Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Yaşayan Ticaret Hukuku - Hukuki Mütalaalar ( Kitap : 15 ) - ( 2012 - 2013 )

Yaşayan Ticaret Hukuku - Hukuki Mütalaalar ( Kitap : 15 ) - ( 2012 - 2013 )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
337
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-24-6

100,00 TL 


İÇİNDEKİLER


 

[174]    BASİRETLİ BİR İŞADAMI GİBİ DAVRANMA

            YÜKÜMLÜLÜĞÜ..................................................................... 1

Ticaret Ortaklıklarının da  Tıpkı Gerçek Kişi Tacirler Gibi Basiretli Bir  İşadamı Gibi Davranma Yükümlülüğüne Tabi Olmaları-Ticaret Ortaklıklarının Dolandırılmalarına Olanak Bulunup Bulunmadığı Tartışması-Yükümlülüğün Tacirin Sadece Dış İlişkilerinde Uygulanabilmesi-Tüzel Kişi Tacirlerin Temsilcileri Tarafından Zarara Uğratılması-Yasa Koyucunun Temsilcilerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğunu Öngörmesinin Anlam ve Sonucu

 

[175]    İFLASA TABİ OLMA............................................................... 15

Gerçek Kişi Tacirlerin Hangi Hallerde İflas Yolu ile Takip Edilebilecekleri-Tacir Olmadıkları Halde İflas Yolu ile Takip Edilebilecekler-Bizzat Bir Ticari İşletme İşletmeyen Kişinin Salt Bazı Şirketlerin Yöneticisi Olması Nedeni ile İflas Yolu ile Takip Edilememesi-İİK 177’de Öngörülen Doğrudan İflasın Koşulları

Ekler : Mütalaaya İlişkin Yargı Kararları.

 

[176]    PORTFÖY TAZMİNATI......................................................... 39

Tek Satıcının Portföy Tazminatı İsteminin ETK ve YTK Açısından İncelenmesi-Portföy Tazminatına Hükmedebilmek İçin İlgili Sözleşmenin Tek Satıcılık Olması veya Tekel Hakkı Vermesinin Zorunlu Olup Olmadığı-Portföy Tazminatının Talep Olunabilmesi İçin Sözleşmenin Müvekkil Tarafından Haksız Bir Biçimde Feshedilmiş Bulunulmasının Gerekip Gerekmediği-Portföy Tazminatına Hükmolunabilmek İçin Somut Olayda Tekel Kuralının Varlığının Kabul Edilmiş Olmasının Zorunlu Bulunup Bulunmadığı

[177]    BAYİLİK SÖZLEŞMESİ......................................................... 53

Sahtecilik Kavramının Şirketin Temsilcisinin Daha Sonradan Eski Tarihli Bir Sözleşmeyi Varmış Gibi İmzalaması Durumunu da İçermesi-Temsilcinin Görevinin Tamamlanmasından Sonra Eski Bir Tarih Atarak İmzaladığı Sözleşmenin İçerdiği Hükümlerin Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması-Prim Olarak Bedelsiz Ürün Alma Hakkının Öngörülmesi-İlişkinin Tamamlanmasından Önce Gerçekleşen Cari Hesap Mutabakatı-Temsilcinin İmza Yetkilerini İçeren Belgenin Sözleşmeye Eklenmesi-Yetki Sınırlandırmalarına İlişkin Müspet Vukuf

 

[178]    MARKA................................................................................... 89

İki Kişinin Birlikte Tescil Ettirdiği Markanın Hukuki Durumu-Her Bir Marka Sahibinin Diğerinin Rızasına Aykırı Olarak Üçüncü Bir Kişiye Satması veya Ona Kullandırmasının Mümkün Olup Olmadığı-Türk Hukukunda Marka Üzerinde Müşterek Mülkiyet Kurulmasının Olanaklı Bulunup Bulunmadığı Tartışması

 

[179]    OYDAN YOKSUNLUK.......................................................... 95

Oydan Yoksunluk Hakkındaki Hükümlere Aykırılığın Yaptırımı- Kişisel Olarak Oydan Yoksun Olan Yönetim Kurulu Üyesinin Şirketin Hakim Ortağı Olan Bir Başka Anonim Ortaklığın Temsilcisi Sıfatı ile Oy Kullanıp Kullanamayacağı- Katılmanın Oylama Sonucunu Etkilemediği Savunmasının Hangi Hallerde İleri Sürülebileceği-Önceki Yıllarda Örtülü Kazanç Dağıtımı Eylemini Gerçekleştiren Bir Yönetim Kurulu Üyesine Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Edebilme Yetkilerinin Verilmesinin İyi Niyete Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığı

 

[180]    YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞLEM YAPMA

            VE REKABET YASAKLARI................................................. 115

Yasakların Amacı ve Buyurucu Olup Olmadığı-Yasakların Hangi Yöntemlerle Bertaraf Edilebileceği-İzin veya İcazetin Soyut Bir Biçimde Verilmesinin Mümkün Olup Olmadığı-Yasakların Ana Sözleşme ile Kaldırılabilip Kaldırılamayacağı-ETK 334 ve 335’in Özel Hüküm Olduğu ve Yaptırımlarını Kendi İçinde Düzenlediği Savı-Sorumluluk Davasının Açılabilmesi Koşulları

 

[181]    YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İBRASI............................ 133     

Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulun Kendisini İbra Etmemesi Hakkındaki Kararı Aleyhine İptal Davası Açabilip Açamayacağı-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Soruna İlişkin Yaklaşımı-Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üyesini Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin İbra Etmekten Kaçınabilip Kaçınamayacağı-Sorumluluk Davasında Zararı Kanıtlama Yükümlülüğü-Davacı Dışındaki Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmiş Olması  

 

[182]    ANONİM ORTAKLIK YÖNETİCİLERİNİN

            SORUMLULUĞU................................................................ 151

Anonim Ortaklık Yöneticileri Aleyhine Açılacak Tazminat Davaları-Davanın Zarar Verenler Aleyhine Birlikte Açılabilip Açılamayacağı-Tüm Sorumlular Aleyhine Tek Bir Davanın Açılmasının Zorunlu Olup Olmadığı-Genel Kurulun Dava Açılmasına Karar Vermesi-Yeni Yöneticilerin Sorumlu Olan Eski Yöneticiler Aleyhine Dava Açma Yükümlülükleri-Dava Zamanaşımı-Sorumluluğun Niteliği-Kusurun veya Kusursuzluğun Kanıtlanması Yükümlülüğü-Farklılaştırılmış Teselsül-İbranın Mali ve İdari Diye İkiye Bölünüp Ayrı Ayrı Oylanabilip Oylanamayacağı-TTK’nun Mevcut İbra Kararının Yeni Bir Genel Kurul Kararı ile Kaldırılamayacağını Öngören Hükmünün Anlamı ve Uygulanma Koşulları-Kısmi İbra-Sorumluluk Davasında Yetkili Mahkeme

 

[183]    AYRICALIKLI PAYLAR........................................................ 171

Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesindeki Pay Gruplarının Kaldırılmasına Karşın Ayrıcalık Sağlayan Hükümlerin Muhafaza Edilmiş Olması-Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Özel Genel Kurul Kararının Bulunmaması-Ayrıcalıkların Yaratılması ve Kaldırılmasında İzlenecek Yöntem-Somut Bir Olayda Ayrıcalıktan Yararlanmamanın Bundan Feragat Anlamına Gelip Gelmeyeceği

 

[184]    PAY SENETLERİ................................................................. 187

Anonim Ortaklık Hamiline Yazılı Pay Senetleri ile İlmühaberlerinin Üçüncü Kişilere Hangi Yollardan Devredilebileceği-Devrin Teslimin Yanı Sıra Ciro ile de Yapılmasının Öngörülebilip Öngörülemeyeceği-Pay Senetlerinin Devralan Yerine Üçüncü Bir Kişiye Teslim Edilebilip Edilemeyeceği-Hamiline Yazılı Pay Senetlerini Devredenlerin Tasarruf Yetkilerinin Bulunmasının Gerekip Gerekmediği-Yedieminin Yükümlülükleri-Ücretinin Ödenmemesi Durumunda Yedieminin Hapis Hakkı

 

[185]    HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ.................................. 213

Bastırılan Anonim Ortaklık Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Sahiplerine İmza Karşılığında Dağıtıldığını Kanıtlayan Tesellüm Belgesi-Pay Senetlerinin Bastırılmasına İlişkin Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı-ETK’nun Pay Senetlerinin Bastırılmasına İlişkin Herhangi Bir Hüküm İçermemesi-Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Genel Kurul Öncesinde Tevdi Edilmeleri-Anonim Ortaklıkta Bir Kişinin Adının Pay Defterinde Kayıtlı Olmasının veya O Kişinin Genel Kurula Katılmış Olmasının Pay Sahipliği Sıfatının Varlığının Kanıtlanmasına Yeterli Olup Olmadığı-Pay Senetlerinin Bastırılması Durumunda Pay Sahiplerine Bildirimde Bulunma Zorunluluğu-Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılması Durumunda Bunların Alacağın Temliki Yolu ile Devredilebilip Devredilemeyeceği

 

[186]    ANONİM ORTAKLIKTA KAR DAĞITIMI............................ 239

Anonim Ortaklıkta Karın Dağıtılabilmesi İçin Genel Kurul Kararının Varlığının Gerekip Gerekmediği-Kar Dağıtım Yetkisinin Başka Bir Organa Devrinin Geçerli Olup Olmadığı-Karın Dağıtımına Mahkemece Karar Verilebilip Verilemeyeceği-Genel Kurulun Karın Dağıtılmaması Hakkındaki Kararının Mahkemece İptaline Hükmolunmasının Nasıl Bir Sonuç Doğuracağı-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Konuya İlişkin Yaklaşımı-Anonim Ortaklığın Kar Dağıtım Politikalarını Beğenmeyen Pay Sahiplerinin Ellerindeki Olanaklar

 

[187]    SERMAYE ARTIRIMI........................................................... 253

Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının Yürütülmesinin Durdurulması-Sermaye Artırımının Belirli Bazı Pay Sahiplerini Zarara Uğratma Amacını Taşıdığı Savı-Artırım Sonucunda Primli (Agiolu) Paylar Çıkarılması-Sermaye Borcunun İfası-Rüçhan Hakkının Sınırlandırıldığı Savı-İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı-İç Kaynaklardan Sermaye Artırımında Kullanılabilecek Kaynaklar-Sermaye Artırımında İzlenecek Yollar

[188]    SERMAYE ARTIRIMI........................................................... 267

Bir Anonim Ortaklığın Finansman Gereksiniminin Somut Bir Pay Sahibi Tarafından Karşılanmakta Olmasının Sermaye Artırımının Gerekliliğine Kanıt Oluşturup Oluşturmadığı-Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Onay Kararının Gerekip Gerekmediği-YTK 454/II’deki “Yüzde Altmışının Çoğunluğu” İbaresinin Anlamı-YTK 376’nın Uygulanmasında YTK 462 Kuralının Geçerli Olup Olmayacağı

 

[188 A]                                                                  SERMAYE ARTIRIMI... 279

YTK 376/II Kapsamında Olan Bir Anonim Ortaklığın Sermaye Azaltılması ve Artırılması İşlemlerini Farklı Zamanlarda, Yani İki Ayrı Genel Kurulda Yapabilip Yapamayacağı

 

[189]    ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI NEDENLE FESHİ............ 285

YTK 531’de Öngörülen Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshini İsteyebilme Olanağının Kaynağı-Haklı Neden Kavramının Tanımı-Azınlığın Anonim Ortaklığın Feshini İsteyebilmesi İçin Tek Başına Bir Haklı Nedenin Varlığının Yeterli Olup Olmadığı-Azınlığın Diğer Hukuki Koruma Yollarına Başvurmuş ve Bunları Tüketmiş Olmasının Gerekip Gerekmediği-Davacıların Ana Sözleşmenin Ayrıcalık Konusunda Hiç Bir Hüküm İçermemesi Nedeni ile Yönetim Kurulu Üyeliklerinden Uzaklaştırılmalarının Haklı Neden Sayılabilip Sayılamayacağı-Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshinin Başvurulabilecek Son Bir Çare veya Çözüm (Ultima Ratio) Olması-Payların Gerçek Değerinin Tespiti

 

[190]    LİMİTED ORTAKLIK MÜDÜRÜNÜN

            SORUMLULUĞU................................................................ 303

Limited Ortaklık Müdürü Aleyhine Açılacak Sorumluluk Davasında Alacaklıların Hükmolunacak Tazminatın Hangi

 Hallerde Kendilerine Verilmesini İsteyebilecekleri-Doğrudan ve Dolayısıyla Zarar Kavramları-Limited Ortaklığın Yasada Öngörülen Asgari Sermaye ile Kurulup Faaliyetini Sürdürmesinin Müdürlerin Sorumluluğunu Gerektirip Gerektirmediği

 

Prof. Dr. Ömer Teoman’ın Bilimsel Yayınlarının Listesi

(1971-2013)    321