Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Vergi Hukuku

Vergi HukukuSayfa Sayısı
:  
172
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-327-491-9

22,00 TL

  İÇİNDEKİLER1. BÖLÜM
VERGİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

I. VERGİ HUKUKU KAVRAMI
A. HUKUK KAVRAMI
B. VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI
C. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI
D. VERGİ HUKUKUNUN GENEL HUKUK SİTEMİ İÇİNDEKİ YERİ
II. VERGİ HUKUKUNUN KAMU HUKUKU DALARIYLA İLİŞKİSİ
1. Vergi Hukukunun Anayasa Hukukuyla İlişkisi
2. İdare Hukuku ile İlişkisi
3. Ceza Hukuku İle İlişkisi
4. Uluslararası Hukuk İle İlişkisi
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
A. VERGİ HUKUKUNUN YASAMA ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLARI
1. Anayasa
2. Kanun
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları
B. VERGİ HUKUKUNUN YÜRÜTME ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLARI
1. Kanun Hükmünde Kararname
2. Bakanlar Kurulu Kararları
3. Tüzükler
4. Yönetmelikler
5. Genel Tebliğler
6. Muktezalar ( Özelgeler)
7. Genelgeler ve Genel Yazılar
8. Sirküler
9. Bilimsel Doktrin
C. VERGİ HUKUKUNUN YARGI ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLARI
1. Anayasa Mahkemesi Kararları
2. İçtihadı Birleştirme Kararları
3. Diğer Yargı Kararları
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI
A. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması
B. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması
C. VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI
1. Yorum Çeşitleri
a) Yasama Yorumu
b) İdari Yorum
c) Yargı Yorumu
d) Bilimsel Yorum
2. Yorum Yöntemleri
a) Lâfzi (Deyimsel veya Sözel) Yorum
b) Amaçsal Yorum
c) Tarihsel Yorum
d) Sistematik Yorum
DEĞERLENDİRME SORULARI


2. BÖLÜM
VERGİLEMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

1. VERGİLEMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
1.1. VERGİNİN KONUSU
1.2. VERGİNİN ALACAKLISI
1.3. VERGİNİN MÜKELLEFİ (YÜKÜMLÜSÜ)
1.4. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
1.4.1. Bildirime İlişkin Ödevler
1.4.1.1. İşe Başlamayı Bildirme
1.4.2. İşi Bırakmayı Bildirme
1.4.3. Değişikliklerin Bildirilmesi
1.4.2. Beyanname Verme Ödevi
1.4.3. Defter Tutma Ödevi
1.4.4. Kayıt Düzenine İlişkin Ödevler
1.4.4.1. Türk Harflerinin Kullanılması
1.4.4.2. Uluslararası Rakamlar Kullanılması
1.4.4.3. Değer Sistemi Olarak Türk Parası Kullanılması
1.4.4.4. Defter Tasdiklerinin Yapılması
1.4.5. Yeni Dönemde Yeni Defter Tutulması
1.4.6. Yeni Dönemde Eski Defterin Kullanılması
1.4.7. Diğer Hususlar
1.4.8. Belge Düzenine İlişkin Ödevler
1.4.8.1. Fatura
1.4.8.2. Gider Pusulası
1.4.8.3. Müstahsil Makbuzu
1.4.8.4. Serbest Meslek Makbuzu
1.4.8.5. Perakende Satış Belgesi
1.4.8.6. Sevk İrsaliyesi
1.4.8.7. Taşıma İrsaliyesi
1.4.8.8. Günlük Müşteri Listesi
1.4.8.9. Yolcu Listesi
1.4.8.10. Ücret Bordrosu
1.4.8.11. Haberleşme Evrakı
1.5. Defter ve Belgeleri Saklama ve İbraz Ödevleri
1.6. Diğer Ödevler
1.7. VERGİ SORUMLUSU
1.7.1. Vergi Sorumlusunun Tanımı
1.7.2. Vergi Mükellefi ile Vergi Sorumlusu Arasındaki Fark
1.8. VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUKLAR
1.8.1. Vergi Kesintisi Yapmadan Kaynaklanan Sorumluluk
1.8.2. Gelir Vergisi Kanunu’ndaki Sorumluluk
1.8.3. Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki Sorumluluk
1.8.4. Veraset ve İntikal Kanunu’ndaki Sorumluluk
1.8.5. Damga Vergisi Kanunu’ndaki Sorumluluk
1.8.6. Kanuni Temsilden Kaynaklanan Sorumluluk
1.8.6.1. Küçük ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu
1.8.6.2. Tüzel Kişilerde Temsil Organlarının Sorumluluğu
1.8.6.3. Tüzel Kişiliği Olmayan Toplulukların Sorumluluğu
1.9. Vergi Ödevlerini Yerine Getirmeyenlerden Kaynaklanan Sorumluluk
1.9.1. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu
1.9.2. Mirasçıların Sorumluluğu
1.9.3. Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu
1.9.4.    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerle Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu
1.9.5. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
1.9.6. Alım Satıma Taraf Olanların Sorumluluğu
1.9.7. Motorlu Taşıtların İşlemlerini Yapanların Sorumluluğu
1.9.8. Müteselsil ( Zincirleme) ve Müşterek Sorumluluk
1.10. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER
1.10.1 Kanuni (Kesin) Süreler
1.10.2. İdari (Takdiri) Süreler
1.10.3. Yargı Organınca Belirlenen Süreler
1.11. SÜRELERİN HESAPLANMASI
1.12. SÜRELERİN UZAMASI
1.12.1. Mücbir Sebeplerle Sürelerin Uzaması
1.12.2. Zor Durum Sebebiyle Süre Uzaması
1.12.3. Ölüm Sebebiyle Sürelerin Uzaması
1.12.4. Süreleri Uzatan Diğer Nedenler
1.12.5. Adli Tatil ve Mali Tatilin Sürelere Etkisi
DEĞERLENDİRME SORULARI


3. BÖLÜM
VERGİ SUÇ VE CEZALARI

1. Vergi Suç Ve Cezası Kavramı
2. Ceza Ehliyeti
3. Vergi Suçu Çeşitleri
3.1. Vergi Ziyaı Suçu
3.2. Vergi Ziyaı Suçunun Cezası
3.3. Usulsüzlük Suçları
D. YARGI ORGANLARINCA CEZALANDIRILAN VERGİ SUÇLARI
1. Kaçakçılık suçu
1.1. Verilecek Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilebileceği Durumlar
1.2. Verilecek Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilemeyeceği Kaçakçılık Suçları
2. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu
3. Mükellefin Özel İşlerini Yapma Suçu
4. Ekim Sayım Beyanlarını Denetleme Suçu
E.VERGİ SUÇLARINDA İŞTİRAK, TEŞVİK, TEKERRÜR VE BİRLEŞME
1. İştirak ve Teşvik (Azmettirmek)
2. Tekerrür
3. Birleşme
3.1. Tek Fiil ile Çeşitli Vergilerin Ziyaına Neden Olmak
3.2. Tek Fiil ile Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Suçlarının Birlikte İşlenmesi
3.3. Ayrı Ayrı Fillerle Birden Fazla Vergi Suçu İşlenmesi
F. VERGİ CEZALARININ SONA ERMESİ
1. Ödeme
2. Yanılma
3. Pişmanlık
4. Ölüm
5. Mücbir Sebepler
6. İndirim
7. Zamanaşımı
8. Vergi Cezalarında Düzeltme
9. Uzlaşma
10. Yargı Kararları
11. Terkin(Vazgeçme)
12. Af
DEĞERLENDİRME SORULARI

4. BÖLÜM
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

I. VERGİNİN TARHI
A. MATRAH
B. NİSPET (ORAN – TARİFE)
C. TARH ŞEKİLLERİ
1. Beyana Dayalı Tarh
2. Karne Esasında Tarh
3. İkmalen Vergi Tarhı
4. Re’sen Vergi Tarhı
II. VERGİNİN TAHAKKUK ETMESİ
A. VERGİNİN TAHAKKUKU
B. TAHAKKUK ŞEKİLLERİ
1. Beyana Dayalı Tarhta Verginin Tahakkuku
2. Karne Esasında Verginin Tahakkuku
3. İkmalen, Re’sen Ve İdarece Tarhta Verginin Tahakkuku
III. VERGİNİN TEBLİĞİ
A. GENEL BİLGİLER
B. TEBLİĞ EDİLECEK BELGELER
C. TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİLER
1. Gerçek Kişilere Tebliğ
2. Tüzel Kişilere Tebliğ
3. Kamu Kuruluşlarına Tebliğ
4. Vasıtalı Tebliğ
5. Yurt Dışında Bulunanlara Tebliğ
D. TEBLİĞ ÇEŞİTLERİ
1. Posta İle Tebliğ
2. Memur Aracılığıyla Tebliğ
3. İlan Yoluyla Tebliğ
IV. VERGİNİN ÖDENMESİ VE TAHSİLİ
A. VERGİNİN OLAĞAN ÖDENMESİ
1. Ödemenin Yapılacağı Yer
2. Ödeme Zamanı
B. VERGİNİN ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI
C. ZAMANAŞIMI
1. Zaman Aşımı Çeşitleri
2. Zaman Aşımının Durması ve Kesilmesi
D. TERKİN
1. Tabi Afetler Nedeniyle Terkin
2. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin
3. Tahakkuktan Vazgeçme Nedeniyle Terkin
4. Yargı Kararlarına Göre Terkin
E. MAHSUP
F. TAKAS
G. VERGİ HATALARI
DEĞERLENDİRME SORULARI


5. BÖLÜM
KAMU ALACAĞININ KORUNMASI

1. KAMU ALACAĞININ TANIMI VE KAPSAMI
2. KAMU ALACAĞININ TAHSİL USULÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3. KAMU ALACAĞININ TÜRLERİ
3.1. Asli ve Fer’i Kamu Alacakları
3.2. Kamu Hizmetleri Uygulamasından Doğan Kamu Alacakları
3.3. Takip Giderlerinden Oluşan Kamu Alacakları
3.4. Tahsili Emval Kanununa Göre Tahsil Edilmesi Gereken Kamu Alacakları
4. KAMU ALACAĞININ KORUNMA YOLLARI
4.1. Teminat
4.2. İhtiyati Haciz
4.3. İhtiyati Tahakkuk
4.4. Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı
5. KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA DİĞER TEDBİRLER
5.1. Kamu Alacaklarını Kesip Ödemek Zorunda Olanlar
5.2. Tahsil Edilecek Kamu Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar
5.3. İptal Davası Açılması
5.4. Tasfiye Halinde Vazifeliler
5.5. Ortaklığın Feshini İsteme
5.6. Yurtdışı Çıkış Yasağı
6. VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ
6.1. Cebri İcra Yoluyla Tahsil
6.1.1. Gösterilen Teminatın Paraya Çevrilmesi ya da Kefilin Takibi
6.1.2. Borçlunun Borcuna Yetecek Miktardaki Malların Haczedilerek Paraya Çevrilmesi
6.1.3. Gerekli Şartlar Bulunduğu Takdirde Borçlunun İflası İstenir
6.2. Vadesinde Ödenmeyen Alacağa Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulanması
DEĞERLENDİRME SORULARI


6. BÖLÜM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ7.BÖLÜM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

A-VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
1 - Vergi Uyuşmazlıkları
B-VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ORTAYA ÇIKMASININ NEDENLERİ
C - VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI
1. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
1.1. Uzlaşma
1.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
1.3. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonuçları
1.4. Uzlaşmanın Kısmi Olarak Sağlanması
1.5. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
2. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI YOLU İLE ÇÖZÜMÜ VERGİ YARGISI
A. Vergi Yargısının Fonksiyonları
1. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümleme Fonksiyonu
2. Vergilemede Güvenlik Sağlama Fonksiyonu
3. Düzenleme ( Tanzim) Fonksiyonu
B. Türkiye'de Vergi Yargı Organları
1. Vergi Mahkemeleri
2. Bölge İdare Mahkemeleri
3. Danıştay
DEĞERLENDİRME SORULARI


KAYNAKÇA