Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Uygulamada Sigorta Hukuku ( 6102 s.TTK'daki Değişiklikler İşlenmiş İçtihatlı ) - ( 2 Cilt Takım )

Uygulamada Sigorta Hukuku ( 6102 s.TTK'daki Değişiklikler İşlenmiş İçtihatlı ) - ( 2 Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
2152
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-208-6

421,20 TL

 

6102 s. TTK'daki Değişiklikler İşlenmiş İçtihatlı

Kitabı yazmaya başlamadan önce bu konuda kaynakların çok olmasına karşın uygulamada biz hukukçuların, bilirkişilerin, eksperlerin, sigorta şirketlerinin ve en önemlisi yargılamayı yapan hakimlerin başvuracakları toplu bir kaynak olmadığını gözlemledim.

Uygulamada Sigorta Hukuku adlı eseri boşluk ve ihtiyaç olduğu gözlemine dayanarak gerek bilirkişi gerek aktüerya uzmanı ve avukatlık mesleğimden dolayı uygulamaya yönelik yaptığımı düşünüyorum.
Mesleğe başladığımdan bu güne kadar hep sigorta hukuku ile ilgilenirken bu ilgim gerek hak aramak gerekse savunmak yönünde olmuş ve zaman içerisinde de bilirkişilik yaparak hakkın hukuka dayalı olarak tecellisinde kararların oluşumunda karar merciine ışık tutma yönünde olmuştur. Bu konuda sigorta hukuk sisteminde uygulamaya dayalı kaynakların çoğalması neticesinde sigorta hukukunun daha da gelişeceği düşüncesi doğmuştur.
Kitabımı yazarken sade bir dil kullanmaya özen gösterdim. Kitabımı hazırlarken öncelikle sigorta hukukunun genel ilkeleri ve devamında sigorta hukukunun zarar sigorta çeşitleri olan mal ve sorumluluk sigortaları incelenmiştir.
Hukukumuzun dinamik unsurlarından olan sigorta hukuku son zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, Genel Şartlarda ve Yönetmeliklerde yapılan sık değişiklikler sonucu büyük değişikliklere uğramıştır. Bu zaman zarfında meydana gelen tüm değişiklikler incelenerek ve kontrol edilerek kitabıma alınmış ve bu nedenle Uygulamada Sigorta Hukuku adlı eserim yaklaşık iki senede tamamlanmıştır.
Uygulamada Sigorta Hukuku adlı kitabıma ayrıca bilirkişi raporları ve bazı bölümlerine ise bilirkişilik yapan uzman kişilerin uygulamada karşılaştıkları sorunları ve raporlar düzenlenirken nelerin dikkate alınması gerektiği hususunda görüşlerine de yer verdim.,

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ...................................................................................................................V
İÇİNDEKİLER.........................................................................................................VII
KISALTMALAR.................................................................................................XXXIII
BİRİNCİ KISIM
BIRINCI BÖLÜM
SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ SİGORTA TARİHÇESİ
I.  SİGORTA KAVRAMI..............................................................................................6
II.  GENEL BİLGİLER...................................................................................................8
II-1.  Özel Sigorta Türleri....................................................................................9
1. Zarar (tazminat) sigortaları.............................................................10
A. Mal sigortaları.........................................................................10
B. Sorumluluk sigortaları.............................................................10
2. Can (Hayat) sigortaları....................................................................11
II-2. Kaynaklar.................................................................................................11
A. KANUNLAR......................................................................................11
a.  6102 S.Türk Ticaret Kanununun 6. kitabı.................................11
b.  Türk Borçlar Kanunu................................................................12
c.  Türk Ticaret Kanunu’nun diğer (6. kitap dışındaki) hükümleri 13
d. Kooperatifler Kanunu (24.4.1969 tarih ve 1163 sayılı)
Değişiklikleri (6.10.19881. 3476 s. K.; 21.4.20041.S146 s. K.). 13
e. Karayolları Trafik Kanunu........................................................13
f. Sigortacılık Kanunu..................................................................14
g. Karayolu Taşıma Kanunu (RG: 19.7.2003/25173)  m. 17-24:
Yolcu taşımaları için zorunlu sorumluluk sigortası. Değişiklik
(31.07.2004-25539;  RG: 27.4.2005- 25798)...........................15
h. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
(KHK/587) (RG: 27.12.1999-23919 M).....................................15
i. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun..................................15
B. YÖNETMELİKLER.............................................................................16
C. SİGORTA GENEL ŞARTLARI..............................................................18
D. MAHKEME İÇTİHATLARI VE DOKTRİN.............................................19İÇİNDEKİLER
İKINCI BÖLÜM
I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ......................................................21
1. Sigortanın İşlevleri.....................................................................................21
1.1. Risk yönetimi ve girişimciler için önem taşıyan işlevler (mikro işlevler)
...........................................................................................................21
1.2. Sigortanın Makro İşlevleri (Ekonomik İşlevleri).................................24
2. Tanımı........................................................................................................27
3. Şekli............................................................................................................29
4. Sigorta sözleşmesi düzenlenirken uyulacak hükümler..............................32
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI..............................................................35
1. Sigortacı.....................................................................................................37
A.  Acente...............................................................................................39
i.  Tanımı..........................................................................................39
ii.  Acente hakları..............................................................................46
iii. Yetki ve Borçları...........................................................................54
A.  Acentenin Yetkileri................................................................54
B. Acentenin Borçları.................................................................61
iv. Acentelerin hukuki uyuşmazlıklarda ki durumu...........................71
v. Acentenin, sigorta şirketi ile acentelik ilişkisi...............................77
B. Sigorta Brokerliği...............................................................................82
C. Diğer sigorta yardımcıları...................................................................85
i. Sigorta Aktüerleri.........................................................................85
ii. Sigorta Hasar Eksperleri...............................................................85
iii.  Sigorta Hakemi ve Raportörü.......................................................91
2. SİGORTALI (SİGORTA ETTİREN)..................................................................93
3. SİGORTA MENFAATİ.................................................................................101
4. RİZİKO (TEHLİKE)......................................................................................119
5. SİGORTA BEDELİ.......................................................................................134
6. SİGORTA ÜCRETİ(PRİM)...........................................................................155
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU............................................................161
III.a. Sözleşme yapılması zorunluluğu...........................................................167
III.b. Sözleşmenin Türkiye’de yapılması zorunluluğu ve istisnaları................169
1. Sözleşmenin Belgelenmesi.............................................................169
2. Sözleşmenin Değiştirilmesi............................................................170
3. Sigorta dönemi ve süresi................................................................171
a. Şekli (formel) süre...................................................................171
b. Maddi (mataryel) Sigorta süresi..............................................171
IXİÇİNDEKİLER
c. Teknik süre..............................................................................172
4. Sigorta sözleşmelerinde kullanılan belgeler ve kavramlar.............172
a. Teklifname...............................................................................172
b. Poliçe.......................................................................................173
c. Sigorta geçici ilmühaberi.........................................................179
d.  Abonman Sözleşmesi...............................................................181
e. Birleştirilmiş Sözleşmeler.........................................................182
f. Zeyilname................................................................................182
g. Tecditname..............................................................................184
h. Klozlar......................................................................................186
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI...........................188
1. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri................................................188
A. Sigorta ettirenin prim ödeme borcu...............................................189
a.1. Prim........................................................................................190
a.2. Prim miktarının tesbiti...........................................................190
a.3. Primin ödenme zamanı..........................................................194
a.4. Primin ödenme yeri................................................................197
a.5. Primin ödenme şekli..............................................................198
a.6. Prim borcunun ödenmemesinin sonuçları.............................202
6.a.1. İlk Primin ödenmemesi..............................................204
i. Sigorta Himayesi Bakımından.............................204
ii.  Temerrüt Bakımından.........................................206
6.a.2. Sonraki Primlerin ödenmemesi.................................208
i.  Sigorta Himayesi Bakımından.............................208
ii.  Temerrüt Bakımından.........................................208
6.a.3. Hayat Sigortasında prim ödenmemesinin sonuçları..212
a.7. Prim ödeme borcunun sona ermesi.......................................216
B. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri.....................................................216
b.1. Genel olarak...........................................................................216
b.2. Kanunda düzenlenen yükümlülükler.....................................219
b.2.a. Beyan Yükümlülüğü...................................................219
b.2.a.a. Sözleşme yapılırken....................................222
b.2.b.b.  Sigorta süresi içinde....................................232
b.2.c.c.  Riziko gerçekleşmesi halinde......................241
aaa.  Rizikonun gerçekleştiğini ihbar
yükümlülüğü.....................................241
XİÇİNDEKİLER
bbb. Bilgi verme ve araştırma yapılmasına
izin verme yükümlülüğü....................244
ccc. Zarar önleme, azaltma ve sigortacının
rücu haklarını koruma yükümlülüğü. 246
ddd. Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği
yerde değişiklik yapmama yükümlülüğü
..........................................................247
eee.  Sair görevler......................................249
fff. Sigorta genel şartlarında düzenlenen
yükümlülükler...................................249
2. Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri.......................................................251
A. Genel olarak....................................................................................251
B. Sigortacının Borç Ve Yükümlülükleri...............................................254
B.1. Rizikoyu taşıma yükümlülüğü.................................................254
B.2. Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü......................................263
B.3. Giderleri ödeme yükümlülüğü...............................................265
B.4. Sigorta tazminatı veya bedelini ödeme yükümlülüğü............266
B.4.a. Genel olarak..............................................................266
B.4.b. Kısmi ödemeler..........................................................282
B.4.c. Rizikonun gerçekleşmesinde kusur etkisi..................284
B.5. Sigortacının Aydınlatma yükümlülüğü...................................286
V. REASÜRANS.....................................................................................................305
VI. SİGORTACILIKTA TAHKİM................................................................................308
1. Sigorta Tahkiminin Ortaya Çıkışı.............................................................308
2.  Sigortacılık Kanunundaki Tahkimin/Sigortacılık Tahkiminin Özellikleri...311
3.  Sigorta Tahkiminin Faydaları ve Sakıncaları............................................313
a.  Tahkimin Faydaları..........................................................................313
b.  Tahkimin Sakıncaları.......................................................................314
4.  Sigortacılık Tahkiminin Kurumsal Yapısı..................................................314
A. Komisyon Başkanlığı........................................................................316
B.  Komisyon Sekretaryası (Müdürler ve Raportörler).........................317
a.  Komisyon Müdürü....................................................................317
b.  Raportörler...............................................................................318
c.  Hakemler..................................................................................320
5.  Sigorta Tahkiminde Yargılama Usul Ve Esasları......................................324
a.  Tahkimin Kapsamı...........................................................................325
b. Başvuruya Yetkili Olanlar................................................................326
XIİÇİNDEKİLER
c. Başvurunun Muhatabı ve Davalı Taraf............................................327
d. Tahkime Başvuru ve Yargılama Usulü.............................................328
e. Sigorta Tahkiminde Hakem Kararı...................................................331
f.  Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları................................................332
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ........................................................338
1. Poliçede gösterilen tarihin gelmesi ile....................................................338
2. Rizikonun gerçekleşmesi ile....................................................................339
3. Sigorta konusunun ortadan kalkması ile.................................................341
4. Taraflardan birinin feshi ile.....................................................................342
5. Tarafların anlaşması ile...........................................................................343
6. Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması ile..........................................343
7. Sigortacının iflası ile................................................................................343
8. Sigortalı malın sahibinin değişmesi ile....................................................344
VIII. SİGORTACININ HALEFİYETİ..............................................................................345
1. Genel olarak............................................................................................345
2. Sigortacının kanuni halefiyeti’nin tanımı................................................352
a. Mal sigortalarında halefiyet............................................................355
b. Sorumluluk sigortalarında halefiyet................................................364
c. Can sigortalarında halefiyet............................................................369
3. Halefiyetin hukuki niteliği.......................................................................371
4. Halefiyetin kapsamı ve sınırı...................................................................372
5. Halefiyetin sonuçları...............................................................................376
6. Sigortacının zarar sorumlusuna karşı rücu hakkı....................................382
7. Halefiyette yetkili ve görevli mahkeme;.................................................390
IX. ZAMANAŞIMI..................................................................................................393
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KANUN SİSTEMATİĞİ
I. ZARAR SİGORTASI............................................................................................402
II. CAN SİGORTASI...............................................................................................402
III. ZARAR SİGORTASI TÜRLERİ.............................................................................403
1. Mal Sigortaları.........................................................................................403
2. Sorumluluk Sigortaları.............................................................................403
IV. CAN SİGORTASI TÜRLERİ.................................................................................404
İKİNCİ KISIM
BIRINCI BÖLÜM
XIIİÇİNDEKİLER
§ I. MAL SİGORTALARI...........................................................................................405
I. GENEL OLARAK................................................................................................405
II. MAL SİGORTASI ANA İLKELERİ.........................................................................407
1.  Mal Sigortasında Menfaat İlkesi..............................................................408
A. Genel olarak....................................................................................408
B.  Başkası Yararına (Lehine) Sigortada Menfaat.................................411
aa. Başkası hesabına sigorta........................................................412
bb. Başkası adına sigorta..............................................................413
cc. Kimin olacaksa onun hesabına sigorta...................................414
C.  Müşterek Menfaatlerin Sigortası....................................................415
D. Menfaat Üzerinde Sınırlamalar.......................................................419
a. Sınırlı Ayni Haklar...................................................................419
aa. Üzerinde sınırlı ayni hak kurulan malın sigortasına ilişkin
hükümler.......................................................................419
bb.  Üzerinde sınırlı ayni hak kurulan malın sigortasında
menfaat unsuru............................................................423
b.1. Sınırlı ayni hak kurulan eşyayı malikinin kendi
lehine sigorta yaptırması.....................................424
a. Sigorta tazminatının malike ödenebilmesinin
şartları.........................................................425
b. Rehin Hakkı sahibinin izni olmadan malike
yapılan ödemelerin sonuçları......................427
c. Malikin prim borcunu ödemede temerrüde
düşmesi.......................................................427
d. Sözleşmenin feshedilmesi veya sözleşmeden
cayılması......................................................427
e. Bilgi verme yükümlülüğü.............................428
f. Malikin sigortacıya tazminat davası hakkı...428
b.2. Sınırlı ayni hak kurulan eşyayı malikin rehin
alacaklısı lehine sigorta yaptırması......................428
b.3. Sınırlı ayni hak sahibinin kendi ad ve lehine rehinli
malı sigorta yaptırması,.......................................431
cc.  Üzerinde sınırlı ayni hak kurulan malın sigortasında
güvence kapsamı;.........................................................432
dd.  Üzerinde sınırlı ayni hak kurulan malın sigortasında riziko
ve zarar giderimi;..........................................................441
ee.  Üzerinde sınırlı ayni hak kurulan malın sigortasında talep
ve dava hakkı................................................................444
XIIIİÇİNDEKİLER
ee.1. Malikin kendi adına yaptırdığı sigortada talep ve
dava hakkı...........................................................444
ee.2. Malikin alacaklı lehine yaptırdığı sigortada talep ve
dava hakkı...........................................................445
ee.3. Sınırlı ayni hak sahibinin kendi ad ve lehine rehinli
malı sigortalması durumunda talep ve dava hakkı
.............................................................................446
b. Haciz.......................................................................................447
2. Sigorta Değerinin Sigorta Bedeline Denkliği İlkesi..................................448
A.  Aşkın Sigorta...................................................................................453
B. Eksik Sigorta....................................................................................458
C. Takseli Sigorta.................................................................................467
D. Birden Çok Sigorta...........................................................................468
D.a.  Müşterek sigorta....................................................................470
D.b. Çifte sigorta............................................................................475
D.c. Kısmi sigorta...........................................................................482
3. Mal Sigortalarında Hasar ve Tazminatın Belirlenmesi............................486
A. Hakem-Bilirkişi Müessesesi ve Hukuki Niteliği................................488
B.  Hakem - Bilirkişi Prosedürü.............................................................492
a.  Hakem - Bilirkişilerin Seçimi Prosedürü.................................493
b.  Hakem-bilirkişi Raporu'nun Hukuki Niteliği ve İtiraz Prosedürü
...............................................................................................496
III. SİGORTALI MAL SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ...........................................................502
1. Genel olarak............................................................................................502
2. Sözleşmeye özel hüküm konularak sigorta ilişkisinin yeni menfaat sahibi
ile devamı................................................................................................503
a. Önceki menfaat sahibinin durumu..................................................504
b. Yeni menfaat sahibinin durumu......................................................504
c. Sigortacının durumu........................................................................504
IV.  MAL SİGORTALARINDA SİGORTACININ TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.505
1.  Muacceliyet.............................................................................................505
2. Tazmin Şekli............................................................................................509
V.  MAL SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI.............................................................521
VI. SİGORTACININ HALEFİYETİ..............................................................................526
1. Halefiyetin tanımı ve hukuki niteliği.......................................................526
2. Halefiyetin gerçekleşme koşulları...........................................................527
A.  Sigorta Sözleşmesinin Varlığı..........................................................528
B.  Sigortacının Sigortalısına Ödemede Bulunması..............................530
XIVİÇİNDEKİLER
C.  Sigortalının Dava Hakkının Bulunması.............................................537
3. Halefiyetin Hükümleri.............................................................................540
a. Sigortacı yönünden halefiyet hükümleri.........................................540
b. Sigortalı yönünden halefiyetin hükümleri.......................................546
b.1. Sigortacıya karşı.....................................................................546
aa. Halefiyet konusu hakları korumak.................................546
bb.  Halefiyete konu hakları ihlalden kaçınmak...................547
cc.  Riziko ve hasara ilişkin bilgi ve belgeleri sigortacısına
vermek..........................................................................553
b.2.  Tazminat Sorumlusu Kişiye Karşı............................................554
c. Tazminat sorumlusu yönünden halefiyetin hükümleri...................555
4. Halefiyeti Düzenleyen TTK.nun 1472.Maddesinin Emredici Hüküm Olması
Niteliği.....................................................................................................556
5.  Sigortacının Zarar Sorumlusuna Karşı Rücu Davası.................................557
A. Rücu Davasının Hukuki Niteliği........................................................558
B.  Rücu Davasının Koşulları.................................................................559
C.  Rücu Davasının Konusu...................................................................559
a.  Ana Alacak Bakımından..........................................................559
b.  Ana Alacağın Fer’ileri Bakımından..........................................565
b1.  Temerrüt Faizi...............................................................565
b2. İcra İnkar Tazminatı.......................................................573
b3. Munzam (aşkın) zarar....................................................576
D.  Rücu Davasında Yargılama Usulü....................................................576
d.a. Görevli mahkeme...................................................................576
d.b. Yetkili Mahkeme....................................................................601
d.c. Sigorta rücu davasının tarafları..............................................605
aa. Davacı............................................................................605
bb. Davacının davada ispat yükümlülüğü............................614
cc. Davalı.............................................................................617
dd. Davalının davada ispat yükümlülüğü.............................622
E.  Sigortalı Tarafından Zarar Sorumlusu Aleyhine Daha Önce Açılmış
Olan Sorumluluk Davasının Yasadan Ötürü Sigortacıya Geçmesi Hali
........................................................................................................631
F. Sigorta Rücu Davasında Zamanaşımı..............................................632
6. Sigortacının, Sigortalısına Karşı Olan Rücu Davası..................................642
A. Davanın Tarafları.............................................................................643
B. Davanın Konusu..............................................................................645
C. Zamanaşımı.....................................................................................647
XVİÇİNDEKİLER
VII. MAL GRUP SİGORTASI.....................................................................................649
§ II. MAL SİGORTASI ÖZEL TÜRLERİ........................................................................651
I. GİRİŞ................................................................................................................651
II. SOMUT AKTİF DEĞER SİGORTALARI................................................................652
1. Yangın Sigortası.......................................................................................654
A. Tanımı ve Yangın Sigortası Poliçesi.................................................654
B. Yangın Sigortasında Riziko..............................................................672
a. Yangın Riski..............................................................................674
b. Yıldırım Riski............................................................................676
c. İnfilak Riski...............................................................................678
C. Yangın Sigortası Güvencesi Dışında Kalan Hasarlar.........................681
a. İşletme Hasarları......................................................................681
b. Sigorta Ettirenin Kastı..............................................................682
c. Harp, Kargaşa Halleri, Nükleer Patlamalar vd..........................684
d. Yangın ve İnfilak Sonucu Oluşan Duman, Buhar ve Hararet....687
e.  Kara, Deniz ve Hava Taşıtlarının Neden Olduğu Zararlar.........687
f.  Yer Kayması, Kar Ağırlığı, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,. .688
g.  Poliçe İle Teminat Dışı Bırakılan Diğer Haller...........................689
D.  Yangın Sigortası Çeşitleri.................................................................694
a. Ev Eşyası Yangın Sigortası........................................................695
b.  Bina Yangın Sigortası...............................................................696
aa.  Tam Kargir Yapılar..........................................................696
bb.  Adi Kargir Yapılar............................................................696
cc.  Kargir Olmayan Yapılar...................................................697
E. Yangın Sigortasında Zarar Giderim..................................................700
a. Kapsamı...................................................................................700
aa.  Yangın Söndürme işleminden Kaynaklanan Zararlar......700
bb.  Kurtarma Faaliyetinden Kaynaklanan Zararlar...............701
cc.  Binanın Yıkılmasından Kaynaklanan Zararlar..................702
dd.  Binanın Ayıbından Kaynaklanan Zararlar........................702
ee.  Yangın Meydana Gelmemiş Olsa Dahi Diğer Zararlar.....705
b. Yangın Sigortasında Hakem - Bilirkişi Prosedürü.....................730
F. Yangın Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı..................................734
G.  Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası....................................................745
H. Deprem Sigortası.............................................................................747
a. Zorunlu Deprem Sigortası........................................................747
b.  İsteğe Bağlı Deprem Sigortası..................................................754
XVIİÇİNDEKİLER
2. Hırsızlığa Karşı Sigorta.............................................................................764
A.  Hırsızlığa karşı sigorta kavramı........................................................764
B.  Hırsızlık sigortasında teminat dışı kalan haller................................778
a.  Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller...................778
aa.  Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu
yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde
tutulması........................................................................778
bb.  Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi,
seylap, fırtına, yer kayması kar ağırlığı...........................779
cc.  Sigortalı mahallin 30 günden fazla boş tutulması halindeki
hırsızlıklar.......................................................................780
dd.  Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan
hırsızlık ve tahribatlar.....................................................781
ee.  Grev, Lokavt, Kargaşalık gibi Hallerde Yapılan Hırsızlıklar
........................................................................................783
ff.  Kıyafet değiştirilerek veya selahiyeti olmaksızın sıfat
takılarak yapılan hırsızlıklar............................................783
gg.  Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar..783
b. Teminat Dışı Kalan Haller.........................................................783
aa.  Sigortalı ile Birlikte Yaşayanlarca Gerçekleştirilen
Hırsızlıklar.......................................................................783
bb.  Envanter açıkları.............................................................784
cc.  Hırsızlık Sebebiyle Oluşan Yangın ve İnfilak Zararları.....784
dd.  Savaş, İstila, Düşman Hareketleri, İsyan Gibi Haller
Sırasında Yapılacak Hırsızlık ve Zararlar..........................785
ee.  Nükleer Yakıt Kaynaklı Olaylar Sebebiyle Yapılan
Hırsızlıklar.......................................................................785
ff.  Kamu Otoritesi Kaynaklı Zararlar....................................786
C. Hırsızlık Sigortası Özel Türleri..........................................................788
a.  Hırsızlığa Karşı Ev Eşyası Sigortası............................................788
b.  Hırsızlığa Karşı İşletme Sigortası..............................................789
c.  Mücevher ve Saat Ticarethaneleri ve Banka İşletmelerinin
Hırsızlığa Karşı Sigortası...........................................................792
d.  Gaspa Karşı Hırsızlık Sigortası..................................................795
e.  Emniyeti Suistimal Sigortaları..................................................795
f.  Kasa Hırsızlık Sigortaları...........................................................796
D. Hırsızlık Sigortasında Zarar Giderim ve Zarar Giderim Davasına İlişkin
Usulü Sorunlar.................................................................................801
a.  Genel Olarak............................................................................801
b.  Hırsızlık Sigortasında Hakem-Bilirkişi Prosedürü.....................821
XVIIİÇİNDEKİLER
E.  Hırsızlık Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı.................................825
3.  Cam Kırılmasına Karşı Sigortası...............................................................826
A. Konu ve Kapsamı.............................................................................826
B. Cam Sigortasında Güvence Dışı Kalan Haller...................................827
4.  Fırtına Sigortası.......................................................................................828
5.  Dahili Su Basması, Su Baskım (Seylap) ve Su Yükselmesi, Sigortası........832
6.  İnşaat Sigortası........................................................................................849
A.  Konusu............................................................................................849
B.  İnşaat Sigortasında Güvence Dışı Kalan Haller................................856
7.  Tarım (Zirai) Sigortası..............................................................................866
A.  Genel Olarak...................................................................................866
B.  Devlet Destekli Tarım Sigortaları.....................................................867
C.  Tarım Ürünleri Dolu Sigortası..........................................................875
a. Konusu.....................................................................................875
b. Sigorta Süresi...........................................................................877
c.  Tarım Ürünleri Dolu Sigortasında Zarar Giderim.....................881
D.  Hayvan Hayat Sigortası...................................................................887
a.  Hayvan Hayat Sigortası............................................................889
aa.  Konusu ve Kapsamı.........................................................889
bb.  Hayvan Hayat Sigortasında Teminat Dışında Kalan Haller
........................................................................................892
cc.  Hayvan Hayat Sigortasında Zarar Giderim......................893
b.  Kümes Hayvanları Hayat Sigortası...........................................899
aa.  Kümes Hayvanları Hayat Sigortasının Konusu................899
bb.  Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında Teminat Dışı Kalan
Haller..............................................................................900
cc.  Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında Zarar Giderim.....901
8. Makine Sigortası.....................................................................................903
A.  Genel Olarak...................................................................................903
B.  Makine Kırılması Sigortası...............................................................905
a.  Konusu ve Kapsamı..................................................................905
b.  Makine Kırılması Sigortasında Güvence Dışı Bırakılan Haller. .918
c. Makine Kırılması Sigortasında Zarar Giderim..........................921
C.  Makine Montaj Sigortası.................................................................925
D. Makine Garanti Sigortası.................................................................934
9. Elektronik Cihaz (aygıt) Sigortası.............................................................934
A. Konusu ve Kapsamı.........................................................................934
B. Sigorta Güvencesi Dışında Bırakılan Haller......................................942
XVIIIİÇİNDEKİLER
C. Zarar Giderim..................................................................................945
D. Uygulamada Rastlanan Eksiklikler...................................................948
10.  Taşıma (Nakliyat) Sigortası......................................................................951
A.  Konu ve Kapsam..............................................................................951
B.  Taşıma Sigortasında Poliçe..............................................................952
a. Genel Olarak............................................................................952
aa.  Sigortalı Malın Taşınacağı Araç ve Taşımada İzlenecek Yol
........................................................................................955
bb.  Taşıyıcının Adı ve Soyadı, Ticaret Unvanı.......................955
cc.  Taşıma Süresi..................................................................956
dd.  Eşyanın Taşıyıcıya Teslim Edildiği Yer ile Gönderilene
Teslim Edileceği Yer........................................................956
b. Taşıma Sigortası Türleri...........................................................959
aa.  Deniz Taşıması Rizikolarına Karşı Sigortalar....................959
bb.  Hava Taşıması Rizikolarına Karşı Sigortalar....................959
cc.  Kara Taşıma Sigortaları...................................................968
c. Taşıma Sigortası Poliçe Çeşitleri..............................................969
aa. Tekil (spot) Taşıma Sigortası Poliçesi..............................969
bb.  Abonman Taşıma Sigortası Poliçesi................................969
C. Taşıma Sigortasında Riziko ve Süre.................................................980
D.  Taşıma Sigortasında Sigorta Bedeli ve Zarar Giderim.....................998
E.  Taşıma Sigortasında Sigortacının Halefiyet Hakkı ve Rücu Davası İle
CMR Uygulaması...........................................................................1021
II. CİLT
11. Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası..........................................1103
A. Kasko Sigortasının Konusu, Kavramı ve Kapsamı..........................1103
B. Kasko Sigorta Sözleşmesi ve Sigortacının Sorumluluğu................1125
C. Kasko Sigortada İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü..............................1136
a. Sözleşmenin Kurulması Aşamasındaki İhbar (Bildirim)
Yükümlülüğü..........................................................................1137
b. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü
...............................................................................................1141
c.  Rizikonun Gerçekleşmesi Halindeki İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü
...............................................................................................1144
D. Kasko Sigortasında Teminat Dışı Kalan Haller...............................1155
a.  Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Bırakılan Haller............1155
XIXİÇİNDEKİLER
b.  Teminat Dışı Kalan Haller.......................................................1163
aa. Harp, İstila, İhtilal, İsyan, Ayaklanma vd. Haller...........1165
bb. Nükleer Kaynaklı Nedenler...........................................1166
cc. Kamu Otoritesi Kaynaklı Nedenler...............................1166
dd.  Aracın gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler
tarafından kullanılması.................................................1166
ee.  Aracın Uyuşturucu Maddeler İle Yasaca Yasaklanmış
Oranda İçki Almış Kimseler Tarafından Sürülmesi........1178
ff.  Taşıtın Sigortalı veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu
Kimseler veya Birlikte Yaşadığı Kişiler Tarafından
Kaçırılması veya Çalınması Nedeniyle Meydana Gelen
Zararlar.........................................................................1193
gg. Yağsızlık, Susuzluk, Donma, Bozukluk, Eskime, Çürüme,
Paslanma Ve Bakımsızlık Nedeniyle Meydana Gelen
Zararlar.........................................................................1198
hh.  Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle
bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve
elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar,
kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar..........1201
ıı.  Taşıtın Taşınması Sırasında Oluşan Hasarlar.................1204
jj.  İstiap Haddinden Fazla Yük ve Yolcu Alma Halleri........1205
kk. Sürücünün Güvenli Şekilde Araç Kullanma Yeteneğini
Geçici veya Daimi Olarak Kaybetmesi..........................1211
ll.  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör
eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda
oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak
amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler
sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal
kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak
bütün zararlar...............................................................1212
mm.  Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık
kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb)
hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu
bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit
edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.....1212
E. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü.....................................................1215
F. Kasko Sigortasında Zarar Giderim.................................................1220
a.  Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarafların Yükümlülükleri 1223
aa.  Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri...................................1223
bb.  Sigortacının Yükümlülükleri..........................................1238
XXİÇİNDEKİLER
bb.1. Bildirim Yükümlülüğü........................................1238
bb.2. Sigorta Tazminatının Tespiti..............................1239
aaa. Tazminatın saptanması esasları.............1239
aaa.1. Kasko Sigoratsında Eksik
Sigorta/Aşkın Sigorta..................1239
aaa.2.  Muafiyet.....................................1242
bbb. Sigorta Tazminatının Belirlenmesinde Esas
Alınacak Diğer Hususlar..........................1244
bbb.1. Taşıtın Hasara Uğraması Halinde
Tazminatın Belirlenmesi.............1244
bbb.2. Aracın Çalınması Halinde Tazminat
Belirlenmesi...............................1261
cc. Kasko Sigortasında Tazminatın Ödenmesi....................1268
dd. Tazminat Ödenmesinin Sonuçları.................................1279
G. Birden Çok Sigorta.........................................................................1280
H. Menfaat Sabinin Değişmesi...........................................................1283
I. Kasko Sigortasında Sigortacının Halefiyeti ve  Rücu Hakkı............1284
J. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarla İlgili Yargılama
Sorunları........................................................................................1334
aa. Görevli Mahkeme..................................................................1334
bb. Yetkili Mahkeme....................................................................1341
cc.  Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Diğer Sorunlar 1358
cca.  Zamanaşımı Sorunu.....................................................1358
ccb. Temerrüt ve Temerrüt Faizi Sorunu............................1380
ccc. İcra İnkar Tazminatı Sorunu.........................................1391
dd. Tahkim...................................................................................1394
K. Kasko Sigortası Sözleşmesinin Sona Ermesi..................................1394
III. SOMUT OLMAYAN AKTİF DEĞER SİGORTALARI............................................1402
1. Genel Olarak.........................................................................................1402
2.  Kredi Sigortası Türleri............................................................................1403
A.  Para Kredi Sigortası, Mal Kredi Sigortası Ayırımı...........................1403
a.  Para Kredi Sigortası...............................................................1403
b.  Mal Kredi Sigortası.................................................................1404
B.  İhracat Kredi Sigortası - İthalat Kredi Sigortası Ayırımı.................1404
a.  İhracat Kredi Sigortası...........................................................1404
b.  İthalat Sigortası......................................................................1405
3.  Kredi Sigortası Poliçe Türleri.................................................................1405
A.  Tekil Kredi Sigorta Poliçesi............................................................1405
XXIİÇİNDEKİLER
B.  Abonman Kredi Sigorta Poliçesi....................................................1406
4.  Kredi Sigortasının Konusu.....................................................................1406
5. Kredi Sigortasında Sigortacının Ödeme Yükümlülüğü.........................1408
6.  Muafiyet..............................................................................................1410
7. Kredi Sigortasında Tazminatın Şartları................................................1411
8. Kredi Sigortasında Zarar Giderim........................................................1414
9.  Kredi Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı.........................................1416
10. Yetkili Mahkeme.................................................................................1419
11.  Zamanaşımı.........................................................................................1420
İKINCI BÖLÜM
SORUMLULUK SİGORTASI VE TÜRLERİ
§ I.  SORUMLULUK (MESULİYET) SİGORTASI........................................................1423
I.  GİRİŞ VE KAVRAM.........................................................................................1423
1.  Tarihi Gelişim........................................................................................1423
2. Sorumluluk Sigortası Kavramı ve Hukuki Niteliği..................................1430
3. Mevzuatımızda Sorumluluk Sigortası....................................................1435
II. SORUMLULUK SİGORTASI SIRALAMASI.........................................................1437
1.  Genel Sorumluluk Sigortası...................................................................1437
A.  Özel Sorumluluk Sigortası..............................................................1437
B.  Ticari İşletme ve Mesleki Faaliyete Dair Sorumluluk Sigortaları....1437
2. İsteğe Bağlı (İhtiyari) ve Zorunlu Sorumluluk Sigortaları.......................1438
III.  SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİ KAPSAMI VE RİZİKO........................1439
1.  Sorumluluk Sigortası Kapsamı...............................................................1439
2. Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Niteliği ve Kapsamı.......................1441
3. Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Beyan (Bildirim-İhbar) Yükümlülüğü
..............................................................................................................1447
4. Riziko Bildirimi Sonrası Sigortacının Durumu........................................1449
A. Sigortacının Hukuki Koruma Yükümlülüğü....................................1449
B. Sigortacının Yardım Yükümlülüğü.................................................1450
IV.  SORUMLULUK SİGORTASINDA ZARAR..........................................................1452
1. Genel Olarak.........................................................................................1452
2.  Sorumluluk Sigortasında Zarar Kavramı................................................1452
A.  Cismani Zarar.................................................................................1452
B. Mal Zararı......................................................................................1452
C.  Mal Varlığı Zararı...........................................................................1452
3.  Sorumluluk Sigortasında Zarar Giderim................................................1453
XXIIİÇİNDEKİLER
A.  Zarar Giderim Öncesi Yükümlülükler ve Haklar.............................1453
a. Riziko Sonrası Yükümlülükler ve Haklar.................................1453
b. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Edinme Hakkı...................1454
B.  Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Zarar Giderim Yükümlülüğü
.......................................................................................................1455
4. Sorumluluk Sigortasında Tazminat Borcunun Muacceliyeti..................1459
5. Sorumluluk Sigortasında Muafiyet........................................................1461
V. SORUMLULUK SİGORTASINDA ZARAR GÖRENİN DOĞRUDAN DAVA HAKKI.1461
VI. SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİYET HAKKI.................1469
VII. SORUMLULUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI...............................................1473
§ II. GENEL (İSTEĞE BAĞLI) SORUMLULUK SİGORTASI VE TÜRLERİ......................1477
1. Genel Olarak Sorumluluk Sigortası.......................................................1477
2.  Genel (İsteğe Bağlı) Sorumluluk Sigortası Türleri..................................1478
A. Yangın Dolayısı İle Sorumluluk Sigortası........................................1479
a.  Düzenleme ve Kavram............................................................1479
b.  Mala Vaziyet Edenin Yangın Dolayısı ile Sorumluluk Sigortası1479
aa.  Bir Mala Başkası Hesabına Vaziyet Edenin Yangın Dolayısı
ile Sorumluluk Sigortası.................................................1479
bb.  Bir Mala Malik Sıfatı ile Vaziyet Edenin Yangın Dolayısı ile
Kiracı veya Şagile Karşı Sorumluluk Sigortası................1481
c.  Malı Elinde Bulunduranın Yangın Dolayısı ile Üçüncü Kişilere
Verdiği Zararlara İlişkin Sorumluluk Sigortası.........................1482
d. Yol Üstü Sorumluluğu Sigortası...............................................1484
e. Yangın Dolayısı ile Sorumluluk Sigortalarının Ortak Özellikleri
................................................................................................1484
B.  Hırsızlığa Karşı Sorumluluk Sigortası..............................................1486
C.  Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Sigortası..............................1487
a.  Sigortanın Teminatının Kapsamı ve Amacı.............................1487
b. Riziko......................................................................................1487
c. Tarafların Yükümlülükleri.......................................................1488
D.  Mamul (Ürün) Sorumluluğu Sigortası............................................1489
a. Kavram ve Amaç.....................................................................1489
b. Riziko......................................................................................1490
ba. Mamulün Kendisinde Oluşacak Hasar İstinası..............1491
bb.  Usul Hataları istisnası....................................................1492
bc.  Kusurlu Mamullerin Piyasadan Geri Çekilmesinden Doğan
Riziko ve Hasar İstisnası................................................1492
bd.  Dolaylı Hasar istisnası....................................................1492
XXIIIİÇİNDEKİLER
E. İşveren Sorumluluk Sigortası.........................................................1495
a. Kavram ve Amaç.....................................................................1495
b.  İşveren Sorumluluk Sigortasında Riziko..................................1496
c.  İşveren Sorumluluk Sigortasında Tazminat.............................1503
d. İşveren Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Halefıyet Hakkı
................................................................................................1504
e.  İşveren, Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı.......................1504
F. Taşıma Sorumluluk Sigortası.........................................................1505
G.  İsteğe Bağlı (ihtiyari) Trafik (Motorlu Kara Taşıt Araçları) Mali
Sorumluluk Sigortası (KİMSS)........................................................1521
a.  Amaç ve Yasal Düzenleme......................................................1521
b.  Hukuki Nitelik ve Tanını..........................................................1523
c.  KİMSS Sözleşmesi ve Tarafları................................................1527
aa.  KİMSS Sözleşmesinde Sigorta Ettiren............................1527
aaa.  İşleten................................................................1527
bbb.  İşleten Gibi Sorumlu Olanlar..............................1528
bb.  KİMSS Sözleşmesinde Sigortacı.....................................1530
cc.  KİMSS Sözleşmesinde Sigortalı......................................1531
dd.  KİMSS Sözleşmesi Kapsamına Giren Araçlar.................1532
ee.  KİMSS'da Riziko (Tehlike)..............................................1532
aaa.  Genel Olarak......................................................1532
bbb.  Rizikonun Sınırlandırılması.................................1535
aaaa.  KİMSS'da Sigorta Güvencesi Dışında Kalan
Haller.....................................................1536
bbbb.  KİMSS'da Tazminat Yükümlülüğünü Kaldıran
veya Daraltan Durumlar........................1541
ff.  KİMSS'da Tarafların Yükümlülükleri..............................1545
aaa.  KİMSS'da Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri,.......1545
aaaa. KİMSS'da Sigorta Ettirenin Prim (Ücret)
Ödeme Yükümlülükleri..........................1546
bbbb. KİMSS'da Sigorta Ettirenin İhbar (BeyanBildirim) Yükümlülüğü...........................1551
baaaa. KİMSS'da Sigorta Ettirenin
Sözleşme Yapılması Sırasındaki
Bildirim (Beyan-İhbar)
Yükümlülüğü...........................1551
bbbbb. KİMSS'da Sigorta ettirenin
Sözleşme Süresi içindeki Bildirim
(Beyan-ihbar) Yükümlülüğü....1553
XXIVİÇİNDEKİLER
bcccc. KİMSS'da Sigorta Ettirenin,
Riziko7nun Gerçekleşmesi
Halindeki Yükümlülükleri........1554
cccc.  Tebliğ ve Bildirimlerde (İhbarlarda) Us