x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Yeni Değer Sigortası

Yeni Değer SigortasıSayfa Sayısı
:  
196
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1994

360,00 TLÖNSÖZ Enflâsyonun yüksek olduğu dönemlerde, sigortalıların, Türk Ticaret Kanunu′ndaki sigorta tazminatına ilişkin hükümlerle yeterince korunması mümkün değildir. Bir menfaatin sigorta ettirildiği andaki değeri üzerinden sigortalanması ve bu değerin sigorta tazminatının hesaplanmasında esas alınması, ayrıca bu değerden eskime, aşınma ve yıpranma dolayısıyla indirimlerin yapılması, sigortalının zarann büyük bir bölümünü kendisinin üstlenmesi sonucunu yaratacaktır. Çünkü sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarihle zarann ortaya çıktığı tarih arasında bir süre geçecek ve bu süre içinde enflâsyon nedeniyle sigortalı menfaatin değeri artacaktır. Buna karşılık sigortacının ödeyeceği meblâğ, sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda tesbit edilen sigorta değerinden fazla olamayacaktır. Bu şartlarda, sigortalılann kaybolan değerlerinin yerine yenilerini koymaları veya onanm yaptıra-bilmeleri yalnız sigorta tazminatı ile değil fakat kendi ceplerinden de yapacakları harcamalarla mümkün olabilecektir. Enflâsyonun kronik hale geldiği ülkemizde, sigortanın kendisinden beklenilen görevi yerine getirebilmesi; sigortalılara gerekli ve yeterli bir koruma sağlayabilmesi için yeni bazı yöntemlerin araştınlması ve uygulanması zorunludur. Bu yeni yöntemlerden biri olan yeni değer sigortası, sigortalılara, kaybettikleri değerlerin yerine yenilerini koyabilmelerini veya gereken onarımlan yaptırabilme olanağını sağlayabilmesi açısından incelenmeye değer bir sigorta sözleşmesi türüdür. Ekim 1992′de bir tür doçentlik çalışması olarak sunduğum bu eserde, yeni değer sigortası kavramı, yeni değer sigortasının hukukî geçerliği ve türleri üzerinde durulmuştur. Gerekli olduğu ölçüde yeni değer sigortası, diğer sigorta sözleşmeleri ile karşılaştınlmış-tır. Aynca çeşitli ülkelerdeki uygulamaya değinildikten sonra Türk Hukukundaki durum ele alınmıştır. Kitabın basımı vesilesiyle birçok kimseye teşekkür borçluyum. Bunlardan, özellik le bütün çalışmalanmda bana destek olan, özverili, çok sevgili eşim Avukat Mustafa Kubi- lay′a; bu çalışmamın ortaya çıkmasında özverili yardımlarından dolayı Dr. Hanife Dirik- kan′a. Arş. Gör. OMâmi Şener′e, Arş. Gör. Vural Seven ile sevgili öğrencim Avukat Oya Komut′u; kitabın basımını sağlayan Hocam Prof. Dr. Seyfullah Edis′e, müsvettelerin yazı- mındaki özeninden dolayı öğrenci işleri Şefi Tülin Özanık′a, mizanpajı yapan Serab Şen′e, dizgiyi gerçekleştiren Nesrin Kaygulu′ya; ayrıca basımevi personeline en içten te şekkürlerimi sunuyorum. , izmir, 1994 Doç. Dr. Huriye KUBÎLAY İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII G1R1 Ş 1 Birinci Bölüm YENİ DEĞER SİGORTASI İLE İLGİLİ TEMEL ESASLAR § 1. GENEL OLARAK YENİ DEĞER SİGORTASI KAVRAMI 9 I. YENİ DEĞER SİGORTASI KAVRAMI 9 II. YENİ DEĞER SİGORTASININ BAZI SÎGORTA SÖZLEŞMELERİ ÃŽLE KARŞILAŞTIRILMASI 17 A) Genel Olarak 17 B) Aynen Tazmin Yolu ve Yeni Değer Sigortası 22 C) Takdir Edilmiş Değerli Sigorta - Taksett Sigorta ve Yeni Değer Sigorta sının Karşılaştırılması 24 D) Amortisman Sigortası ve Yeni Değer Sigortası 29 E) İlk Tehlike Sigortası ve Yeni Değer Sigortası 30 F) Yüksek Meblâğk Sigorta Yaptırma Yolu ve Yeni Değer Sigortası 32 G) Enflâsyona Ayarlı Sigorta ve Yeni Değer Sigortası 33 H) Yabancı Para ve Altın Üzerine Sigorta Sözleşmesi ve Yeni Değer Sigor tası 40 § 2. YENİ DEĞER SİGORTASININ ALEYHİNDEKİ VE LEHİNDEKİ GÖRÜŞ LER VE BV GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 43 I. GENEL OLARAK 43 II. YENİ DEĞER SİGORTASININ ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER VE BU GÖ RÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 44 A) Yeni Değer Sigortasının Hukuken Geçerli Olmadığına İlişkin Görüş ve Değerlendirilmesi 44 B) Yeni Değer Sigortasının Toplumsal Güvenliği Tehlikeye Düşüreceği Görüşü ve Değerlendirilmesi 47 İÜ. YENİ DEĞER SİGORTASININ LEHİNDEKİ GÖRÜŞLER VE BU GÖ RÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 49 A) Genel Olarak 49 B) Yeni Değer Sigortasını "meblâğ sigortası" Kavramıyla Açıklayan Görüş ve Değerlendirilmesi 50 vn C) Yeni Değer Sigortasını "zarar sigortası" Kavramıyla Açıklayan Görüşler ve Bu Görüşlerin Değerlendirilmesi 50 1. Zarar Sigortası (^Tazminat sigortası) Kavramı 50 a) "Menfaat Değeri" Kavramı 53 b) "Sigorta Bedeli" Kavramı 54 c) "Tazminat Değeri" Kavramı 54 2. Zarar Sigortasının Türleri 54 a) Aktif Sigortası .′. 54 b) PasifSigortası 56 3. Yeni Değer Sigortasını, Zarar Sigortası Kavramıyla Açıklayan Gö rüşler ve Bu Görüşlerin Değerlendirilmesi 57 a) Yeni Değer Sigortasını "Mal Sigortası" Kavramıyla Açıklayan Görüş ve Değerlendirilmesi 57 b) Yeni Değer Sigortasını "Aktif ve Pasif Sigortasının Kombinasyonu" Kavramıyla Açıklayan Görüş ve Değerlendirilmesi 57 c) Yeni Değer Sigortasını "Ek Sigorta" Kavramıyla Açıklayan Görüş ve Değerlendirilmesi 60 d) Yeni Değer Sigortasını Kendisine Özgü Yapısı Olan (=sui generis sigorta) Kavramıyla Açıklayan Görüş ve Değerlendirilmesi 62 § 3. YENİ DEĞER SİGORTASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞER- LENDİRMELERİMİZ 62 I. YENİ DEĞER SİGORTASI BÎR SİGORTA SÖZLEŞMESiDİR 62 A) Yeni Değer Sigortası Borçlandırın Sözleşmedir 67 B) Yeni Değer Sigortası Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 68 C) Yeni Değer Sigortası RızaîBir Sözleşmedir 68 D) Yeni Değer Sigortası Sürekli Bir Sözleşmedir 69 E) Yeni Değer Sigortası Şekle Bağlı Olmayan Bir Sözleşmedir 69 F) YeniDeğer Sigortası Bir İvazlı Sözleşmedir 70 G) Yeni Değer Sigortası Kanunda Düzenlenmemiş (isimsiz) Bir Sözleşmedir... 70 H) Yeni Değer Sigortası, Karma Sözleşme Türlerinden Biri Olan "Kombine Sözleşme" Niteliğinde Bir Sözleşmedir 71 II. YENİ DEĞER SİGORTASI GENEL İŞLEM ŞARTLARI İLE DÜZENLE- NEBÎLEN SÖZLEŞMELERDENDİR 72 m. YENİ DEĞER SİGORTASI ŞAHISLA İLGİSİ OLMAYAN (ŞAHSİYET SAHASI DIŞINDA) BlR SİGORTADIR 77 IV. YENİ DEĞER SİGORTASI BlR ZARAR SİGORTASIDIR 77 § 4. YENİDEĞER SİGORTASININ SINIFLANDIRILMASI s... 83 A) Saf Yeni Değer Sigortası (= Die reine Neuwertversicherung) 83 B) Muafiyetti Yeni Değer Sigortası (=Neuwertversicherung mit Selbstbehalt) 84 Vffl C) Eski Hale Getirme Şartlı Yeni Değer Sigortası 85 D) Ayarlanabilir Yeni Değer Sigortası 85 § S. YENİ DEĞER SİGORTASININ TARİHÎ GELİŞİMİ 86 İkinci Bölüm BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE YENÎ DEĞER SİGORTASI / / § 6. ALMANYA′DA YENİ DEĞER SİGORTASI .„. 91 I. GENEL OLARAK . 91 II. BİNALARIN YENİ DEĞER SİGORTASI 92 A) Meskenlerin Yeni Değer Sigortası 93 B) Sınaî Binalar ve İşyerlerinin Yeni Değer Sigortası 93 C) Ziraî Binaların Yeni Değer Sigortası 93 m. SINAÎ VE TİCARÎ BlR İŞYERİNDE BULUNAN TAŞINIRLARIN VE İŞLETMEDE İSTİHDAM EDİLENLERİN KULLANDIKLARI ARAÇ LARIN YENİ DEĞER SİGORTASI 97 IV. TİCARETİ YAPILAN VEYA ÜRETİLEN MALLARIN YENİ DEĞER SİGORTASI 98 V. EV EŞYALARININ YENİ DEĞER SİGORTASI 98 VI. MOTORLU KARA TAŞIT ARAÇLARININ YENİ DEĞER SİGORTASI 99 §7. AMERİKA′DA YENİ DEĞER SİGORTASI 101 § 8. İNGİLTERE′DE YENİ DEĞER SİGORTASI 102 § 9. İSVİÇRE′DE YENİ DEĞER SİGORTASI 109 § 10. YUGOSLAVYA′DA YENİ DEĞER SİGORTASI 112 Üçüncü Bölüm TÜRKİYE′DE YENÎ DEĞER SİGORTASI S 11. TÜRKİYE′DE YENİ DEĞER SİGORTASININ HUKUKÎ DAYANAKLARI... 115 I. KANUNÎ DAYANAKLAR 115 II. TÜRK SÎGORTA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARINDA YENİ DEĞER Sl- • GORTASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER., 120 A) Yeni Değer Sigortasının Genel Şartlarda Düzenlenmesi 120 1. Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları 120 2. Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlan 120 3. Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları 122 a) Genel Olarak 122 b) Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarına Göre Teminat Kapsamı na Giren Haller 122 c) Sigorta Bedeli ve Ayarlanması 124 d) Hasarın Tesbiti 2İ e) Yeni Değer Tazminatı „„... 125 f) Tazminatın Ödenmesi ,.... 125 B) Yeni Değer Sigortasının Özel Şartlarda Düzenlenmesi (Yeni Değer Klozu) ,./. İ26 1.