Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Yedek Akçe Ayrımı Ve Kullanımı

Yedek Akçe Ayrımı Ve Kullanımı

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
384
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-54-2

170,00 TLSUNUŞ “Ak akçe karar gün içindir” demiş atalarımız. Yedek akçeler de şirketlerin karar gün dostudur aslında. Uygulamada önemi ve ayrılma amacı yeterince bilinmese de, son yaşanan küresel ekonomik kriz, şirket özsermayesinin ve bunun bir parçası olan yedek akçelerin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Hatta, krizin Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede sebebiyet verdiği banka batıklarına karşılık Türk bankacılık sisteminin krizden en düşük seviyede etkilenmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetkililerinin “Bankacılarımız bilançolarından ayırdıkları yedek akçelerle mutlular veya diğer ülke bankacılarından daha rahatlar.” şeklindeki açıklamaları, yedek akçelerin önemini bir kat daha artırmaktadır. Yine, bazı akademisyenlerin, krizden önce yedek akçe ayırma teoriğinin gereksizliğine inandıkları, yedek akçenin önemini ancak krizle birlikte anladıkları yönünde basın organlarına yansıyan beyanları dikkat çekicidir. Bu yönüyle birlikte, yedek akçelere ilişkin idari düzenlemelerin yok denecek kadar az olması, doktrinde ise yasa maddelerine ilişkin yorum farklılıklarının oluşması, uygulamada birtakım tereddütlerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yedek akçe ayrımı ve kullanımı konusundaki kitap sayısı ise oldukça sınırlıdır. Umarız, bu eser, gerek şirket yönetimlerinin gerek muhasebecilerin konu hakkındaki sorularını ve bilgi ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye yardımcı olur. Kitabımız dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yedek akçenin tanımı ile türleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, Türk Ticaret Kanunu’nun sermaye şirketleri, yani, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için öngördüğü yedek akçe ayrımına ilişkin düzenlemeler izah edilmiştir, üçüncü bölümde de, yedek akçelerin, esas sermaye artırımı ve diğer amaçlar için kullanılmasına yer verilmiştir. Dördüncü bölüm ise, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının getirmekte olduğu yedek akçe ayrımı ve kullanımına ilişkin düzenlemelere ayrıl- mıştır. Kitabın beşinci bölümünde halka açık anonim ortaklıklarda yedek akçe ayrımı değerlendirilmiş, altıncı bölümde de kooperatiflerde yedek akçe ayrımı ve kullanımına değinilmiştir. Yedinci bölümde yedek akçelerin muhasebeleştirilmesi ele alınmış, sekizinci bölümde ise yedek akçelere ilişkin anasözleşme maddesi ve genel kurul kararı örneklerine yer verilmiştir. Son olarak, dokuzuncu bölümde, konunun uygulama boyutunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından, çözümlü ve muhasebe kayıtlı örneklere yer verilmiştir. Her eser de olabileceği gibi, kitabımızda da, gözden kaçan birtakım eksiklikler olabilir. Bu nedenle, kitap ile ilgili eleştirilerinizi ve geliştirilmesini istediğiniz kısımları doğrudan sonaltas@hotmail.com adresine iletebilirsiniz. Eleştirileriniz ve görüşleriniz, sonraki çalışmalarımızda, bizlere yol gösterecektir. Yeri gelmişken, bilimsel çalışmalar konusunda beni her zaman teşvik eden annem Fatma ve babam Ziya ALTAŞ’a, kitabın hazırlığı esnasında, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen eşim Alev Şule ALTAŞ’a teşekkürlerimi arzetmeliyim. Zira, onların hoşgörüsü ve teşvikleri olmasa, belki böyle bir eser meydana gelmeyecekti. Yine, boş vakitlerimde yaramazlıkları ile beni hayatın güzelliklerinin içine çeken oğlum Fatih ALTAŞ’ı unutmamalıyım. Bu kitabın, başta şirket yöneticileri ile yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirler olmak üzere gerek uygulamacı konumunda olan gerek konuya ilgi duyan herkese faydalı olmasını diliyor ve yedek akçeler konusunda başvurabilecekleri bir “el kitabı” olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla, Soner ALTAŞ Ankara, 12 Aralık 2009 İÇİNDEKİLER Sunuş....................... V İçindekiler................................................................................................. VII Kısaltmalar................................................................................................ XXI BİRİNCİ BÖLÜM YEDEK AKÇENİN TANIMI ve TÜRLERİ 1.1. YEDEK AKÇENİN TANIMI 1 1.2. YEDEK AKÇENİN TÜRLERİ 3 1.2.1. Bilançoda Yer Alış Şekillerine Göre Yedek Akçeler 3 1.2.1.1. Açık Yedek Akçe 3 1.2.1.2. Gizli Yedek Akçe 3 1.2.2. Ayrılma Amaçlarına Göre Yedek Akçeler 3 1.2.3. Ayrılma Yöntemlerine Göre Yedek Akçeler 4 1.2.3.1. Kanuni Yedek Akçeler 4 1.2.3.2. İhtiyari Yedek Akçeler 5 1.2.3.3. Olağanüstü Yedek Akçeler 5 1.2.4. Muhasebe Uygulamalarına Göre Yedek Akçeler 5 1.2.4.1. Sermaye Yedekleri 5 1.2.4.2. Kâr Yedekleri 6 1.3. ŞİRKETLERİN YEDEK AKÇE AYIRMA NEDENLERİ 6 1.4. YEDEK AKÇELERİN KARŞILIKLARDAN FARKLARI 7 1.5. YEDEK AKÇE AYRIMINDA KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR 8 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YEDEK AKÇE AYRIMI 2.1. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE YEDEK AKÇE AYRIMI 9 2.1.1. KANUNÃ� YEDEK AKÇELER 10 2.1.1.1. Birinci Ayrım (I. Tertip Kanuni Yedek Akçe) 11 2.1.1.1.1. Safî Kârın Hesaplanması 11 2.1.1.1.2. I. Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayırma Tavanı 12 2.1.1.1.3. Özel Kanunlara Tabi Anonim Şirketlerde I. Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrımı 13 2.1.1.2. İkinci Ayrım (II. Tertip Kanuni Yedek Akçe ile Hisse Senedi İhraç Primi ve Iskat Kazancı) 13 2.1.1.2.1. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrımının Koşulları 15 2.1.1.2.2. II. Tertip Kanuni Yedek Akçe Oranına İlişkin Tartışmalar 16 2.1.1.2.3. Birinci Temettünün Dağıtılıp Dağıtılmayacağı Konusundaki Tartışmalar 17 2.1.1.3. Umumi Yedek Akçe ile Kanuni Yedek Akçe Kavramları Arasındaki Fark 18 2.1.1.4. TTK md. 466/f.3 Hükmünde Geçen Umumi Yedek Akçe 19 2.1.1.5. Birinci Temettü Ödenmiş Sermaye Üzerinden mi Yoksa Safi Kâr Üzerinden mi Hesaplanacaktır? 20 2.1.2. İHTİYARÃ� (İSTEĞE BAĞLI) YEDEK AKÇELER 21 2.1.2.1. Anasözleşmeye Göre Ayrılan İhtiyari Yedek Akçeler 22 2.1.2.1.1. Örnek Olay-1 23 2.1.2.2. Genel Kurul Kararıyla Ayrılan İhtiyari (Olağanüstü) Yedek Akçeler 24 2.1.2.3. Müstahdem ve İşçiler Yararına Yedek Akçe Ayrılması 26 2.1.2.3.1. Anasözleşmeye Hüküm Koymak Suretiyle İşçiler Yararına Yedek Akçe Ayrılması 26 2.1.2.3.2. Genel Kurul Kararıyla İşçiler Yararına Yedek Akçe Ayrılması 27 2.1.3. GİZLİ YEDEK AKÇELER 28 2.2. KANUNİ YEDEK AKÇE AYRIMI İLE GENEL KURUL TOPLANTISI ARASINDAKI İLİŞKİ 29 2.2.1. Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması 29 2.2.2. Genel Kurulun Toplanamamasının Sonuçları 31 2.2.3. I. Tertip KYA ile Genel Kurul Toplantısı Arasındaki İlişki 31 2.2.4. II. Tertip KYA ile Genel Kurul Toplantısı Arasındaki İlişki 33 2.2.5. TTK Tasarısına Göre Kanuni Yedek Akçeler ile Genel Kurul Toplantısı Arasındaki İlişki 34 2.3. KANUNİ YEDEK AKÇELERİN OLAĞANÜSTÜ KAYNAKLARI 36 2.3.1. HİSSE SENEDI İHRAÇ PRIMLERI (AGİO ya da EMİSYON PRİMİ) 36 2.3.1.1. Hisse Senedi İhraç Primleri Pay Sahiplerine Dağıtılabilir mi? 38 2.3.1.2. Hisse Senedi İhraç Primlerinin Türk Ticaret Kanunu Karşısındaki Durumu 40 2.3.1.3. Hisse Senedi İhraç Primlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu 42 2.3.1.4. Hisse Senedi İhraç Primlerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu 43 2.3.1.5. Hisse Senedi İhraç Primlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu 44 2.3.1.6. Hisse Senedi İhraç Primlerinin Gider Vergileri Kanunu Karşısındaki Durumu 44 2.3.1.7. Hisse Senedi İhraç Primlerinin Sermaye Piyasası Kanunu Karşısındaki Durumu 44 2.3.1.8. Hisse Senedi İhraç Primlerine İlişkin Giderler 45 2.3.1.9. Hisse Senedi İhraç Primleri Konusunda TTK ile MSUGT’nin Çelişen Yanları 46 2.3.1.9.1. Örnek Olay-2 47 2.3.2. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI (ISKAT KAZANCI) 49 2.3.2.1. Sermaye Koyma Borcunun Mahiyeti 49 2.3.2.2. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 51 2.3.2.2.1. Cezai Şart, Temerrüt Faizi ve Tazminat 51 2.3.2.2.2. Pay Sahibinin Ortaklıktan Çıkarılması (Iskat) 53 2.3.2.3. Iskat ile Yedek Akçe Arasındaki İlişki 54 2.3.2.4. Iskat Kazancının Kâr Payı Dağıtımında ve Sermaye Artırımında Kullanılması 54 2.3.2.4.1. Örnek Olay-3 56 2.4. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KÂR DAĞITIM ESASLARI 58 2.4.1. Türk Ticaret Kanununa Göre Kâr Dağıtımı 58 2.4.2. Türk Ticaret Kanununa Göre Kâr Dağıtım Esasları 61 2.4.2.1. Kapalı Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımına İlişkin Kademeler 61 2.4.2.2. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kâr Dağıtımına İlişkin Kademeler 62 2.5. KONUYA İLİŞKİN YARGI KARARLARI 65 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YEDEK AKÇENİN KULLANIMI 3.1. YEDEK AKÇELERİN SERMAYE ARTIRIMI VE DİĞER AMAÇLAR İÇİN KULLANILMASI 145 3.1.1. KANUNİ YEDEK AKÇELERİN ESAS SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI 147 3.1.1.1. Holding Şirketlerde Kanuni Yedek Akçenin Sermaye Artırımında Kullanılması 151 3.1.1.2. Örnek Olay-4 152 3.1.1.3. Örnek Olay-5 152 3.1.2. İHTİYARİ YEDEK AKÇELERİN ESAS SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI 153 3.1.2.1. Anasözleşme Gereği Ayrılan İhtiyari Yedek Akçelerin (Statü Yedeklerinin) Esas Sermaye Artırımında Kullanılması 153 3.1.2.1.1. Kanuni Yedek Niteliği Gösteren İhtiyari Yedek Akçelerin Esas Sermaye Artırımında Kullanılması 154 3.1.2.1.2. Kanuni Yedek Niteliği Göstermeyen İhtiyari Yedek Akçelerin Esas Sermaye Artırımında Kullanılması 155 3.1.2.2. Örnek Olay-6 155 3.1.2.3. Örnek Olay-7 156 3.1.3. OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELERİN ESAS SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI 158 3.1.3.1. Örnek Olay-8 160 3.1.3.2. Örnek Olay-9 161 3.1.3.3. Örnek Olay-10 162 3.1.4. GEÇMİŞ YIL KÂRLARININ ESAS SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI 164 3.1.5. İŞÇİLER YARARINA AYRILAN YEDEK AKÇELERİN ESAS SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI 165 3.1.6. GİZLİ YEDEK AKÇELERIN ESAS SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI 165 3.2. YEDEK AKÇELER İLE KÂR DAĞITIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ 167 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE YEDEK AKÇENİN AYRILMASI VE SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI 4.1. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE YEDEK AKÇE AYRIMI 169 4.1.1. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Kanuni Yedek Akçe Ayrımı 170 4.1.2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre İhtiyari Yedek Akçe Ayrımı 172 4.1.3. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Olağanüstü Yedek Akçe Ayrımı 173 4.1.4. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre İşçiler Yararına Yedek Akçe Ayrımı 174 4.1.5. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Gizli Yedek Akçe Ayrımı 175 4.2. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE YEDEK AKÇELERİN SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI 176 4.2.1. Tasarıdaki Genel Düzenleme 176 4.2.2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Kanuni Yedek Akçelerin Sermaye Artırımında Kullanılması 177 4.2.3. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre İhtiyari Yedek Akçelerin Sermaye Artırımında Kullanılması 178 4.2.4. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Olağanüstü Yedek Akçenin Sermaye Artırımında Kullanılması 179 4.2.5. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre İşçiler Yararına Ayrılan Yedek Akçelerin Sermaye Artırımında Kullanılması 179 4.2.6. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Gizli Yedek Akçenin Sermaye Artırımında Kullanılması 180 BEŞİNCİ BÖLÜM HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA YEDEK AKÇE AYRIMI 5.1. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR 181 5.2. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE AYIRMA ESASLARI 183 5.2.1. Hisse Senetleri Borsada İşlem Görmeyen Anonim Ortaklıklardaki Birinci Temettü Oranı ve Temettü Dağıtımı 183 5.2.2. Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Anonim Ortaklıklardaki Birinci Temettü Oranı ve Temettü Dağıtımı 187 5.2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem ve İşçilere, Katılma, Kurucu ve Adi İntifa Senedi Sahiplerine, Çeşitli Amaçlarla Kurulmuş Olan Vakıflara ve Bu Gibi Kişi ve/veya Kurumlara Kâr Payı Dağıtımı 189 5.2.4. Temettü Dağıtımında İmtiyaz Halinde Yedek Akçe Ayrımı 190 5.2.5. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda İkinci Tertip Yedek Akçenin Hesaplanması 193 5.3. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA MUHASEBE VE BAĞIMSIZ DENETİM 193 5.3.1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 193 5.3.2. Bağımsız Denetim Standartları 194 5.4. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA KÂR DAĞITIMINA VE YEDEK AKÇE AYRIMINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU İLKE KARARLARI 195 5.5. HALİHARDA GEÇERLİ OLAN KÂR DAĞITIMINA VE YEDEK AKÇE AYRIMINA İLİŞKİN KURUL İLKE KARARI 206 5.5.1. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Birinci Temettünün Hesaplanması 207 5.5.2. Ortaklar Dışındaki Kişi ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Pay Sahiplerine Kâr Payı Verilmesi 208 5.5.3. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda II. Tertip Yasal Yedek Akçenin Hesaplanması 208 5.5.4. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışların Kâr Dağıtımına Etkisi 210 5.6. ÖZETLE HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE AYIRIMI 210 5.6.1. Halka Açık Anonim Ortaklıklarca Düzenlenecek Temettü Avansı Dağıtım Tablosu 212 5.7. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARA İLİŞKİN KÂR DAĞITIMI ÖRNEKLERİ 213 5.7.1. Örnek Olay-11 213 5.7.2. Örnek Olay-12 215 ALTINCI BÖLÜM KOOPERATİFLERDE YEDEK AKÇE AYRIMI VE KULLANIMI 6.1. KOOPERATIF TÜRLERİ 217 6.2. 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU’NA TABİ KOOPERATİFLERDE VE ÜST KURULUŞLARINDA YEDEK AKÇE AYRIMI 219 6.3. 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU’NA TABİ KOOPERATİFLERDE VE ÜST KURULUŞLARINDA YEDEK AKÇE KULLANIMI 221 6.3.1. Yedek Akçelerin Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Mükellefiyetine Etkisi 222 6.4. 4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNA TABİ KOOPERATİF VE BİRLİKLERDE YEDEK AKÇE AYRIMI 223 6.4.1. Tarım Satış Kooperatiflerinde Yedek Akçe Ayrımı ve Kullanımı 225 6.4.2. Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde Yedek Akçe Ayrımı ve Kullanımı 228 6.5. 1581 SAYILI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNA TABİ KOOPERATİF VE BİRLİKLERDE YEDEK AKÇE AYRIMI 230 6.5.1. Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yedek Akçe Ayrımı ve Kullanımı 232 6.5.1.1. Örnek Olay-13 233 6.5.2. Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerinde Yedek Akçe Ayrımı ve Kullanımı 234 6.5.2.1. Örnek Olay-14 235 6.5.3. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nde Yedek Akçe Ayrımı ve Kullanımı 236 6.5.3.1. Örnek Olay-15 237 6.6. KONUYA İLİŞKİN YARGI KARARLARI 238 YEDİNCİ BÖLÜM YEDEK AKÇELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 7.1. TEKDÜZEN HESAP PLANINA GÖRE YEDEK AKÇELER 245 7.1.1. Ödenmiş Sermaye 246 7.1.1.1. Sermaye 246 7.1.1.2. Ödenmemiş Sermaye 246 7.1.2. Sermaye Yedekleri 246 7.1.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri 247 7.1.2.2. Hisse Senedi İptal Kârları 247 7.1.2.3. Yeniden Değerleme Artışları 247 7.1.2.4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 247 7.1.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri 247 7.1.3. Kâr Yedekleri 248 7.1.3.1. Yasal Yedekler 248 7.1.3.2. Statü Yedekleri 248 7.1.3.3. Olağanüstü Yedekler 248 7.1.3.4. Diğer Kâr Yedekleri 248 7.1.3.5. Özel Fonlar 248 7.1.4. Geçmiş Yıllar Kârları 248 7.1.5. Geçmiş Yıllar Zararları 249 7.1.6. Dönem Net Kârı (Zararı) 249 7.1.6.1. Dönem Net Kârı 249 7.1.6.2. Dönem Net Zararı 249 7.2. ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI 249 7.2.1. Örnek Uygulama-1 249 7.2.2. Örnek Uygulama-2 251 7.2.3. Örnek Uygulama-3 254 7.2.4. Örnek Uygulama-4 255 7.2.5. Örnek Uygulama-5 255 7.2.6. Örnek Uygulama-6 256 7.2.7. Örnek Uygulama-7 256 7.3. KÂR DAĞITIM TABLOSU 256 7.3.1. 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne Göre Kâr Dağıtım Tablosunun Düzenlenmesi ve Sunulması Esasları 259 7.3.1.1. Kâr Dağıtım Tablosunun Düzenlenme Kuralları 259 7.3.1.2. Kâr Dağıtım Tablosunun Biçimsel Yapısı 259 7.3.1.3. Kâr Dağıtım Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklama 259 7.3.1.3.1. Dönem Kârının Dağıtımı 259 7.3.1.3.2. Yedeklerden Dağıtım 261 7.3.1.3.3. Hisse Başına Kâr 261 7.3.1.3.4. Hisse Başına Temettü 261 SEKİZİNCİ BÖLÜM YEDEK AKÇELERE İLİŞKİN ANASÖZLEŞME MADDESİ VE GENEL KURUL KARARI ÖRNEKLERİ 8.1 YEDEK AKÇELERE İLİŞKİN ANASÖZLEŞME MADDESİ ÖRNEKLERİ 263 8.1.1. Halka Açık Anonim Şirket Anasözleşmesi (1) 263 8.1.2. Halka Açık Anonim Şirket Anasözleşmesi (2) 264 8.1.3. Finansal Kiralama Şirketi Anasözleşmesi 266 8.1.4. Limited Şirket Sözleşmesi 267 8.1.5. Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Sözleşmesi 268 8.1.6. Halka Açık Olmayan (kapalı) Anonim Şirket Anasözleşmesi (1) 269 8.1.7. Halka Açık Olmayan (kapalı) Anonim Şirket Anasözleşmesi (2) 269 8.1.8. Eximbank Anasözleşme Örneği 270 8.1.9. Deutsche Bank Anasözleşme Örneği 271 8.1.10. Holding Şirket Anasözleşmesi (1) 273 8.1.11. Holding Şirket Anasözleşmesi (2) 274 8.1.12. Holding Şirket Anasözleşmesi (3) 275 8.1.13. Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Anasözleşmesi 275 8.1.14. Koç Holding Anonim Şirketi Anasözleşmesi 276 8.1.15. Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Anasözleşmesi 278 8.1.16. Denizbank Anonim Şirketi Anasözleşmesi 279 8.1.17. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Anasözleşmesi 281 8.1.18. Güneş Sigorta Anonim Şirketi Anasözleşmesi 282 8.1.19. Fortis Bank Anonim Şirketi Anasözleşmesi 283 8.1.20. Ray Sigorta Anonim Şirketi Anasözleşmesi 284 8.1.21. Akbank Türk Anonim Şirketi Anasözleşmesi 285 8.1.22. Sabancı Holding Anonim Şirketi Anasözleşmesi 287 8.1.23. Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi 288 8.1.24. Konut Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği Anasözleşmesi 289 8.1.25. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi 290 8.1.26. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Anasözleşmesi 291 8.1.27. Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi 292 8.1.28. Okul Kooperatifleri Anasözleşmesi 293 8.1.29. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Anasözleşmesi 293 8.1.30. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Anasözleşmesi 294 8.1.31. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Anasözleşmesi 295 8.1.32. Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi 295 8.1.33. Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi 298 8.1.34. Tarım Kredi Kooperatifi Anasözleşmesi 301 8.1.35. Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Anasözleşmesi 303 8.1.36. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Anasözleşmesi 305 8.2. YEDEK AKÇELERE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI ÖRNEKLERİ 307 8.2.1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Tanzim Edilmiş Finansal Tablolarına Göre Net Dağıtılabilir Kârı Oluşmayan, Halka Açık Bir Holding Şirketin Genel Kurulunun 2007 Yılı Olağan Genel Kurulunda Aldığı Yedek Akçe Ayırma Kararı 308 8.2.2. Hesap Dönemini Net Kârla Kapatan Ancak Geçmiş Yıl Zararları Nedeniyle Safî Kârı Oluşmayan Bir Holding Şirketin Genel Kurulunca Alınan Karar 308 8.2.3. Hesap Dönemini Zararla Kapatan, Dolayısıyla Yedek Akçe Ayırma Zorunluluğu Doğmayan, Halka Açık Bir Holding Şirketin Genel Kurulunca Alınan Karar 309 8.2.4. Halka Açık Olan Bir Holding Şirketin Genel Kurulunca Alınan Kâr Dağıtımı ile Kanuni ve Olağandışı Yedek Ayırma Kararı 309 8.2.5. Önceki Yıllarda Ayrılmış Yedek Akçelerin Kâr Dağıtımında Kullanılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı 310 8.2.6. Özel Kanununa Tabi Olan Bir Bankada Yedek Akçe Ayrımına İlişkin Genel Kurul Kararı 311 8.2.7. Özel Sermayeli Bir Bankanın Genel Kurulunun Aldığı Kâr Dağıtım ve Yedek Akçe Ayrım Kararı 312 8.2.8. Dağıtılabilir Net Dönem Kârının Tamamının Olağanüstü Yedek Akçelere Ayrılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı 313 8.2.9. Dönem Zararı Oluşması Nedeniyle Yedek Akçe Ayrımı Yapmayan Bir Şirkete İlişkin Genel Kurul Kararı 314 8.2.10. I. Tertip Kanunî Yedek Akçe Ayrımından Sonra Kalan Kârının Tamamını Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayırmaya Karar Vermiş Bir Bankaya Ait Genel Kurul Kararı 314 8.2.11. Halka Açık Olan Bir Holding Şirketin Esas Sözleşmesine Göre Kâr Dağıtmasına ve Yedek Akçe Ayrımasına İlişkin Genel Kurul Kararı 314 8.2.12. Net Dönem Kârı Elde Edilmesine Rağmen Safî Kârın Oluşmaması Nedeniyle Kâr Dağıtamayan, Dolayısıyla da Yedek Akçe Ayıramayan Bir Şirkete İlişkin Genel Kurul Kararı 315 DOKUZUNCU BÖLÜM YEDEK AKÇE AYRIMI VE KULLANIMINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÖRNEK 1 317 ÖRNEK 2 318 ÖRNEK 3 319 ÖRNEK 4 320 ÖRNEK 5 320 ÖRNEK 6 322 ÖRNEK 7 323 ÖRNEK 8 325 ÖRNEK 9 326 ÖRNEK 10 327 ÖRNEK 11 331 ÖRNEK 12 334 ÖRNEK 13 337 ÖRNEK 14 343 ÖRNEK 15 346 ÖRNEK 16 348 EKLER 350 EK-1: Halka Açık Anonim Ortaklıklar-I 350 EK-2: Halka Açık Anonim Ortaklıklar-II 359 EK-3: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kâr Dağıtım Tablosu ve Düzenleme Klavuzu 366 EK-4: Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’ne Bağli Merkez Birlik ve Birlikler 379 KAYNAKÇA 381