Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Uygulamalı Miras Hukuku

Uygulamalı Miras HukukuSayfa Sayısı
:  
210
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789753685290

40,00 TLçindekiler ......................................................................................................... 7


Kısaltmalar ......................................................................................................11


Genel Bibliyografya ........................................................................................13


I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu ..................................................... 15


II.Miras Hukukunun Temel Kavramları...................................................... 16


1.Mirasbırakan....................................................................................... 16


2.Miras veya Tereke .............................................................................. 17


3.Mirasçı................................................................................................ 19


4.Ölüme Bağlı Tasarruf ......................................................................... 20


5.Külli halefiyet ..................................................................................... 20


a.Miras Ortaklığı/ Ortakların Elbirliği ile Hak Sahipliği ................... 22


b.Kişisel ve Müteselsil Borçluluk...................................................... 24


III.Miras Hukuku Mevzuatı.......................................................................... 25


IV.Yasal Mirasçılar ...................................................................................... 27


1.Genel Olarak ....................................................................................... 27


2.Yasal Mirasçılar Kimlerdir? ............................................................... 28


a.Kan Hısımları ve Zümre Sistemi .................................................... 28


aa. Kan hısımı kavramı ................................................................... 28


bb. Kan hısımlarının mirasçılığının belirlenmesinde zümre sistemi 29


cc. Zümre Sistemine Hâkim İlkeler ................................................. 32


b.Evlâtlık ve altsoyu.......................................................................... 40


c.Sağ Kalan Eş .................................................................................. 41


aa. Sağ kalan eşin miras hakkı ........................................................ 41


bb. Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi ............................ 41


cc. Butlan davasının mirasçılığa etkisi ........................................... 42


dd. İki eşin mirasa hak kazanması .................................................. 43


ee. Mal rejimi ve miras hakkı ......................................................... 43


V. Yasal Mirasçılık İle İlgili Pratik Çalışmalar ve Çözümleri ..................... 45


Olay 1: 1. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı........................ 45


Olay 2: 2. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı ........................ 46


Olay 3: 3. Zümredeki kan hısımlarının mirasçılığı- Aynı anda ölüm


karinesi ................................................................................................... 49


Olay 4: 2. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı-


Mirasbırakana çift hısımlık bağı ile bağlı kan hısımlarının mirasçılığı-


Evlilik dışı çocuğun yasal mirasçılığı ..................................................... 53


Olay 5: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık kararı


verilmeden önce evlât edinenin ölmesi................................................... 57


Olay 6: Evlâtlığın çift hattan yasal mirasçı olması ................................. 60


Olay 7: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık ve


altsoyunun yalnızca evlât edinene mirasçı olması .................................. 62


Olay 8: Sağ kalan eşin 1. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı- Evlilik


dışı çocuğun yasal mirasçılığı................................................................. 64


Olay 9: Sağ kalan eşin 2. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı ................. 68


Olay 10: Sağ kalan eşin 3. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı ............... 71


VI.Saklı Pay- Saklı Paylı Mirasçılar- Tasarruf Oranı- Tenkis Talebi


Kavramlarına İlişkin Genel Açıklamalar ................................................ 75


1.Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları ...................................... 75


2.Mirasbırakanın Tasarruf Oranı ........................................................... 76


3.Saklı Payları İhlâl Eden Tasarrufların Tenkisi.................................... 77


4.Tasarrufların Saklı Payları İhlâl Edip, Etmediğinin Belirlenmesi ...... 77


a.Tereke aktifleri ............................................................................... 78


b.Çıkartılacak değerler ...................................................................... 78


aa. Tereke borçları .......................................................................... 78


bb. Cenaze giderleri ........................................................................ 80


cc. Terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması masrafları..... 80


dd. Mirasbırakan ile birlikte yaşayanların üç aylık geçim giderleri 80


c.Eklenecek değerler ......................................................................... 80


aa. Denkleştirmeye tâbi kazandırmalar ........................................... 80


bb. Tenkise tâbi sağlararası kazandırmalar ..................................... 81


(i.) Denkleştirmeden kurtulan sağlararası karşılıksız


kazandırmalar .................................................................... 81


(ii.) Mirastan feragati sağlamak için yapılan kazandırmalar ... 83


(iii.) Serbestçe dönme kaydı ile yapılanlarla mirasbırakanın


ölümünden önceki bir yıl içinde yapılan bağışlamalar .... 83


(iv.) Saklı pay kurallarını etkisiz kılmak için yapılan


kazandırmalar .................................................................. 84


(v.) Hayat sigortası satınalma bedeli ........................................ 86


5.Tenkiste Sıra ....................................................................................... 86


6.Mirası Ret, Mirastan Yoksunluk, Mirasçılıktan Çıkarma ve


Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi ........................................ 88


a.Mirası Reddin Tasarruf Oranına Etkisi .......................................... 88


b.Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi ............................ 88


c.Mirasçılıktan Çıkarmanın Tasarruf Oranına Etkisi ........................ 89


d.Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi ................................... 90


7.Saklı Payı İhlâl Eden Tasarruflara Karşı Tenkis Talebinin İleri


Sürülmesi ........................................................................................... 91


a.Tenkis Davası................................................................................. 91


b.Tenkis Def'i ................................................................................... 93


8.Tenkisin Gerçekleştirilmesi ................................................................ 95


a.Genel Olarak .................................................................................. 95


b.Sabit Tenkis Oranı ......................................................................... 95


c.Tenkisin Gerçekleştirilmesinde Özellik Taşıyan Durumlar ........... 96


9.Tenkis Edilen Kazandırmada Geri Verme Borcunun Kapsamı .......... 98


VII.Saklı Pay, Tasarruf Oranı ve Tenkis Talebine İlişkin Pratik Çalışmalar


ve Çözümleri.......................................................................................... 99


Olay 1: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-


Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Bölünemeyen


eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi ve sabit tenkis oranı- Vasiyetname


düzenleme ehliyeti- El yazılı vasiyetnamenin şekli- Maddî anlamda


ölüme bağlı tasarruflar- Ölüme bağlı tasarrufta irade sakatlığı .............. 99


Olay 2: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-


Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Mirasçı atama


tasarrufunun tenkisi- Bölünemeyen eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi


ve sabit tenkis oranı- Vasiyetnameden dönme ....................................... 109


Olay 3: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-


Tasarruf oranı- Denkleştirme- Vakıf kurma- Tenkise tâbi sağlararası


kazandırma............................................................................................. 121


Olay 4: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-


Tasarruf oranı- Mirasın paylaştırılması- Miras Hukuk kurallarının


zaman itibarıyla uygulanması- Kardeşlerin saklı payı ........................... 132


Olay 5: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-


Tasarruf oranı- Mirastan feragat sözleşmesi .......................................... 139


Karar Tahlili : Mirasçılıktan çıkarma (Miras hakkından ıskat) .............. 148


Olay 6: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-


Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Vasiyetnamenin açılması- Mirastan


yoksunluk ............................................................................................... 168


Olay 7: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Mirasın Reddi- Terekenin resmî


defterinin tutulması talebi ..................................................................... 183


 

Olay 8: Yasal mirasçılar- Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Edinilmiş mallara katılma rejimi- Katılma alacağı .......195