Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (0)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Olarak Unıdroıt Prensipleri

Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Olarak Unıdroıt PrensipleriSayfa Sayısı
:  
325
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-6187-35-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ "Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Olarak Unidroit Prensipleri" isimli çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı çerçevesinde, doktora tezi olarak hazırlanmış ve 31.07.2008 tarihinde tez danışmanı Prof. Dr. Işıl Özkan ile Prof. Dr. Melda Sur, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, Prof. Dr. Ercüment Erdem ve Prof. Dr. Oğuz Atalay′dan oluşan jüri önünde savunularak, oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Global ticaret hayatı her geçen gün genişlemekte ve global ekonomik pazarlar tarafından şekillendirilen global bir hukuk kültürü gelişmektedir. Bu yeni hukuk kültürünün bir parçası da, uluslararası ticaret hukuku alanında maddi hukukun yeknesaklaştırılmasıdır. Değişik uluslararası (a-nasyonal) hukuk kaynakları uluslararası alanda faaliyet gösteren tacirlerin kullanımına sunulmuştur. Bu uluslararası hukuk kaynaklarına en güzel örneklerden biri Unidroit (Uluslararası Hukukun Yekneseklaştırılması için Uluslararası Enstitü) Prensipleri′dir. Uluslararası ticaret söz konusu olduğunda, farklı hukuk sistemlerinin uyuşmazlık halinde uygulanması belirsizliğe ve sürprizlere yol açabilmektedir. Unidroit Prensipleri gibi yeknesak ve önceden belirlenen bir düzenlemenin uyuşmazlığın çözümünde uygulanması bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilecek; tarafsız bir hukukun uygulanmasına imkan tanıyacaktır. Prensipler, uluslararası ticaret alanında ve özellikle uluslararası tahkim uygulamasında kullanılmakta ve yabancı doktrinde kullanılmasının yaygınlaşmasını savunanların sayısı artmaktadır. Bu gelişmelerin gerisinde kalmamak ve Türk ticaret ve hukuk alanında da bunları tanıtmak bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Prensipler′in Türk hukuku bakımından sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak uygulanabilirliği ele alınmış ve Prensipler′in uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde yaygınlaşması desteklenmiştir. Bu Çalışmanın yayınlanması vesilesiyle, uluslararası özel hukuk kürsümüzde verimli ve sıcak bir akademik ortamı bizlere sağlayan tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Işıl Özkan′a; akademik hayatımın her aşamasında değerli görüş, yönlendirme ve yardımlarıyla bana destek olan ve bu ilginç tez konusunu bulmamı sağlayan Sayın Prof. Dr. Ercüment Erdem′e; tez çalışması ve savunması sırasında değerli görüş ve teşvikleriyle bana destek olan, kişiliğini ve akademisyenliğini her zaman örnek almak isteyeceğim Saym Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu′na en derin teşekkürlerimi sunma olanağına kavuştum. Ayrıca, tez izleme jürilerinde bir çok kereler tezimin geliştirilmesi için değerli yönlendirmelerde bulunan Sayın Prof. Dr. Melda Sur′a ve Sayın Prof. Dr. Oğuz Atalay′a da teşekkür etmek isterim. Tezimin yazımı sırasında bir çok kereler görüşlerine başvurduğum, Viyana′da UNCITRAL kütüphanesinde ve Londra′da British Institute kütüphanesinde kaynak araştırması yapmama önayak olan, tezimin asla bitmeyeceğine inandığım anlarda bana manevi olarak da destek olan, tezimin yayıma hazırlanması sırasında da değerli yardımlarını esirgemeyen ve akademik hayatımın her aşamasında bana yol gösteren, ışık tutan Sayın Yard. Doç. Dr. Ali Yeşilırmak′a içtenlikle teşekkür ederim. Kürsüde sağladıkları dayanışma ve akademik çalışma ortamı nedeniyle Arş. Gör. Ali Gümrah Toker′e ve özellikle tez savunması aşamasında unutulmaz desteği ve arkadaşlığı nedeniyle Arş. Gör. Uğur Tütüncübaşı′na teşekkürü bir borç bilirim. Basımı gerçekleştiren Güncel Hukuk Yayınları çalışanlarına da teşekkür ediyorum. İzmir, 10 Eylül 2008 Dr. Ceyda Süral, LLM GİRİŞ İkinci Dünya Savaşı′nın ardından dünyaya hakim olan kapalı ekonomi anlayışı 1980lerde değişmeye başlamıştır. 1950lerde elli olan Birleşmiş Mil-letler′e üye ülke sayısı 1990larda yüz seksen sekize yükselmiştir. Bu yıllarda, dünyada uluslararası ticareti engelleyen sınırlamalar gevşemeye başlamış; daha sonra Berlin Duvarı′nın yıkılması ve Doğu Bloku′nun çökmesiyle doğu ve batı arasında ve uluslararası alanda ticaret yaygınlaşmaya başlamıştır. Uluslararası ticaretin yaygınlaşmasının sonucu olarak uluslararası ticari sözleşmeler ve bunlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde yeni yöntemler de yaygınlaşmaya başlamıştır. 20. yüzyılın ilk yarısına, özellikle Kara Avrupası hukuk sistemlerine hakim olan, ulusal kanunlaştırma çalışmaları aynı yüzyılın ikinci yarısında uluslararası ilişkilerin artmasıyla yerini kanunların yeknesaklaştırılması çalışmalarına bırakmıştır. 21. yüzyılda artık ulusal hukukların da yaklaşımı uluslararası ticaretin niteliğine uygun, uluslararası ticareti kolaylaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan hukuk kuralları ve yeknesaklaştırma çalışmalarına önem vermek ve bunları geliştirmek yönündedir. Bu amaçla, özel kuruluşların ve bölgesel organizasyonların hukuk kuralları oluşturma fonksiyonu ve yetkisi de devletlerce kabul edilmeye başlamış; uluslararası ticarete uygulanacak hukuk kurallarının yek-nesaklaştırılmasında bu kuruluşlar oldukça etkili çalışmalarda bulunmuştur1. Geçtiğimiz on beş sene içerisinde ortaya çıkan küreselleşme, ulaşım ve iletişim araçlarındaki hız ve kolaylık ticari ilişkileri arttırmış2; bu artış da SHAPIRO, Martin: "The Globalization of Law", International Journal of Global Legal Studies 1, 1993, s. 37; WALKER, Gordon/FOX, Mark: "Globalization: An Analytical Framcwork", International Journal of Global Legal Studies 3, 1996, s. 375; VVIENER, Jarrod: Globalization and the Harmonizalion of Law, Pinter 1999; MISTELIS, Loukas: "Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal Transplants, and Law Reform - Some Fundamental Observations", International Law 34(3), 2000 (Observations), s. 1055; MISTELIS, Loukas: "Is Harmonisation a Necessary Evil? The Future of Harmonisation and New Sources of International Trade Law", Foundations and Perspectives of International Trade Law, Ed. lan Fletcher/Loukas Mistelis/Marise Cremona, Sweet&Maxwell, 2001 (Harmonisation), s. 3-8; YEŞİLIRMAK, Ali: Provisional Measures in International Commercial Arbitration, Kluwer, 2005, s. 21,45. Bkz., örneğin, GEOFFREY, Jones: The Evolution of International Business-An Introduction, Rotlcdge 1996, s. 29 vd. milletlerarası ticaretin hacmini geçtiğimiz yüzyılın son üç çeyreği ile kıyas gütmez ölçüde genişletmiştir. Günümüzde, küresel ekonomik pazarlar tarafından şekillendirilen küresel bir hukuk kültürü gelişmektedir. Bu küresel hukuk kültürünün değerleri, kapalı ve katı prensipler ya d? tek bir egemen gücün emirlerinden değil, belirli uyuşmazlıklar hakkında verilen mantıklı kararların toplamı sonucunda oluşan yenilikçi ve kabul edilebilir değerlerin ortaya çıktığı içtihatlarla belirlenecektir. Yenilikçi ve kabul edilebilir bu değerlerin belirlenmesi, derlenmesi ve tanıtılması da özeî, hükümet d:şı veya devletler üstü organizasyon ve kuruluşlara düşmektedir. Böylece ortaya çıkan prensipler, uygulamada, devletin egemenliği dolayısıyla değil, küresel ticaret hayatının değerlerini karşıladığı ölçüde kabul edilecektir. Küresel ticaret hayatı her geçen gün genişlemekte ve yeni prensiplere her zaman ihtiyaç doğmaktadır3. Ticaret hayatındaki gelişmelerin bir sonucu uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren tacirlerin yaptıkları akitlere çeşitlilik gelmesidir. Bu çeşitli ve karmaşık akitlerden dolayı bir uyuşmazlık doğduğunda, değişik ulusal kanunlar ihtilafı kuralları sonucunda belirlenen ulusal maddi hukukların farklı düzenlemelerinin uygulanması sonucu farklı çözümlere ulaşılması hukuki güvensizlik ve belirsizliğe yol açmaktadır. Bu nedenle, uluslararası ticaret hukuku alanında maddi hukukun yeknesaklaştırılması çabaları başlamış; bu anlamda değişik uluslararası (a-nasyonal) hukuk kaynaklan milletlerarası alanda faaliyet gösteren tacirlerin kullanımına sunulmuştur. Örneğin, malların uluslararası satımına ilişkin Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması4 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), inşaat sözleşmeleri alanında FIDIC Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) sözleşmeleri3, kara taşımacılığına ilişkin Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (CMR - Convention on the Contract for the International Carriage of ROSETT, Arthur/GORDON, Michael Wallace: "United States". A New Approach to International Commercial Contracts The Unidroit Principles of International Commercial Contracts, XVth International Congress of Comparative Law, Edited by Michael Joachim Bonell, Kluwer Law International, 1999, s. 390; BERGER, Klaus Peter: ■′European Private Law, Lex Mercatoria and Globalisation", Towards a European Civil Code, Third Fully Revised and Expanded Edition, Kluwer Law International 2004 (Globalisation), s. 45. 52 Federal Register 6262, 6264-6280 (March 2, 1987). . Giriş j Goods by Road) gibi uluslararası sözleşmelerin yanı sıra Milletlerarası Ticaret Odası (ICC - International Chamber of Commerce), Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL - United Nations Commmission on International Trade Law) gibi kuruluşlar model kanun ve sözleşmeler hazırlamışlardır. Bu kanun ve sözleşmeler de uluslararası ticaret ve uluslararası özel hukukun önemli kaynaklan haline gelmiştir. Yukarıda bahsi geçen uluslararası hukuk kaynaklarına en güzel örneklerden biri Unidroit Prensipleri′dir. Değişik ülkelerle yapılan ticaret söz konusu olduğunda, çok farklı hukuk sistemlerinin uyuşmazlık halinde uygulanarak, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemesi, belirsizliğe ve süprizlere yol açabilmektedir. Unidroit Prensipleri gibi yeknesak ve önceden belirlenen bir düzenlemenin, uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak hukuk olarak seçilmesi, böyle bir belirsizliği ortadan kaldırabilecek; tarafların tarafsız bir uygulanacak hukuk seçiminde bulunmasına imkan tanıyacaktır. Bu imkan sadece yabancı tacirlere değil ticaretin içinde olan Türk tacirlerine de tanınmaktadır. Nitekim, anılan Prensipler, uluslararası ticarette sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple, Unidroit Prensipleri′nin uluslararası ticari sözleşmelere uygulanacak hukuk olarak rolünün incelenmesi yerinde olacaktır. Unidroit Prensipleri Türkçe′ye çevrilmiş olmasına6 rağmen, Türkiye′de bu konuda ayrıntılı bir eser henüz yayınlanmamıştır. Ancak, Unidroit Prensipleri, yabancı doktrinde birçok esere ve "bazı mahkeme kararlarına ve birçok hakem kararına konu olmuştur. Dolayısıyla, Prensipler, uluslararası ticaret alanında ve özellikle uluslararası tahkim uygulamasında kullanılmakta ve yabancı doktrinde kullanılmasının yaygınlaşmasını savunanların sayısı artmaktadır. Bu gelişmelerin gerisinde kalmamak ve Türk ticaret ve hukuk alanında da bunları tanıtmak bu tezin yazılmasının ana amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, genel olarak Unidroit Prensipleri′nin içeriği incelenmiş ve özellikle bunların mahkeme ve hakemlerce uygulanması, bu konuda yabancı doktrinde yapılan tartışmalar, Prensipler′in Türk hukuku bakımından sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak uygulanabilirliği ele alınmış ve Prensipler′in uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde yaygınlaşması önerisi desteklenmiştir. DAYINLARLI, Kemal: Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler, Ankara 2005 (İlkeler). Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, "uluslararası ticari sözleşme" kavramı ve bunlara uygulanacak hukukun yeknesaklaştırılması çabaları bazı örnekler ile incelenecektir. İkinci bölümde Unidroit Prensipleri′nin içeriği genel olarak açıklanacaktır. Unidroit Prensipleri′ne ilişkin açıklamalarımızda, Prensipler′in düzenlediği hususlarla sınırlı kalınacak; düzenlemelerin ilgili olduğu konuların ulusal hukuklar bakımından genel açıklaması ve mukayeseli hukuk açısından incelemeler tezimizin kapsamını aşacağından ayrıntılı ve geniş açıklamalara yer verilmeyecektir. Ancak, Prensipler′in Türk hukukuyla benzerlikleri ve farklılıklarına değinilecektir. Üçüncü bölümde, tarafların Unidroit Prensipleri′ni uygulanacak hukuk olarak belirlemiş olmaları hali, Unidroit Prensipleri′nde yer alan tüm ya da bazı hükümleri sözleşmelerine almış olmaları hali, uygulanacak hukuk olarak lex mercatoria ya da hukukun genel prensiplerinin seçilmiş olması hali ve tarafların herhangi bir hukuk seçimi yapmamış olmaları halinde Unidroit Prensipleri′nin sözleşmeye uygulanma ihtimali ele alınacaktır. Bu meseleler, mahkeme ve tahkim yargılamaları bakımından ayrı ayrı incelenecektir. Unidroit Prensipleri′ne dayanan hakem kararlarına yer verilecek; Prensipler′in uygulandığı hakem kararlarının tenfizi ihtimali de ele alınacaktır. Çalışmada, özellikle, Unidroit Prensipleri′nin ulusal mahkemelerde de daha yaygın olarak dikkate alınıp alınamayacağı üzerinde durulacaktır. Türk uluslararası özel hukuku bakımından, Unidroit Prensipleri′nin sözleşmeye uygulanması halinin özellik gösterdiği durumlara da değinilecektir. Ayrıca, emredici hukuk kurallarının ve doğrudan uygulanan kuralların da Unidroit Prensipleri′nin uygulanması halindeki etkilerine yer verilecektir. İÇİNDEKİLER Önsöz v Kısaltmalar xv GİRİŞ. BİRİNCİ BOLUM ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER VE BUNLARA UYGULANACAK HUKUKUN YEKNESAKLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARIK I. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN SÖZLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞME AYRIMI 5 A. Yabancılık Unsuru Taşıyan Sözleşmeler 6 B. Uluslararası Ticari Sözleşmeler 8 1. Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Anlamı 8 a. Uluslararası Kavramı 8 b. Ticari Kavramı 11 2. Uygulamada Sıkça Uluslararası Ticari Sözleşme Niteliğinde Karşımıza Çıkan Sözleşmelere Örnekler 12 II. ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERE UYGULANACAK HUKUKUN YEKNESAKLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI 15 A. Kanunlar İhtilafı Kurallarının Yeknesaklaştırılması 16 1. Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma Konvansiyonu ve Roma I Tüzüğü 17 2. Uluslararası Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Hakkında Inter-Amerikan Konvansiyonu 26 B. Maddi Hukuk Kurallarının Yeknesaklaştırılması 28 1. Uluslararası Andlaşmalar 28 a. Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG) 29 b. Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (Convention on the Contract for the International Carrige of Goods by Road - CMR) 32 2. Avrupa Birliği′ndeki Çalışmalar 33 3. Uluslararası Kuruluşlarca Kabul Edilen Kurallar 37 a. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (United Nations Commission on International Trade Law - Uncitral) 40 b. Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce - ICC) 41 i. Incoterms 42 ii. Model Sözleşmeler ve Sözleşme Şartlan 45 c. Özel Hukukun Yeknesaklaştırılması için Uluslararası Enstitü - (International Institute for the Unification of Private Law - Unidroit) 49 i. Unidroit′nın Amacı ve Tarihi 49 ii. Unidroit Prensipleri′nin Hukuki Niteliği 51 iii. Milletlerarası Ticarete İlişkin Unidroit Prensipleri′nin Özellikleri 54 aa. Genel Kurallar İçermesi 55 bb. Uluslararası Sözleşmelere İlişkin Olması 57 cc. Ticari Sözleşmelere İlişkin Olması 59 İKİNCİ BOLUM MİLLETLERARASI TİCARETE İLİŞKİN UNİDROİT PRENSİPLERİ I. GENEL HÜKÜMLER 61 A. Sözleşme Serbestisi 61 B. Şekil Serbestisi 62 C. Ahde Vefa İlkesi 63 D. Emredici Hükümler 63 E. Yorum ve Boşlukların Tamamlanması 66 F. İyiniyet Prensibi 67 vııı G. Uygulama ve Teamüller 71 H. Tebligat 72 I. Tanımlar 72 J. Süreler 73 II. SÖZLEŞMENİN KURULUŞU VE TEMSİL 73 A. Sözleşmenin Kuruluşu 73 1. İcap 74 2. Kabul 76 3. Sözleşme Müzakerelerinde Kötüniyet 79 4. Sözleşmede Düzenlenmeyen Hususlar 81 5. Standart Maddeler 83 B. Temsil 85 1. Temsil Yetkisi 85 2. Yetkisiz Temsil 88 III. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ 90 A. Hata 92 B. Hile 94 C. Tehdit 94 D. Aşırı Yararlanma (Gabin) 95 E. Sözleşmenin İptali 97 IV. YORUM 100 V. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI 103 A. Sözleşmenin Kapsamı 103 1. Örtülü Yükümlülükler 103 2. Özel Borç Sonucu - En İyi Gayret Etme Borcu 104 3. Sözleşmede Belirlenmeyen Fiyatın Tespiti 105 4. Süreli Fesih 106 5. Sözleşmesel Haklardan Feragat 106 B. Üçüncü Kişilerin Hakları 107 VI. İFA VE ÖNGÖRÜLMEYEN HAL 108 A. İfa 108 ıx 1. İfa Zamanı 108 2. Kısmi İfa 110 3. İfa Yeri 111 4. Para Borçlarının İfası 111 5. Kamusal İzinler 113 B. Öngörülmeyen Hal (Hardship) 115 VII. ADEMİ İFA 119 A. Ademi İfa Kavramı 119 1. Ödemezlik Defi 121 2. Düzeltme Talebi 121 3. İfa İçin Ek Süre Verilmesi 122 4. Muafiyet Hükümlerinin Geçerliliği 123 5. Mücbir Sebeb (Force Majeure) 124 B. Ademi İfa Halinde Alacaklının İfaya Yönelik Talep Hakları 126 1. Aynen İfa Talebi 126 2. Ayıplı İfanın Düzeltilmesi veya İkame Talebi 128 3. Para Cezası 129 C. Sözleşmenin Feshi 130 D. Maddi Tazminat 134 1. Zararın Hesaplanması 136 2. Faiz 138 3. Cezai Şart 139 VIII. TAKAS 140 IX. ALACAĞIN TEMLİKİ/BORCUN NAKLİ/SÖZLEŞMENİN DEVRİ 142 A. Alacağın Temliki 142 B. Borcun Nakli 149 C. Sözleşmenin Devri 152 X. ZAMANAŞIMI 153 A. Zamanaşımı Süresi 155 B. Zamanaşımının Kesilmesi 157 C. Zamanaşımının Durması 157 D. Zamanaşımı Süresinin Sona Ermesinin Sonuçları 159 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UNIDROIT PRENSİPLERİNİN ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERE UYGULANMASI I. TARAFLARCA AÇIKÇA BİR DEVLET HUKUKUNUN SEÇİLMİŞ OLMASI VEYA UYGULANACAK HUKUKUN BİR DEVLET HUKUKU OLARAK BELİRLENMESİ HALİNDE UNIDROIT PRENSİPLERİNİN ULUSAL HUKUK KURALLARININ YORUMU VE TAMAMLANMASINDAKİ ROLÜ 161 A. Devlet Mahkemeleri Önündeki Uyuşmazlıklar 162 B. Hakem Heyeti Önündeki Uyuşmazlıklar 168 II. TARAFLARCA AÇIKÇA UNIDROIT PRENSİPLERİ′NİN UYGULANACAK HUKUK OLARAK SEÇİLMESİ VEYA UNIDROIT PRENSİPLERİ′NİN SÖZLEŞMENİN PARÇASI HALİNE GETİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 176 A. Devlet Mahkemeleri Önündeki Uyuşmazlıklar 176 1. Hukuk Seçimi 176 a. Doktrindeki Görüşler ve Uygulama 176 b. Yeni MÖHUK ve Roma I Tüzüğü 180 c. Amerikan Hukuku 185 d. Unidroit Prensipleri′nin Uygulanacak Hukuk Olarak Seçilmesinin Kabul Edilmesi Halinde Prensipler′de Düzenlenmeyen Hususlarda Hangi Hukuk Uygulanacaktır? 187 2. Incorporation (Sözleşmenin İçeriğine Dahil Etme Yöntemi).. 188 3. Ulusal Doğrudan Uygulanan Kuralların ve Emredici Hukuk Kurallarının Etkisi 192 B. Hakem Heyeti Önündeki Uyuşmazlıklar 194 1. Hukuk Seçimi 194 2. Incorporation (Sözleşmenin İçeriğine Dahil Etme Yöntemi) ..202 3. Taraflarca Hakemlere Hak ve Nesafete Göre Karar Verme Yetkisinin Verilmiş Olması 202 xı III. TARAFLARCA AÇIKÇA HUKUKUN GENEL PRENSİPLERİNİN VEYA LEX MERCATORIA′NIN UYGULANACAK HUKUK OLARAK SEÇİLMİŞ OLMASI HALİNDE UNIDROIT PRENSİPLERİ′ NİN ROLÜ 204 A. Lex Mercatoria 204 B. Devlet Mahkemeleri Önündeki Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk Olarak Lex Mercatoria 209 C. Hakem Heyeti Önündeki Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk Olarak Lex Mercatoria 212 D. Taraflarca Açıkça Hukukun Genel Prensiplerinin veya Lex Mercatoria′nın Uygulanacak Hukuk Olarak Seçilmiş Olması Halinde Unidroit Prensipleri′nin Uygulanması 214 IV. TARAFLARCA AÇIKÇA DİĞER ULUSLARARASI YEKNESAK HUKUK KURALLARININ UYGULANACAK HUKUK OLARAK SEÇİLMİŞ OLMASI HALİNDE UNIDROIT PRENSİPLERİNİN ROLÜ 222 A. Devlet Mahkemeleri Önündeki Uyuşmazlıklar 222 B. Hakem Heyeti Önündeki Uyuşmazlıklar 231 V. TARAFLARCA HUKUK SEÇİMİ YAPILMAMIŞ OLMASI HALİNDE UNIDROIT PRENSİPLERİ UYGULANABİLİR Mİ? 234 A. Devlet Mahkemeleri Önündeki Uyuşmazlıklar 234 1. Ulusal Kanunlar İhtilafı Kurallarınca Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk Olarak En Sıkı İrtibatlı Hukuk 234 2. En Sıkı İrtibatlı Hukuk Kavramı 239 3. Kanunlar İhtilafı Kuralının En Sıkı İrtibatlı Hukuku Yetkili Kılması Halinde Unidroit Prensipleri′nin Uygulanması 240 B. Hakem Heyeti Önündeki Uyuşmazlıklar 244 1. Uluslararası Tahkim Yargılamasında Esasa Uygulanacak Hukuk 244 2. Hakemlerin Esasa Uygulanacak Hukuk Olarak Ulusal Hukuklar Dışında Uluslararası Kuralları Seçme Yetkileri 248 a. Uluslararası Hukuk Kuralları 248 b. Unidroit Prensipleri 252 c. Uygulamada Hakemlerin Uygulanacak En Uygun Hukuk Olarak Unidroit Prensipleri′ni Uygulaması 255 XII 3. Olumsuz Hukuk Seçimi 259 4. Hakem Kararının İptali Sebebi veya Tenfiz Engeli Olarak Unidroit Prensipleri′nin Uygulanması 261 5. Kamu Düzeni ve Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi 265 VI. ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERE UYGULANACAK EN SIKI İRTİBATLI HUKUK (EN UYGUN HUKUK) KURALI OLARAK UNİDROİT PRENSİPLERİ′NİN KABUL EDİLMESİ İHTİMALİ 266 SONUÇ 273 CONCLUSION 289 KAYNAKLAR 303 KAVRAM ENDEKSİ 323