Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Uluslararası Hukuk ve Sürdürülebilir Kalkınma

Uluslararası Hukuk ve Sürdürülebilir Kalkınma



Sayfa Sayısı
:  
259
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786053332749

89,50 TL











 


ÖNSÖZ


 


Sürdürülebilir kalkınma kavramı 1987 Brundtland Komisyonu Raporu ile


çevre ve kalkınma tartışmalarına yön veren bir kavram olarak ortaya çıkmış ve


Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonunda uluslararası toplumca


oybirliğiyle kabul edilen 1992 Rio Bildirgesi’nin temel taşı haline gelmiştir. Kavramın,


çatışan yararları – ekonomik kalkınma, insan hakları ve çevresel koruma


– uzlaştırması beklentisi, sonraki yıllarda devam etmiştir. Nihayet, 2015-sonrası


dönemde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tasarlanmasıyla, sürdürülebilir


kalkınma, uluslararası siyasetin merkezine yerleşmektedir.


 


Yeni oluşan kavram ve kavramın etrafında şekillenen yeni hukuk ve siyaset


araçları, antlaşmalar ve mekanizmalar uluslararası hukukçuların da sürece


dâhil olmasını sağlamıştır. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk: Kavram,


İlkeler ve Yargısal Uygulama, sürdürülebilir kalkınmanın, klasik anlamda


uluslararası hukukun kaynakları arasında sınıflandırılmasına gerek olmaksızın,


uluslararası hukukun bir parçası haline geliş sürecini anlatmaktadır. Gerçekten


yargısal uygulamadan çok sayıda örnek sürdürülebilir kalkınmanın uluslararası


hukukta giderek önem kazandığını göstermektedir.


 


Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk: Kavram, İlkeler ve Yargısal


Uygulama’nın araştırmacılara ve akademisyenlere yararlı olmasını ve Türk hukuk


literatüründe, çevresel korumanın uluslararası hukukun diğer alanlarıyla


entegrasyonunu konu alan çalışmalara katkıda bulunmasını dilerim.


 


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışma sürecime destek veren


tüm meslektaşlarıma ve huzurlu çalışma ortamımız için Milletlerarası Hukuk


Anabilim Dalı Başkanımız Prof.Dr. Selami Kuran’a teşekkürlerimi sunarım. Kendisinin


manevi desteğini her zaman hissetmek bana çok yardımcı oldu. Özellikle,


Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk: Kavram, İlkeler ve Yargısal


Uygulama’yı yayımlanmasından önce okuyarak bana değerli tavsiyelerini ileten


arkadaşlarım ve meslektaşlarım, Yrd.Doç.Dr. Derya Aydın Okur, Yrd.Doç.Dr.


Halil Rahman Başaran ve Yrd.Doç.Dr. Oya Boyar’a ne kadar teşekkür etsem yetersiz


kalır. Ayrıca, bazı ulaşamadığım kaynakları temin etmeme yardımcı olan


Ar.Gör. Firdevs Şeyda Türkay’a da teşekkür ederim. Kitabın yazımı süresince


benden her tür beklentilerini askıya alan aileme ve sevgili eşim Boštjan’a özel-


VI


likle minnettarım. Son olarak, Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk:


Kavram, İlkeler ve Yargısal Uygulama’yı büyük bir özenle yayıma hazırlayan


Beta Yayıncılık’ın yöneticisi Seyhan Satar’a ve mensupları Nur Baylav ve Veysel


Coşkun’a emekleri için teşekkür ederim.


 


İstanbul, 16 Mart 2015


 


Yrd.Doç.Dr. Meltem Sarıbeyoğlu Skalar


İÇİNDEKİLER


 


Önsöz 


...........................................................................................................................V


Karar Dizini............................................................................................................... 


Kısaltmalar............................................................................................................XVII


Giriş...............................................................................................................................1


I. Kitabın Kapsamı ...........................................................................................1


II. Kitabın Amacı ve İçeriği ..............................................................................5


III. Bazı Terimlere İlişkin Kısa Açıklama ........................................................7


 


 


BİRİNCİ BÖLÜM


 


ULUSLARARASI HUKUKTA SÜRDÜRÜLEBİLİR


KALKINMA KAVRAMI


 


 


I. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Ortaya Çıkışı.....................................17


A. Tarihsel Gelişim ...........................................................................................17


B. Başlıca Belgeler ............................................................................................21


 1. Stockholm Bildirgesi.............................................................................21


 2. Brundtland Raporu...............................................................................25


 3. Rio Konferansı ve Bildirgesi.................................................................29


 4. Gündem 21.............................................................................................33


 5. Rio Konferansı Sonrası – Johannesburg Konferansı Öncesi


 Gelişmeler...............................................................................................36


 a. Kalkınma Hakkı ve 1993 Dünya İnsan Hakları Konferansı ......39


 b. 1997 Birleşmiş Milletler Genel Kurul Özel Oturumu ...............46


 c. 2000 Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ..................47


 d. Dünya Ticaret Örgütü ve 2001 Doha Kalkınma Turu ...............48


 e. Monterrey Uzlaşması ......................................................................53


 6. Johannesburg Belgeleri.........................................................................54


VIII


 7. 2005 Dünya Zirvesi Sonuç Belgesi......................................................59


 8. Rio 20: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ....60


II. Sürdürülebilir Kalkınmanın Uluslararası Hukukta Statüsü.........................65


A. Yumuşak Hukuk Belgelerinde Sürdürülebilir Kalkınma .......................65


B. Uluslararası Antlaşmalarda Sürdürülebilir Kalkınma ...........................68


C. Uluslararası Yargı Kararlarında Sürdürülebilir Kalkınma .....................83


D. Öğretide Sürdürülebilir Kalkınma ............................................................87


 


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI


HUKUK İLKELERİ


 


 


I. İlkelerin Kapsamı...............................................................................................99


II. Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Genel İlkeler ........................................ 103


A. Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Hukukun Üstünlüğü..................... 103


B. İşbirliği Yükümlülüğü .............................................................................. 104


C. İnsan Haklarının Gözetilmesi İlkesi ..................................................... 108


III. Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Yeni Delhi Bildirgesi İlkeleri.............. 110


A. Devletlerin Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımını


 Sağlamak Görevi....................................................................................... 110


B. Hakkaniyet İlkesi ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması ................... 118


C. Ortak Ama Farklılaştırılmış Sorumluluklar İlkesi............................... 125


D. İnsan Sağlığı, Doğal Kaynaklar ve Ekosistemlere


 İhtiyatlı Yaklaşım İlkesi............................................................................ 134


E. Kamu Katılımı İlkesi ve Bilgiye ve Adalete Erişim .............................. 147


F. İyi Yönetim İlkesi...................................................................................... 156


G. Özellikle İnsan Hakları ve Sosyal, Ekonomik ve Çevresel


 Amaçlara İlişkin Olarak Entegrasyon ve Karşılıklı-İlişki İlkesi ......... 163


IX


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


YARGISAL UYGULAMA: ULUSLARARASI YARGISAL VE YARGISAL-BENZERİ


KARARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA


I. Uluslararası Adalet Divanı............................................................................. 171


II. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi...................................................... 183


III. Sürekli Hakemlik Mahkemesi....................................................................... 189


IV. Ticaret ve Yatırım Uyuşmazlıkları................................................................ 193


A. Dünya Ticaret Örgütü Temyiz Organı................................................... 193


B. Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözümü: ICSID ve NAFTA..... 200


V. Bölgesel İnsan Hakları Mekanizmaları........................................................ 207


A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ......................................................... 207


B. Amerikalılar-arası İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi ............ 223


C. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu..................................... 230


 


Sonuç........................................................................................................................ 238


 


Kaynakça.................................................................................................................. 243