Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 13 ( 2008 - 2009 )

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 13 ( 2008 - 2009 )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
192
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-67-2

100,00 TLİÇİNDEKİLER [152] SEYAHAT ACENTASI Bir Bankanın Kredi Kartı Müşterilerine Bedelsiz Uçak Bileti Vermesinin Bilet Satımı Olarak Nitelendirilebilip Nitelendirilemeyeceği- Seyahat Acentalarının Münhasır Faaliyetleri- Seyahat Acentaları Kanunu’na Muhalefet- Kanuna Karşı Hile ve Haksız Rekabet İddiası 1 [153] TEK SATICILIK Acentelik ve Tek Satıcılık Arasındaki Farklar-Somut Olayda Tek Satıcılığın Varlığını Gerektiren Olgular-Sözleşmenin Haklı Nedenlerle Feshi-Sağlık Nedenleri ile Sözleşmenin Fesholunup Olunamayacağı-Fesih Bildirimine İlk Kez Dava Dilekçesinde Yer Verilmiş Olması 20 [154] ANONİM ORTAKLIKTA DENETÇİNİN SORUMLULUĞU Anonim Ortaklıkta Denetçilerin Görevleri ve Sorumluluklarına Uygulanacak Hükümler-TTK 359, Cümle 2’nin TTK 309 ve 341’e Yaptığı Yollamanın Anlam ve İçeriği-Denetçi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Bir Zararın Tümünden Müteselsilen Sorum- lu Tutulabilip Tutulamayacağı Sorunu 38 [155] HİSSE SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ Hisse Satın Alım ve Hissedarlar Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-Sözleşme ile Birlikte Hisselerin Mülkiyetinin Alıcıya Geçip Geçmediği-Satıcının Ana Sözleşmeyi Değiştirmek Gibi Bazı Taahhütlerde Bulunmasının Hisse Satışının Tamamlandığı Anlamına Gelip Gelmediği-TTK’na Göre Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Mülkiyetinin Devri İçin Yapılması Gereken İşlemler-Devrin Şirkete Karşı İleri Sürülmesi İçin Gerekli Koşullar- Özel Durum Açıklama Raporları 55 [156] KURUCU İNTİFA SENETLERİ Kurucu İntifa Senedi Sahipleri ile Anonim Ortaklık Arasındaki Hukuki İlişki-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Haklarının Sınırlandırılması-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Kardan Pay Alma Haklarının İlk Esas Sermaye Tutarı ile Sınırlı Olup Olmadığı Sorunu-Yargıtay’ın Soruna İlişkin Kararları-Aynı Zamanda Pay Sahibi Olan Kurucu İntifa Senedi Sahibinin Genel Kurulun Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Kararı Aleyhine İptal Davası Açmaması-Kâr Payının İtirazsız Tahsil Edilmesinin Deği- şikliğin Kabulü Anlamına Gelip Gelmeyeceği 84 [157] HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK Halka Açık Anonim Ortaklıkta Örtülü Kâr Dağıtımı-SerPK 15/VI’nın Uygulama Alanı ve Koşulları-Sermaye Piyasası Kurulu’nun Halka Açık Bir Anonim Ortaklığın Yönetim Kurulunun Her Türlü Karar ve Uygulaması Aleyhine Yargı Yoluna Başvurabilip Başvuramayacağı-Örtülü Kâr Dağıtımının Varlığı İçin Ödenen Bedel veya Fiyatın Emsallerine Göre Bariz Bir Biçimde Farklı Olmasının Zorunlu Bulunması-Bir Ceza Hükmü Olan SerPK 47’nin Uygulanma Koşulları-Örnekseme Yasağı-Suç ve Cezanın Yasallığı 110 [158] LİMİTED ORTAKLIKTA EMİSYON PRİMİ Emisyon Primi Kavramının Anlamı ve Kabul Ediliş Nedenleri-Emisyon Priminin Yasal Dayanağı-Limited Ortalıklar Hukukunda Uygulama Alanı Bulup Bulmadığı Sorunu-Sermayenin Son Derecede Düşük Bir Tutarda Artırılmasına Karşın Ortaklardan Büyük Miktarlarda Emisyon Primi Tahsil Edilmesi-Emisyon Primlerinin Sermayeye Dönüştürülmesi 131 [159] TAM İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELERDE TEMERRÜT Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi-Tam İki Taraflı Sözleşmelerde Temerrüdün Koşulları-Hisse Senetlerinin Bölünememesinin İfa İmkansızlığı Yarattığı Savı-Ödemezlik Def’inin İleri Sürülme Koşulları ve Zamanı-İfa Önerisi-Davanın Açıldığı Tarihteki Ko- şullara Göre Hükme Bağlanması Zorunluluğu 144 [160] İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TEMERRÜT İnşaatın Sözleşmede Öngörülen Tarihte Tamamlanmamasının Hukuki Sonuçları ve Özellikle Teminatın İadesi Sorunu-İnşaatçının Ediminin Garantör Sıfatı ile Temin Edilmesi-Müsbet ve Menfi Zarar Kavramları-Tam İki Taraflı Sözleşmelerde Temerrü- dün Sonuçları 165 [160a]EK HUKUKİ MÜTALÂA 175 PROF. DR. ÖMER TEOMAN’IN BİLİMSEL YAYINLARININ LİSTESİ 178