Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Viyana Satım Sözleşmesinde ( CISG ) İfa Engelleri ve Sonuçları

Viyana Satım Sözleşmesinde ( CISG ) İfa Engelleri ve Sonuçları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
282
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4823-09-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Satım sözleşmeleri, insanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yüz¬yıllar boyunca şekillenmiş, gelişmiş, halen şekillenmeye ve gelişmeye de¬vam etmektedir. Yüzyıllar öncesinde mal ile malın değişimi, malın parayla değişimi şeklinde görülen satım sözleşmeleri, çeşitli görünümlere bürünmüş ve bugünkü haline kavuşmuştur. Satım sözleşmeleri, hem ulusal hukuk sistemlerindeki düzenlemele¬ri hem de ulusalüstü hukuk sistemlerindeki düzenlemeleri yıllardır meşgul etmektedir. Gelişen ve büyüyen ekonomiler, satım sözleşmeleri alanında ulusal hukuklardaki düzenlemelerin birleştirilerek tek düzenleme yapılması ihtiyacını doğurmuş, bu düzenlemelerin ticaret hayatını da kolaylaştıracağı düşüncesi ise satım sözleşmeleri alanındaki hukuk sistemlerinin birleştiril¬mesinde en önemli hareket noktası olmuştur. Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′nin1 kabul edilmesine kadar geçen sürede de çeşitli oluşumlara imza atılmıştır. Bu oluşumlardan ilki, 20. yüzyılın ilk yarısında 1926 yılında Ernst Rabel\\\\\\\′in önderliğinde Berlin\\\\\\\′de bulunan Kaiser-Wilhelm Yabancı ve Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü\\\\\\\′nde başlamıştır. 1930 yılında merkezi Roma\\\\\\\′da bu¬lunan ve özel hukukun birleştirilmesine ilişkin faaliyet gösteren Özel Hu¬kukun Yeknesaklaştırılması Uluslararası Enstitüsü (UNIDROIT) Rabel\\\\\\\′in teklin ve yönetiminde bu konuya ağırlık vermiştir. Almanya, Fransa, İngil¬tere, İtalya, İspanya, İsviçre ve İskandinav ülkeleri hukukçularından oluşan komisyon UNIDROIT2 bünyesinde yaptığı toplantılar sonucunda hazırladığı Roma Taslağını 1935 ve 1939 yıllarında kamuoyuna sunmuştur. İkinci Dün¬ya Savaşı ile ara verilen çalışmalara 1951 yılında tekrar başlanmış, 1956 ve 1963 yılında hazırlanan iki ön taslağın ardından 1964 yılında Lahey\\\\\\\′de yirmi sekiz ülkenin katılımı ile satım hukukuna ilişkin iki sözleşme kabul edilmiştir\\\\\\\′. Bu sözleşmelerden ilki; Milletlerarası Mal Satımı Hakkında Yeknesak Kanuna İlişkin Anlaşma, ikincisi ise Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmelerinin Kurulması Hakkında Yeknesak Kanuna İlişkin Anlaşmadır. Bu iki sözleşmeye sadece dokuz ülke taraf olmuştur. Sözleşmelerin kabul edilememesinin en önemli sebebi, satıcının haklarının alıcının haklarından daha çok korunmuş olmasıdır. Bu durum, birçok ülkede güvensizliğe se¬bep olmuş, dolayısıyla katılımcı sayısı azalmıştır. Hazırlanan bu iki sözleş¬menin de kabul görmemesi üzerine Birleşmiş Milletler daimi komisyonu olarak kurulan Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Komisyonu (UNCITRAL)4 konuyu gündemine alarak yeni bir sözleşme ha¬zırlama çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalardan ilki; 1976 yılında hazır¬lanan Cenevre Taslağı\\\\\\\′dır. İkinci olarak hazırlanan metin ise, 1977 yılında yayınlanan Viyana Taslağı\\\\\\\′dır. Son olarak bu komisyonun hazırlamış oldu¬ğu \\\\\\\"New York Taslağı\\\\\\\" 1978 yılında UNCITRAL5 tarafından benimsenmiş ve 11 Nisan 1980 yılında Viyana\\\\\\\′da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 97. Diplomatik Konferansında temsil edilen 62 ülkenin 42 si tarafından kabul edilmiştir. Fakat bu tarihten sonra 6 yıl boyunca Sözleşmeye taraf olan ülke sayısının sınırlı kalması sebebiyle Sözleşmenin La Haye Sözleşmeleri ile aynı kaderi paylaşacağı düşünülmüştür. 1986 yılında Sözleşmeye Zambi¬ya, Çin6, ABD ve İtalya\\\\\\\′nın taraf olması ile birlikte Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gereken on onayın sağlanması Sözleşmenin kaderini değiştir¬miştir. Milletlerarası Mal7 Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations Convention On Contracts For The In¬ternational Sale Of Goods- CISG) 01.01.1988 yılında yürürlüğe girmiştir8. Ayrıca Sözleşmeye üye olan devletlerin dünya ticaretinin 2/3 ünü ellerinde bulundurması da Sözleşmenin önemini gözler önüne sermektedir9. Sözleş¬me, iç hukuk kurallarının hazırlanmasında ve değerlendirmesinde de dikkate alınmış ve birçok hukuk düzeni tarafından satım hukukunda Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′ne paralel düzenlemeler yapılmıştır. Alman Borçlar Kanununda 2002 yılında yapılan değişikliklerde özellikle Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′nin sözleşme ihlali sisteminin benimsendiği göze çarpmaktadır. Yine Avrupa Birliği Tüketici Satımı Yönergesinin10 hazırlanmasında esas alman metin de Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′dir. Türkiye, 1980 yılında yapılan diplomatik konferansa katılmış ancak Sözleşmeyi imzalamamıştır. Ancak 14.04.2009 yılında Sözleşmenin dünya ticaretini elinde bulunduran ülkelerin Sözleşmeye taraf olmasının da etki¬siyle 5870 sayılı Kanunla Sözleşmeye katılmamız TBMM tarafından uygun bulunmuştur. Sözleşmenin Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp resmi gaze¬tede yayınlanması ise 07.04.2010 tarihinde gerçekleşebilmiştir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile ilgili Sözleşmenin m.99/1 hükmü uyarınca, Sözleşme, 01.08.2011 tarihi itibariyle iç hukukumuz haline gelmiştir. Türk Borçlar Kanunu\\\\\\\′nun hazırlanmasında Sözleşmeden yararlanıldığına ilişkin açık¬lamalar kanunun genel gerekçe bölümünde yer almaktadır. Bunun dışında sadece m.208 hükmünün madde gerekçesi dışında hiçbir madde de Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′nin esas alındığına dair bir hükme rastlanmamaktadır. Sözleşmenin uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla Sözleşme altı orijinal resmi dile çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Sözleşmenin kabul edilme¬si, satım hukuku alanında birbirinden farklı uygulamaları olan ülke iç hu¬kuk düzenlemelerinden hangisinin uygulanacağı sorularının tartışılmasını önlemesi bakımından önemlidir\\\\\\\". Sözleşme, alıcının ve satıcının haklarını herhangi bir tarafa üstünlük tanımadan düzenlemiştir. Ayrıca Sözleşme, sa¬tım sözleşmesinin taraflarına yeknesak, tarafsız ve kolayca anlaşılabilir bir hukuki metin sunmaktadır. Sözleşmeye göre, işyerleri akit taraf devletlerde olan sözleşme taraflarına Sözleşme hükümlerinin uygulanması esastır12. Ta¬şınır mal satımına11 ilişkin sözleşmenin değiştirilmesi ve kaldırılmasına iliş¬kin antlaşmalara da Sözleşmenin uygulanması hem doktrinde hem mahkeme kararlarında kabul edilmektedir14. Sözleşme, bugün uluslararası mal15 satımında16 ortaya çıkan uyuşmaz tıklarda çözüm için kabul gören tek metin olma özelliğini taşımaktadır17. Sözleşme ile alıcı ve satıcı kendi iç hukuk düzenlerinden vazgeçmekte ve uluslarüstü statüdeki bu sözleşmeyi kabul etmektedir. Sözleşme, sözleşme¬ye taraf ülkelerde yaşayan kişiler arasındaki satım sözleşmelerine uygulan¬maktadır\\\\\\\′8. Ayrıca, milletlerarası özel hukuk kuralları gereğince sözleşme taraflarından birinin ülke hukukuna atıf yapması ve o ülke hukukunun ulusalüstü mal satımı konusunda Sözleşmeyi uygulanan hukuk olarak belirlen¬mesi halinde de Sözleşme uygulama alanı bulacaktır19. Sözleşmenin uygu¬lanabilmesi açısından m.6 hükmü20 uyarınca m.I2\\\\\\\′ hükmündeki tüm şartlar gerçekleşse dahi taraflar sözleşmenin uygulanmamasını kararlaştırabilecek-tir22. Bu durumda, Sözleşmenin değil de tarafların seçtikleri hukukun ya da devletler özel hukuku ihtilaf kurallarının uygulanacağı açıktır. Bunun yanı sıra, taraflara Sözleşmeyi uygulanacak hukuk olarak seçme ve uygulama şansı tanınmamıştır. Taraflar sadece uygulanacak hukuk olarak Sözleşmeye taraf olan devleti seçmekle bu Sözleşmeyi uygulanabilir hale getirebilecek¬lerdir23. Elektronik ticaretin yaygınlaştığı günümüzde Sözleşmenin elektro¬nik ortamda24 imzalanıp imzalanamayacağı23 ve imzalanan sözleşmelerin geçerliliği26 ayrı bir tartışma konusu olabilecek niteliktedir27. Viyana Satım Sözleşmesi, 101 madde ve dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Sözleşmenin uygulama alanına ilişkin açıklamalar ile genel hükümler m.l-13 hükümleri arasında düzenlenmiştir. İkinci bölüm, m. 14-24 hükümleri ile satım sözleşmesinin kuruluşunu, üçüncü bölüm, m.25-88 hükümleri arasın¬da satım sözleşmesinin hükümlerine ilişkin genel kuralları içermektedir. En kapsamlı bölüm olan üçüncü bölüm, satıcının ve alıcının karşılıklı borçlarını ve haklarını, hasarın28 geçişini29 ve ifa edilememeyi düzenlemektedir. Dördüncü ve son bölüm ise, m.89-101 hükümleri ile sözleşmenin zamansal ola¬rak uygulama alanı ile üye devletlerin koyabileceği çekinceleri belirtmekte¬dir30. Sözleşmeyi kabul eden taraflar sözleşmenin bazı maddelerine çekince koyarak o maddelerin kendileri için uygulanmamasını isteyebileceklerdir31. Çalışma konumuzun Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′nde İfa Engelleri ve So¬nuçlan olarak seçilmesinin ve belirlenmesinin en önemli nedeni; hem Söz¬leşmenin uluslarüstü bir niteliği olmasından hem de sözleşmeye üye olan ülke sayısının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Sözleşmenin ifa engelleri kısmının hem Comınon Law Hukuk Sistemini, hem de Civil Law Hukuk Sistemini tek bir potada eritmesi bu konunun seçilmesindeki önemi gözler önüne sermektedir. Çalışmamız üç ana bölüm ve alt bölümlerden oluşmaktadır. İlk olarak; ifa engelleri kavramı ve genel olarak karşılaştırmalı hukukta düzenlendiği haller incelenmeye çalışılacaktır. Mevzuat içerisinde özellikle Commoıı Law ve Civil Law sisteminin ifa engelleri konusuna yaklaşımı ve sonunda Türk Hukukunda ifa engellerinin temel kavramları üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde; Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′nde ifa engelleri ve hükümleri incelene¬cektir. Bu kısmın anlaşılabilmesi için özellikle Türk Hukuk sistemindeki ifa engelleri ile bağlantılar kurulacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise; Sözleşme¬nin alıcı ve satıcı tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek hukuki imkânlar ve satıcının sorumluluktan kurtulması üzerinde durulacaktır. SUNUŞ Karşılaştırmalı Hukuk\\\\\\\′un amaçlarından biri, milletlerarası ilişkilerin çok yoğunluk kazandığı yirminci ve yirmibirinci yüzyıllarda Pozitif Hukuk düzenlemelerinin farklılığından doğan sorunların aşılabilmesini sağlayan \\\\\\\"Hukuk\\\\\\\′un Birleştirilmesi\\\\\\\" çalışmaları ve bunların ürünü olan metinlerdir. Viyana Satım Sch/eşmesi de bu ürünlerdendir. Esasen elinizdeki çalışmada ve önsözünde bu konuda yeterli bilgi vardır. Çok geniş \\\\\\\"kaynakçamda da bu konuda Türk Hukuku\\\\\\\′nda yayımlanan eser ve makaleleri bulmak mümkün¬dür. Yardımcı Doç.Dr. Selin Sert\\\\\\\′i tanıdığım sırada kendisi Kırıkkale Üni¬versitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi idi. Bir araştırma görevlisinin doktora çalışmalarını tamamlaması gayet tabii görevi olduğu halde önüne çı¬karılan engeller dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldı. Benim de hiçbir maddi karşılık kabul etmeyerek emekli olduğum 2006 yılı başından beri üstlendi¬ğim yüksek lisans ve doktora ders ve danışmanlıkları da yedi yıl boyunca sık sık engellenmeye kalkışıldığı için, artık araştırma görevlisi olmayan değerli öğrencim Dr. Selin Sert\\\\\\\′in danışmanlığım üstlenme talebin de reddedildi. Bu sebeple \\\\\\\"fiili danışman \\\\\\\" olmak zorunda kaldım. Bu arada Dr. Selin Sert, bütün olumsuzluklara rağmen tezini başarıyla tamamladı ve savundu. Jüri üyesi olarak savunmada bulunduğum sırada, Tez\\\\\\\′in, karşılaştırmalı Hukuk açısından da değerinin belirtilmesinden, \\\\\\\"fiili danışman \\\\\\\" olarak sevinç duy¬dum. Bu yıl Dr. Selin Sert\\\\\\\′in Akdeniz Üniversitesi\\\\\\\′nde yardımcı doçent ola¬rak göreve başlaması manevî hazzımı daha da çoğalttı. Yardımcı Doç. Dr. Selin Sert Hukuk\\\\\\\′u alelade bir pozitif hukuk başarı¬sı ihtirasıyla görmeyen, insani vasıf ve erdemlerini önde tutan, çalışkan ve azimli bir Hukukçıfdur. Başarılarının aynı çizgi de devamını ümid ediyor ve diliyorum. Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ İstanbul, 2 Eylül 2013 ÖNSÖZ Ticaret hayatının gelişmesi ve büyümesi ile beraber farklı ülkelerde ya¬şayan insanlar arasında ticaret gelişmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Sınır¬ların kaldırılması olgusu; ticaretin gelişmesini sağlamakla birlikte; kişisel, sosyal ve teknik imkânların artması da yeni ticaret şekillerinin doğmasına sebep olmuştur. Bu durum aynı zamanda uluslarüstü satımların artmasını da sağlamıştır. Günümüzde, internet üzerinden yapılan menkul malların satı¬şında ciddi şekilde artış olmuştur. İnternet üzerinden artan satışlar, uluslara¬rası unsurlu satım sözleşmelerindeki uyuşmazlıkların hızlı, ucuz ve taraflar arasındaki hukuki güveni sağlayacak şekilde çözüme ulaştırılması arzusu ile birlikte çeşitli uluslararası satım oluşumlarının gerçekleşmesine de imkân sağlamıştır. Bu oluşumların en önemlisi, Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′dir. Söz¬leşme, bugün uluslararası mal satımında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda çö¬züm için kabul gören tek metin olma özelliğini taşımaktadır. Tezimizin konusuna esas teşkil eden Viyana Satım Sözleşmesi ya da diğer adıyla 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler Antlaşması\\\\\\\′nda (CİSG) İfa Engelleri sistemi, Sözleş¬menin en dikkat çekici bölümüdür. Bu düzenlemenin dikkat çekmesinin en önemli sebebi; Türk Hukuk sisteminde düzenlenen İfa Engelleri sisteminden bazen tamamen farklı bazen ise benzer özellikler gösteren bir yapıya sahip olmasından kaynaklanması ve günümüzde birçok ülkenin ifa engelleri ile ilgili hukuki düzenlemelerini bu Sözleşmeden etkilenerek değiştirmeleri ve geliştirmeleridir. Çalışmamızın temelini Viyana Satım Sözleşmesi\\\\\\\′nin İfa Engelleri Sistemi oluşturmakla birlikte, Viyana Satım Sözleşmesi İfa En¬gelleri sistemini etkileyen \\\\\\\"Civil Law\\\\\\\" ve \\\\\\\"Common Law\\\\\\\" İfa Engelleri sis¬temlerinin incelenmesi ile birlikte Türk Hukuk sisteminde düzenlenen İfa Engellen sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklara da çalışmamızda yer verilmiştir. \\\\\\\"Viyana Satım Sözleşmesinde İfa Engelleri ve Sonuçlan\\\\\\\" konulu bu ça¬lışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dah\\\\\\\′nda Doktora Tez çalışması olarak hazırlanmış ve 04.02.2013 tarihinde Danışman Prof.Dr. Hasan Erman başkanlığında toplanan ve Prof.Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Tufan Öğüz, Doç. Dr. Azra Arkan Serim ile Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk\\\\\\\′den oluşan jüri önünde savunularak oyçokluğu ile başarılı kabul edilmiştir. Tezimin hazırlanması aşamasında Sayın Hocam Prof.Dr. Hüseyin Ha¬temi ile Prof.Dr. Hasan Erman Hocam arasında bir muvazaa sözleşmesi ya¬pılmış, bu sayede tezimizin hem görünen hem de görünmeyen iki tez danış¬manı olmuştur. Prof.Dr. Hasan Erman tezimizin başından sonuna kadar her türlü akademik, manevi ve bilimsel yardımda bulunmuştur. Tez Danışma¬nım olmayı kabul eden ve tezin yazımında bitimine kadar varlığını her daim hissettiğim Prof.Dr. Hasan Erman\\\\\\\′a teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmayı borç bilirim. Doktora Tez Hocam Prof.Dr. Hüseyin Hatemi, doktora ders döneminden başlayarak doktora yeterlilik sınavı, doktora tezimin yazımı ve savunma¬sı dâhil tezimin tüm aşamalarında bilimsel ve manevi desteği ve ilgisi ile hep yanımda olmuştur. Doktora tezi yazmak büyük taşlarla dolu bir yolda yürümekti benim için. Ben bu yolda çok fazla taşa takıldım, çok pes ettim ve hatta bir dönem doktora eğitimimi tamamen bıraktım. Sayın hocam bu taşlı yolun tüm taşlarını temizlememde hiçbir yardımı esirgememiş, adeta bir baba edasıyla hep yanımda olmuştur. Hakkını ödeyemeyeceğim hocama sonsuz teşekkürü borç bilirim. Sayın hocamın, saygıyla hürmetle ellerinden öpüyorum. Tezimin hazırlanması aşamasında tez izleme komitesinde görev yapmak suretiyle beni onurlandıran, her türlü bilimsel desteği gösteren ve gülen yüzü ile hep yanımda olduğunu hissettiğim Prof. Dr. Tufan Öğüz\\\\\\\′e şükranlarımı sunarım. Tez savunması sırasında yapıcı ve olumlu eleştirileri ile tezin daha iyi bir hale gelmesini sağlayan Doç. Dr. Azra Arkan Serim ve Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk\\\\\\\′e teşekkürlerimi sunarım. Bu tezin yazılması sırasında hep yanımda olan asistanı olmaktan gurur duyduğum Doç. Dr. İsmet Sayhan\\\\\\\′a ve Doç. Dr. Mehmet Emin Bilge hoca¬ma saygılarımı sunuyorum. Doktora dönemim boyunca beni hep destekle¬yen sayın hocam Prof.Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu\\\\\\\′na da teşekkürlerimi sunarım. Doktora tezi yazmanın zorluğunu ve sıkıntılarını bilen ve bu sıkıntıları aşmamı sağlayan, evlatları olmakla gurur duyduğum biricik annem ingilizce öğretmeni Nilgün Sert\\\\\\\′e, canım babam büyük hukukçu emekli hakim Serik noteri Türker Sert\\\\\\\′e ve her şeyim kardeşim veteriner hekim İlker Sert\\\\\\\′e de hem teşekkürlerimi hem de şükranlarımı sunarım. Tezimin yazımı sırasında onunla ilgilenmem için elinden geleni yapan, ekranın önünde türlü maskara¬lıklar yapan canım kedim kaçkar\\\\\\\′ı da öpüyorum. Son olarak; doktora tezi yazanı en iyi doktora tezi yazan anladığı için beni en iyi anlayan, benimle geceler boyu tartışan, benimle uyuyup benimle uyanan, tüm kaprislerimi, sıkıntılarımı gülen yüzü ile bir kardeş edası ile karşılayan bana bir dosttan öte hep bir kardeş olan kardeşim, dostum, arka¬daşım Sayın Yrd. Doç. Dr. Nagehan Kırkbeşoğlu\\\\\\\′na, beni bıkmadan usan¬madan dinleyen, yardımcı olan biricik arkadaşım Dr. Sevgi Kayak\\\\\\\′a, senin sayende hukukçu oldum diyen canım dostum, güzel insan, kardeşim Ayşe Solak\\\\\\\′a teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak Tezin basımı sırasında yardımlarını esirgemeyen Vedat Ki¬tapçılık çalışanlarına ve Vedat Carbaş\\\\\\\′a teşekkürlerimi ve şükranlarımı su¬nuyorum. Dr. Selin SERT Antalya-2013 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BOLUM İFA ENGELLERİ KAVRAMI-TÜRLERİ VE GENEL OLARAK İFA ENGELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DÜZENLENDİĞİ HALLER I-IFA ENGELLERİ KAVRAMI 13 A. Genel Olarak 13 B. İfa Engelleri Kavramının Tanımlanması 14 II- İFA ENGELLERİNİN TÜRLERİ 18 A. Sürekli İfa Engelleri - Geçici İfa Engelleri 18 B. Başlangıçtaki İfa Engelleri- Sonraki İfa Engelleri 19 C. Alıcının Etki Alanındaki İfa Engelleri - Borçlunun Etki Alanındaki İfa Engelleri 21 D. Objektif İfa Engelleri -Sübjektif İfa Engelleri 22 III- İFA ENGELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DÜZENLENDİĞİ HALLER 23 A. Genel Olarak 23 B. Viyana Satım Sözleşmesi İfa Engelleri Sistemi 24 1. Viyana Satım Sözleşmesi İfa Engelleri Sistemini Etkileyen Genel Düzenlemeler 24 a. Genel Olarak 24 b. İrade Özerkliği 24 c. Sözleşmenin Yorumlanması 24 d. Boşluk Doldurma 25 2. Viyana Satım Sözleşmesi İfa Engelleri Sistemi Düzenlemesi 27 C. \\\\\\\"Common Law\\\\\\\" İfa Engelleri Sistemi 27 D. \\\\\\\"Civil Law\\\\\\\" İfa Engelleri Sistemi 33 E. Türk Hukuku İfa Engelleri Sistemi 34 1. Türk Hukuku İfa Engelleri Sisteminin Temel Kavramları 34 a. Genel Olarak 34 b. Temerrüt 37 c. İmkânsızlık 40 d. Gereği Gibi İfa Etmeme 44 e. Türk Hukukunda Yeni Bir Kavram: Aşırı İfa Güçlüğü 47 2. Satım Sözleşmesi İle Öngörülen Özel Düzenlemeler 50 a. Ayıp 50 b. Zabt 52 c. Aynen İfa 54 IKINCI BOLUM VİYANA SATIM SOZLEŞMESI\\\\\\\′NDE DÜZENLENENE İFA ENGELLERİ VE İFA ENGELERİNİN HÜKÜMLERİ VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENEN İFA ENGELLERİ HALLERİ 57 A. Genel Olarak 57 B. Viyana Satım Sözleşmesi İfa Engellerinin Temel Düzenlemeleri .60 1. Genel Olarak 60 2. Esaslı İhlal Kavramı ve Şartları 61 a. Esaslı İhlal Kavramı 61 b. Esaslı İhlalin Şartları 66 b.l. Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğe Aykırılık 66 b.2. Sözleşme İle Elde Edilmesi Umulan Menfaatin Yerine Getirilmesini Engelleyen Olumsuzluk 67 b.3. Menfaat Kaybının Öngörülebilir Olması 70 c. Esaslı İhlalin Türk Borçlar Hukukundaki Görünümleri 72 c.l. Temerrüt 73 c.2. İmkansızlık 75 c.3. Gereği Gibi İfa Etmeme 77 c.4. Aşırı İfa Güçlüğü 78 c.5. Satım Sözleşmesinde Düzenlenen Özel İfa Engelleri Görünümleri 79 c.5.1. Ayıp 79 c.5.2. Zabt 81 3. Kusur Sorumluluğunun Düzenlenmesi 82 a. Genel Olarak 82 b. Kusur Sorumluluğunun İstisnası 83 b.l. Sözleşmeye Aykırı Davranışın Tarafın Etki Alanı Dışında Kalan Bir Engel Olması Kavramı 85 b.2. Engelin Sözleşmenin Kurulması Anında Hesaba Katılamaması (Öngörülemezlik) 88 b.3. Engelin Önlenemez ve Aşılamaz Olması (Kaçınılmazlık) 89 b.4. Engelin Aşılmasından İtibaren Karşı Tarafa Makul Süre İçerisinde Bildirim Yapılması 91 4. Aynen İfa Talebi 92 a. Genel Olarak 92 b. Viyana Satım Sözleşmesinde Aynen İfa Talebinin Düzenlenmesi 93 II- VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SATICIDAN KAYNAKLANAN İFA ENGELLERİ 95 A. Genel Olarak 95 B. Satıcının Malın Teslim Etme Yükümlülüğü 96 1. Genel Olarak 96 2. Satıcının Malın Teslim Edilmesi Yükümlülüğünü İhlal Etmesi 102 a. Satıcının Malları Erken Teslim Etmesi 102 b. Satıcının Malları Geç Teslim Etmesi 103 c. Satıcının Malları Yanlış Yerde Teslim Etmesi 105 d. Satıcının Malları Hiç Teslim Etmemesi 106 C. Satıcının Malları Temsil Eden Belgeleri Vermesi Yükümlülüğü 106 1. Genel Olarak 106 2. Satıcının Mallan Temsil Eden Belgelerin Verilmesi Yükümlülüğüne İlişkin Sözleşme İhlalleri 108 D. Satım Sözleşmesindeki Özel İfa Engelleri Düzenlemelerinin Viyana Satım Sözleşmesine Yansımaları 109 1. Genel Olarak 109 | 2. Maddi Uygunluk 111 a. Sözleşmenin Sübjektif Beklentilerine Aykırı Olması Halinde Meydana Gelen Sözleşme İhlalleri 112) b. Sözleşmenin Objektif Beklentilerine Aykırı Olması Halinde Meydana Gelen Sözleşmeye Aykırılıklar 1 3. Hukuki Uygunluk 1271 a. SatıcmmÜçüncü Kişilerin Satılan Mal Üzerindeki Ayni veya Şahsi Hakka Dayanan Hak Ve Taleplerine İlişkin Yükümlülükleri 127 b. Satıcının Üçüncü Kişilerin Sınai veya Fikri Mülkiyete Dayanan Hak ve Taleplerine İlişkin Yükümlülükleri.... 129 4. Satım Sözleşmesindeki Özel İfa Engelleri Düzenlemelerine İlişkin Sözleşme İhlalleri 132 a. Genel Olarak 132 b. Malın Muayenesi Külfeti 136 E. Diğer Görevlerin İhlal Edilmesi 144 III- VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ALICIDAN KAYNAKLANAN İFA ENGELLERİ 145 A. Genel Olarak 145 B. Alıcının Semeni Ödemesi Yükümlülüğü 146 1. Genel Olarak 146 2. Alıcının Semeni Ödememesi Halinde Oluşan Sözleşme İhlalleri 154 C. Alıcının Malı Teslim Alma Yükümlülüğü 155 1. Genel Olarak 155 2. Alıcının Malı Teslim Almaması Halinde Oluşan Sözleşme İhlalleri 157 D. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 159 1. Genel Olarak 159 2. Alıcının Diğer Yükümlülüklere Aykırı Davranması Halinde Oluşan Sözleşme İhlalleri 160 IV- SATICI VE ALICININ ORTAK SEBEP OLDUĞU SÖZLEŞME İHLALLERİ 161 A. Öne Alınmış Sözleşme İhlalleri 161 B. Art Arda Teslimli Sözleşmelerde Sözleşme İhlalleri 163 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE İFA ENGELLERİNE BAĞLANAN SONUÇLAR VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE SÖZLEŞME İHLALİ HALİNDE ALICININ SAHİP OLDUĞU HUKUKİ İMKÂNLAR 167 A. Genel Olarak 167 B. Alıcının Sözleşme İhlali Halinde Kullanabileceği Hukuki İmkânlar 168 1. Satıcıya Sözleşme İhlallerini Gidermesi İçin Ek Süre Verilmesi 168 2. Kısmi Sözleşme İhlali Durumunda Alıcının Haklan 170 3. İfanın Talep Edilmesi 171 a. Genel Olarak 171 b. Alıcının İfa Talebinin Düzenlenmesi 173 c. Alıcının İfa Talebinin Sınırlandırılması 176 4. Alıcının Malın Yenisi İle Değiştirilmesini Talep Hakkı 177 a. Genel Olarak 177 b. Malın Yenisi İle Değiştirilmesi Hakkının Düzenlenmesi 178 5. Alıcının Malın Tamir Edilmesini Talep Hakkı 181 a. Genel Olarak 181 b. Malın Tamir Edilmesi Hakkının Düzenlenmesi 181 6. Satış Bedelinin İndirilmesi Hakkı 184 j a. Genel Olarak 184 | b. Satış Bedelinin İndirilmesi Hakkının Kullanılabilmesinin Koşulları 1851 c. Satış Bedeli İndirim Miktarının Hesaplanması 186| 7. Sözleşmeden Dönme Hakkı 189 j a. Genel Olarak 1891 b. Viyana Satım Sözleşmesinde Özel Olarak Düzenlenen Öne Alınmış Sözleşme İhlali Halinde ve Art Arda Teslimli Sözleşmelerde Sözleşmeden Dönme 197 c. Sözleşmeden Dönmenin Sözleşmeye Olan Etkisi 200 8. Alıcının Seçimlik Haklarının Satıcı Tarafından Engellenmesi 205 9. Tazminat Talep Etme Hakkı 207 a. Genel Olarak 207 b. Tazminat Talebi İçin Aranan Şartlar 212 b.l. Satıcının Sözleşme İle Öngörülen Bir Yükümlülüğü İhlal Etmesi 212 b.2. Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün İhlal Edilmesi Nedeniyle Zarar Meydana Gelmiş Olması 213 b.3. Sözleşme İhlali Davranışı İle Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunması 214 b.4. Sorumluluk Sebeplerinin Mevcut Olmaması 215 b.5. Zararın İspat Edilmesi 215 c. Talep Edilebilecek Olan Zararlar 215 c.l. Fiili Zarar 216 c.2. Yoksun Kalman Kar 216 c.3. Faiz 216 d. Zararın Hesaplanması 218 d.l. Somut Yöntemle Zararın Hesaplanması 219 d.2. Soyut Yöntemle Zararın Hesaplanması 221 e. Tazminat Sorumluluğunun Sınırlanması 222 e.l. Genel Olarak 222 e.2. Alıcının Zararı Azaltma Külfeti 223 e.3. Öngörülebilirlik İlkesi 224 II- VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE SÖZLEŞME İHLALİ HALİNDE SATICININ SAHİP OLDUĞU HUKUKİ İMKÂNLAR 228 A. Genel Olarak 228 B. Satıcının Sözleşmenin İhlali Halinde Kullanabileceği Hukuki İmkânların Kullanılabilmesinin Şartları 229 1. Yükümlülük İhlali 229 2. Alıcının Kusurunun Sözleşmeye Aykırılık Halinde Aranan Bir Şart Olmaması 229 3. Sözleşmenin İhlal Edilmesi Sebebinin Satıcı Olmaması 230 C. Satıcının Başvurabileceği Hukuki İmkânlar 230 1. Genel Olarak 230 2. Satıcının İfa Talebi 231 3. Sözleşmenin İhlali Sebebiyle Satıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı 233 4. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkı 235 5. Tazminat Hakkı 236 III- SORUMLULUKTAN KURTULMA 238 A. Genel Olarak 238 B. Sorumluluktan Kurtulmanın Şartları 239 1. Kontrol Dışında Gerçekleşen Bir Engelin Var Olması 239 2. Engelin Öngörülememesi 240 3. Engelin ve Sonuçlarının Kaçınılmaz Olması 241 4. Kontrol Edilemeyen ve Öngörülemeyen Engelin Sözleşme İhlaline Sebep Olması 241 C. Sorumluluktan Kurtulma Olanağının Farklı Yansımaları 2421 SONUÇ 2491 KAYNAKÇA 259