Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (116)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması

Üçüncü Kişilerin Haklarının KorunmasıSayfa Sayısı
:  
220
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-486-929-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Giriş

Medeni usul hukukunda dava, iki taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Davacı ve davalı tarafta birden fazla kişi bulunabilir; fakat, davada sadece iki taraf vardır. Davanm yürütülmesi ve sona erdirilmesi ile ilgili taraf işlemlerini yapmak yetkisi de bu kişilere aittir.1

Buna rağmen, davanın tarafları dışındaki kişilerin (üçüncü kişilerin), dava sonunda verilecek karardan etkilendiği haller vardır. Anayasa′daki hak arama hürriyeti (Anayasa m. 36) göz önüne alındığında, usul hukukunun, sadece davanın taraflarının haklarını güvence altma almakla yetinemeyeceği; bu üçüncü kişilerin hakkını koruyacak düzenlemeleri de içermesi gerektiği görülür.

Bu çalışmanın amacı, bir hukuk davasına taraf olmayan, fakat o dava sonunda verilecek karardan etkilenebilecek olan üçüncü kişilerin, usul hukuku tarafından nasıl korunduğunu incelemektir.2


Bkz. ezcümle, Alangoya, Yavuz. Medeni Usul Hukukunda Dava Ortaklığı {Tarafların Taaddüdü), doktora tezi (İstanbul 1965; Tıpkı basım: İstanbul: Namaş, 1999), s. 51-52.

Tahkim yargılamasında üçüncü kişilerin haklarının korunması konusu ile hacze iştirak, istihkak davaları, sıra cetvelinin iptali ve iptal davası gibi geniş kapsamlı icra hukuku kurumlarını içeren "icra ve iflas hukukunda üçüncü kişilerin haklarının korunması" konusu, bu çalışmanın kapsamı dışında kalmaktadır. Bu konularda yazılmış başka tez, monografi ve içtihat derlemeleri vardır; bkz. ezcümle Selâhattin Sulhi Tekinay, Hacizden Mütevellit İstihkak Davaları (İstanbul: Oğur Matbaası, 1953); Sanal Görgün. İflasta İstihkak Davaları (Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1977); Talih Uyar, İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, 2. Bası (Manisa/Ankara: Feryal Matbaacılık, 1992); Talih Uyar, İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 3. Bası (İzmir/Ankara: Feryal Matbaacılık, 1994); Kamil Yıldırım, İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları (İstanbul: Alfa, 1995); Adnan Deynekli / Sedat Kısa, Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli (İstanbul: Alfa, 1996); Selçuk Öztek, İflas Hukukunda Sıra Cetveli Prosedürü ve Sıra Cetveline Karşı Müracaat Yolları (yayımlanmamış doçentlik tezi); Erol Ertekin / İzzet Karataş, Tasarrufun İptali Davaları (Ankara: Yetkin, 1998); Erol Ertekin / İzzet Karataş, İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları (Ankara: Yetkin, 1998); Leyla Keser Berber, Uluslararası Ekonomik Talikimde Çok Taraflı Tahkim Sorunu (İstanbul: Alfa, 1999).


İÇİNDEKİLER


Kitabın Ana Başlıkları VII
İçindekiler IX
Kısaltmalar VI

GİRİŞ
(1-2)
BİRİNCİ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAK ARAMA HÜRRİYETİ
(3-47)
I. HAK ARAMA HÜRRİYETİNİN ANLAMI VE DİĞER TEMEL
HAKLARLA İLİŞKİSİ 3 - 10
A. Genel Olarak 3
B. Medeni Yargılama Hukukunda Hak Arama Hürriyeti 6
II. HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE TARAF TEŞKİLİ İLKESİ 11-15
III. HAK ARAMA HÜRRİYETİNİN "HERKESE"
TANINMASININ ANLAMI 15-46
A. Hükmün Üçüncü Kişilere Etkileri 15
1. Kesin hükmün üçüncü kişilere etkisi 16
2. Hükmün üçüncü kişilere karşı icra edilebilirliği 20
3. Yenilik doğuran etkinin üçüncü kişiler bakımından
geçerli olması 21
a) Yenilik doğuran hükümlerin üçüncü kişilerin hukuki
durumunu etkilediği haller 23
b) Yenilik doğuran hükümlerin üçüncü kişilerin beklenen
haklarını etkilediği haller 23
c) Yenilik doğuran hükümlerin üçüncü kişilerin hukuki
himaye görmeyen menfaatlerini etkilediği haller 24
XII
4. Hükmün unsur etkisinin üçüncü kişiler bakımından
geçerli olması 24
B. Mahkemede Dinlenilme Hakkının Üçüncü Kişilere Tanınıp
Tanınmayacağı Sorunu 27
1. Sorunun ortaya konulması 27
2. Üçüncü kişilerin hükümden etkilenen menfaatlerinin
maddi hukuk bakımından himaye görmediği haller 32
a) Hükümle etkilenecek olan menfaat, hukukan korunan
bir menfaat (bir hak) olmayıp, sadece iktisadi bir
menfaat ya da manevi bir yarar ise 32
b) Hükümle etkilenecek olan menfaat beklenen bir hak ise 34
c) Davanın tarafları, dava konusu üzerinde serbestçe
(hükümden etkilenecek üçüncü kişinin rızası
olmaksızın) tasarruf edebilmek hakkına sahip ise 35

3. Üçüncü kişilerin hükümden etkilenen menfaatlerinin
maddi hukuk bakımından himaye gördüğü haller
a) Yenilik doğuran hükmün üçüncü kişilerin hukuki
durumunu etkilediği hallerde dinlenilme hakkı

36
36(D (2)

Kural: Üçüncü kişilere dinlenilme hakkının tanınması.... 36
İstisna: Tarafların, dava konusu üzerinde serbestçe
(hükümden etkilenecek üçüncü kişinin rızası
olmaksızın) tasarruf edebilmek hakkına sahip oldukları
haller 39b) Kesin hükmün üçüncü kişileri etkilediği hallerde
dinlenilme hakkı

.40

(1) Tespit davasında verilen kesin hükmün üçüncü kişilerin
hukuki durumunu etkilediği hallerde dinlenilme hakkı... 40
(2) Davayı takip yetkisinin taraf sıfatını haiz olmayan bir
(üçüncü) kişiye tanınmış olduğu hallerde dinlenilme
hakkı 43
c) Hükmün üçüncü kişilere karşı icra edilebildiği
hallerde dinlenilme hakkı 43
d) Hükmün unsur etkisinin üçüncü kişileri kapsadığı
hallerde dinlenilme hakkı 45


XIII


İKİNCİ BOLUM
DAVADA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASI
(47- 109)
I. GENEL OLARAK 47-48
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE (İLK DERECE MAHKEMESİNDEKİ)
YARGILAMAYA KATILMAK OLANAĞINI VEREN
DÜZENLEMELER 49-78
A. Fer′i müdahale 49
B. Alman hukukunda dava arkadaşlığı şeklinde fer′i müdahale 51
C. Alman hukukunda mahkemenin üçüncü kişiyi daveti 55
1. Alman hukukunda mahkemenin üçüncü kişiyi daveti halleri 57
a) Alman çocuk hukukuna ilişkin davalar 57
b) Alman hukukunda üçüncü kişilerdeki alacak ve
malların haczi ile ilgili davalar 60
c) Alman Medeni Yargılama Usulü Kanunu′nun vasi
tayinine ilişkin mülga 666. Maddesi 63
2. Türk hukukunda mahkemenin üçüncü kişiyi daveti 66
a) İflas talebine itiraz (İİK m. 158) ve konkordato mühleti
talebine itiraz (İİK m. 287) 66
b) Türk hukukunda olması gereken hukuk bakımından
mahkemenin üçüncü kişiyi daveti 69
D. Davanın ihbarı 71
E. Alman hukukunda üçüncü kişinin davaya taraf olarak katılmasını
sağlayan ihbar 73
1. Alman hukukunun üçüncü kişinin davaya taraf olarak
katılmasını sağlayan ihbar hakkındaki hükümleri 73
2. Üçüncü kişinin davaya taraf olarak katılmasını
sağlayan ihbar kurumunun Türk hukukuna iktibası gerekir mi? 76
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKME KARŞI HUKUKİ
ÇARELERE BAŞVURMASI 79 - 109
A. Üçüncü kişilerin temyiz ve karar düzeltme yoluna başvurması 79
B. Fransız hukukundaki üçüncü kişinin itiraz davası: Üçüncü
kişinin yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurması 81
1. Üçüncü kişinin itiraz davasının hukuki mahiyeti 81
2. Üçüncü kişinin itiraz davasının şartları ve hükümleri 84
a) Davacı ve davalı sıfatı 84

XIV
b) İtiraz edilebilecek kararlar 87
c) Asli itiraz - ara itiraz ayırımı 89
d) Hak düşürücü süre 90
e) İtiraz davası sonunda verilen kararın etkisi 90
Üçüncü kişinin itiraz davasının Türk hukukuna iktibası
gerekli midir? 91
a) Pekcanıtez′in görüşü 91
b) Yeni Neutchâtel Medeni Yargılama Usulü
Kanunu′nun hükümleri 93
c) Yargıtay′ın HUMK m. 446 hakkındaki genişletici yorumu.... 94
d) Menfi tespit davası, üçüncü kişinin itiraz davasının
yerini tutabilir mi? 99
e) Yargılamanın yenilenmesine ilişkin genel hükümler,
HUMK m. 446 ve üçüncü kişinin itiraz davasının
karşılaştırılması 101

4. Muvazaalı icra ve iflas takiplerine karşı üçüncü
kişilerin yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurması.

105

a) Muvazaalı icra takiplerine karşı üçüncü kişilerin
yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurması 105
b) Muvazaalı iflas davalarına karşı üçüncü kişilerin
yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurması 107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEKİŞMESİZ YARGIDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASI
(111-153)
I. GENELOLARAK 111- 113
II. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN
(İLK DERECE MAHKEMESİNDEKİ) YARGILAMAYA
KATILMAK OLANAĞI 113- 131
A. Fer′i müdahale hükümlerinin kıyasen uygulanması 113
B. Çekişmesiz yargıda mahkemenin üçüncü kişiyi daveti 116
1. Çekişmesiz yargıda mahkemenin üçüncü kişiyi daveti
hakkındaki özel hükümler 117
a) Doğrudan doğruya iflas talebinin ilan edilmesi 117
b) Konkordato mühleti talebinin ilan edilmesi 121
c) Ticaret sicili memuru kararına itirazda üçüncü
kişilerin dinlenmesi 122


XV


d) Yüzölçümünün düzeltilmesi işlerinde, komşu taşınmaz
maliklerinin itirazlarını bildirmeye davet edilmesi 123
2. Olması gereken hukuk bakımından çekişmesiz
yargıda mahkemenin üçüncü kişiyi daveti 126
C. Yargıtay′ın çekişmesiz yargıda, davadaki taraflara ilişkin
hükümleri uygulaması 129
III. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKME
KARŞI HUKUKİ ÇARELERE BAŞVURMASI 131 - 148
A. Çekişmesiz yargı kararlarının üçüncü kişiler tarafından temyizi 131
B. Üçüncü kişilerin çekişmesiz yargı kararlarına itirazına olanak
veren özel kanun hükümleri 136
1. Nesebin düzeltilmesine itiraz 137
2. Konkordato mühleti kararına itiraz 139
3. İsmin değiştirilmesine itiraz 140
4. Vesayet ile ilgili çekişmesiz yargı işlerinde itiraz 143

a) Vasi tayinine itiraz 143
b) Vasinin azline ilişkin sulh hukuk mahkemesi kararına itiraz... 145
c) Sulh hukuk mahkemesinin vesayet makamı olarak
verdiği kararlara itiraz 145
IV. BİR İŞİN, YARGILAMA SIRASINDA ÇEKİŞMESİZ
OLMAKTAN ÇIKIP, ÇEKİŞMELİ YARGI ALANINA
GİRMESİ 149 - 153
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İHTİYATİ TEDBİRLERDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAKLARININ KORUNMASI
(155-190)
I. İHTİYATİ TEDBİRLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN
HAKLARINI ETKİLEDİĞİ HALLER 155-163
A. Genel Olarak 155
B. Üçüncü Kişiler Aleyhine İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği 156
C. Üçüncü Kişiler Aleyhine İhtiyati Tedbir Karan Verilmesinin,
Üçüncü Kişilerin haklarının İhtiyati Tedbir Kararlarından
Etkilendiği Diğer hallerle karşılaştırılması 159
1. İhtiyati tedbir kararının üçüncü kişilere karşı icra edilmesi 159
2. AAeyhine ihtiyati tedbir kararı verilen kişiye tâbi durumda
bulunan üçüncü kişilerin, tedbir kararına uyma zorunluluğu 160

XVI
3. İhtiyati tedbirin konusunu, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen
tarafın üçüncü kişilerdeki mal veya alacaklarının oluşturması 162
II. UYGULAMADA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ALEYHİNE
İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ 163-181
A. Banka Garantilen Dolayısıyla Verilen İhtiyati Tedbir Kararları 164
B. Akreditifler Dolayısıyla Verilen İhtiyati Tedbir Kararlan 172
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İHTİYATİ TEDBİR KARARINA
KARŞI SAVUNMA OLANAKLARI 181 - 190
A. Üçüncü kişilerin, ihtiyati tedbirden dolayı haksız olarak zarar
gördüğü haller 181
B. Üçüncü kişilerin, ihtiyati tedbir kararına itirazı 182
C. Kendisi aleyhine dava veya icra takibi açılmayan üçüncü
kişilerin, ihtiyati tedbirin fiilen kaldırılmasını talep etmesi 182
D. Üçüncü kişilerin, ihtiyati tedbire karşı istihkak iddiası 184
E. Üçüncü kişilerin, haksız ihtiyati tedbirden dolayı tazminat
davası açması 185
1. Genel olarak 185
2. Üçüncü kişinin açtığı tazminat davasında, ihtiyati tedbirin
haksız olması 187
3. Üçüncü kişinin açtığı haksız ihtiyati tedbirden dolayı
tazminat davasında davalı sıfatı 188
4. Üçüncü kişinin açtığı haksız ihtiyati tedbirden dolayı
tazminat davasında zamanaşımı 190
Bibliografya
(191 -205)
I. Sistematik Eserler 191
II. Şerhler 194
III. Monografiler ve Tezler 197
IV. Makaleler 202
V. İçtihat ve Mevzuat Derlemeleri, Hukuk Sözlükleri 205
Arama Cetvelleri
(207 - 220)
I. Kavramlara Göre Arama Cetveli 207 - 214
II. Kanun Maddelerine Göre Arama Cetveli 215- 220
A. Türk Hukuku 215
B. Karşılaştırmalı Hukuk 218
C. Milletlerarası Hukuk 220