 IV--Dava Dilekçesi, Davanın İhbarı ve Ret Halinde Verilecek Ceza-39 HÂKİMİN YASAKLILIĞI VE REDDİ 7--HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ -41 A--Yasaklılık Hâlleri ve Çekinme Kararı-43 I--Yasaklılık Hâlleri-43 II--Çekinme Kararı-43 B--Hâkimin Reddi Sebepleri, Ret Usulü, Çekilme ve Ret Kararının İncelenmesi, İstinaf ve Temyiz-44 I--Ret Sebepleri-44 II--Ret Usulü-45 III--Çekilme Kararının İncelenmesi-46 IV--Ret Talebinin İncelenmesi-46 1)-Ret Talebini İnceleyecek Mahkeme-46 2)-Ret Talebinin Geri Çevrilmesi-47 3)-Ret Talebinin İncelenmesi-47 4)-İstinaf-49 5)-Temyiz-49 C--Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı ve Reddi-50 MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ 8--MAHKEMELERİN GÖREVİ-51 A--Genel olarak-52 I--HMK ve HUMK’da Görev Kavramı-52 II--Mahkemelerin Görevine İlişkin Düzenleme Bakımından HMK ile HUMK Arasındaki Farklılıklar-54 B--Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi-55 C--Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi -57 9--MAHKEMELERİN YETKİSİ -70 A--Genel Olarak-79 B--Genel Yetki Kuralı-80 C--Tali Yetki Kuralları-83 D--Kesin (Mutlak, Emredici) Yetki Kuralları-90 E--Yetki İtirazı-95 I--Kesin Yetki Kuralının İhlâli (Kesin Yetkili Mahkeme Varken Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılması) Hâlinde-96 II--Mahkemenin Yetkisinin Kesin Yetki Olmadığı, Ancak Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılması Hâlinde-96 DAVA ŞARTLARI, DAVANIN AÇILMASIVE SONUÇLARI 10--DAVA ŞARTLARI-99 A--Genel Olarak-100 B--Dava Şartlarının Tasnifi-101 I--Mahkemeye İlişkin Dava Şartları-103 II--Taraflara ilişkin dava şartları-104 III--Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları-108 11--DAVANIN AÇILMASI -110 A--Asliye Hukuk Mahkemelerinde-116 B--Sulh Hukuk Mahkemelerinde-118 12--DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI-119 A--Genel Olarak-119 B--Dava Açılmasının Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları-119 C--Dava Açılmasının Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları-120 13--DAVADA KANUNÎ TEMSİL, BELGELENMESİ VE YARGILAMAYA ETKİSİ-123 A--Davada Kanunî Temsil-123 B--Temsil veya İzin Belgesi Verilmesi-123 C--Kanunî Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi-124 D--Taraflardan Birinin Ölümü-124 DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA YIĞILMASI, DAVAYA MÜDAHALE ve DAVANIN İHBARI 14--DAVA ÇEŞİTLERİ-127 A--Genel Olarak-127 B--Hukuki Himayenin Çeşidine Göre-127 I--Eda Davası-127 II--Tespit Davası-130 III--İnşai Dava-133 IV--Topluluk Davası-134 15--SÜBJEKTİF VE OBJEKTİF DAVA YIĞILMASI-135 A--Sübjektif Dava Yığılması (Dava Arkadaşlığı)-135 I--Genel Olarak-135 II--İhtiyarî Dava Arkadaşlığı-136 1)-İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Ortaya Çıkabileceği (Birden Çok Kişinin Birlikte Dava Açabilecekleri veya Aleyhlerine Birlikte Dava Açılabileceği) Hâller-136 2)-İhtiyari Dava Arkadaşlığının Davanın Başında veya Seyri Sırasında Ortaya Çıkması-139 a)-Davalar Arasında Bağlantı Olması-139 b)-Davaların Birleştirilmesi -140 3)-İhtiyari Dava Arkadaşlığının Hükümleri-141 III--Mecburi Dava Arkadaşlığı-142 B--Objektif Dava Yığılması-144 I--Genel Olarak-144 II--Kumulativ Talep Yığılması-145 III--Seçimlik (Alternativ) Talep Yığılması-146 IV--Terditli Talep Yığılması-147 16--DAVAYA MÜDAHALE, DAVANIN İHBARI VE CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI-150 A--Davaya Müdahale -150 I--Genel Olarak-151 II--Fer’i Müdahale-151 1)-Tanımı-151 2)-Şartları-151 a)-Derdest Bir Dava Mevcut Olmalıdır-151 b)-Müdahale Talebinde Bulunan Üçüncü Kişi Olmalıdır-152 c)-Üçüncü Kişinin, Davaya Müdahale Etmekte Hukukî Yararı Olmalıdır-152 d)-Müdahale Talebi Dilekçe İle Yapılmış Olmalıdır-153 3)-Müdahalenin Hukukî Sonuçları-154 III--Aslî Müdahale-157 B--Davanın İhbarı -159 C--Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması-162 DAVAYA VEKÂLET, TEMİNAT 17--DAVAYA VEKÂLET -165 A--Genel Olarak-167 B--Davaya Vekâletin Kanunî Kapsamı ve Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller-168 I--Kanunî Kapsamı -168 II--Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller-169 C--Vekâletnamenin İbrazı-170 D--Vekil ve Müvekkilin Duruşmada Beyan ve Davranışları -172 E--Vekilin Azli ve İstifası-173 I--Vekilin Azli-173 II--Vekilin İstifası-174 18--TEMİNAT -175 A--Teminat Gösterilmesi Gereken Hâller, Teminat Kararı, Teminatın Miktarı ve Şekli, Karara Uyulmaması-175 I--Teminat Gösterilmesini Gerektiren Hâller-175 II--Teminat Kararı, Teminat Miktarı ve Şekli-177 III--Teminat Gösterilmesi Kararına Uyulmaması-178 IV--Teminatın İadesi-179 B--Teminat Gösterilmesi Gerekmeyen Hâller-179 SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME, ADLÎ TATİL VE KAZAÎ TEBLİGAT 19--SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLÎ TATİL-181 A--Süreler-181 I--Genel Olarak-181 II--Mahkemelerin Adlî Faaliyette Bulunacağı Süreler-182 III--Tarafların Yapacakları Usulî İşlemlerin Tâbi Olduğu Süreler-183 1)-Kanunun ve Hâkimin Tayin Ettiği Süreler-183 2)-Sürelerin İşlemeye Başlaması ve Hesaplanması-184 B--Eski Hale Getirme-185 I--Tanımı ve Şartları-185 1)-Tanımı-185 2)-Şartları-185 II--Yargılama ve Hükmün İcrasına Etkisi, İncelenmesi-189 C--Adlî Tatil -191 I--Başlangıç ve Bitimi, Sürelere Etkisi-194 II--Adlî Tatilde Görülecek Dava ve İşler-195 20--KAZAÎ TEBLİGAT-197 A--Kavram, Tanımı ve Çeşitleri-199 B--Tebligat Kanununun Uygulanma Alanı-200 C--Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması-203 D--Tebliğ Masrafı-204 E--Elektronik Tebligat-206 F--Tebliğ Konusu-209 G--Bilinen Adreste Tebligat-210 I--Muhatap-210 II--Muhatap Adına Tebliği Kabule Yetkili Kişiler-212 III--7201 Sayılı Tebligat Kanununa Göre Adres Kavramı-212 IV--Muhatabın, Adres Kayıt Sisteminde Bulunan Yerleşim Yeri Adresine Tebligat-213 1)-Bilinen En Son Adrese Tebliğ-214 2)-Bilinen En Son Adrese Tebliğ Yapılamaması Halinde Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Tebliğ-214 3)-Muhatabın, Adres Kayıt Sisteminde de Bir Adresi Bulunmuyorsa: İlânen Tebliğ-216 H--Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat-217 İ--Tüzel Kişilere ve Ticarethanelere Tebligat-221 I--Genel Olarak-221 II--Tüzel Kişi Muhatap Adına Tebligatın Kimlere, Hangi Sıraya Uyularak Nasıl Yapılacağı-222 III--Şirketlere Tebligat-224 1)-Adi Şirketlere Tebligat-224 2)-Ticaret Şirketlerine Tebligat-225 a)-Genel Olarak-225 b)-Ticaret Sicil Müdürlüğündeki Adreste Kimse Bulunmaması veya Tebligatı Almaktan Kaçınılması-227 c)-Tasfiye Halindeki Şirketlere Tebligat-227 IV--Kamu Tüzel Kişilerine Tebligat-228 J--Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat-228 K--Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası-231 L--Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi-232 M--Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina-234 I--Genel Olarak-234 II--Çeşitli İhtimaller-234 III--Teb. K. m. 21 Uyarınca Yapılan İşlemler ve Belgelendirilmesi-236 IV--Adres Kayıt Sistemindeki Adreste; Muhatap, Hiç Oturmamış veya Sürekli Olarak Ayrılmış İse, Tebliğin Nasıl Yapılacağı?-240 N--Yaş ve Ehliyet Şartı-241 O--Tebliğ Mazbatası-242 I--Genel Olarak-242 II--Tebliğ Tutanağında Yer Alması Gereken Kayıtlar-243 III--Tebliğ Tutanağının Eksik Düzenlenmesi ve Tutanaktaki Kayıtların Aksinin İspatı-243 1)-Tebliğ Tutanağının Eksik Düzenlenmesi-243 2)-Tebliğ Tutanağındaki Kayıtların Aksinin İspatı-244 P--Uluslararası Tebligat-245 I--Genel Olarak-245 II--Türkiye’den Yurt Dışında Mukim Şahıslara Tebligat-246 1)-İç Hukuk Kurallarına Göre-246 a)-Genel Olarak-246 b)-Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşlarına Tebligat-247 aa)-Resmi Memur veya Askeri Şahıs Sıfatı Bulunmayan Türk Vatandaşlarına Tebligat-247 bb)-Türk Memurlarına Tebligat-249 cc)-Türk Askerî Şahıslarına Tebligat-249 2)-Uluslararası Kurallara Göre-249 a)-Hukuk Usulüne Dair Sözleşme-249 b)-Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme-250 III--Yurt Dışından Türkiye’de Mukim T. C. Vatandaşlarına ve Yabancı Şahıslara Tebligat-250 IV--Türkiye’de Mukim Yabancılara Türkiye’de Tebligat Çıkarılması-251 1)-Muhatabın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kimse Olması-251 2)-Muhatabın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması-251 a)-Muhatabın, Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamayacak Kimselerden Olması-251 b)-Muhatabın Adresinin -Memleket Dışı- Muamelesi Gören Yerlerden Olması-252 R--İlânen Tebligat-252 I--Muhatabın Adresinin Bilinmemesi-252 II--İlânın Ne Zaman, Hangi Vasıta İle Nasıl Yapılacağı-253 III--İlânda Hangi Kayıtların Yer Alacağı-254 IV--İlân Yoluyla Tebliğin Hangi Tarihte Yapılmış Sayılacağı-255 S--Usulsüz Tebliğ-257 Ş--Tebligatın Ne Zaman Yapılacağı-259 T--Adres Değişikliği Hâlinde Kazaî Tebligatın Nasıl Yapılacağı-259 I--Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti-259 II--Teb. K. m. 35’in Kazaî Tebliğler Bakımından Uygulanması-261 1)-Genel Olarak-261 2)-Adres Değişikliği Halinde Tebligatın, Ne Zaman Teb. K. m. 35/1-3 Uyarınca Yapılacağı-262 a)-Kural-262 aa)-Dava Sırasında Değiştirilen Adresin Kazaî Mercie Hemen Bildirilmesi-262 bb)-Dava Sırasında Değiştirilen Adresin Kazaî Mercie Bildirilmemesi-262 b)-İstisna-264 U--Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat-265 Ü--Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması-267 KARŞI DAVA, YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 21--KARŞI DAVA-269 A--Tanımı-269 B--Şartları-269 C--Hukukî Sonuçları-273 22--YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER-276 A--Tasarruf İlkesi-276 B--Taraflarca Getirilme İlkesi-277 C--Talep ile Bağlılık İlkesi-277 D--Hukukî Dinlenilme Hakkı-278 E--Aleniyet İlkesi-279 F--Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü-280 G--Usul Ekonomisi İlkesi-281 H--Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi-281 İ--Yargılamanın Sevk ve İdaresi-282 J--Hukukun Uygulanması-282 YARGILAMANIN AŞAMALARI: LÂYİHALAR TEATİSİ, ÖN İNCELEME, TAHKİKAT, SÖZLÜ YARGILAMA ve HÜKÜM 23--LÂYİHALAR TEATİSİ-286 24--ÖN İNCELEME-287 A--Ön İncelemede Hangi İşlemlerin Yapılacağı?-287 B--Ön İnceleme Duruşması-288 I--Amacı-288 II--Ön İnceleme Duruşmasına Davet-288 III--Ön İnceleme Duruşmasında Neler Yapılacağı?-289 25--İLK İTİRAZLAR-291 A--Özellikleri, İleri Sürülmesi ve İncelenmesi-292 B--İlk İtirazların Neler Olduğu-292 I--Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hâllerde Yetki İtirazı-293 II--Uyuşmazlığın Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Gerektiği İtirazı-294 III--İş Bölümü İtirazı-294 26--İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI VE İSTİSNALARI -297 A--İddia ve Savunmanın Genişletilmesi, Değiştirilmesi Yasağı-301 B--İstisnaları-303 C--Maddî Hataların Düzeltilmesi-309 27--DAVADA İRADİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YASAĞI VE İSTİSNALARI-310 A--Kural-310 B--İstisnaları-310 28--TAHKİKAT-311 A--Tahkikat İçin Duruşmaya Davet-311 B--Dosyanın İşlemden Kaldırılması-311 29--İSPAT VE DELİLLER-317 A--İspatın Tanımı, Konusu, İspat Hakkı-319 I--Tanımı-319 II--Konusu-319 III--İspat Hakkı-319 B--İspat Yükü-320 I--Genel Olarak-320 II--İspat Yükünün Dağıtılması (Tevzii)-322 III--İspat Yükünün Gereğinin Yerine Getirilmesi-324 1)-Delil-324 2)-Emarelere Dayanan İspat-324 3)-İlk Görünüş İspatı-325 4)-Karine ve Fiksiyon-325 C--Delil Sözleşmesi, Delillerin Somutlaştırılması, Getirtilmesi, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi-326 I--Delil Sözleşmesi-326 II--Delillerin Somutlaştırılması, Getirtilmesi, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi-326 D--Delillerin Ne Zaman Beyan ve İbraz Edilebileceği? -329 I--Davacının, Delillerini Beyan Etmesi ve Belgelerini Mahkemeye Vermesi-329 II--Davalının, Delillerini Beyan Etmesi ve Belgelerini Mahkemeye Vermesi-329 III--Sonradan Delil Gösterilip Gösterilemeyeceği? -330 E--Delil Çeşitleri-330 30--SENET-332 A--Tanımı-333 B--Çeşitleri-333 I--Adi (Hususî) Senet-333 II--Resmî Senet-334 III--Noterlikçe Musaddak Senet-334 IV--Mühürlü Senet-335 C--Hukukî Muamelenin Tâbi Olduğu Şeklin, Sıhhat veya İspat Şartı Olması-336 D--Senetle İspat Kuralı, Kimler Hakkında Uygulanacağı, İllî veya Mücerret Borç İkrarı, Beyaza İmza-337 I--Senet ile İspat Kuralı-337 II--Senetle İspat Kuralının Kimler Hakkında Uygulanacağı-339 III--İlli ve Mücerret Borç İkrarlarında, Borcun Sebebinin Gerçekleşmediğini Kimin, Hangi Delillerle İspatlaması Gerektiği-340 IV--Beyaza (Açığa, Boşa) İmza İddiasını, Kimin, Hangi Delillerle İspatlaması Gerektiği-341 E--Senet ile İspat Kuralının İstisnaları -342 F--İspat Gücü-345 I--İlâmların ve Resmî Senetlerin İspat Gücü-345 II--Adi Senetlerin İspat Gücü-346 III--Faturanın İspat Gücü-347 G--Sahtecilik İddiası (Yazı veya İmza İnkârı), İncelenmesi ve Senedin İptali-348 I--Yazı veya İmza İnkârı ve Sonucu-348 II--Haksız Yere Sahtelik İddiası-352 III--Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi-352 IV--Resmî Senede Karşı İleri Sürülen Savunma Sebeplerinin Nasıl İspat Edileceği-353 V--Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı-356 31--DELİL BAŞLANGICI-357 32--BELGE-359 A--Genel Olarak-359 I--Tanımı-359 II--Haleflere Etkisi-360 III--Yabancı Dilde Yazılmış Belge-360 B--Belgelerin İbrazı ve İncelenmesi-361 I--Genel Olarak-361 II--Tarafların Belgeleri İbraz Mecburiyeti ve İhlâli-363 III--Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi-365 IV--Ticarî Defterler; İbrazı ve Delil Olabilmesi-365 33--İKRAR-367 A--Tanımı, Nasıl Yapılacağı ve Hükümleri-367 B--Çeşitleri-369 I--Basit İkrar-369 II--Mevsuf İkrar (Vasıflı İkrar = Gerekçeli İnkâr)-370 III--Mürekkep İkrar (Bileşik İkrar)-370 1)-Mürekkep Murtabit (Bileşik Bağlantılı) İkrar-370 2)-Mürekkep Gayrımurtabit (Bileşik Bağlantısız) İkrar-371 34--YEMİN-373 A--Genel Olarak-373 B--Yemin Konusu, Teklif ve Davet-375 I--Yemin Konusu-375 II--Yemin Teklifi ve Davet-375 C--Yemin Etmemenin Sonuçları-376 D--Yeminin İade Olunamayacağı Hâller-377 E--Yeminin Edası-377 I--Yemini Eda Edecek Kimseler-377 II--Yeminin Nasıl Eda Edileceği-378 III--Yemini Eda Edecek Kişinin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Oturması-380 IV--Yemin Konusu ile İlgili Soru Sorulması-381 V--Yemin Tutanağı-381 F--Yalan Yere Yemin-381 35--TANIK -383 A--Genel Olarak-384 B--Tanık Gösterme-385 C--Tanıklığın İzne Bağlı Olması-386 D--Tanığı Davet, Davetiye İçeriği ve Davete İcabet Mecburiyeti-387 E--Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi-388 F--Tanıklıktan Çekinme-389 I--Çekinme Hakkı-389 II--Çekinme Sebepleri-389 1)-Kişisel Sebeplerle Çekinme-389 2)-Sır Sebebiyle Çekinme-390 3)-Menfaat İhlâli Tehlikesi Sebebiyle Çekinme-390 III--Çekinme Hakkının İstisnaları-390 IV--Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi ve İncelenmesi-391 V--Çekinmenin Kabul Edilmemesi-391 G--Tanığın Kimlik Tespiti ve İtiraz-392 H--Tanığa Görevinin Önemini Anlatma-392 İ--Tanığın Dinlenmesi-393 I--Yeminsiz Dinlenecekler-393 II--Yeminin Zamanı ve Şekli-393 III--Tanığı Bilgilendirme ve Dinleme-394 J--Tarafların Yasak Davranışları-396 K--Yalan Yere veya Menfaat Karşılığı Tanıklık-396 L--Tanık Ücreti ve Gideri-397 36--BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ -398 A--Genel Olarak-400 B--Bilirkişinin Görevlendirilmesi-402 I--Bilirkişi Sayısı-402 II--Kimlerin Bilirkişi Olacağı-403 III--Bilirkişilik Görevi-404 1)-Bilirkişilik Görevinin Neyi Gerektireceği-404 2)-Bilirkişilik Görevini Kabul Zorunda Olanlar-404 3)-Bilirkişi Görevlendirme Kararının İçeriği-405 4)-Bilirkişilik Görevinin Bizzat İfası Gerektiği-406 IV--Bilirkişi Yemini-407 V--Bilirkişilikten Yasaklılık ve Ret-408 VI--Rapor Hazırlama Süresi-410 VII--Bilirkişinin, Konunun Uzmanlık Alanına Girmediğini veya Bazı Belgelerin Gerektiğini Bildirmesi-411 VIII-Bilirkişinin Sır Saklama Zorunluluğu-412 IX--Bilirkişinin Yetkileri-412 C--Bilirkişi Raporu-414 I--Raporun Verilmesi-414 II--Raporun İçeriği-414 III--Rapora İtiraz-416 IV--Raporun Değerlendirilmesi-418 D--Bilirkişi Gider ve Ücreti-418 E--Bilirkişinin Cezaî ve Hukukî Sorumluluğu-419 I--Cezaî sorumluluk-419 II--Hukukî sorumluluk, tazminat ve rücu davaları-419 1)-Hukukî sorumluluk-419 2)-Tazminat Davasının Açılacağı Yetkili ve Görevli Mahkeme-422 3)-Rücu Davası-423 37--KEŞİF-424 A--Genel Olarak-424 B--Keşif Kararı ve Keşfe Yetkili Mahkeme-426 C--Keşfin Yapılması ve Rıza Gösterme Mecburiyeti-427 I--Keşfin Yapılması-427 II--Keşfe Rıza Gösterme Mecburiyeti-427 III--Soybağı Tespitine Rıza Gösterme Mecburiyeti-428 38--İSTİCVAP-429 39--UZMAN GÖRÜŞÜ-433 40--DAVAYI SONA ERDİREN TARAF İŞLEMLERİ-435 A--Feragat ve Kabul-436 I--Feragat-436 II--Kabul-439 III--Feragat ve Kabulün-441 1)-Şekli-441 2)-Zamanı-441 3)-Sonuçları-442 4)-Yargılama Giderleri-442 B--Sulh-443 I--Genel Olarak-443 II--Çeşitleri, Konusu, Nasıl Yapılacağı-444 III--Zamanı ve Etkisi-445 KARAR ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜM 41--KARAR ÇEŞİTLERİ-447 42--ARA KARARLARI -450 A--Genel Olarak-450 B--Ara Karar Kavramı, Tanımı ve Amacı-450 C--Ara Kararının Usule mi, Esasa mı İlişkin Olacağı-452 D--Dava Sebebi Hakkında Arakarar Verilip Verilemeyeceği-453 I--Alman Hukukunda-453 II--Türk Hukukunda-454 E--Ara İhtilâfın Taraflar Arasında veya Üçüncü Kişi ile Olması-455 I--Taraflar Arasında Ara İhtilâf-455 II--Üçüncü Kişi ile Ara İhtilâf-456 F--Ara Kararın Ne Zaman Verilebileceği-457 G--Ara Kararlarının İçeriği-459 H--Hâkimin Arakararı Vermek Zorunda Olup Olmadığı-461 İ--Yargıtay’ın Arakararı Verip Vermiyeceği-462 J--Hâkimin Ara Kararları İle Bağlı Olup Olmadığı-463 I--Kural-463 II--İstisna-464 III--Kanaatimiz-466 K--Yargılama Giderleri-468 I--Genel Olarak-468 II--Ara Karar Vesilesi İle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri-468 1)-Hangi Tarafın Peşin Ödemesi Gerektiği-468 2)-Nihai Olarak Hangi Tarafa ve Ne Zaman Yükleneceği-469 L--Ara Kararlarına Karşı Müracaat İmkânları-471 I--Ara Kararlarına Karşı İtiraz-471 II--Ara Kararların Temyiz Kabiliyeti-471 43--TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM-473 A--Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama-473 B--Hüküm -474 I--Tanımı-474 II--Ne Zaman, Nasıl Verileceği ve Tefhimi-475 III--İçeriği ve İmzalanması-476 IV--Yazılması ve Korunması-478 V--Hüküm Nüshası, İlâmın Taraflara Verilmesi, Kesinleşme Şerhi-478 44--KESİN HÜKÜM-480 A--Genel Olarak-481 B--Kesin Hükmün Unsurları-484 I--Taraflar-484 II--Dava Konusu-485 III--Dava Sebebi-486 45--HÜKMÜN TASHİH VE TAVZİHİ-489 A--Hükmün Tashihi-489 B--Hükmün Tavzihi-489 BASİT YARGILAMA USULÜ 46--BASİT YARGILAMA USULÜNE TÂBİ DAVALARDA YARGILAMANIN AŞAMALARI-493 A--Basit Yargılama Usulüne Tâbi Dava ve İşler-493 B--Davanın Açılması, Delillerin İkamesi, İddianın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı-494 I--Davanın Açılması-494 II--Delillerin İkamesi-495 III--İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı-495 C--Ön İnceleme, Tahkikat ve Hüküm-496 YARGILAMA GİDERLERİ ve ADLÎ YARDIM 47--YARGILAMA GİDERLERİ-499 A--Yargılama Giderleri ve Karara Bağlanması-499 B--Gider Avansı; Yatırılması ve İadesi-500 I--Delil İkame Avansı-500 II--Re’sen Yapılması Gereken İşlem Giderleri Avansı-501 III--Avansın İadesi-502 C--Yargılama Giderlerinin Hangi Tarafa Yükleneceği?-502 48--ADLÎ YARDIM -507 A--Genel Olarak-509 B--Yararlanabilecek Kişiler, Talep ve İncelenmesi-510 I--Adlî Yardımdan Kimlerin Yararlanabileceği?-510 II--Adlî Yardım Talebi ve İncelenmesi-512 C--Adlî Yardımın Neleri Sağlayacağı?-513 D--Adlî Yardım Kararının Kaldırılması, Ertelenen Giderlerin Tahsili-514 I--Adlî Yardım Kararının Kaldırılması-514 II--Adlî Yardımla Ertelenen Giderlerin Ne Zaman, Kimden Tahsil Edileceği-514 KANUN YOLLARI 49--GENEL OLARAK-515 A--Tanımı-515 B--1086 Sayılı HUMK’nun Kanun Yollarına İlişkin Hükümlerinin Hangi Hâllerde Uygulanacağı?-515 1086 sayılı HUMK’na göre KANUN YOLLARI: TEMYİZ, TASHİHİ KARAR VE YARGILAMANIN İADESİ 50--TEMYİZ-519 A--Hangi Kararlara Karşı Temyiz Kanun Yoluna Gidilebileceği?-522 B--Temyiz Sebepleri-524 I--Genel Olarak-524 II--Temyiz Sebepleri-525 C--Sadece Hükümle Beraber Temyiz Edilebilen Ara Kararlarının Bozma Sebeplerinin Neler Olabileceği-528 D--Temyiz Talebinin Kabule Şayanlık Şartları-532 I--Kararın Kabili Temyiz Olması-532 II--Temyiz Süresine Uyulmuş Olması-533 III--Kanunun Öngördüğü İçeriği Haiz Temyiz Dilekçesiyle Hükmü Veren veya Başka Bir Yer Mahkemesine Başvurulmuş Olması-535 IV--Temyiz Talebinin Harca Tâbi Olması Halinde, Temyiz Harç ve Masraflarının Ödenmiş Olması-535 V--Temyize Başvurmakta Hukuki Menfaatin Mevcut Olması-536 E--Temyiz Kanun Yoluna Kimlerin Başvurabileceği?-537 F--Temyiz Talebinde Bulunma Hakkından Feragat Edilip Edilemeyeceği-538 G--Temyiz Talebi Üzerine Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi-538 H--Temyiz İncelemesi-539 I--Ön İnceleme-539 II--Temyiz Talebinin Haklı (Temyiz Sebeplerinin Mevcut) Olup Olmadığının İncelenmesi-539 III--Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar-540 1)-Onama (Tasdik) Kararı-540 2)-Değiştirip Düzelterek Onama (Tadilen Tasdik) Kararı-540 3)-Bozma (Nakız) Kararı-541 İ--Usulî Kazanılmış Hak ve İstisnaları-543 I--Usulî Kazanılmış Hakkın Meydana Gelmesi-543 II--Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnaları-546 51--TASHİHİ KARAR-548 A--Tanımı-548 B--Hangi Kararlara Karşı Tashihi Karar Talep Edilebileceği-549 C--Taraflardan Hangisinin Tashihi Karar Talebinde Bulunabileceği-549 D--Tashihi Karar Talebinin Ne Zaman, Nereye, Nasıl Yapılacağı-549 E--Tashihi Karar Sebepleri-550 52--YARGILAMANIN İADESİ (İade-i Muhakeme)-551 A--Tanımı-551 B--Hangi Kararlara Karşı Yargılamanın İadesi İstenebileceği-552 C--Yargılamanın İadesini Kimin, Nereden, Hangi Süre İçinde, Hangi Sebeplere Dayanarak Nasıl İsteyebileceği-553 D--Yargılamanın İadesi Sebepleri-555 6100 sayılı HMK’na göre KANUN YOLLARI: İSTİNAF, TEMYİZ VE YARGILAMANIN İADESİ 53--İSTİNAF-561 A--İstinaf Kanun Yoluna Gidilebilecek Kararlar, Yargılama Usulü, Başvuru Süresi, Feragat ve Kötüniyetle Başvuru-561 I--İstinaf Yoluna Gidilebilecek Kararlar-561 II--Yargılama Usulü-563 III--Başvuru Süresi, Feragat, Kötüniyetle Başvuru-563 1)-Başvuru Süresi-563 2)-Başvuru Hakkından Feragat-564 3)-Kötüniyetle Başvuru-564 B--İstinaf Dilekçesi, Karşı Tarafın Cevabı ve Dosyanın Gönderilmesi-564 I--İstinaf Dilekçesi-564 II--Karşı Tarafın Cevabı ve Dosyanın Gönderilmesi-566 C--Katılma Yoluyla İstinafa Başvurma-566 D--İstinaf Yoluna Başvurmanın İlâmın İcrasına Etkisi-567 E--Bölge Adliye Mahkemesi, Hukuk Dairesince İnceleme Yapılıp Karar Verilmesi-568 I--Ön İnceleme-568 II--Bölge Adliye Mahkemesi-Hukuk Dairesince Ön İnceleme Sonunda Duruşma Yapılmadan Karar Verilecek Hâller-569 1)-Davanın Esası İncelenmeksizin ve Duruşma Yapılmadan Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılmasına Kesin Olarak Karar Verilmesi-569 2)-Davanın İncelenen Esası İle İlgili Duruşma Yapılmadan Karar Verilmesi-570 III--İnceleme-570 IV--Bölge Adliye Mahkemesinde Yapılamayacak İşlemler-572 V--Bölge Adliye Mahkemesinde Yapılacak Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi-573 VI--Bölge Adliye Mahkemesi-Hukuk Dairesi Kararı-573 54--TEMYİZ-575 A--Genel Olarak-575 I--Temyiz Kanun Yolunun Amacı-575 II--Temyiz Kanun Yoluna Gitmekte Hukukî Menfaat-575 III--Temyiz Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler-576 IV--Temyiz Talebinde Bulunma Hakkından Feragat Edilip Edilemeyeceği-577 B--Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar, Temyiz Süresi, Kötü Niyetle Temyiz, Kanun Yararına Temyiz-578 I--Temyiz Edilebilen Kararlar, Temyiz Süresi ve Kötüniyetle Temyiz-578 II--Temyiz Edilemeyen Kararlar-578 III--Kanun Yararına Temyiz-580 C--Temyiz Dilekçesi, İçeriği ve Hangi Mahkemeye Verileceği-580 D--Temyiz Yoluna Başvurmanın İlâmın İcrasına Etkisi-581 E--Temyiz İncelemesi ve Duruşma, Temyiz Sebepleri-582 I--Temyiz İncelemesi ve Duruşma-582 II--Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar ve Temyiz Sebepleri-584 1)-Onama ve Düzelterek Onama-585 2)-Bozma, Mutlak ve Nispi Bozma Sebepleri-585 III--Temyizen Bozma Kararı Üzerine Dosyanın Hangi Mahkemeye Gönderileceği, Bozmaya Uyma veya Direnme-586 1)-Bölge Adliye Mahkemesince Verilen -İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı-nın Temyizen Bozulması-586 2)-Bölge Adliye Mahkemesinin, İlk Derece Mahkemesinin Kararını Düzelterek Verdiği Kararın veya Yeniden Esas Hakkında Verdiği Kararın Temyizen Bozulması-587 55--YARGILAMANIN İADESİ-589 A--Tanımı-589 B--Yargılamanın İadesinin Talep Edilebileceği Kararlar ve Sebepleri-589 I--Yargılamanın İadesinin Talep Edilebileceği Kararlar-589 II--Yargılamanın İadesi Sebepleri-589 C--Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi-591 D--Talep Süresi, İnceleyecek Mahkeme ve Teminat-591 I--Yargılamanın İadesini Talep Süresi-591 II--Yargılamanın İadesi Talebini İnceleyecek Mahkeme ve Teminat-592 E--Ön İnceleme, Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali-593 F--Yargılamanın İadesi Talebinin İlâmın İcrasına Etkisi-594 ÇEKİŞMESİZ YARGI 56--ÇEKİŞMESİZ YARGININ UYGULANACAĞI HÂLLER, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YARGILAMA USULÜ, KARAR VE BAŞVURU YOLLARI-595 A--Tanımı, Çekişmesiz Yargı İşleri, Görevli ve Yetkili Mahkeme-595 I--Tanımı-595 II--Çekişmesiz Yargı İşleri-595 1)-Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri-596 2)-Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri-596 3)-Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri-597 4)-Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri-598 5)-Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri-598 6)-Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri-598 7)-İcra ve İflâs Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri-599 8)-Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri-600 III--Görevli ve Yetkili Mahkeme-600 B--Yargılama Usulü, Kararların Niteliği ve Başvuru Yolları-601 İHTİYATÎ TEDBİR ve DELİL TESBİTİ 57--İHTİYATÎ TEDBİR KARARI, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, UYGULANMASI, İTİRAZ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI-608 A--İhtiyati Tedbir Kararı Verilecek Hâller, Görevli ve Yetkili Mahkeme-608 I--İhtiyati Tedbir Kararı Verilecek Hâller-608 II--Görevli ve Yetkili Mahkeme-611 B--İhtiyati Tedbir Kararının İçeriği ve Teminat-613 I--İhtiyati Tedbir Kararının İçeriği-613 II--Teminat-615 C--İhtiyati Tedbirin Uygulanması ve Tamamlanması-616 I--Uygulanması-616 II--Tamamlanması-617 D--İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz, Değiştirilmesi veya Kaldırılması-619 I--İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz-619 II--İhtiyati Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması-621 1)-Teminat Karşılığında-621 2)-Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle-621 E--Tedbire Muhalefetin Cezası ve Tazminat-622 I--Tedbire Muhalefetin Cezası-622 II--Tazminat-623 58--DELİL TESPİTİ ve DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR-624 A--Delil Tespiti-624 I--Tanımı-624 II--Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller-624 III--Görevli ve Yetkili Mahkeme-626 IV--Delil Tespiti Talebi ve Karar-626 V--Acele Hâllerde Tespit-628 VI--Delil Tespit Kararının Uygulanması, Tutanak ve Diğer Belgeler-629 B--Diğer Geçici Hukukî Korumalar-629 TAHKİM 59--TAHKİM SÖZLEŞME VEYA ŞARTI, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, HAKEM SEÇİMİ VE REDDİ, HUKUKÎ SORUMLULUK, TAHKİM DAVASI, YARGILAMA, KARAR, İPTAL DAVASI VE YARGILAMANIN İADESİ-650 A--Genel Olarak-650 I--HMK. m. 407-444’ün Uygulanma Alanı-650 II--Tanımı-651 III--Hangi Konularda Tahkime Gidilemeyeceği?-651 B--Tahkim Sözleşmesi veya Şartı; Tanımı ve Şekli-651 C--Tahkim İlk İtirazı-653 D--Tahkim Yeri, Görevli ve Yetkili Mahkeme-653 I--Tahkim Yeri-653 II--Görevli ve Yetkili Mahkeme-653 E--Hakem Sayısı ve Seçimi, Görevin Sona Ermesi ve Yeni Hakem Seçimi-654 I--Hakem Sayısı ve Seçimi-654 II--Hakem Görevinin Sona Ermesi ve Yeni Hakem Seçimi-655 F--Hakemin Reddi ve Hukukî Sorumluluğu-656 I--Ret Sebepleri-656 II--Ret Usulü-657 III--Hakemlerin Hukukî Sorumluluğu-657 G--Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi-658 H--Tahkim Yargılama Usulünün Belirlenmesi ve Tahkim Davası-658 I--Tahkim Yargılama Usulünün Belirlenmesi-658 II--Tahkim Davası-659 1)-Tahkim Davası Ne Zaman Açılmış Sayılır?-659 2)-Tahkim Süresi-660 3)-Tahkim Yargılamasında Tebligat-660 4)-Dava Dilekçesi ve Cevap Dilekçesi-660 İ--Duruşma Yapılması veya Dosya Üzerinden İnceleme, Bilirkişi Seçimi, Delillerin Toplanması, İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti-661 I--Duruşma Yapılması veya Dosya Üzerinden İnceleme-661 II--Hakem veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi-662 III--Delillerin Toplanması-663 IV--İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti-663 1)-Kural-663 2)-İstisnalar-663 J--Hakem Kurulu Kararı, Sulh, Yargılamanın Sona Ermesi-664 I--Hakem Kurulu Kararı-664 II--Sulh-664 III--Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi, Hakem Kararı ve Saklanması-665 1)-Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi-665 2)-Hakem Kararı ve Saklanması-665 K--Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması-666 L--Hakem Ücreti ve Yargılama Giderleri-667 I--Hakem Ücreti-667 II--Yargılama Giderleri, Avans Yatırılması, Hangi Tarafın Ödeyeceği?-668 M--Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolları-669 I--İptal Davası ve Sebepleri-669 1)-İptal Davası-669 2)-İptal Sebepleri-671 II--Yargılamanın İadesi-672 KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ-673 KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ-685 Prof. Dr. Timuçin MUŞUL’un Yayınları-703 KİTAP İNCELEMESİ-709 11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı -Tebligat Kanunu veBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- ile 7201 SayılıTebligat Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış-727