Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

YENİ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre TAKAS ( Kavram - Takas Beyanında Bulunma Hakkının Oluşum Şartları ve Kullanılması - Takasın Hukuki Sonuçları )

YENİ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre TAKAS ( Kavram - Takas Beyanında Bulunma Hakkının Oluşum Şartları ve Kullanılması - Takasın Hukuki Sonuçları )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
295
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-11-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI Takas, bir yandan son derece eski olan -kökleri Roma Hukuku\\\\\\\\\\\\\\\′na dayanan-, diğer yandan da, her geçen gün biraz daha karmaşıklaşan ti¬carî ilişkilerin doğurduğu ihtiyaçlar sonucu farklı şekillerde ortaya çı¬kan hukukî bir kurumdur. Gerçekten de, bir borcu sona erdirme yönte¬mi olan ve gerek 6098 sayılı Borçlar Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nda Birinci Kısmı\\\\\\\\\\\\\\\′nın \\\\\\\\\\\\\\\"Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı\\\\\\\\\\\\\\\" başlıklı üçüncü B ölümü \\\\\\\\\\\\\\\′nde, gerekse bilgimiz dahilindeki bütün modern hu¬kuk sistemlerinde düzenlenmiş olan takas hem zaman içinde, hem ay¬nı zaman diliminde farklı uygulama biçimleri ile farklılıklar göster¬mektedir. Takasın önemi sadece kişiler arasındaki tekil sözleşmelerle sınırlı kalmamış, çok daha kapsamlı, çok daha karmaşık ilişkilerde de kendi¬ni göstermiştir. Örnek olarak, bankacılık alanında, bankalar arası öde¬me işlemleri, karşılıklı borçların tek tek ifası şeklinde değil, takas oda¬ları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir ki, bu kurumlar vasıtasıyla yapı¬lan borcu sona erdirme işlemlerinin hukukî niteliği, sözleşmeye daya¬lı takas olarak da adlandırabileceğimiz, Borçlar Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nda düzenlen¬miş olan takas şartlarından karşılıklılık şartı üzerinde değişiklik yapıl¬mış takastan başka bir şey değildir. Takas sadece ikili veya çoklu özel hukuk ilişkileri ile de sınırlı kal¬mamakta, Devletler Umumî Hukuku alanında, devletlerarası ticarî iliş¬kilerde de takasa başvurulabilmektedir. îşte güncel hayatta sıkça karşılaşılan takas müessesinin incelenme¬si, uygulama alanının farklılığı ve genişliği dikkate alındığında önem¬li kabul edilmiştir. İNCELEME PLANI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI Çalışmamız giriş kısmı dışında üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde takas müessesi ile ilgili genel bilgiler verilecek, takas beyanının hukukî niteliği üzerinde durulacak, takasın benzer hu¬kukî müesseselerden farkları ele alındıktan sonra hukukî dayanağına göre takas tipleri ve bu tiplerin gerek Roma Hukuku\\\\\\\\\\\\\\\′nda, gerekse günümüzde farklı hukuk sistemlerindeki görünüm biçimleri incelene¬cektir. \\\\\\\\\\\\\\\"Takas beyanında bulunma hakkının oluşum şartlan ve takas hak¬kının kullanılması\\\\\\\\\\\\\\\" başlıklı ikinci bölümde ise, karşılıklılık şartı, taraf¬ların birbirlerinden olan alacaklarının aynı cinsten olması şartı, takas beyanında bulunan tarafın alacağının muaccel karşı tarafın alacağının ifa edilebilir olması şartı, takas alacağının dava edilebilir olması şartı derinlemesine incelendikten sonra, öğretide takasın olumsuz şartları olarak adlandırılan takastan feragat edilmemiş olması şartı ve takas en¬gelleri üzerinde durulacaktır. Bu bölümde son olarak takas beyanı ile ilgili bilgiler verilecektir. Son bölümde ise takas hakkının doğumu için gereken şartların ger¬çekleşmesini takiben taraflardan birinin takas beyanında bulunmasının hukukî sonuçları ele alınacaktır. Bu çalışma ile takas, ağırlıklı olarak borçlar hukukundaki takasla ilgili düzenlemeler açısından ele alınmıştır. Bu amaçla, sadece Türk Hukuk Öğretisi ve Türk Yargı İçtihatları değil, İsviçre Hukuk Öğretisi ve İsviçre Yargı İçtihatları da incelemeye tabi tutulmuştur. Aynı zaman¬da, takasa -uluslararası uygulamada arz ettikleri önem sebebiyle-Unidroit İlkeleri ve Avrupa Sözleşmeler Hukuku İlkeleri açısından da bakılmış ve yeri geldiğinde bu ilkeler hakkında bilgi verilmeye çalışıl¬mıştır. İcra ve İflâs Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nun takasla ilgili hükümlerine ve takasın usul hukuku açısından ne şekilde uygulandığı konusuna ilişkin de açıklamalara yer verilmiştir. Son olarak takasa Milletlerarası Özel Hu¬kuk açısından da, kısaca, değinilmiş ve milletlerarası özel hukukta ta¬kasın ne gibi hukukî problemlere yol açtığı gösterilmeye çalışılmıştır. 2. BASIYA ÖNSÖZ ilk basısı henüz 2011 yılının Nisan Ayı\\\\\\\\\\\\\\\′nda yapılan bu çalışmanın bu kadar kısa süre sonra ikinci basısının yapılması sebebi, 2012 Yılı\\\\\\\\\\\\\\\′nın Temmuz Ayı\\\\\\\\\\\\\\\′nda yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanun\\\\\\\\\\\\\\\′a uyarlanmış bir çok eserin yaz aylan içinde yayınlanmış olmasıdır. Elinizdeki bu çalışma da, adı geçen ve yararlanılan eserler gibi 6098 sa¬yılı Kanun\\\\\\\\\\\\\\\′a uyarlanmıştır. Bu vesileyle ilk basının önsözünde teşek¬kürlerimi ilettiğim ve teşekkür etmeyi ihmâl ettiğim herkese teşekkürü bir borç bilirim. Ortaköy, 30 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER 2. Basıya Önsöz Önsöz içindekiler Kısaltmalar GlRİŞ I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 1 II. İNCELEME PLANI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI.... 2 BÖLÜM 1: TAKAS MÜESSESESİNİN ANA ÇİZGİLERİ, TAKAS BEYANININ HUKUKÃ� NİTELİĞİ ve TAKASIN TÜRLERİ I- TAKAS KAVRAMI 5 II- TERMİNOLOJİ 6 III. TAKASIN EKONOMİK VE PRATİK FONKSİYONU 8 IV. TAKAS BEYANININ HUKUKÃ� NİTELİĞİ 12 A. GENEL OLARAK 12 B. TAKAS BEYANININ YENİLİK DOĞURAN İŞLEM NİTELİĞİ ve BU NİTELİĞE BAĞLANAN HUKUKÃ� SONUÇLAR 15 1) Takas Beyanının Şarta Bağlanamaması 15 2) Takas Beyanının Vadeye Bağlanamaması 17 3) Takas Beyanının Zamanaşımına Tabi Olmaması 18 4) Takas Beyanının Kullanılması ile Takas Hakkının Sona Ermesi 18 5) Takas Beyanından Geri Dönülememesi 6) Takas Beyanında Bulunma Hakkının Başkalarına Devredilememesi ; 20 V. TAKASIN BENZER MÜESSESELERDEN FARKLARI 21 A. MAHSUPTAN FARKLARI 21 B. TRAMPADAN (MAL DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİNDEN) FARKLARI 29 C. BARTER SİSTEMİNDEN FARKLARI 30 D. HAPİS HAKKINDAN FARKLARI 32 E. CARÃ� HESAPTAN FARKLARI 34 F. KARŞILIKLI OLARAK İFA TALEP ETMEME TAAHHÜDÜNDEN FARKLARI 35 G. \\\\\\\\\\\\\\\"NETTING\\\\\\\\\\\\\\\"DEN FARKLARI 36 VI. HUKUKÃ� DAYANAĞINA GÖRE TAKAS TİPLERİ 38 A. OTOMATİK KANUNÃ� TAKAS 39 B. BEYANA DAYALI TAKAS 39 C. SÖZLEŞMEYE DAYALI TAKAS 40 D. KAZAÃ� TAKAS 44 VII. TAKASIN DEĞİŞİK HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 45 A. ROMA HUKUKUNDA TAKAS 45 1) Marcus Aurelius Öncesi Klasik Hukuk Dönemi 47 (a) îyiniyet davalarında takas 48 (b) Argentairus (banker) davalarında takas 49 (c) Bonorum emptor davalarında takas 51 2) Marcus Aurelius\\\\\\\\\\\\\\\′un emirnamesi (rescriptum) 52 3) Iustinianus dönemi 53 B. İSVİÇRE ve TÜRK HUKUK DÜZENLERİNDE ve ALMAN HUKUKUNDA TAKAS 54 C. FRANSIZ HUKUKUNDA TAKAS 55 D. İNGİLİZ HUKUKUNDA TAKAS 61 E. ULUSLARARASI TİCARÃ� SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN UNIDROIT İLKELERİ VE AVRUPA SÖZLEŞMELER HUKUKU İLKELERİ UYARINCA TAKAS 68 BÖLÜM 2: TAKAS BEYANINDA BULUNMA HAKKININ OLUŞUM ŞARTLARI ve TAKAS HAKKININ KULLANILMASI I- TAKAS BEYANINDA BULUNMA HAKKININ OLUŞUM ŞARTLARI A. KARŞILIKLILIK ŞARTI 1) Genel Olarak 2) Karşılıklılık şartı ile ilgili özel durumlar (a) Alacağın devri (b) Borcun üstlenilmesi (c) Sözleşmenin devri (d) Müteselsil borçluluk (e) Müteselsil alacaklılık (f) Taraflardan birinin borcuna kefil olunması (g) Garanti sözleşmesinde (h) Üçüncü kişi yararına sözleşmelerde (aa) Borçlu ile alacaklı arasında takas (bb) Alacaklı ile yararlanan arasında takas (cc) Borçlu ile yararlanan arasında takas (i) Havale ilişkisinde (j) Akreditif ilişkisinde (k) Başkasının borcu için rehin verilmesi halinde (1) iflâs halinde B. TARAFLARIN BİRBİRLERİNDEN OLAN ALACAKLARININ AYNI CİNSTEN OLMASİ (MUMASELET) ŞARTI 1) Para borçlan açısından (a) Genel olarak (b) Taraflardan birinin borcunun farklı bir para birimi ile belirlenmiş olması 2) Para borcu dışındaki borçlar açısından 3) Seçimlik borçlarda ve seçimlik yetkide durum 4) Aynı şeyin takasa konu olabilmesi 5) iflâs halinde C. TAKAS BEYANINDA BULUNAN TARAFIN ALACAĞININ MUACCEL, DİĞER ALACAĞIN İFA EDİLEBİLİR OLMASI 1) Genel olarak 2) Aktif alacağın muaccel olması şartının istisnaları (a) Taraflardan birinin iflâsı (b) TBKm. 188/f. 2 D. AKTİF ALACAĞIN DAVA EDİLEBİLİR BİR ALACAK OLMASI 1) Genel olarak 2) Aktif alacağın irade bozukluğu sebebiyle sakatlanmış sözleşmeden doğması 3) Eksik borçların takası 4) Alacağın zamanaşımına uğraması halinde takas 5) Aktif alacağın münazaalı olmasının takas beyanına etkisi.... 6) Borçlunun iflâsı E. TAKASI İLERİ SÜRME HAKKINDAN FERAGAT EDİLMEMİŞ OLMASI 1) Genel olarak 2) Takastan feragat sözleşmesinin örtülü olarak yapılması (a) Genel olarak (b) Akreditif ilişkisinde durum (c) Garanti sözleşmelerinde durum TAKAS ENGELLERİNİN BULUNMAMASI A. TBKm. 144 UYARINCA TAKAS YAPILAMAYACAK HALLER 1) Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar \\\\\\\\\\\\\\\\ 2) Haksız olarak alınmış veya aldatma sonucu alıkonulmuş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar 3) Nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup, özel niteliği gereği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacaklar B. 1İK m. 200 UYARINCA TAKAS YAPILAMAYACAK HALLER.... 1) Müflisin borçlusunun iflâs açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olması 2) Müflisin alacaklısının, iflâs açıldıktan sonra müflisin veya iflâs masasının borçlusu olması 3) Müflisin alacaklısının alacağının hamiline yazılı bir senede dayanması 4) Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin iflâsı halinde esas sözleşme gereğince verilmesi gereken hisse senedi bedellerinin ödenmemiş kısımları veya konması taahhüt edilen ve fakat konmamış sermayeler ile şirket borçlarının takası C. İl KM. 201 UYARİNCA TAKASA İTİRAZ EDİLMEMİŞ OLMASI III. TAKAS HAKKININ KULLANILMASI (TAKAS BEYANI) A. TAKAS BEYANININ GEÇERLİLİK ŞARTLARI 1) Ehliyet 2) Temsil 3) Şekil 4) Tasarruf yetkisi B. TAKAS BEYANININ İÇERİĞİ C. TAKAS BEYANINDA BULUNMA ZAMANI 1) Genel olarak 2) Takasın davada ileri sürülmesi (a) Dava dışı yapılmış takas beyanının davada ileri sürülmesi (b) ilk kez dava esnasında takas beyanında bulunulması (aa) Karşı dava açılması (bb) Takas savunması yapılması (c) Takasın icra takibinde ileri sürülmesi D. TAKASIN DAVADA TERDİTLİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ... E. İFLÂS HALİNDE TAKAS BEYANINDA BULUNULMASI BÖLÜM 3: TAKASIN HUKUKÃ� SONUÇLARI I- TAKASIN HÜKMÜ 251 A. KARŞILIKLI ALACAKLARIN MİKTAR OLARAK AZ OLANI ORANINDA SONA ERDİRMESİ 251 B. TAKAS BEYANININ GERİYE ETKİLİ OLMASI 253 1) Genel Olarak 253 2) Takas beyanının geriye etkili olmasının sonuçlan 255 3) Takas beyanının geriye etkisinin olumlu sonuç olmadığı yönünde öğretide yer alan görüş 261 4) Takas beyanının zamanaşımını kesmesi 264 II. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TAKAS 268 A. UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ 268 B. YETKİ MESELESİ 274 Kaynakça 281