Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (28)      Şubat (202)      Ocak (190)      Aralık (151)

Yapım İşlerinde Hakediş Düzenleme Esasları Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Yapım İşlerinde Hakediş Düzenleme Esasları Uyuşmazlıklar ve Çözüm YollarıSayfa Sayısı
:  
914
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-245-523-4

275,00 TL


İÇİNDEKİLER5


l. BÖLÜM27


1. SÖZLEŞMELER27


1.1. İhalenin sözleşmeye bağlanması27


1.2. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili yasak fiil ve davranışlar27


1.3. Sözleşmelerde eşitlik ilkesi28


1.4. Sözleşmenin devri;30


1.4.1.  Sözleşmenin devredilmesi halinde “EKAP” üzerinden yapılacak işlemler;34


1.5. Sözleşme ve ihale dokümanı bağlantısı34


1.6. İhale dokümanının içeriği37


1.7. İhale dokümanında değişiklik yapılması;37


2. BÖLÜM39


2. İŞ YERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA39


2.1. İşyerinin yükleniciye teslimi39


2.2. İş yerindeki engeller42


2.2.1. İşyerindeki engellerden idarenin sorumluluğu;44


2.3.  Projenin uygulanacağı arsanın imara uygunluğu45


2.4. İşyerinin değiştirilmesi47


2.4.1. İşyeri değişikliğinin getireceği mali külfetin karşılanması:51


2.5. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler53


2.6. Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya;54


2.6.1. Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzemenin değerlendirilmesi;54


III. BÖLÜM57


3. MALZEME OCAKLARI57


3.1.Genel olarak malzeme ocakları57


3.2. Malzeme ocaklarının kullanma şartları57


3.3. Ocak değişikliği;58


3.4. Ocak seçiminin önemi;59


IV. BÖLÜM67


4. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI VE KORUNMASI67


4.1. İş ve işyerinin sigortalanması67


4.1.1. All risk sigorta;72


4. 2.  Sigorta poliçesi üzerinde yapılması gereken incelemeler;73


4.3. İş ve işyerlerinin korunması74


4.3.1. İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması;76


4.4. Mevcut yapıların yıkılması;77


V. BÖLÜM79


5. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONEL79


5.1. Çalışanların hakları ve çalışma şartları79


5.1.1. Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler83


5.1.2. Çalışanların kazaya uğramaları;83


5.1.3. Çalışanların yiyeceği ve içeceği;83


5.1.4. Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları84


VI. BÖLÜM85


6. İŞ PROGRAMI VE ÖDENEK DİLİMLERİ85


6.1. İş programı:85


6.1.1. Ödenek dilimleri ve imalat iş programı tablosunun düzenlenmesi90


6.1.2. Birim fiyatlı işlerde yıllık ve aylık ödenek dilimleri tablosu;91


6.1.3. Anahtar teslimi işlerde yıllık ve aylık ödenek dilimleri tablosu;94


6.2. İhzarat uygulaması:95


6.2.1. İhzarat bedelinin mahsubu;98


6.3. Yükleniciye avans verilmesi ve avansın mahsubu;98


VII. BÖLÜM101


7. İŞİN SÜRESİ:101


7.1. İş süresinin tespiti101


7.2. Çalışılmayacak günlerin belirlenmesi103


7.3. İşin sürenin uzatılması;104


7.3.1. Mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı verilmesi106


7.3.2. Olağanüstü hallerin idareye bildirim süresi:110


7.4. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenmiş olan mücbir sebep halleri;111


7.4.1. Mücbir sebep hallerine ilişkin Kamu İhale Kurulu Kararları;113


7.5.  İdareden kaynaklanan sebeplerden dolayı süre uzatımı verilmesi117


7.5.1. İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması halinde süre uzatımı verilmesi:118


7.5.2. İşyerlerinde değişiklik yapılması halinde süre uzatımı verilmesi:118


7.5.3. Projelerin tesliminde gecikme olması halinde süre uzatımı verilmesi:118


7.5.4. İş artışından dolayı süre uzatımı verilmesi:119


7.5.4.1. İş artışına ilişkin sürenin hesabı:120


7.5.5. Hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı süre uzatımı verilmesi121


7.5.6. Ödenek yetersizliği halinde süre uzatımı123


7.6. Süre uzatım hesabında çalışılamayacak günlerin dikkate alınması;126


7.7. Revize iş programı;127


VIII. BÖLÜM129


8. GECİKME CEZALARI129


8.1. İşin tamamının bitirilememesi halinde gecikme cezası129


8.2. Uygulanacak gecikme cezasının oranı129


8.3. Kesilecek cezaların toplam tutarının üst sınırı131


8.4. Gecikme cezasının tahsili132


8.5. Gecikme cezası uygulanacak sürenin tespiti;132


8.6. Gecikme cezası uygulanacak sözleşme bedelinin tespiti;133


IX. BÖLÜM137


9. ALT YÜKLENİCİLER137


9.1. Alt yüklenicilik sektörü137


9.1.1.  Alt yüklenicilik konusunun genel hükümler açısından değerlendirilmesi139


9.2. Alt yüklenici çalıştırılması ve sorumlulukları;140


9.3. Alt yüklenici olamayacaklar143


9.4. Alt yüklenicilere yaptırılacak işin sınırları146


9.5. Alt yüklenicilere doğrudan ödeme yapılması147


9.6. Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin özellikleri147


9.7. Alt yüklenicilerin idareye bildirilmesi;148


9.7.1.  İdareye bildirilmeyen alt yüklenicilerin sorumluluğu;149


9.7.2. Yüklenicilerin ve alt yüklenicinin birlikte sorumluluğu:149


9.8. Alt yüklenici (taşeron) sözleşmeleri;152


9.8.1. Alt yüklenici (taşeron) sözleşmelerinin hukuki niteliği;152


9.9. Alt yüklenicilere “iş deneyim belgesi” verilmesi;154


X. BÖLÜM159


10. PROJELER159


10.1. İhale sisteminde projenin yeri159


10.2. Projelerin yükleniciye teslimi;159


10.2.1. Projelerin tesliminde gecikme olması;161


10.3. Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hatalar;162


10.3.1. Proje hatalarından kaynaklanan olası uyuşmazlık konuları:164


10.4. Uygulama projesinin özellikleri;165


10.5. Uygulama projesi ile ihale dokümanını oluşturan diğer belgeler arasındaki çelişkiler170


10.5.1.Uygulama projesi ile ihale dokümanını oluşturan diğer belgeler arasındaki çelişkilerin yaklaşık maliyet hesap cetveli üzerinden değerlendirilmesi;172


10.6. Onarım işlerinde teklif kapsamı dışında ihtiyaç duyulan imalatlar;179


XI. BÖLÜM181


11. HUKUKİ VE MALİ AÇIDAN PROJE YÖNETİMİ181


11.1. Proje yönetiminde maliyet ve süre unsuru181


11.2. Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler181


11.3. Yapı denetimi;183


11.3.1. Yapı denetim görevlilerinin (Kontrol teşkilatının) yetkileri184


11.3.2. Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu185


11.4. Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması;189


11.5. Yüklenicinin iş başında bulunması190


11.6. İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar;190


11.6.1. Teknik personelin iş yerinde bulunması zorunluluğu;193


11.7. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması şartı;195


11.8. Makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın yerli malı olması şartı196


11.8.1. Yerli malı zorunluluğu bulunan; makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın kontrolü196


XII. BÖLÜM199


12. REVİZE FİYAT199


12.1. Revize fiyat hesabı199


12.1.1. İlanı veya duyurusu 19 Ağustos 2019 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelere ilişkin sözleşme uygulamaları için Revize fiyat hesabı:200


12.1.2. İş kalemi miktarındaki artışın devam etmesi halinde ilave revize fiyat yapılması;206


XIII. BÖLÜM209


13. İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ209


13.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi209


13.1.1.  Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması hali:210


13.1.2.  İlave işin sözleşmeye esas proje içinde kalması hali:212


13.1.3. İlave işin, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması hali;214


13.1.4. İlave işlerin sözleşme kapsamında olup olmadığının belirlenmesi;215


13.2. Teklif fiyatların kapsamı;216


13.3. Anahtar teslimi işlerde artan ve eksilen imalat bedellerinin hesabı224


13.3.1. Anahtar teslimi işlerde eksilen imalat bedellerinin tespiti225


13.3.2. Anahtar teslimi işlerde İş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı228


13.4. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde imalat miktarının yaklaşık maliyette belirlenen miktarın altında gerçekleşmesi229


XIV. BÖLÜM231


14. YENİ BİRİM FİYAT (YBF)231


14.1. Yeni birim fiyatın hukuki niteliği231


14.2. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti233


14.3. İLANI VEYA DUYURUSU 18 AĞUSTOS 2019 TARİHİ VE ÖNCESİNDE YAPILMIŞ OLAN İHALELER İÇİN YENİ BİRİM FİYAT (YBF)  HESABI;235


14.3.1. Yeni fiyatın tespitinde, yüklenicinin teklifi ekinde idareye sunduğu analizlerin kullanılması;236


14.3.2. Aşırı düşük açıklaması kapsamında idareye verilmiş olan analizlerin kullanılması237


14.3.3. Yeni fiyatın tespitinde, idarede veya diğer idarelerde mevcut olan analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizlerin kullanılması239


14.3.4. Yeni fiyatın tespitinde, ihaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği benzer nitelikteki analizlerin kullanılması;239


14.3.5. Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla oluşturulacak analizlerin kullanılması;239


14.3.6. Yeni fiyatların belirlenmesinde uygulanacak olan analizin,  Şartnamedeki sıralamaya göre seçilmesi;240


14.3.7. Yeni fiyat tespitinde uygulanacak rayiçler:242


14.3.8. Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçlerin kullanılması;242


14.3.9. İdarede veya diğer idarelerdeki mevcut rayiçlerin kullanılması;242


14.3.10. İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar;243


14.3.11. Ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçler.243


14.3.12. Yeni fiyat yapımında itibari ihale tenzilatı uygulanması244


14.4. İLANI VEYA DUYURUSU 19 AĞUSTOS 2019 TARİHİ VE SONRASINDA YAPILMIŞ OLAN İHALELER İÇİN YENİ BİRİM FİYAT (YBF)  HESABI;247


14.5. Yeni birim fiyat tutanağının düzenlenmesi251


14.6. Yeni fiyat tespitinde anlaşmazlıklar ve çözüm yolları253


14.7. Yeni birim fiyatların sonradan değiştirilmesi254


14.7.1. Usulüne uygun olarak tespit edilmiş olan yeni fiyatın sonradan değiştirilmesi;255


14.7.2. Hatalı tespit edilmiş olan yeni fiyatın sonradan değiştirilmesi;256


XV. BÖLÜM257


15. BİRİM FİYAT ANALİZLERİ257


15.1. Birim fiyat analizlerinin içeriği ve şekli:258


15.2. Birim maliyet tespit yöntemleri261


XVI. BÖLÜM265


16. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER265


16.1. Hatalı, kusurlu ve eksik işler;266


16.2. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları;269


16.3. Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar;271


16.4. Yükleniciye ait giderler;271


XVII. BÖLÜM275


17. YAPI ZEMİNİNDE BEKLENMEYEN GİDERLERİN ÇIKMASI HALİNDE TARAFLARIN SORUMLULUĞU275


17.1. Zemin etüdü275


17.2. Arazi ve zemin yapısından kaynaklanan sorunlar276


17.3. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde yapı zemininde beklenmeyen giderlerin çıkması halinde tarafların sorumluluğu277


17.4. Birim fiyat üzerinden ihale edilen işlerde yapı zemininde beklenmeyen giderlerin çıkması halinde tarafların sorumluluğu281


17.5. Kazı klas tespiti282


XVIII. BÖLÜM287


18. DENETİM GÖREVLİSİ TARAFINDAN TUTULMASI GEREKEN ATAŞMANLAR VE DEFTERLER287


18.1. Tutanaklar288


18.2. Şantiye günlük defteri289


18.3. Röleve defteri289


18.4. Ataşman defteri290


18.4.1. Ataşman defteri hakkında genel açıklamalar291


18.5. Metraj icmal cetveli (Yeşil defter)292


18.6. Sürveyan günlük defteri295


18.7. Puantaj defteri295


18.8. İhzarat tespit tutanağı295


XIX. BÖLÜM297


19. FİYAT FARKLARI297


19.1. İhale kanunları ve fiyat farkı kararnamelerinin tarihçesi297


19.2. Fiyat farkının hukuki dayanağı299


19.3. Fiyat farkı uygulama esasları302


19.3.1. Fiyat farkı hesabı304


19.4. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)309


19.4.1. Fiyat farkı uygulanacak dönemin tespiti315


19.4.2. Fiyat farkı formülünde yer alan (pn) değerinin hesabı316


19.4.3.  Fiyat farkı formülünde yer alan ( An ) değerinin tespiti321


19.4.4. Sabit katsayılar ile endekslerin belirlenmediği durumlarda fiyat farkı hesabı322


19.4.5. Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işlerde süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı hesaplanması323


19.5. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLI AKARYAKIT FİYAT FARKI329


19.5.1.  ÖTV değişikliğinden kaynaklı akaryakıt fiyat farkının 2015/DK.D-86 Sayılı Kamu İhale Kurul Kararı’na göre hesap şekli331


19.5.2. ÖTV’de meydana gelen artışın bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki artıştan daha düşük tutarda bir arıtış meydana getirmesi durumunda fiyat farkı hesabı336


19.5.3. Bayi satış fiyatlarında, Ötv’deki artıştan daha yüksek bir artış meydana gelmesi durumunda fiyat farkı hesabı:337


19.5.4. ÖTV’de meydana gelen azalışın, bayi satış fiyatlarında ÖTV' deki azalıştan daha düşük tutarda bir azalış meydana getirmesi durumunda fiyat farkı hesabı338


19.5.5. ÖTV’de meydana gelen azalışın, bayi satış fiyatlarında Ötv’deki azalıştan daha yüksek tutarda bir azalış meydana getirmesi durumunda fiyat farkı hesabı338


19.5.6. 20.6.2018/11818 Sayılı bakanlar kurulu kararı çerçevesinde özel tüketim vergisindeki değişikliklere bağlı fiyat farkı uygulaması339


XX. BÖLÜM345


20. HAKEDİŞLER345


20.1. Geçici hakediş raporları346


XXI. BÖLÜM351


21. METRAJ HATALARI351


XXII. BÖLÜM357


22. HAKEDİŞ CETVELLERİ357


22.1. Hakediş raporu ön kapağı357


22.2. Dizi pusulasının düzenlenmesi;361


22.3. Yapılan işler listesinin düzenlenmesi;361


22.4. Teklif birim fiyatlı işler için “yapılan işler listesi” nın düzenlenmesi363


22.5.  Hakediş özeti cetvelinin düzenlenmesi.367


22.6. Hakediş icmali cetvelinin düzenlenmesi;368


22.7. Hakediş raporu (arka kapak) cetvelinin düzenlenmesi369


XXIII. BÖLÜM371


23. ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLERDE BAŞTAN SONA  HAKEDİŞ DÜZENLEME ÖRNEĞİ371


23.1. Geçici kabul noksanları için %3 tutulması işlemi ve hukuki gerekçesi420


23.2.  Sözleşmenin feshi veya tasfiye edilmesi halinde  geçici kabul noksanları için tutulan bedelin iadesi;423


XXIV. BÖLÜM425


24. METRAJLAR425


24.1. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde imalat miktarlarının tespiti425


24.2. Birim fiyat işlerde imalat metrajları426


24.2.1. Metraj çalışmalarında ölçü birimleri;426


24.2.2. Metraj çalışmalarında ölçümleme şekli;427


24.3. Birim fiyat sözleşmeli işlerde yapımından vazgeçilen iş kalemleri;429


XXV. BÖLÜM431


25. BİRİM FİYAT İŞLERDE BAŞTAN SONA HAKEDİŞ DÜZENLEME ÖRNEĞİ:431


XXVI. BÖLÜM471


26. BİRİM FİYAT SÖZLEŞMELİ İŞLERDE KESİN HESABI İDAREYE VERİLMEMİŞ İMALAT TUTARLARINDAN % 5 KESİNTİ YAPILMASI471


26.1. Kesin hesap karşılığı olarak %5’i  tutulacak olan iş kalemlerinin tespiti471


26.2. Kesin hesabı İdareye verilmemiş imalat tutarlarından %5 oranında kesinti şekli474


XXVII. BÖLÜM477


27. KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP KESİLMESİ477


27.1. Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesapların tamamlanması477


27.2. Yüklenicinin kesin hesap çalışmalarının yapıldığı yerde bulunması  zorunluluğu477


27.3. Kesin metraj ve hesapların hazırlanma süresi478


27.4. Kesin hesapların onay süresi478


27.5. Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenicinin bulunmaması halinde yapılacak işlemler478


27.6. Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı479


27.7. Kesin hakediş raporunun düzenleme süresi480


27.8. Hesap kesme işlemi480


XXVIII. BÖLÜM481


28. FESİH VE TASFİYE HALİNDE KESİN HESAPLARIN ÇIKARILMASI481


28.1. Fesih ve tasfiye halinde kesin hesapların çıkarılması;482


28.2. Fesih ve tasfiye halinde kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi işlemleri;482


28.3. Fesih ve tasfiye halinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde hesap kesme hakedişi483


28.4. Feshedilen işe ait gerçekleşme oranının belirlenmesi483


XXIX. BÖLÜM489


29. YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ (KONTROL TEŞKİLATI)489


29.1. Denetim görevlilerinin (kontrol teşkilatının) çalışma usul ve esasları489


29.2. Hakedişlere itiraz şekli:490


29.3. Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümü;493


29.4.  Yüksek fen kurulu;494


29.5. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görevleri;495


XXX. BÖLÜM497


30.  KONTROL MÜHENDİSLERİNİN UYGULAMADA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;497


XXXI. BÖLÜM501


31. HAKEDİŞLERİN ÖDENME SÜRESİ501


XXXII. BÖLÜM505


32.  KABUL İŞLEMLERİ505


32.1. Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu505


32.1.1. Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri;505


32.1.2. Geçici kabul teklif belgesinin düzenlenmesi;506


32.2. Geçici kabul işlemleri508


32.2.1. Nefaset kesintisi513


32.2.2. Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi514


32.2.3. Geçici kabul itibar tarihi;515


XXXIII. BÖLÜM517<