Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Yatırım Ortaklıkları

Yatırım OrtaklıklarıSayfa Sayısı
:  
238
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-295-218-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ
Yatırım ortaklıkları adlı bu çalışma doçentlik sınavına başvurabilmek amacıyla, sınav öncesinde kitap olarak yayınlanmıştır. Ancak sınav jürisinin oluşturulmasından önce Türk Ticaret Kanununda önemli ve çalışmada yer verilmesi gerekli bir değişiklik yapılmış olması, kitabın 2. basının hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.

4884 sayılı ve 11 Haziran 2003 tarihli Kanun (RG 17.06.2003 - 25141) ile Türk Ticaret Kanunun 273. maddesi değiştirilerek; anonim şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması şartı kaldırılmıştır. Kanun değişikliği ile, sadece Bakanlığın tesbit edeceği şirketler bakımından izin zorunluluğu getirilmiştir. Ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında İç Ticaret 1995/1 Tebliğini yürürlükten kaldırarak, yerine İç Ticaret 2003/3 Tebliğini (RG 25.7.2003 - 25179) çıkartmıştır. Hemen ekleyelim ki; bu Tebliğde kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tâbi olan anonim şirketler arasında halka açık anonim şirketler de sayılmıştır. Dolayısıyla çalışma konumuz olan yatırım ortaklıkları halka açık anonim şirket olmaları itibariyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni zorunluluğu bu şirketler bakımından devam etmektedir. Biz de, Türk Ticaret Kanununda yapılmış olan bu köklü ve önemli değişikliği çalışmamıza yansıtabilmek amacıyla kitabın 2. basını yapmayı gerekli gördük.


Diğer bir ifadeyle; yatırım ortaklıkları adlı çalışmamızın bu 2. basısı ile 1. basısı arasındaki yegâne fark Türk Ticaret Kanununun 273. maddesinde yapılan değişiklik ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu değişikliğe istinaden çıkarmış olduğu 2003/3 sayılı İç Ticaret Tebliğinin getirdiği yeniliklerdir.

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kara Ticaret Kürsüsüne asistan olarak girmemi teşvik etmiş, daha sonra da desteğini ve yardımlarını hiçbir zaman esirgememiş ve her çalışmamı olduğu gibi bu çalışmamı da itinayla değerlendirmiş olan kıymetli hocam Sayın Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu\′na., ayrıca 10 yılı aşkın akademik hayatımda her zaman beni desteklemiş, çalışmalarımla ilgili kıymetli fikirlerini her zaman paylaşmış olan değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. Hüseyin Ülgen ile Sayın Prof. Dr. Ömer Teoman\′a da burada şükranlarımı sunmak istiyorum.

Bu çalışmanın basımlarını en iyi şekilde ve süratle gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıüm A.Ş\′ye, Sayın Rahmi ARIKAN\′a ve Sayın Gülgonca ÇARPIK\′a teşekkürü bir borç bilirim.


Moda, Eylül 2003

Dr. N. Füsun NOMER ERTAN

GİRİŞ

1. Osmanlı imparatorluğu döneminde Galata Bankerleriyle başla
yan Türk sermaye piyasası günümüz Türkiye\′sine gelinceye kadar çok
yol kat etmiştir. 1987 yılı sonu itibariyle aracı kurum sayısının 16, yatı
rım fonu sayısının 7 olduğu ülkemizde,1 bugün 269\′u hisse senetleri
İMKB\′de işlem gören toplam 610 halka açık anonim şirket, 119 aracı ku
ruluş, 45 yetki belgesi olan banka faaliyet göstermektedir.2

Sermaye piyasasının gittikçe daha cazip hale gelen diğer iki kurumu ise yatırım fonları ile ortaklıklarıdır. Bugün ülkemizde 237 yatırım fonu ve 32 yatırım ortaklığı faaliyet göstermektedir. Bunların toplam portföy değerleri, 2003 yılı ortaları itibariyle, 13,582 trilyon TL\′yi bulmaktadır. Diğer ülkelerin ulaştığı değerlerle karşılaştırdığımızda, ülkemiz rakamlarının pek yüksek olmadığı ve yatırım fon ve ortaklıklarının henüz gelişme dönemini tamamlamamış olduğu düşünülebilir. Mesela, bugün sadece Lüksemburg\′da toplam 1917 yatırım ortaklığı ve yatırım fonu faaliyet göstermekte ve bunların net aktif değerleri (actifs nets) toplamı da 876,552 milyon Euro\′yu bulmaktadır.3 Nüfusu 2001 yılı itibariyle sadece 441.300 olan bu küçük ülkede4 yatırım fon ve ortaklıklarının gelişmesindeki en önemli etkenler olarak, bu müesseselerin Avrupa Birliği hukukuna uyumlu modern bir kanun ile (Loi relative aux organismes de Placement Colleküf, LOPC) düzenlenmiş olmaları ve aynı zamanda gelir ve servet vergilerinden muaf tutulmuş olmaları (LOPC Art. 105) gösterilmektedir.5

2. Yatırım fon ve ortaklıkları ülkemizde ilk olarak 1981 yılında yü
rürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenmişlerdir. Ancak
hali hazırda bu müesseseler ile ilgili detaylı ve temel düzenlemeleri Ser-

AYTAÇ, Sermaye Piyasası Hukuku 7.
Bkz. www.spk.gov.tr
Bkz. www.ccsf.lu/fr/stats/opc/actifsnets.html ve www.cssf.lu/fr/stats/opc/
nombre.html
http://www.gouvernement.lu/tout_savoir/population_langues/populati.html
ZWIEFELHOFER 24, 25.

maye Piyasası Kurulunun Tebliğleri oluşturmaktadır. Yatırım fon ve ortaklıkları hakkındaki mevzuatımız içeriği itibariyle modern ve başarılı olarak nitelendirilemese de, bu müesseselere vergi muafiyeti tanınmış olması, bunların ülkemiz de gelişebilmeleri için gerekli zeminin hazırlanmakta olduğunu göstermektedir. Gerçekten de Kurumlar Vergisi Kanununun 8. madde uyarınca:

\"Dar mükellefiyete tâbi kurumlar dahil bu maddede yazılı kurum kazançları, kurumlar vergisinden müstesnadır:

4. a) Portföyünün enaz% 25\′i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatınmfonlan hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatınm ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

b) (a) alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatınmfonlan (döviz yatınmfonlan hariç) ile menkul kıymetler yatınm ortakhklannın portföy işletmeciliğinden doğan kazançlan,

d) Risk sermayesi yatınmfonlan veya ortaklıklarının kazançlan,6 d)

Gayrimenkul yatınmfonlan veya ortakhklannın kazançları,
3. Biz bu çalışmamızda sermaye piyasasında faaliyet gösteren ve işletme konusuyla tasarruf sahiplerine klasik anonim şirketlerden daha farklı bir yatırım imkanı sunan yatınm ortakhklannı inceleyeceğiz. Hemen ifade edelim ki; kuruluş amaçlan ile faaliyet konulan karşılaştırıldığında yatınm fonları ile yatırım ortaklıkları arasında bir fark yoktur. Her iki müessese de küçük tasarruf sahiplerine büyük sermayenin avantajlannı sunan ve portföy işletme faaliyeti ile uğraşan sermaye piyasası kurumlandır (SPK m.32). Bunları birbirlerinden kesin çizgilerle aynlmalarını sağlayan husus hukuki yapılarıdır.


Yatırım

ortaklıklanmn yegâne kuruluş amaç ve gayesi, halktan top-


Risk sermayesi yatırım ortaklıkları müessesesinin adı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 tarihli ve Seri:Vl No: 15 Tebliği ile \"Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı\" olarak değiştirilmiş ve \"girişim sermayesi yatırım ortaklığı\"mn bu Tebliğden önce kurulmuş olan risk sermayesi yatınm ortakhklannı da kapsayacağı hükme bağlanmıştır (aşağıda bkz. § 6 III, 3). Dolayısıyla girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak bundan sonra kurulacak olan müesseseler, kanunlarda \"risk sermayesi yatırım ortaklığı\" olarak geçen müesseselerin hükümlerine tâbi olacaklardır.


lanan sermaye ile oluşan portföyü uzmanların yardımıyla en güvenli ve kârlı bir şekilde işletmek olup; faaliyetlerini halka açık anonim şirket hukuki çatısı altında yürütmektedirler. Böylece yatırım ortaklığı şirket hukuki yapısı altında yatırımcılarına hizmet sunmakta ve tasarruf sahipleri de şirkete emanet ettikleri sermayeleri karşılığında \"pay sahibi\" sıfatını elde etmektedirler.

Buna karşılık; yatırım fonları aslında tasarruf sahiplerinin paralarıyla oluşan ve tüzel kişiliği olmayan bir malvarlığını ifade etmektedir. Dolayısıyla yatırım fonunu kuran müessese ile tasarruf sahipleri arasında \"şirket\" ilişkisi değil; bir borçlar hukuku ilişkisi mevcuttur.

3. Bizim bu çalışmadaki temel gayemiz, önce yatırım ortaklıklarının kuruluş gaye ve amacını tarihi gelişimleri içerisinde göstermek ve sonra da özelliklerini, türlerini ve kuruluş şartlarını, -kısaca- Türk Sermaye Piyasası Hukukunda ne şekilde düzenlendiğini incelemektir. Bunu yaparken; aynı zamanda kurulmaya başlandıkları ilk dönemlerden bugüne kadar daima birlikte anılan ve incelenen yatırım fonlarını da ayrı bir başlık altında incelemek ve aralarındaki farkı detaylı olarak göstermek amacındayız.

Yatırım ortaklıklarının türlerine gelince; Türk hukukunda yatırım ortaklıkları üç tür olarak kurulabilmektedir: (1) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, (2) risk (girişim) sermayesi yatırım ortaklıkları ve (3) sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenler portföyü işletmek üzere kurulan yatırım ortaklıkları. Her üç türün de ayrı birer çalışma konusu olarak incelenmesi mümkündür. Biz ise bu çalışmamızda, öncelikle Türk hukukunda yatırım ortaklıklarının genel olarak nasıl düzenlendiğini, özelliklerini, türlerini ve kuruluş şartlarını göstermek istedik. Daha sonra, uygulamada en çok rastlanılan türü olması sebebiyle, sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan yatırım ortaklık türünü incelemeyi tercih ettik. Ancak hemen ekleyelim ki, bu türü incelerken -yeri geldikçe ve gerektikçe- gayrimenkul ve risk (girişim) sermayesi yatırım ortaklıklarına değinmeyi ihmal etmeyeceğiz.

Son olarak; Türk hukukunda bulunmayan ve fakat yabancı hukuklarda sıkça rastladığımız değişken sermayeli yatırım ortaklığı türünü de incelemek ve Türk hukukunda uygulama kabiliyetinin olup olmadığını araştırmak arzusundayız. Bu amaçla konunun detaylı olarak düzenlediği ülke hukuklarına da -gerektiği ölçüde- değineceğiz.

Burada ayrıca önemle ifade edelim ki; biz bu çalışmada sadece yatı-

rım ortaklıklarına özgü hususları inceleyeceğiz. Sermaye piyasası kurumlarından biri olan bu müessese, halka açık anonim şirket hukuki statüsünde kurulması itibariyle, kendi mevzuatında hüküm olmayan konularda, halka açık anonim şirketlerle ilgili genel hükümlere tâbidir. Bizim amacımız, halka açık anonim şirketleri değil, yatırım ortaklıklarını incelemektir. Bu nedenle, yatırım ortaklıklarının genel hükümlere tâbi olduğu hususlardan ziyade, öncelikle kendine has ve özellik arz eden bahislerini inceleyeceğiz.

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR xv
BİBLİYOGRAFYA XIX
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ANLAMDA YATIRIM ORTAKLIĞI

§ 1. MÜŞTEREK (KOLLEKTİF) YATIRIM 5
I. KAVRAM 5
n. MÜŞTEREK YATIRIMLARLA İLGİLİ FAALİYETLERİN
ÖZELLİKLERİ 7
1. FAALİYETİN KONUSU: PORTFÖY İŞLETİLMESİ 7
2. PRENSİPLER 7
a. Riskin Dağıtılması İlkesi 8
b. Portföyün Uzmanlarca Yönetilmesi 8
c. Müşterek Sermaye: Portföyün Halktan Toplanan
Sermaye İle Oluşturulması 9
in. MÜŞTEREK YATIRIM MÜESSESELERİ 9
1. HUKUKİ YAPI: YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARI 9
2. AÇIK (ÖPEN - END) VE KAPALI (CLOSED - END) TÜR AYIRIMI 11
§ 2. YATIRIM ORTAKLIĞI 14
I. TERİM 14
n. TANIM 16
m. TÜRLERİ 17
1. AÇIK VE KAPALI TÜR AYIRIMI: MUAYYEN VE DEĞİŞKEN
SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIĞI 18
2. YATIRIM ARACI TÜRLERİNE GÖRE AYIRIM: MENKUL KIYMETLER,
GAYRİMENKUL VE RİSK (GİRİŞİM) SERMAYESİ YATIRIM
ORTAKLIKLARI 19

\"C

VIII
IV. BENZER HUKUKİ MÜESSESELER 20
1. YATIRIM FONLARI 21
a. Genel Olarak 21
b. Tanım 21
c. Mevzuat 21
d. Yatınm Fonlarında Taraflar 22
e. Kurucu ile Katılma Belgesi Sahibi Arasındaki Hukuki İlişki 22
f. Fon Malvarlığı Üzerindeki Mülkiyet Hakkı 25
g. Yatırımcıların Menfaatlerinin Korunması 26
aa. Fon Malvarlığı Üzerinde Tasarruf Hakkı 26
bb. Katılma Belgesini Fona İade Hakkı 27
cc. Bilgi Alma Hakkı 28
2. YATIRIM KULÜPLERİ 29
3. HOLDİNGLER 30
§ 3. TARİHÇE 32
I. DÜNYADA 32
II. TÜRKİYE\′DE 34


İKİNCİ BÖLÜM YABANCI HUKUKLAR


§ 4. AVRUPA HUKUKU 37
I. İLGİLİ YÖNERGE 37
II. KAVRAM: MÜŞTEREK YATIRIM ORGANİZMALARI 38
IH. TANIM VE UYGULAMA ALANI 39
IV. KURULUŞ VE FAALİYET İZNİ 41
1. GENEL OLARAK 41
2. İZNİN KONUSU 4i
3. İZİN ŞARTLARI 42
V. YATIRIM POLİTİKALARI 42
§ 5. İSVİÇRE HUKUKU 45

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YATIRIM ORTAKLIKLARI


§ 6. GENEL OLARAK 47
I. MEVZUAT 47

IX
1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 47
2. TÜRK TİCARET KANUNU 49
3. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ 50
4. DEĞERLENDİRME 50
n. TANIM 52
m. TÜRLERİ 53
1. PORTFÖYLERİNİN İÇERİKLERİNE GÖRE AYIRIM:
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI, RİSK (GİRİŞİM)
SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI VE SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI VE KIYMETLİ MADENLER YATIRIM ORTAKLIĞI 53
2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 55
a. Mevzuat 55
b. Tanım 56
3. RİSK (GİRİŞİM) SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 57
a. Kavram 57
b. Düzenlendiği Kanun Maddesi: SPK m.39 57
c. Tanım ve Hukuki Nitelik 58
4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE KIYMETLİ MADENLER
YATIRIM ORTAKLIĞI 60
a. Terim 60
b. Tanım 62
IV. FAALİYET KONUSU: PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ 64
1. KAVRAMLAR: PORTFÖY VE PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ 64
a. Portföy 64
b. Portföy İşletmeciliği ve Yöneticiliği 64
c. Portföyün Yatırım Ortaklığının Malvarlığı İçindeki Yeri 66
2. PORTFÖYÜN İÇERİĞİ 67
a. Sermaye Piyasası Aracı 69
b. Altın ve Diğer Kıymetli Madenler 69
c. Gayrimenkul 70
d. Risk veya Girişim Sermayesi 71
V. KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARI 72
1. SERMAYE PİYASASI KURULUNUN İZNİ 72
2. ANONİM ŞİRKET 73
3. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ VE ASGARİ SERMAYE MİKTARI 73
4. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET 76
5. HİSSE SENETLERİNİN NAKİT KARŞILIĞI ÇIKARILMASI VE
İSTİSNALARI 76
a. Kural 76

X
b. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 77
aa. Ayni Sermaye İmkanı 77
bb. Ayni Sermaye Artırımında Yetkili Organ: Genel Kurul 78
cc. Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler 80
dd. TTK m.404 İstisnası 83
6. TİCARET UNVANI 83
7. KURUCULARDA ARANAN ÖZELLİKLER 85
8. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN KANUN HÜKÜMLERİNE
UYGUNLUĞU 86
VI. PAY DEVRİ 87
§ 7. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE KIYMETLİ MADENLER
YATIRIM ORTAKLIĞI 90
I. İLGİLİ TEBLİĞ VE TERİM 90
II. TANIM VE TÜRLERİ 9i
in. KURULUŞ 93
1. KURULUŞ ŞARTLARI 94
2. ANA SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 95
a. Ortaklara ilişkin bilgiler 96
b. Ortaklığın kuruluş usulü 96
c. Ortaklığın ticaret unvanı ile merkezi 97
d. Ortaklığın amacı ve işletme konusu 97
e. Ortaklığın çıkarılmış ve kayıtlı sermaye miktarları 99
f. Her payın itibari değeri ve ödenme şekil ve şartlan 100
g. Kurucuların taahhüt ettiği sermayenin nev\′i ve pay miktarı 102
h. Nâma yazılı hisse senetlerinin devrinin kısıtlanmadığı
hususu 102
i. Birinci temettü miktarı 103
j. Portföy yatırım politikaları ve ilkeleri 105
k. Diğer Hususlar 106
aa. TTKm.279 106
bb. SPKm.12 107
3. KURULUŞ AŞAMALARI 108
a. Tedrici Usul 109
aa. Ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi ve
kurucuların imzalarının noterde onaylanması 109
bb. Portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere
Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulması ve Kurulun
\"olumlu görüşü\"nün alınması 109

XI


cc. Ticaret Kanununun 280. maddesi uyarınca başlangıç
sermayesinin % 10\′unun nakden bir bankaya yatırılması 110
dd. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması 110
ee. Hisse senetlerinin kayda alınması için Sermaye Piyasası
Kuruluna başvurulması. Faaliyet izni verilmesiyle birlikte
kayda alınma 111
ff. Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış izahnâme ve
sirkülerin ticaret siciline tescil ve ilânı 113
gg. İştirak taahhütlerinin imzalanması ve pay bedellerinin
ödenmesi 114
hh. Halk tarafından satın alınmayan payların, satın alma
konusunda taahhütname veren kurucular ve aracı
kuruluşlar tarafından satın alınması 115
ii. Başlangıç sermayesinin tam olarak ve nakden
ödendiğinin tasdiki 115
jj. Kuruluş genel kurulu 116
kk. Ticaret siciline tescil ve ilân 117
11. Tüzel kişiliğin kazanılması sonrasında yapılması gerekenler:
Hisse senetlerinin Borsaya kota edilmesi 117
b. Ani Usul 118
aa. Ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi ve kurucuların
imzalarının noterde onaylanması 119
bb. Portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulması ve Kurulun \"olumlu
görüşü\"nün alınması 119
cc. Başlangıç sermayesinin tam olarak ve nakden ödenerek
bir bankaya yatırılması 119
dd. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kuruluş izni alınması 120
ee. Ticaret siciline tescil ve ilân 120
ff. Tüzel kişiliğin kazanılması sonrasında yapılması gerekenler:
Portföyün oluşturulması, faaliyet izni, Kurul kaydına
Alınma, hisse senetlerinin halka arzı ve Borsaya kota
edilmesi 120
c. Dönüşme 124
IV. FAALİYET KONUSU: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE KIYMETLİ
MADENLER PORTFÖYÜ İŞLETMEK 126
1. PORTFÖYÜN İÇERİĞİ 126
2. PORTFÖY YÖNETİM İLKELERİ 126
a. Portföye Dahil Edilebilecek Yatırım Araçları 126
b. Riskin Dağıtılması İlkesi 128XII
c. İştirak Amacı: Yatırım 129
3. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNDEN FAYDALANMAK 130
4. PORTFÖYÜN MUHAFAZASI 131
a. Sermaye Piyasasında Portföy Saklama Kuruluşları 131
b. Portföyün Saklanması 132
aa. Yetkili Kurumlar 132
bb. Saklama Sözleşmesi 133
c. Değerlendirme 134
5. PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ DIŞINDAKİ FAALİYETLER 136
a. Genel Olarak 136
b. Yasak FaaliyeÜer 136
c. Taşınır ve Taşınmaz Mal Edinimi 137
d. Borçlanma Sının 137
V. HİSSE SENETLERİ VE İNTİFA SENETLERİ 138
1. İHRAÇ EDEBİLECEKLERİ İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ İLE
İNTİFA SENETLERİ 138
2. SERMAYE ARTIRIMLARINDA HİSSE SENETLERİNİN
SATIŞ DEĞERİ 141
3. HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ 142
VI. DİĞER ÖZEL HÜKÜMLER 143
1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MÜDÜRLER 143
2. KÂR DAĞITIMI 143
3. KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ 147


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HİSSE SENETLERİNİN YATIRIM ORTAKLIĞINA
VE DEĞİŞKEN SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIĞI

§ 8. GENEL OLARAK 149
I. KONU 149
II. AÇIK (OPEN-END) VE KAPALI (CLOSED-END) TÜR AYIRIMI VE
SONUÇLARI 149
1. AÇIK TÜR 150
a. Hisselerin İadesi İmkanı 150
b. Hisselerin Değeri 151
c. İade Hakkı Tanınmasının Zorlukları 154
2. KAPALI TÜR 154

XIII
3. AÇIK VE KAPALI TÜRLERDE HİSSE DEĞERLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI 155
4. SONUÇ 156
§ 9. DEĞİŞKEN SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIĞI
(Societe d\′Investissement â Capital Variable, Open-Ended
Investment Çompany) 157
I. YABANCI HUKUKLAR 157
II. DEĞİŞKEN SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN
ÖZEL HÜKÜMLER 159
1. YATIRIM ORTAKLIĞI İSTİSNASI 159
2. DEĞİŞKEN SERMAYE 160
3. HİSSE SENEDİ İADESİ 160
4. ŞİRKET PAYLARININ DEĞERİ 16i
5. YEDEK AKÇE 162
6. PAY SAHİPLERİ İLE ALACAKLILARIN KORUNMASI 162
§ 10. TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM 164
I. YATIRIM FONLARI: KATILMA BELGELERİNİN İADESİ İMKANI 164
n. YATIRIM ORTAKLIKLARI: HİSSE SENETLERİNİN İADESİ YASAĞI 165
§ 11. DEĞERLENDİRME 169

ALTINCI BÖLÜM
YATIRIM ORTAKLIĞININ KURUMSAL YATIRIMCI OLARAK YATIRIM YAPTIĞI İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SONUÇ ı79
Ekler:
Seri: VI No: 4 sayılı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 181
Seri: VI No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği 199
Seri: VI No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatınm Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği 227