Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (72)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Vergi Hukuku

Vergi HukukuSayfa Sayısı
:  
234
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789757197706

29,90 TL


Vergi Hukuku (Vergi Usul Hukuku, Vergi Yargılama ve Tahsil Hukuku)


 


Prof. Dr. Nurettin Bilici


 


İçindekiler


 


Birinci Bölüm


Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri


I Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri, Konusu,


Dalları Ve Tanımı


II Vergilendirme İlkeleri


III Vergi Kanunlarının Zaman, Yer Ve Anlam Bakımından Uygulanması


 


İkinci Bölüm


Vergi Hukukunun Kaynakları


I Asli Kaynak-Tali Kaynak Ayrımı


II Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları


III Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları


IV Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları


V Diğer Kaynaklar


 


Üçüncü Bölüm


Verginin Tarafları


(Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)


I Vergi İdaresi


II Vergi Borçlusu (Mükellef).


III Vergi Sorumlusu


 


Dördüncü Bölüm


Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler


I Mükellefin Ödevleri


II Vergi İdaresinin Mükellefin Ödevlere Uyup Uymadığını Denetlemesi


(Yoklama, Arama, Bilgi Toplama,  Vergi İncelemesi, İzaha Davet)


III Vergi Hukukunda Süreler


 


Beşinci Bölüm


Vergilendirme Süreci


I Vergilendirme Sürecinin Başlangıcı: Vergiyi Doğuran Olay


II Verginin Tarhi


III Verginin Tebliği


IV Verginin Tahakkuku


V Verginin Tahsili


 


Altıncı Bölüm


Vergi, Suç Kabahat ve Cezaları


I Ön Bilgiler


II Vergi Suçları ve Cezaları


III Vergi Kabahatleri ve Cezaları


IV Cezalarla İlgili Ortak Kurallar


V Vergi Suç/Kabahat Hukuku Uygulamasında Genel Ceza Hukuku İlkelerine Aykırılıklar


 


Yedinci Bölüm


Vergi Alacağının Korunması


I Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması


II Vergi Alacağının Tahsilini Garanti Altına Almaya Yönelik Önlemler


III Vergi Alacağının Değerinin Korunması (Gecikme Faizi Veya Gecikme Zammı Uygulaması)


IVVergi Alacağının Zorla Tahsil Edilmesi


 


Sekizinci Bölüm


Vergi Uyuşmazliklarinin Idari Çözüm Yollari


I Mükellef Hakları Çerçevesinde Mükellefe Sağlanan Bazı Kolaylıklar


II Uzlaşma


III Hataların Düzeltilmesi


IV Diğer


 


Dokuzuncu Bölüm


Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Organlarında Çözümü


Ekler


Ek 1: Gümrük (İthalat Vergileri) ile İlgili Ayrık Düzenlemeler


Ek 2: Rakama Dayalı Bilgiler


Ek 3: Bazı Trafik Cezaları


Ek 4: Mükellef Sayıları


Ek 5: Vergi Kaçakçılığı


Ek 6: Farklı Vergilere Ait Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süreleri


 


Kaynakça.


Kavramlar Dizini


Şemalar Listesi


Şema 1 Vergi Hukukunun Kaynakları


Şema 2 Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi, Faiz, Zam Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol


Şema 3 Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi Cezası Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol


Şema 4 Vergi Borcunun Kesinleşmesi


Şema 5 Özel Usulsüzlükler ve Cezaları


Şema 6 Vergi Kabahatleri/Suçları


Şema 7 Cezai İşleme Karşı Mükellefin İdari Başvuru Yolları


Şema 8 Uzlaşma


Şema 9 Vergi Davaları


Şema 10 Vergi Yargısı Aşamaları


 


Tablolar Listesi


Tablo 1 ATUHK Kapsamında Takip Edilen Kamu Alacakları


Tablo 2 VUK ve TTK Hükümlerine Göre Tutulması Zorunlu Defterler


Tablo 3 Vergi Denetimi


Tablo 4 Genel Ceza Hukukuna Göre Suç ve/veya Kabahatin Unsurları


Tablo 5 Kaçakçılık Suçları ve Cezaları


Tablo 6 Fikri İçtima (Cezalarda Birleşme)


 


Kutular Listesi


Kutu 1 (Genel) Usulsüzlüklere Uygulanan Cezalar (2018 Yılı)


Kutu 2 Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı


Kutu 3 Tek Dilekçede Birden Fazla İşleme Karşı Dava


 


Önsöz


 


Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere, egemenlik gücüne dayanarak, tek taraflı belirlediği ve somut karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade eder.


 


    Vergi hukuku da devlet ile mükellef arasında kurulan bu vergi ilişkisinin hukuki dayanaklarını inceler. 


 


    Kitap içinde konular; vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin tarafları, mükellefin ödevleri (vergi denetimi ve vergi hukukunda süreler konuları ile birlikte), vergilendirme süreci, vergi kabahat-suç ve cezaları, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının idare ile çözümlenmesi, vergi uyuşmazlıklarının yargı organlarında çözümlenmesi konuları olmak üzere dokuz bölümde incelenmektedir.


 


    Kitabın bu baskısında, daha önce bölüm sonlarında olan sorular bölüm içine, ilgili olduğu konunun yakınına taşınmıştır. Bu değişiklikle öğrenmenin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.


 


    Kitabın okunması esnasında, temel vergi yasalarının da el altında bulundurulması ve okunan bilgilerin buradan da kontrol edilmesi, öğrenmeyi daha da etkinleştirecek, aynı zamanda vergi yasalarını kullanma alışkanlığı kazandıracaktır.


 


    Kitabın kısa dönem içinde kırk dokuzuncu baskıya ulaşması, meslektaşlarımın ve öğrencilerimin katkısı sayesinde olmuştur. Burada onlara teşekkür borcumu yerine getirmek istiyorum:


 


•    Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli, Doç. Dr. Nil Tosun, Doç. Dr. Oytun Canyaş,


•    Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, Dr. Bumin Doğrusöz,


•    Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gürsel Kaplan, Doç. Dr. Burak Buluttekin,


•    Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neslihan Coşkun,


•    Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Organ,


•    İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Sarıoğlu,


•    Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Tuncer,


•    TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Nihat Bayar,


•    Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çiçek,


•    TCMB önceki Denetim Genel Müdürü Bilal San, Danıştay önceki Genel Sekreter Yrd. Hâkim Dr. Fikret Erkan,


•    Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürü Erol Öz,


•    Ve öğrencilerimden Metin Saltoğlu, Caner Acar, Rukiye Akgül, Uğur Taştan, Mustafa Bozoğlan, Yüksel Görkem Kilciler, Ayça Sayar, Naif Fıratcan Çınar, Sinan Ayhan ve Hakan Esmeray’ın isimlerini özellikle anmak istiyorum.


 


    Kitabın bu son baskısında Vergi Hukukundaki bazı tartışmalı konular da işlenmiş ve yargı içtihatları ışığında değerlendirilmiştir. Bu konuda Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanı Hâkim Mehmet Fatih Erciyas’ın çok önemli teşvik ve katkıları olmuştur. Bu çalışkan, işinin aşığı, örnek Türk Hâkimine yürekten teşekkür ediyorum.


 


    Ayrıca kitabın basımını titiz bir şekilde gerçekleştiren Savaş Kitabevi ailesine de teşekkür ediyorum.


 


Prof. Dr. Nurettin Bilici


nbilici@cankaya.edu.tr


 


Or-An, Mart 2020