Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları

Uluslararası Boyutlarıyla İnsan HaklarıSayfa Sayısı
:  
326
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-658-X

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA İNSAN HAKLARI AYRIM I TARİHİ GELİŞİM § I- İNSANLARIN "ÖZGÜR İNSAN" VE "KÜLE" OLARAK İKİYE AYRILDIĞI DÖNEMLER 3 § II- FRANSIZ "İNSAN VE VATANDAŞLİK HAKLARI BİLDİRİSİ" 5 § III- AMERİKAN "HAKLAR BİLDİRİSİ" 5 § IV- İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRAKİ ULUSLARARASI GİRİŞİMLER 6 AYRIM II İNSAN HAKLARININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZEYİNDE BELİRLENİP KORUNMASI £ 1- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI VE İNSAN HAKLARI 7 § II- İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ 8 I- BİLDİRİNİN HAZIRLANMA NEDENİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ETKİSİ 8 II- BİLDİRİDE ÖNGÖRÜLEN İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 9 1- Başlangıç holümü 9 2- Kişilik haklan ve siyasal özgürlükler 10 3- Sosyo-ekonomik ve kültürel hak ve özgürlükler 11 4- Hak \e özgüllüklerin sınırı I I 5 III- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİNDE YÜRÜRLÜĞE KONAN İNSAN HAKLARİNA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 12 I- MEDENİ VE SİYASAL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 13 1- Sözleşmenin içeriği 13 2- Sözleşmede öngörülen başlıca hak ve özgüllükler ve sınırlar 13 a) Halklara ilişkin hak ve özgürlükler 13 b) Kişilere tanınan hak ve özgürlükler 14 3- Olağanüstü durumlar ve sözleşmenin yorumlanması 16 4- Denetim organ olarak "İnsan Hakları Komitesi" 16 a) Komitenin oluşması 16 b) Komitenin görev ve yetkileri 16 II- EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 18 \- Sözleşmenin içeriği 19 2- Sözleşmede öngörülen başlıca hak ve özgürlükler ve sınırları 19 3- Genel olarak hak ve özgürlüklere getitilebilecek sınırlamalar ve sözleşmenin yorumlanması 2ü 4- Denetim olanağı 21 III- İŞKENCE VE DİĞER ZALİMCE, İNSANLIKDIŞI VEYA KÜÇÜLTÜCÜ DAVRANIŞ VEYA CEZALARA KARŞI SÖZLEŞME 22 1- Sözleşmenin içeriği 22 2- İşkenceye ve diğer fena davranışlara ilişkin olarak sözleşmede yer alan hükümler 22 a) "İşkence"nin tanımı ve işkenceye ilişkin hükümler 22 b) Diğer fena davranışlara ilişkin hükümler 23 3- Denetim organı olarak "İşkenceye Karşı Komite" 23 a) Komitenin oluşması 24 b) Komitenin görevleri 24 aa) Komitenin bütün taraf devletler için geçerli genel denetim yetkisi 25 bb) Komitenin taraf devletin "çekince" koymaması halinde sahip olduğu denetim yetkisi 25 cc) Komitenin taraf devletin kabulü halinde sahip olduğu denetim yetkisi 26 a) Komitenin diğer bir devletin başvurusu halinde sahip olduğu denetim yetkisi 26 )3) Komitenin bireylerin başvurusu halinde sahip olduğu denelim yetkisi 27 4- Anlaşmazlığın Uluslararası Adalet Divanına götürülebilmesi 28 5- Sözleşmenin bozulabilmesi 29 IV- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİNDE KABUL EDİLEN İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN DİĞER BELGELER 29 AYRIM III İNSAN HAKLARININ AVRUPA KONSEYİ DÜZEYİNDE BELİRLENİP, KORUNMASI § I- AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI 31 § II- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 33 I- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ, SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE EK PROTOKOLLER 34 II- SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN BAŞLICA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VE SINIRLARI 37 1- YAŞAMA HAKKI VE SINIRLARI 37 a) Yaşamın korunması 37 b) Yaşama hakkının sınırlan 38 aa) Mahkeme kararı 39 bb) Diğer sınırlar 40 1) Meşru savunma 40 2) Tutuklama veya kaçmanın önlenmesi 40 3) Ayaklanma veya isyanın bastırılması 41 4) Savaş eylemleri 41 c) Divanın yaşama hakkının sınırlarına ilişkin görüşü 41 d) Anayasa Mahkemesinin yaşama hakkının sınırlarına ilişkin görüşü 42 e) Anayasamızda yer alan "yaşama hakkına" ilişkin kurallar 43 2- İŞKENCEYE, İNSANLIKDIŞI VEYA ONURKIRICI BİR DAVRANIŞ VEYA CEZAYA UĞRAMAMA HAKKI a) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülen koruma 44 b) İşkence ve insanlıkdışı veya onurkırıcı davranış veya cezanın .... önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi 46 aa) Sözleşmenin amacı 46 bb) İşkence ve insanlıkdışı veya onurkırıcı davranış ve cezaya karşı Avrupa komitesi 47 1- Komitenin oluşması 47 2- Komitenin toplanma ve karar yeter sayısı 47 3- Komitenin görev alanı 48 4- Komitenin görev ve yetkileri 48 5- Komitenin ziyaretleri ve değerlendirme raporları 49 6- Komitenin önerileri 50 a) Genel olarak 50 b) Polis karakollarına ilişkin öneriler 51 aa) Sicile kayıt 51 bb) Yakınlarına bilgi verilmesi 51 cc) Avukatıyla görüşme 51 dd) Doktor muayenesi 52 ee) Hakların bildirilmesi 52 ff) Sorgulama yöntemlerinin belirlenmesi 52 gg) Polislerin eğitilmesi 53 hh) İşkence yapanların cezalandırılması 54 c) Cezaevlerine ilişkin öneriler 54 7- Komite üyelerinin ayrıcalık ve dokunulmazlığı 56 cc) Sözleşmenin bozulabilmesi 56 c) İşkence veya fena muamele yapılması halinde söz konusu olabilecek uluslararası yaptırımlar 57 d) İşkence veya fena muameleyi önlemeye ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 58 3- »İNİ İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI a) Dini inanç ve ibadet özgürlüğü 59 b) Dini inancı açıklama özgürlüğünün sınırları 61 c) "Dini inanç ve ibadet özgürlüğüne" ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar f,5 4- DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VK BİLGİ EDİNME ÖZGÜRLÜĞÜ \ E SINIKLARI a) Düşünceyi açıklama ve bilgi edinme özgürlüğü 66 XIII aa) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hükmü 66 bb) Yadırganan düşünceler 66 cc) Düşünce ve bilginin engellenmcksizin başkalarına ulaşması 67 dd) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün aracı olarak basın özgürlüğü 67 ee) Radyo, televizyon ve sinema işletmelerinin izne bağlanabilmesi 68 b) Düşünceyi açıklama ve bilgi edinme özgürlüğünün sınırlan 71 aa) Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 10. maddesinin 2. fıkrası 71 bb) Kısıtlama ve yaptırımların yasayla belirlenmesi, meşru bir amaca yönelik bulunması ve "zorunlu önlem" niteliğinde olması 71 cc) Özgürlükleri kullanmanın görev ve sorumluluğu içermesi 73 dd) Sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen sınırlamalar 74 1- Milli güvenliğin, ülke bütünlüğünün, kamu güvenlik ve düzeninin korunması için getirilen sınırlamalar 74 2- "Kişilik haklan" nın korunmasına yönelik sınırlamalar.. 77 3- Yargının otorite ve tarafsızlığının sağlanması için getirilen sınırlamalar 81 4- Sağlığın ve ahalakın korunmasına ve suçun önlenmesine ilişkin sınırlamalar 83 5- Gizli belgelerin açıklanmasının önlenmesi için getirilen sınırlamalar 83 ee) Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen sınırlamalar 84 1- Savaş ve diğer olağanüstü hallerde getirilebilecek sınırlamalar 84 2- Yabancıların siyasal etkinliklerine getirilebilecek sınırlamalar 84 XIV 3- İnsan haklarını yok etmeye yönelik etkinlikleri önlemeye ilişkin sınırlamalar 85 c) "Düşünceyi açıklama ve bilgi edinme özgürlüğü"ne ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 85 5) ÖZEL VE AİLE YAŞAMİNA, KONUT VE HABERLEŞMEYE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEME HAKKI VE SINIRLARI 87 a) Özel ve aile yaşamına, konut ve haberleşmeye saygı gösterilmesini isteme hakkı 87 b) Hakkın sınırları 88 c) "Özel yaşamın, aile yaşamının, konut ve haberleşmenin korunmasına" ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 89 6) TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI a) Toplanma ve Dernek kurma özgürlüğü 90 aa) Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin hükmü 90 bb) Toplanma özgürlüğü 90 cc) Dernek kurma özgüllüğü 91 b) Toplanma ve dernek kurma özgürlüğünün sınırları 92 c) "Toplanma ve dernek kurma özgürlüğüne" ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 93 7- ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI VE SINIRLARI a) Özgürlük ve güvenlik hakkı 96 b) Özgürlük ve güvenlik hakkının sınırlan 97 c) Özgüllüğünden yoksun bırakılan kişiye tanınan güvenceler 99 d) "Özgürlük ve güvenlik hakkf′na ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 102 8- ADİL YARGILANMA HAKKI a)AİHS′ninhükmü 103 b) Adil yargılanma hakkının kapsamı 104 c) Adil yargılanma hakkının unsurları 105 aa) Yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemeye başvurabilme hakkı 105 bb.l Yargılamanın "makul bir süre" içinde sonuçlandırılması 107 XV cc) Yargılamanın hakkaniyete uygun bir şekilde yapılması 108 dd) Yargılamanın açık olarak yapılması 109 d) Suçsuzluk karinesi 109 e) Sanığın haklan 110 f) "Adil yargılanma hakkfna ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 110 9) CEZALARİN KANUNİLİĞİ 10) KOLF.LİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI a) Kölelik yasağı 114 b) Zorla çalıştırma yasağı ve kapsamı 115 c) "Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı"na ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 116 11- EVLENME HAKKI 12- EK PROTOKOLDE ÖNGÖRÜLEN HAKLAR : "MÜLKİYET HAKKI", "ÖĞRENİM HAKKI", "SERBEST SEÇİM HAKKI" a) Mülkiyet hakkı 118 b) Öğrenim hakkı 120 c) Serbest seçim hakkı 123 13- ETKİLİ BAŞVURU HAKKI 14- AYIRIM YASAĞI 15- YABANCILARIN POLİTİK ETKİNLİKLERİNİN SINIRLANABİLMESİ 16- OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SÖZLEŞMEYE AYKIRI ÖNLEMLER ALINABİLMESİ a) Uygulama koşullan 128 b) Genel sekretere bilgi verilmesi 130 c) 15. maddenin uygulanamıyacağı haklar 130 d) "Olağanüstü durumlarda sözleşmeye aykırı önlemler alınabilmesi"ne ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 130 17- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI a) Uluslararası belgelerdeki hükümler 131 b) Bireylerin ve toplulukların "haklarını kötüye kullanmaları" vasaüı 133 XVI aa) Genci olarak 1 33 bb) Konuya ilişkin mahkeme kararlan 135 c) Devletlerin haklarını kötüye kullanması yasağı 138 d) Hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ilişkin olarak Anayasamızda yer alan kurallar 1 39 III- AİHS.′NDE ÖNGÖRÜLEN DENETİM ORGANLARİ 1- AİHS.′NDE 11 NOLU PROTOKOLDEN ÖNCE YER ALAN DENETİM ORGANLARI a) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK.) 141 aa) AİHK. hakkında genel bilgi 141 bb) AİHK.′nun kuruluşu ve yapısı 143 cc) AİHK.′na başvurmaya yetkili olanlar 144 1) Devletlerin başvuru hakkı 145 2) Bireylerin başvuru hakkı 146 dd) AİHK.′na başvurunun sadece AİHS.′ne taraf bir " Devlete" karşı yapılabilmesi 148 ee) AİHK.′na iç başvuru yollarının tüketilmesinden sonra ve altı ay içinde başvurulabilmesi 149 ff) AİHK.′nın başvuruyu esas yönünden incelemesi 152 1) Başvurunun "kabul edilmesine" karar verilmesi 152 2) Olayların soruşturulması 153 3) Dostça çözüm 153 4) Esas hakkında rapor 154 5) Raporun Bakanlar Komitesine gönderilmesi 154 b) Avrupa İnsan Hakları Divanı (AİHD.) 156 aa) AİHD. hakkında genel bilgi 156 bb) AİHD.′nın kuruluşu ve yapısı 157 cc) AİHD.′nın yargı yetkisinin kabul edilmiş olması 158 del) AİHD.′na davayı götürmeye yetkili olanlar 158 ec) AİHD.′nda davanın taralları 159 ff) AİHD.′nın yargılama usulü 160 gg) AİHD.′nın yargı yetkisinin kapsamı I 60 hh) AİHD.′nın geçici önlemler alabilmesi 161 ii) AİHD.′nın davanın düşürülmesine karar vermesi I 62 XVII kk) AİHD.′nın esasa ilişkin kararı, içeriği, niteliği 162 11) AİHD. kararının Bakanlar Komitesine gönderilmesi 164 2- AİHS. NDE 11 NOLU PROTOKOLDEN SONRA ÖNGÖRÜLEN DENETİM ORGANI: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ a) AİHM. hakkında genel bilgi 164 b) AİHM.′nin kuruluşu ve hukuki yapısı 167 aa) AİHM.′nin kuruluşu 167 bb) AİHM.′nin hukuki yapısı 168 c) AİHM.′nin yargı yetkisinin kapsamı 17ü d) AİHM.′ne başvurma hakkına sahip olanlar 171 aa) Devletlerin başvuru hakkı 171 bb) Bireylerin başvuru hakkı 172 e) AİHM.′ne sadece AİHS.′ne taraf bir devlete karşı başvurulabilmesi 173 f) AİHM.′ne iç başvuru yollarının tüketilmesinden sonra, altı ay içinde başvurulabilmesi ve bireysel başvuruların diğer kabul edilebilirlik şartlan 174 g) Başvurunun kayıttan düşürülmesi 177 h) AİHM.′nin yargılama usulü 177 aa) Yargılamada kullanılacak dil 177 bb) Davanın açılması 178 1- Yazılı başvuruda bulunulması 178 2- Devlet başvurularında yer alacak hususlar 178 3- Bireysel başvurularda yer alacak hususlar 178 cc) Başvurunun kabul edilebilirlik açısından incelenmesi 179 i) AİHM.′nin geçici önlemler alabilmesi 180 k) AİHM.′nin başvuruyu esas yönünden incelemesi ve dostça çözüm 181 aa) Başvurunun esas yönünden incelenmesi 181 bb) Dostça çözüm 182 h AİHM.′nin esasa ilişkin kararı 183 aal Kararın nileliği 183 bb) Kararda tazminata hükmedilebilmesi 184 XVIII cc) Kararın gerekçeli olması 184 del) Kararda kullanılacak dil 184 ee) Kararda belirtilecek hususlar 184 İT) Kararın yorumlanmasının istencbilmcsi 184 gg) Kararın revizyonunun istenebilmesi 185 hh) Karardaki yazı ve hesap hatalarının düzeltilmesi 185 m) AİHM.′nin kesin kararının bağlayıcılığı, uygulanması ve yaptırımı 185 S III- ULUSAL AZINLIKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇERÇEY E SÖZLEŞME I- SÖZLEŞMENİN OLUŞUM SÜRECİ 1-AİHS.′nde "azınlık haklarf′na ilişkin hükümlerin yer almaması 187 2- Azınlık haklarına ilişkin farklı görüşler 187 3- Avrupa Konseyi parlamenterler meclisinin "azınlık haklarının tanınmasına" yönelik yaklaşımı 188 4- Birleşmiş Milletlerin "azınlık haklarına" ilişkin yaklaşımı 188 5- AGİK.′nın 29.6.1990 tarihli Kopenhag belgesindeki ve 21.11.1990 günlü "yeni bir Avrupa için Paris şartı"ndaki yaklaşımı 189 6- 9.10.1993 tarihli Viyana bildirisindeki yaklaşım 190 7- "Çerçeve sözlcşme"nin imzaya açılması, imzalayan ve onaylayan devletler 190 II- ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1- Sözleşmenin ilkeleri belirlemesi 191 2- Sözleşmede "ulusal azınlık" kavramının tanımlanmamış olması 191 3- Sözleşmenin "ulusal azınlıklara" bir "kollektif hak" tanımamış olması 193 4- Sözleşmede "ulusal azınlıklara" tanınan hak ve özgürlüklerin insan haklarının bir parçasını oluşturması 194 5- Sözleşmenin Avrupa Konseyine üye olmayan devletlerin de imzasına açık olması 195 6- Devletlerin sö/lesmevi feshedebilmesi 195 XIX III- ÇERÇEVE SÖZLEŞMEDE "ULUSAL AZINLIKLAR" İÇİN ÖNGÖRÜLEN HAK VR ÖZGÜRLÜKLER VE DEVLETLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1- Azınlık ve çoğunluk arasında eşitliğin sağlanması 195 2- Ulusal azınlıklara mensup kişilerin kimliklerinin korunması 196 3- Ulusal azınlıklara mensup kişilerin toplanma, örgütlenme, ifade. düşünce, vicdan ve dini inanç özgürlüğüne saygı gösterilmesi 196 4- Ulusal azınlık dilinin kullanılması 197 5- Ulusal Azınlık dilinde düşünceyi açıklama özgürlüğü 198 6- Ulusal azınlık dilinde ad ve soyadı ve geleneksel yerel adların kullanılması 200 7- Ulusal azınlığa mensup kişilerin özel eğitim kurumlarını kurabilmesi 200 8- Ulusal azınlık dilini öğrenme hakkı ve bu dilde eğitim 201 9- Ulusal azınlıklara mensup kişilerin kültürel, sosyal ve ekonomik yaşama ve kamusal işlere katılımı 201 10- Ulusal azınlığın nüfus oranını değiştirecek önlemlerden kaçınılması 202 11- Ulusal azınlığa mensup kişilerin, ayni kimlikteki kişilerle sınırötesi ilişki kurabilmesi 202 12- Ulusal azınlığa mensup kişilerin hükümet dışı kuruluşların etkinliklerine katılabilmesi 202 IV- ULUSAL AZINLIKLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLARI 1- Sözleşmede öngörülen sınırlar 202 2- Devletlerin koyabileceği sınırlar ..■ 203 V- ÇERÇEVE SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN DENETİM MEKANİZMASI IV- AVRUPA SOSYAL ŞARTI I- GENEL OLARAK SOSYAL ŞART -İLGİLİ PROTOKOLLER- ŞART REVİZE II- AVRUPA SOSYAL ŞARTINDA TANINAN SOSYO-EKONOMİK HAKLAR 1- Gerçekleştirilmesi gereken temel hak ve ilkeler 209 2- Tarafların kendilerini bağlı saymayı taahhüt ettikleri yükümlülükler 210 III- AVRUPA SOSYAL ŞARTINDA ÖNGÖRÜLEN DENETİM MEKANİZMASI AYRIM IV İNSAN HAKLARİNA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER VE SÖZLEŞMELER I- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİNDE HAZIRLANAN BELGELER VE SÖZLEŞMELER 1- Birleşmiş Milletler Antlaşması (ilgili maddeler) 217 2 İnsan Haklan Evrensel Bildirisi 225 3- Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 233 II- AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİNDE HAZIRLANAN BELGELER VE SÖZLEŞMELER 1-Avrupa Konseyi Statüsü (ilgili maddeler) 254 2- İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 257 3- Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine ek protokoller: a) Protokol No 1 279 b) Protokol No 4 282 c) Protokol No 6 286 d) Protokol No 7 290 e) Protokol No 12 295 4- İşkence ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 298 5- Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme 308 Bibliyografya 319 Prof. Dr. Safa Reisoğlunun Yayınlan 327