Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Yapı Hukukunun Genel Esasları

Yapı Hukukunun Genel Esasları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
451
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-44-4

150,00 TL

GİRİŞ

İnsanoğlu daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak istediğinden, çeşitli yaşam fonksiyonlarını yerine getirebileceği mekanlara gereksinim duymak­tadır. Doğal mekanların fiziksel ve işlevsel olarak ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması ve toplumsal yaşamın uygarlık düzeyine bağlı olarak gün geçtikçe daha da gelişmesi, insanoğlunu doğaya müdahale ederek kendisi için yeni mekanlar yaratmak zorunda bırakmıştır. Bu mekan yaratma süreci­nin en önemli enstrümanı ise hiç şüphesiz "yapılar" olmuştur.

Üzerinde yapılaşma gerçekleştirilecek arazi ve taşınmazlar, tarih boyun­ca tarımsal kaynaklı üretim ve ekonominin temel aracı olmaları dolayısıyla hep değerli olmuşlar; en önemli servet ve zenginlik kaynağı olarak görül­müşlerdir. Günümüzde ise hem üretim şekilleri, hem de servet ve zengin­lik kaynakları oldukça çeşitlenmiş ve değişmiş olmasına rağmen; arazi ve taşınmazlar, tarımsal üretimin yanında ayrıca yapılaşmanın da temel unsu­ru olmuşlardır. Dolayısıyla, zenginlik ve servet kaynağı olma niteliklerini devam ettirseler de, arazi ve taşınmazların özellikle yapılaşma faaliyetleri bakımından sahip oldukları değer ve önem her geçen gün daha da artmakta­dır. Nitekim arazi ve taşınmazların kullanım şekline ilişkin bu değişim, tarım arazilerinin yapılaşma amacıyla kullanılmasından kaynaklanan çatışma ve uyuşmazlıklarda açık bir şekilde görülmektedir. Hatta üzerinde yapı bulu­nan arazilerin maliklerinin bu yapıları yıkarak tarım yapmak gibi bir istek ve eğilimlerinin olmaması da bu değişimin yönünü gösteren başka bir yalın gerçekliktir. Görülüyor ki, arazi ve taşınmazlar eskiden tarımsal üretim ba­kımından değerli iken; günümüzde artık yapılaşma faaliyetleri bakımından büyük değer taşımaktadırlar.

Yapılaşma faaliyetleri ile düzenli ve sağlıklı şehirleşme arasında çok sıkı bir ilişki söz konusudur. Nitekim ülkemizin en önemli sorunlarından bi­rinin de düzenli ve sağlıklı şehirleşme olduğu kuşkusuzdur. Düzenli ve sağ­lıklı şehirleşme sorununa yol açan birçok etken ve sebep vardır. Ancak, bir şekilde bu sorun çözüme kavuşturulmadan eğitim, sağlık, kültür ve ekonomi gibi diğer birçok alandaki sorunları çözüme kavuşturmaya olanak olmadığı da bilinmektedir. Öte yandan yapılaşma, salt yapı yapımı faaliyeti olarak görülemeyecek kadar çok boyutlu bir olgudur. Yapılaşma faaliyeti, kültürel, sosyolojik, ekonomik, hukuki ve yapı teknikleri gibi birçok yönleri bulunan, bu sebeple de toplum yaşamım doğrudan ve dolaylı etkiyen çok boyutlu bir kavramdır. Yapılaşmanın ekonomi boyutuna çoklukla hukuki düzenlerin bi­çim verdiği söylenebilırse de, aynı şekilde planlama ve yapı tekniklerinin de hukuki düzenlemeleri yoğun bir şekilde biçimlendirdiği ve yönlendirdiği de söylenebilir. Bütün bu hususlar dikkate alındığında, düzenli ve sağlıklı şe­hirleşme amacı bakımından yapılaşmanın hukuki yönden incelenmesi ve bu suretle genel esaslarının ortaya konulmasının son derece büyük bir öneme sahip olduğu kolaylıkla görülmektedir.

Yapı yapımı, çok boyutlu bir olgu olsa da, aynı zamanda hukuki düzen­lemelere konu olan ve bu sebeple de imar hukukunun en önemli konuları arasında yer alan bir faaliyet biçimidir. Bu faaliyeti konu alan kurallar bütü­nü olarak adlandırılan "yapı hukuku" genel esasları yönünden incelenirken; öncelikle "yapı" kavramının hukuki yönden tanımının yapılması ve yapının araziyle ilişkisinin ortaya konulması, sonrasında ise "yapı hakkı"nm kapsam ve sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple, bu çalışmanın birinci bölümü "Yapı ve Yapı Hakkı"na ayrılmış bulunmaktadır.

Diğer yandan, yapı yapma faaliyetinin temelini ve hukuki biçimini "yapı ruhsatı" oluşturmaktadır. Mevzuatta yapı sahibi tarafından idareye yapılan yapı ruhsatı başvurusuna ilişkin bir takım maddi ve biçimsel koşullar geti­rilmiştir. Bunun yanında, yapı ruhsatının kapsamı, niteliği, hükmü ve süresi gibi birçok incelenmeye değer konu da vardır. Çalışmanın ikinci bölümünde bu konulara "Yapı Ruhsatı" başlığı altında yer verilmektedir.

Yapı hukukunun en temel meseleleri, yapı ruhsatının alınmasıyla başla­yan yapı yapım sürecinde söz konusu olmaktadır. Bu aşamada, gerek yapı sahibinin hak ve yükümlülükleri, gerekse meydana gelen birçok olguya bağ­lı olarak ortaya çıkan kazanılmış hak meseleleri ayrıca incelenmesi gereken konulardandır. Bu sebeple, çalışmanın üçüncü bölümünde "Yapım Sürecin­deki Haklar ve Yükümlülükler" konusu ele alınmaktadır.

Son olarak, yapılaşma faaliyetlerinin hukuka ve öngörülen imar düzeni­ne uygun gerçekleşmemesi olasılıkları da söz konusu olabilmektedir. Hukuka ve imar düzenine aykırı yapılaşmalar karşısında imar düzeninin korunması ve tekrar tesisi için idarece tesis edilecek işlem ve eylemler ile uygulanacak imar yaptırımları yapı hukukunun bir diğer önemli konusudur. Dolayısıyla, bu çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümünde "İmar Düzenine Aykı­rılıklar ve Yaptırımlar" konusu incelenmektedir.

ÖNSÖZ

Ülkemizde son yıllarda çeşitli etkenlere bağlı olarak yapılaşma faali­yetlerinde çok büyük bir artış olmuştur. Sosyal ve ekonomik sonuçları da bulunan bu imar ve yapılaşma olgusu, aynı zamanda çözüm bekleyen bir çok imar hukuku meselesini de beraberinde getirmiştir. Bu da ister istemez imar konularına olan ilgiyi tetiklemiş ve imar hukukunun büyük bir önem kazanmasına yol açmıştır.

İmar hukuku alanında çalışırken, özellikle yapı hukuku konularının ye­terince incelenmediğini ve sistematik bir yaklaşımla ele alınmadığını far-kettim. Son zamanlarda bu konuya ilişkin olarak öğretide çeşitli çalışmalar yapılmakta ve eserler yaymlanmaktaysa da, bunlar henüz sayıca yeterli dü­zeyde değildi.

Ayrıca, bir yandan İmar Kanunu'ndaki genel, yetersiz, hatta yer yer tu­tarsız hükümler ile uygulama yönetmeliklerindeki oldukça ayrıntılı sayılabi­lecek düzenlemeler, diğer yandan da idarelerin kerameti kendinden menkul uygulamaları ve Danıştay'ın çelişkili kararlan, yapı hukuku konularının sis­tematik şekilde incelenmesi gerekliliğini şahsım bakımından kaçınılmaz bir zorunluluğa dönüştürmekteydi.

Nitekim 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde imar hukuku derslerini vermekle görevlendirilmem üzerine, öteden beri hep ilgimi çeken ve özel bir idare hukuku disiplini olan imar hukuku konularına daha yakından ilgi duymaya başladım. Bu alanda çalışmanın verdiği haz ve istek neticesinde ise "Yapı Hukukunun Genel Esasları" adlı bu eseri kaleme almaya karar verdim. İmar hukuku alanında "yapı"ya ilişkin temel hukuki esasların incelendiği bir çalışma olan bu eser ile yapı hukuku alanındaki sistemleştirme çalışmalarına bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçladım. Dolayısıyla bu çalışmada, bir yandan günlük ihtiyaçları karşılamak amacıyla yürürlüğe konulan çeşitli yasal düzenlemelerin ayrıntısında kaybolmamaya özen göstererek, diğer yandan ise temelde idare hukuku bakış açısıyla ve Danıştay kararlarım etraflı bir şekilde incelemek suretiyle, yapı hukukunun genel esas ve ilkelerini ortaya koymaya çalıştım.

Bu kitabın yazım aşamasında, kızım ve oğlumdan çokça zaman çalmak zorunda kaldım. Onlar da daha hayatlarının başlangıç dönemlerinde bana sa­bırla katlanmayı öğrenmek zorunda kaldılar ve en az benim kadar bu kitabın bitmesini dört gözle bekler oldular. Onların küçük dünyalanndaki yerimi bir an önce alma isteği en önemli motivasyon kaynağımdı.

Onsuz asla olmayacak kişi ise eşim SULTAN'dır. Onun emeği ve sabrı herşeyin ötesinde takdire ve övgüye layıktır. Her zaman yanımda ve benimle birlikte yürüdüğü için en başta ona teşekkür etmek istiyorum.

Bu kitabın tashihlerinde yardımları olan arkadaşlarım Av. Çetin YÜK­SEL, Av. Osman Nuri YOLAL ve İsmail SÖNMEZ'e de teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca bu kitabın basım aşamasında her türlü yardımda bulunan Ve­dat Kitapçılığın sahibi Vedat ÇARBAŞ'a, dizgi işlemlerini yapan Berrin DOGRUL'a, kapak tasarımını gerçekleştiren Burak ŞAHİN'e ve tüm çalı­şanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Taner AYANOĞLU

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ............................................................................................. VII

KISALTMALAR............................................................................ XIX

GİRİŞ .................................................................................................. 1

BİRİNCİ BOLUM YAPI VE YAPI HAKKI

I.     YAPI KAVRAMININ TANIMI VE UNSURLARI..................... 3

A.  YAPININ TANIMI................................................................... 3

B.  YAPI KAVRAMININ UNSURLARI........................................ 6

1.   Yapıların İnşaat Özelliği (Asli unsur)........................................ 8

    İnşaatın Tanımı ve Özellikleri............................................. 8
    Eserin Arz ile İlişkisi: Arza Bağlılık................................... 13

    Maddi Unsur: Eserin Arzda Sabitlenmesi..................... 13
    İşlevsel Unsur: Eserin Sürekli Bir Kullanıma
    Özgülenmesi.............................................................. 17
    Eserin Arz ile İlişkisinin Daimilik Boyutu...................... 19

c)  İnşaatın Sahibi Bakımından Özelliği................................... 26

2.  Yapıların Tesis Özelliği (Bağıl ve İkincil Unsur)...................... 26

II.    YAPILAŞMA VE YAPI HAKKI................................................ 29

A.  YAPILAŞMA KAVRAMI VE İŞLEVİ.................................... 29

B.  İMAR HUKUKU BAKIMINDAN ÜZERİNDE

YAPI YAPILABİLECEK ARAZİ........................................... 34

C. YAPI HAKKI.......................................................................... 38

    Yapı Hakkı Kavramı............................................................. 38
    Yapı Yapma Hakkı Ve Yapı Üzerindeki Hakkın

Medeni Hukuk Boyutu.......................................................... 38

3.  Yapı Yapma Hakkının İmar Hukuku Boyutu.......................... 43

III. YAPI HAKKINA İLİŞKİN SINIRLAMALARIN ANAYASAL
DAYANAĞI VE SINIRLAMA ESASLARI............................... 46

A.  ARAZİ ÜZERİNDEKİ YAPILAŞMANIN SINIRLANMA
BİÇİMLERİ............................................................................ 47

B.  İMAR İRTİFAKLARI MESELESİ........................................... 55

C.  SINIRLAMALARIN ANAYASAL DAYANAĞI.................... 57

İKİNCİ BOLUM YAPI RUHSATI

I.    YAPI RUHSATI ZORUNLULUĞU........................................... 69

A.  YAPILAŞMANIN İZNE TABİ OLMASI

ESASININ TEMELİ................................................................ 69

B.  YAPI RUHSATI ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI

VE İSTİSNALARI.................................................................. 75

1.  Yapı Ruhsatı Zorunluluğunun Yasal Dayanağı

ve Kapsamı.......................................................................... 75

    Kamuya Ait Yapı ve Tesisler................................................ 76
    Köylerde Yapılacak Yapılar.................................................. 80
    Enerji, Sulama, Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve

Benzeri Hizmetlerle İlgili Tesisler ve Müştemilatı.................... 84

II.   YAPI RUHSATI BAŞVURUSU.................................................. 85

A.  YAPI RUHSATI VERMEYE YETKİLİ İDARELER............... 85

B.  YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA
BULUNABİLECEKLER VE YAPI SAHİBİ KAVRAMI........ 90

1. Arazi Malikleri...................................................................... 90

2.  Kendilerine Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca

Verilen Tahsis Belgesi Olanlar............................................... 93

    İrtifak Hakkı Tesis Belgesi.................................................... 93
    Taşınır Yapılardaki Durum.................................................... 94

C. YAPI RUHSATI VERİLMESİNİN KOŞULLARI.................... 95

1.  Maddi Koşullar..................................................................... 95

a)  Yapının Üzerinde Yapılacağı Arazinin Yapı

Yapmaya Elverişliliği....................................................... 95

1)   İmar Durumu Bakımından Yapıya Elverişlilik............... 95

(a)  İmar Planı Sınırları İçindeki Araziler...................... 96

    İmar Planlarında Yapılaşma Hakkının
    Tanınmış Olması Şartı................................... 96
    İmar Parsellerinin Oluşturulmuş

Olması Şartı................................................ 103

(3)   Teknik Alt Yapının Yapılmış Olması Şartı... 107

(b)  İmar Planı Bulunmayan Yerlerdeki Araziler
Bakımından Yapıya Elverişlilik............................ 107

2)   Parsel Büyüklüğü Ve Ebatları Bakımından

Yapı Yapmaya Elverişlilik.......................................... 110

b)  Parsel -Yapı İlişkisi Bakımından Yapıya Elverişlilik........... 113

    Yapının Yalnızca Tek Parsel Üzerine Yapılması......... 113
    Bir Parsel Üzerine Tek Yapı Yapılması...................... 113
    Yapının Parsel Üzerindeki Konumuna Yönelik
    Sınırlamalar.............................................................. 114

c)  Yapılacak Yapının Fen ve Sağlık Bakımından
Uygunluğu .................................................................... 116

2.  Biçimsel Koşullar................................................................ 117

    Dilekçeyle Başvuru........................................................ 117
    Dilekçe Ekleri................................................................ 118
    Dilekçe Eki Projelerin Hazırlanması................................ 125

D. YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ,
KABULÜ VEYA REDDİ...................................................... 132

1.  Dilekçelerin İncelenmesi ve Eksikliklerin

Giderilmesi Usulü............................................................... 132

    Dilekçe Eki Projelerin Onaylanması..................................... 134
    Yapı Ruhsatı Talebinin Karara Bağlanmasında

Dikkate Alınacak Hususlar.................................................. 136

111. YAPI RUHSATININ KAPSAMI, HÜKMÜ VE NİTELİĞİ.... 145

A. YAPI RUHSATININ İÇERİK OLARAK KAPSAMI............ 145

B.  YAPI RUHSATININ HÜKMÜ............................................. 163

    Genel Olarak   ................................................................... 163
    Yapı Ruhsatının Sağladığı Haklar......................................... 167

    Yapı Yapma Hakkı........................................................ 167
    Yapıyı Yıkma Yasağı..................................................... 169

3.  Yapı Ruhsatının Getirdiği Yükümlülükler.............................. 172

C.  YAPI RUHSATININ NİTELİĞİ............................................ 172

D.  TADİLAT RUHSATLARININ ANA

RUHSATLA İLİŞKİSİ........................................................... 173

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAPIM SÜRECİNDEKİ HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

I.    YAPI RUHSATININ SÜRESİ.................................................. 177

A.  YAPİ RUHSATI SÜRESİNİN KAPSAMI ............................ 177

B.  TADİLAT RUHSATLARININ SÜRESİ................................ 178

C.  YAPİ RUHSATI SÜRELERİNE UYMAMANIN
SONUÇLARI      .................................................................. 179

D.  BAŞLANMIŞ YAPILARDA YENİDEN RUHSAT
ALMA ZORUNLULUĞU ve BU ZORUNLULUĞA
UYMAMANIN SONUÇLARİ............................................... 181

E.  YENİLEME RUHSATININ SÜRESİ..................................... 184

F.   YENİLEME RUHSATINI TALEP ZAMANI VE

TALEP SÜRESİ   ................................................................. 184

G.  BAŞLANMIŞ İNŞAATLARDA MÜKTESEP HAKLAR....... 185

H. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ................................ 192

II.   YAPI RUHSATININ KAZANILMIŞ HAK BOYUTU............ 195

A.  İMAR MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER,
S İT İLANI KARARLARI VE İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİLERİNİN YAPI RUHSATINA ETKİSİ............... 197

    Kazanılmış Hak Meselesinin Genel Çerçevesi....................... 197
    Öğretideki Yaklaşımlar........................................................ 201
    Danıştay'ın Yaklaşımı......................................................... 204
    İmar Mevzuatı Değişiklikleri, Sit İlanı Ve İmar Planı
    Değişikliklerinin Yapı ve Yapı Ruhsatlarını Etkilemesi
    Biçimi Ve Tazminat Meselesi.............................................. 216

B.  İMAR MEVZUATI HÜKÜMLERİNE VE İMAR
PLANLARINA İLİŞKİN YARGI KARARLARININ

YAPI RUHSATINA ETKİSİ................................................. 223

    Genel Olarak...................................................................... 223
    Öğretideki Yaklaşımlar....................................................... 224
    Danıştay'ın Yaklaşımı......................................................... 226

C.  YAPI RUHSATI İLE İLGİLİ YARGI KARARLARININ

YAPI RUHSATINA ETKİSİ................................................. 240

D.  YAPI RUHSATININ İDARECE İPTALİNE İLİŞKİN

İDARİ KARARLARIN YAPI RUHSATINA ETKİSİ............ 247

E.  GENEL DEĞERLENDİRME................................................. 258

III.  YAPININ YAPIM SÜRECİ...................................................... 263

A.  GENEL OLARAK................................................................. 263

B.  YAPIM SÜRECİ ÎLE İLGİLİ TERMİNOLOJİ

SORUNU.............................................................................. 264

C.  İMAR HUKUKU BAKIMINDAN YAPIM

SÜRECİNİN AŞAMALARI.................................................. 265

1.  YAPIM FAALİYETİNE BAŞLAMA................................ 266

a)  Yapım Faaliyetine Hukuki ve Fiili Olarak

Başlama Anı................................................................. 266

b)  Yapım Faaliyetine (Yapıya) Başlamamanın

Sonuçları....................................................................... 283

    Yapı Ruhsatı 2 Yıl Sonra Hükümsüz Olur ve
    Bu Tarihten Sonra Yapımına Başlanan Yapılar
    Ruhsatsız Yapı Sayılır.............................................. 283
    Yapı Ruhsatının Yenilenmesi Gerekir........................ 284

2.  YAPIM FALİYETİ SIRASINDAKİ HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER.................................................... 285

a)  Yapı Ruhsatı Sahibinin Yapım Sürecindeki

Hakları......................................................................... 285

1)   Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapıyı

Yapma Hakkı.......................................................... 285

2)   Şantiye ve Depo Binaları Yapma Hakkı..................... 290

b)  Yapı Ruhsatı Sahibinin Yapım Sürecindeki
Yükümlülükleri.............................................................. 292

1)   Yapı Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı

Yapmama Yükümlülüğü........................................... 292

    Yapının Yapımı Sırasında Tedbir Alma
    Yükümlülüğü........................................................... 293
    Yapı Ruhsat Ve Eklerinin Yapı Yerinde
    Bulundurulma Yükümlülüğü...................................... 294
    Fenni mesul veya Yapı Denetim Kuruluşu
    Tarafından Denetlenilme Zorunluluğu........................ 294

3.  Yapımın (Yapının ) Bitirilmesi.............................................. 299

    Yapıyı Bitirme Süresi..................................................... 299
    Yapıyı Bitirme Anı......................................................... 300
    Yapının Süresinde Bitirilmemesinin Sonuçlan................... 303

4.  Yapı Kullanma İzni............................................................. 308

    Yapı Kullanma İzni Verilmesinin Şartlan......................... 308
    Yapı Kullanma İzni Almanın Süresi ve Usulü................... 314
    Yapı Kullanma İzni Yapım Sürecini Hukuken

Sona Erdirir................................................................... 315

    Yapı Kullanma İzni ile Yapı Ruhsatının İlişkisi................. 318
    Yapı Kullanma İzninin Fonksiyonu.................................. 321
    Yapı Kullanma İzninin İptali Meselesi............................. 324

IV.  YAPI DENETİMİ..................................................................... 329

A.  YAPI DENETİM YETKİSİ VE SORUMLULUK................... 329

B.  YAPI DENETİMİ BAKIMINDAN FENNÎ MESULLER

VE YAPI DENETİM KURULUŞLARI................................. 340

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İMAR DÜZENİNE AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMLAR

    İMAR DÜZENİNE AYKIRILIKLARIN GENEL
    ÇERÇEVESİ............................................................................. 347
    İMAR KANUNU'NUN 32. MADDESİ KAPSAMINDAKİ
    İŞLEM VE EYLEMLER.......................................................... 351

A.  GENEL OLARAK................................................................. 351

B.  RUHSAT ALINMADAN YAPIYA BAŞLANMASI
VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPI
YAPILMASI......................................................................... 358

1. Ruhsat Alınmadan Yapı Yapılması....................................... 361

    Ruhsat Almadan Yapıya Başlama................................... 361
    Yapı Ruhsatının Sonradan Hükümsüzlüğü, İptali,

Geri Alınması ve Kaldırılması Olguları............................. 366

    Süresi İçinde Bitirilememesi Sebebiyle Ruhsatı
    Hükümsüz Olan Yapılar........................................... 366
    Yapı Ruhsatı Yargı Yerince İptal Edilen Yapılar........ 368

3)   Yargı Kararıyla Yapı Ruhsatı ve Dayanağı İmar

Planı Birlikte İptal Edilen Yapılar.............................. 370

4)   İmar Planının Yargı Yerince İptali Üzerine
İdarece Yapı Ruhsatı İptal Edilen veya

Kaldırılan Yapılar..................................................... 371

5)   Yapı Ruhsatı Hukuka Aykırılık Gerekçesiyle

İdarece İptal Edilen veya Kaldırılan Yapılar............... 377

    İdarece Tesis Edilen İmar Planı Değişikliği veya
    Koruma Kurulu Kararı Sebebiyle Yapı Ruhsatı
    Sonradan Hukuka Aykırı Hale Gelen Yapılar............. 382
    İmar Durumunda Belirsizlik Ortaya

Çıkan Yapılar.......................................................... 390

2. Ruhsat ve Eklerine Aykırılık............................................ 392

a)   Yapım Sürecinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı

Yapı Yapılması........................................................ 396

b)   Yapı Kullanma İzni Bulunan Yapılarda
Yapı Ruhsatına Tabi Değişikliklerin

Ruhsat Olmaksızın Yapılması.................................... 398

c)   Yapının Kullanım Şeklinin Değiştirilmesi.................... 403

C.  İNŞAAT DURUMUNUN TESPİTİ, YAPININ
MÜHÜRLENMESİ, İNŞAATIN DERHAL
DURDURULMASI VE YAPI TATİL TUTANAĞI............... 403

D. YAPININ RUHSATA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

VEYA RUHSAT ALINMASI................................................ 408

1.  Yapı Tatil Tutanağının Yapı Yerine Asılmasıyla

Başlayan Bir Aylık Sürenin Özellikleri.................................. 408

2.  Yapı Sahibince Yapının Ruhsata Uygun Hale

Getirilmesi veya Ruhsat Alınması........................................ 413

E.  RUHSAT İPTALİ İLE RUHSATA AYKIRI VEYA
RUHSATSIZ BİNANIN YIKTIRILMASI............................. 418

1. Ruhsat İptali İşlemi............................................................. 418

2 . Ruhsata Aykırı Veya Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması........... 422

a) Yıkım Kararı ve Eyleminin Özellikleri............................... 422

    Yıkım Kararı Yetkisi...................................................... 424
    Yıkım Usulü.................................................................. 425
    Yıkım Kararının Konusu ve Kapsamı.............................. 427
    Yıkım Kararının Hukuka Aykırılığının

Sonradan Ortadan Kalkması........................................... 430

III. İDARİ PARA CEZASI ve DİĞER YAPTIRIMLAR............... 432

A.  İDARİ YAPTIRIMLAR VE İMAR YAPTIRIMLARI............ 432

B.  İDARİ PARA CEZASININ USULÜ...................................... 434

C.  İDARİ PARA CEZASININ SEBEPLERİ............................... 436

1.  Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat Ve Eklerine

Aykırı Yapı Yapılması......................................................... 437

    İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Yapılması............................... 442
    İmar Kanunu'nun Muhtelif Maddelerindeki
    Yükümlülüklerin İhlali.......................................................... 443

KAYNAKÇA.................................................................................... 445