Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Yargılama Usulü

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Yargılama UsulüSayfa Sayısı
:  
374
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-300-370-0

82,08 TL
Devletin üstlenmiş olduğu fonksiyonları icra edebilmesi için herşeyden önce istikrarlı bir gelir kaynağına ihtiyaç vardır. Günümüzde bu sağlam kaynak vergilerdir. Vergi koyma yetkisini elinde bulunduran parlamento tek taraflı bir tasarrufla kişilerin özgürlük alanına müdahale ederek vergi salmaktadır. Çünkü vergilendirme doğrudan temel hak ve özgürlükler alanı üstünde kullanılan bir


 


kamu gücüdür. Vergileme sonuç itibariyle özel ekonomiden kamu ekonomisine bir kaynak transferi sonucu doğurur. Kişiler üzerinde yük oluşturan bu durum doğal olarak mükelleflerde hoşnutsuzluğa neden olabilmekte ve mükelleflerin farklı davranışları sergilemeye yol açabilmektedir. Bu durum ise kuşkusuz vergi tahsilatını olumsuz yönde etkilemektedir.


 


Kanun koyucu tasarlanan miktarda vergi tahsilatını gerçekleştirmek ya da kanunlaştırılan vergi kurallarını uygulanabilir kılmak için vergi kanunlarına bir takım maddi müeyyideleri koymuştur. Bu çerçevede Vergi Usul Kanunu’nda yer alan yaptırımları “idari yaptırımlar”ve “cezai yaptırımlar” şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür.


 


Başka bir ifadeyle Vergi Usul Kanunu’nun “Ceza Hükümlerinin yer aldığı Dördüncü Kitabında vergi suçları idari nitelikteki vergi suç ve cezalar ya da kabahatler (VUK mad. 341-355) ve ceza hukuku anlamında vergi suç ve cezaları (VUK, m. 359-363) şeklinde –lafzen olmasa da- ikili bir gruplandırma yapıldığı görülmektedir.


 


Vergi Usul Kanunu’nda vergi kabahatleri için idari yaptırım (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük cezaları) öngörülmüş, vergi suçları için ise ya doğrudan (kaçakçılık suçu için) ya da Türk Ceza Kanununa atıfta bulunularak (vergi mahremiyetini ihlal suçu ile mükelleflerin özel işlerini yapma suçu için) cezai yaptırım öngörülmüştür.


 


Bilindiği üzere idari yaptırımlar, kamu hukuku alanındaki müeyyidelerdendir. Vergi kabahatleri için uygulanacak bu müeyyideler birer icrai idari işlem olarak vergi dairelerince doğrudan uygulanır.


 


İdari müeyyidelerden doğan uyuşmazlıklar idari yargı yolu tarafından çözümlenir. Bu husus vergi yargılama hukuku konusunu oluşturur. Ancak ceza hukuku anlamında vergi suç ve cezaları, vergi yargılama hukuku kapsamına girmemektedir. Çünkü ceza hukuku anlamında vergi suçlarına uygulanacak cezanın idari bir işlemle gerçekleşmesi mümkün değildir. Burada ceza hukuku anlamında bir cezai yaptırım sözkonusudur. Cezai yaptırımın kamusal yaptırımlardan ayıran iki temel özelliği önem arz eder. Bu özellikler, cezanın “bağımsız yargı organlarınca” ve “ceza muhakemesi kurallarına göre” verilmesidir. Diğer bir ifadeyle ceza hukuku anlamındaki cezanın usulüne ilişkin en önemli nokta, cezanın idarece değil yargı


 


organınca verilmesidir. Bu husus idari yaptırımlarla usul yönünden de farklılıklarını göstermektedir. İdari yaptırımlara yargı organlarınca değil, idari makamlarca karar verilmekte ve yaptırımlar bu organlarca uygulanmaktadırlar. Dolayısıyla vergi suçlarına ilişkin cezalar adli yargının görev alanına girer. Bu nedenle vergi yargılama hukukunun kapsamına girmez.


 


Bu çalışmada amacım vergi ceza hukuku alanında bir eser yazmak değildir. Çünkü bu alanda başta kıymetli hocam Prof. Dr. Doğan Şenyüz’ün Vergi Ceza Hukuku (kanaatimce alanında emsalsiz bir eserdir) kitabı olmak üzere Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı’nın Vergi Ceza Hukuku kitabı, Prof. Dr. Yusuf Karakoç’un Genel Vergi Hukuku kitabı ve vergi hukuku alanında çalışan diğer kıymetli meslektaşlarımın çalışmaları yeterlidir. Bu çalışmayla hedefim vergi suçları,


 


özellikle sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiiline ilişkin yargılama süreci hususunda muhattap ya da uygulamacıları bilgilendirmek ve yardımcı olmaktır.


 


Bu nedenle çalışma bir derleme niteliğinde olup, bilinenleri -kimi yerde örnek olaylarla -derli toplu ve anlaşılır bir şekilde okucuya aktarma üzere kurgulanmıştır. Dolayısıyla teorik tartışmalara girilmekten kaçınılmıştır. İlk baskı olması dolayısıyla da birçok hataların olabileceği de bilinmektedir. Bu konuda okuyucudan gelecek eleştiri, öneri ve desteklerden memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim.İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ...................................................................................................................... V


İÇİNDEKİLER............................................................................................................. IX


BİRİNCİ BÖLÜM 


VERGİ SUÇLARI


I. SUÇ KAVRAMI ..................................................................................................... 1


A. TANIM ........................................................................................................... 1


B. SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ................................................................ 3


C. SUÇUN UNSURLARI....................................................................................... 5


1. Kanuni Unsur (Tipiklik Unsuru)................................................................ 5


2. Maddi Unsur............................................................................................ 7


a. Harekete Göre Suçlar......................................................................... 8


(1) Hareketin Belli Olmasına Göre Suçlar ......................................... 8


(a) Serbest Hareketli Suçlar ....................................................... 8


(b) Bağlı Hareketli Suçlar............................................................ 8


(c) Seçimlik hareketli suçlar....................................................... 9


(2) Hareketin Şekline Göre Suçlar................................................... 10


(a) İcrai Hareketli Suçlar .......................................................... 10


(b) İhmali Hareketli Suçlar ....................................................... 11


(3) Hareketin Sayısına Göre Suçlar ................................................. 12


(a) Tek Hareketli Suçlar............................................................ 12


(b) Birden Fazla Hareketli Suçlar.............................................. 12


(c) İtiyadi Suçlar....................................................................... 12


b. Neticeye Göre Suçlar ....................................................................... 13


(1) Neticenin Devamlı Olup Olmamasına Göre Suçlar.................... 13


(a) Mütemadi (Kesintisiz) Suçlar.............................................. 13


(b) Ani (Kesintili) Suçlar............................................................ 13
(2) Neticenin Beliriş Şekline Göre Suçlar........................................ 14


(a) Maddi Suç .......................................................................... 14


(b) Şekli Suç ............................................................................. 14


(3) Neticenin Yarattığı Etkiye Göre Suçlar...................................... 15


(a) Tehlike Suçu ....................................................................... 15


(b) Zarar Suçu .......................................................................... 16


(4) Neticenin Sayısına Göre Suçlar ................................................. 17


(a) Basit Hareketli Suç ............................................................. 17


(b) Zincirleme (Müteselsil) Suç................................................ 17


(5) Neticenin Gerçekleşip Gerçekleşmemesine Göre Suçlar.......... 20


(a) Tamamlanmış Suçlar.......................................................... 20


(b) Tamamlanmamış Suçlar..................................................... 20


3. Manevi Unsur........................................................................................ 21


4. Hukuka Aykırılık Unsuru........................................................................ 25


II. VERGİ SUÇU...................................................................................................... 26


A. VERGİ SUÇU TANIMI ................................................................................... 26


B. VERGİ SUÇU TÜRLERİ.................................................................................. 28


1. KAÇAKÇILIK SUÇU.................................................................................. 30


a. Kaçakçılık Suçunun Tanımı............................................................... 30


b. Kaçakçılık Suçunun Faili................................................................... 30


c. Kaçakçılık Suçunun Unsurları........................................................... 32


(1) Kanuni Unsur ............................................................................ 32


(2) Maddi Unsur ............................................................................. 33


(3) Manevi Unsur ........................................................................... 40


d. Kaçakçılık Suçu Oluşturan Fiiler....................................................... 47


(1) Birinci Grup Fiiller ve Cezası...................................................... 47


(2) İkinci Grup Fiiller ve Cezası ....................................................... 47


(3) Üçüncü Grup Fiiller ................................................................... 48


(4) Dördüncü Grup Fiiller ............................................................... 48


e. Kaçakçılık Suçunun Cezası ............................................................... 49


XI 


2. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU ................................................. 53


a. Vergi Mahremiyetinin İhlali Tanımı ................................................. 53


b. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçunun Faili....................................... 54


c. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçunun Unsurları............................... 56


(1) Kanuni Unsur............................................................................. 56


(2) Maddi Unsur ............................................................................. 57


(3) Manevi Unsur............................................................................ 59


(4) Hukuka Aykırılık Unsuru............................................................ 60


d. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçunun Cezası ................................... 61


3. MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU ...................................... 63


a. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunun Tanımı ......................... 63


b. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunun Faili.............................. 64


c. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunun Unsurları ..................... 65


(1) Kanuni Unsur............................................................................. 65


(2) Maddi Unsur ............................................................................. 65


(3) Manevi Unsur............................................................................ 66


d. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunun Cezası .......................... 66


İKİNCİ BÖLÜM 


SAHTE BELGE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE


I. GENEL AÇIKLAMA ............................................................................................. 69


II. BELGE KAVRAMI VE UNSURLARI ....................................................................... 70


A. GENEL ANLAMDA BELGE............................................................................. 70


1. Tanım..................................................................................................... 70


2. Belgenin Unsurları ................................................................................. 72


a. Yazılı Olması..................................................................................... 72


b. Anlaşılabilir ve Hukuki Değer Taşıyan Bir İçeriğe Sahip Olması.............. 73


c. Düzenleyenin Belli Olması ............................................................... 73


d. Taşınabilir Olması............................................................................. 74


XII 


B. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BELGE ................................................... 74


C. TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE BELGE......................................................... 75


D. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BELGE ....................................................... 76


III. SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU ............................................. 78


A. TANIM......................................................................................................... 78


B. SUÇUN FAİLİ................................................................................................ 80


C. UNSURLARI ................................................................................................. 84


1. Kanuni Unsur......................................................................................... 84


2. Maddi Unsur ......................................................................................... 85


3. Manevi Unsur........................................................................................ 88


D. CEZASI......................................................................................................... 96


IV. MUHTEVİYATI YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU................. 96


A. TANIM......................................................................................................... 96


B. FAİL ............................................................................................................. 98


C. UNSURLARI ................................................................................................. 99


1. Kanuni Unsur......................................................................................... 99


2. Maddi Unsur ......................................................................................... 99


3. Manevi Unsur...................................................................................... 101


D. CEZASI....................................................................................................... 102


V. İSPAT YÜKÜ, ARAÇLAR VE YÖNTEMLERİ ......................................................... 104


A. İSPAT YÜKÜ............................................................................................... 104


B. İSPAT YÖNTEMLERİ................................................................................... 108


1. Mal Hareketleri ve Hizmet İfası........................................................... 108


2. Finansman Hareketleri........................................................................ 110


3. Miktar Yaklaşımı.................................................................................. 111


4. Karine Usulü........................................................................................ 113


EK: KONUYA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞ ÖRNEĞİ................................................... 117


VI. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN


MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI..................................................................... 144


A. MESLEK MENSUPLARININ GÖREVLERİ...................................................... 144


XIII 


B. MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUK KAPSAMI ................................. 144


1. Mali Sorumluluk .................................................................................. 144


2. Disiplin Sorumluluğu ........................................................................... 151


C. MESLEK MENSUBUNUN SORUMLULUĞU İÇİN KASIT UNSURUNUN 


VARLIĞI ..................................................................................................... 154


D. SORUMLULUĞUN BAŞLANGIÇ ZAMANI.................................................... 155


E. SORUMLULUK KAPSAMINDA MESLEK MENSUBUNUN TAKİBİ ................... 157


EK: UZMAN GÖRÜŞÜ ÖRNEĞİ............................................................................ 159


VII.ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEF STATÜSÜNE ALINMA................................... 177


A. TANIM VE AMAÇ....................................................................................... 177


B. ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER......................................................... 179


C. ÖZEL ESASLAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN RAPORLAR........................... 182


1. Olumlu Rapor ...................................................................................... 182


2. Olumsuz Rapor .................................................................................... 183


D. ÖZEL ESASA ALINMA SÜRECİ..................................................................... 184


1. Özel Esasa Alınacak Mükelleflerin Tespiti ........................................... 184


a. Sahte Belge Düzenledikleri veya Kullandıkları Hususunda 


Haklarında Tespit Bulunanlar......................................................... 184


(1) Sahte Belge Düzenleme Tespiti............................................... 185


(2) Sahte Belge Kullanma Tespiti.................................................. 188


b. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenledikleri veya 


Kullandıkları Hususunda Haklarında Tespit Bulunanlar................. 189


(1) Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti........ 190


(2) Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 


Kullanma Tespiti .................................................................... 191


c. Haklarında Sahte Belge Düzenleme ya da Kullanma 


Hususunda Olumsuz Rapor Bulunanlar ......................................... 191


(1) Haklarında Sahte Belge Düzenleme Hususunda Olumsuz 


Rapor Bulunanlar.................................................................... 192


(2) Haklarında Sahte Belge Kullandıkları Hususunda 


Olumsuz Rapor Bulunanlar ................................................... 192


XIV 


d. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenledikleri veya 


Kullandıkları Hususunda Olumsuz Rapor Bulunanlar ...................... 194


(1) Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 


Düzenleme Raporu Bulunanlar............................................. 194


(2) Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 


Kullanma Raporu Bulunanlar................................................. 194


e. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis 


Ettirilmesi..................................................................................... 195


(1) Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis 


Ettirenler................................................................................. 195


(2) Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis 


Ettirenlere Mal Teslimi ve Hizmet İfasında Bulunanlar........... 197


2. Özel Esaslara Alınma İşlemleri ............................................................ 198


E. ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ ........................... 200


1. Hakkında Olumsuz Rapor Bulunan Mükellefler .................................. 200


a. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 


Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri .................. 201


b. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 


Belge Kullanma Raporu Bulunanların İade Talepleri ..................... 202


2. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 


Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade 


Talepleri .............................................................................................. 202


a. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 


Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar .......................... 203


b. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 


Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar ............................. 204


F. ÖZEL ESASTAN GENEL ESASLARA DÖNÜŞ SÜRECİ .................................... 204


1. Hakkında Olumsuz Rapor Bulunan Mükellefler .................................. 205


a. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 


Belge Düzenleme Raporu Bulunanlarının Genel Esaslara 


Dönüşü .......................................................................................... 206


b. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 


Belge Kulanma Raporu Bulunanlarının Genel Esaslara Dönüşü.......... 207


2.  Hakkında Olumsuz Tespit Bulunan Mükellefler .................................. 209 


XV 


a. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 


Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlarının Genel Esaslara 


Dönüşü .......................................................................................... 209


b. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 


Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar ............................. 210


G. MÜKELLEFİN SAVUNMA VE İSPAT HAKKI.................................................. 211


H. ÖZEL ESASLARDA BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR.......................................... 214


1. Mükellefin Adresinde Bulunmaması ................................................... 214


2. Mükellefin Defter ve Belge İbraz Etmemesi........................................ 215


3. Mükellefin Beyanname Vermemesi .................................................... 216


4. İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler.............. 217


ÖZEL ESASLARDAN ÇIKIŞ YAZISI............................................................................ 219


İ. ÖZEL MÜKELLEF STATÜSÜNE ALINMANIN HUKUKİ ANALİZİ..................... 220


J.  ÖZEL ESASLARA İLİŞKİN MAHKEME KARARI.............................................. 223 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


VERGİ SUÇLARINA KARŞI ADLİ YARGI YOLU


I. GENEL AÇIKLAMA ........................................................................................... 229


II. CEZA DAVASININ AÇILMA SÜRECİ................................................................... 231


A. GENEL ANLAMDA CEZA DAVASI İKAME SÜRECİ........................................ 231


B. VERGİ SUÇLARINDA CEZA DAVASI ............................................................ 235


1. Davanın Açılması ................................................................................. 235


2. Vergi Suçlarında Dava Şartları ............................................................. 237


a. Vergi Suçu Raporu ......................................................................... 237


b. Mütalaa.......................................................................................... 238


III. DAVA AÇILMA SÜRECİ..................................................................................... 242


A. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ................................................................ 242


B. VERGİ SUÇLARINDA İDDİANAMENİN HAZIRLANMASI .............................. 246


C. VERGİ SUÇLARINDA TARAFLAR ................................................................. 257


D. VERGİ SUÇLARINDA KOVUŞTURMA VE KARAR ......................................... 262


1. Duruşma Hazırlığı Devresi ................................................................... 263


XVI 


2. Duruşma Devresi................................................................................. 264


3. Hükmün Oluşturulması (Son Karar) Evresi.......................................... 266


a. Beraat Kararı.................................................................................. 267


b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması...................................... 268


c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı...................................................... 270


d. Mahkûmiyet .................................................................................. 271


e. Güvenlik Tedbirleri ........................................................................ 271


f. Davanın Reddi................................................................................ 272


g. Davanın Düşmesi ........................................................................... 272


h. Davanın Durması ........................................................................... 273


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


ADLİ YARGI KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU


I. KANUN YOLLARI.............................................................................................. 275


A. OLAĞAN KANUN YOLLARI......................................................................... 276


1. İtiraz .................................................................................................... 276


2. İstinaf .................................................................................................. 281


a. Tanım............................................................................................. 281


b. Kapsamı ......................................................................................... 284


c. Başvuru.......................................................................................... 285


d. Başvuru talebinin İncelenmesi ve Karar ........................................ 286


e. Duruşma ........................................................................................ 289


3. Temyiz ................................................................................................. 291


a. Tanım............................................................................................. 291


b. Kapsam .......................................................................................... 292


c. Başvuru.......................................................................................... 296


d. Temyiz Nedenleri........................................................................... 297


e. Temyiz Süreci................................................................................. 300


f. Yargıtayca Dosyanın İncelenmesi ve Duruşma.............................. 301


g. Karar .............................................................................................. 302


XVII 


B. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI ................................................................ 311


1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtirazı........................................... 311


2. Kanun Yararına Bozma ........................................................................ 312


3. Yargılamanın Yenilenmesi ................................................................... 315


a. Tanım............................................................................................. 315


b. Nedenleri ....................................................................................... 316


c. Süre................................................................................................ 317


d. Başvurada Bulunabilecekler........................................................... 318


e. Başvuru ve Talep İncelenmesi ....................................................... 319


f. Yeniden Yargılama ve Karar........................................................... 321


EKLER ............................................................................................................ 325


EK 1: VERGİ SUÇ RAPORU KAPSAMINDA MALİYE BAKANLIĞIN SERBEST MUHASEBECİ VE 


MALİ MÜŞEVİRE DİSİPLİN CEZASI UYGULAMA TALEBİNE KARŞI BURSA SERBEST 


MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DİSİPLİN KURULU’NCA VERİLEN DİSİPLİN 


KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İLİŞKİN MAHKEME KARARI ......... 325


EK 2: SAHTE BELGE KULLANIMINA İLİŞKİN VERGİ İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ .................... 333


EK 3: VERGİ İNCELEME TUTANAĞI ÖRNEĞİ .................................................................. 351


EK 4: VERGİ SUÇ RAPORU ÖRNEĞİ ............................................................................ 358


KAYNAKÇA .................................................................................................... 366