Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türkiye'de Sermaye Piyasasının Değişen Yüzü ( 6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre )

Türkiye'de Sermaye Piyasasının Değişen Yüzü ( 6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre )Sayfa Sayısı
:  
174
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-975-02-3130-8

20,00 TL

                                                       Önsöz

     
Sermaye piyasası, dünya fınans sisteminin üç önemli ayağından biridir. Birbiri ile sıkı bir etkileşimde olan ve küreselleşme sürecinde finansal işlemle¬rin ana dallan olarak karşımıza çıkan bu üç ayak; bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık faaliyetleridir. Finans işlemlerinin uluslar arası nitelikte olduğu¬nu kabul ederek tüm dünya fmans sistemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde bankacılık işlemlerinin diğer iki alana göre daha yaygın olduğu görülmektedir. Buna karşın, son finansal gelişmeler ve yaşanan küresel fmans krizi ise işlem¬lerdeki çeşitliliğin ve karmaşık yapının sermaye piyasalarında olduğunu gös¬termiştir.
Sermaye piyasalarında ürün çeşitliliği giderek artmaktadır. Özellikle türev ürünler olarak adlandırılan bir finansal ürün üzerinden üretilen başka finansal ürünler, fınans sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesine olan ihtiyacı arttır¬mıştır. İşlemlerin teknik yapısı ve borsaların işlem hacimlerinin artması ile bir¬likte esas yasal düzenlemelere ek olarak tebliğler, ilke kararlan ve yönetmelik¬ler yürürlüğe girmektedir.
Dünyada yaşanan finansal gelişmeler ve Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye piyasasına dair getirdiği yenilikler yeni bir Sermaye Piyasasına olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Böylelikle, 1981 yılında yürürlüğe giren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yerini 06.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu almıştır. 2499 sayılı eski Kanun, Türk sermaye piya¬sasının ilk yasal düzenlemesi olmasına karşın birçok gelişmeyi sağlamış bir kanun olarak görülmektedir. Bununla birlikte, her ne kadar istenilen seviyelere gelmese de başladığı yıllara göre önemli gelişmeler gösteren Menkul Kıymetler Borsasındaki işlem hacminde yaşanan ivmenin getirdiği finansal gelişmeler yeni bir düzenlemeyi gerektirmiştir.
Eserde, Türk sermaye piyasasının yeni düzenlemesi olan 6362 sayılı Ser¬maye Piyasası Kanunu'nun tüm bölümleri ve ilgili tebliğler incelenmiş olup bunlara ek olarak Türk sermaye piyasasının temel göstergeleri dünden bugüne veriler ile kıyaslanmışım Kitabın ilk bölümünde sermaye piyasasının işlevleri, Kanunu'nun kapsamı ve amacı, Kanun'da tanımlanan sermaye piyasası araçları ve sözkonusu araçların ihracına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, sermaye piyasasının kurumlarına ve bu kurumların gerçekleştirebileceği faaliyetlerin detayları incelenmiştir. Türk sermaye piyasasının düzenleme ve denetleme oto¬ritesi olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun amacı, yapısı, yetkileri ve organizas¬yon yapıları üçüncü bölümde ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde ise, eski adı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, yeni adı ile Borsa İstanbul'un yapısı,işleyişi, piyasaları ve ürünlerine dair bilgiler detayları ile verilmiştir. Beşinci bölümde halka açık ortaklıklara dair hükümler, altıncı bölümde sermaye piyasa¬sındaki denetim ve alınan tedbirler; yedinci bölümde ise sermaye piyasasındaki suçlar ve cezalarına ilişkin düzenlemeler incelenmiştir. Son bölümde, Türk ser¬maye piyasasının tarihi gelişimi, sayısal veriler ile sermaye piyasasının ne du¬rumda olduğu ve geleceğine dair konular araştırılmıştır. Çalışmanın ana kay¬nakları; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ekler kısmında yer alan kanu¬nu tamamlayıcı nitelikteki düzenlemelerdir.
Akademik çalışmalarımdaki yoğunluğu anlayışla karşılayan ve desteğini benden esirgemeyen kıymetli eşime; beni büyüten, eğiten anne ve babama min¬nettar olduğumu belirtmek isterim. Çalışma sürecinde değerli fikir ve deneyim¬lerini benimle paylaşan hukukçu hocam Alman Türk Hukuku Akademisi Baş¬kanı ve Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Erol Ulusoy'a çok te¬şekkür ederim.
Çalışmadaki tüm eksiklik ve hatalar tarafıma aittir. Kitap ile ilgili okuyucu¬ların eleştirilerine açığım. Elinizdeki kitap, bir hukuk kitabından ziyade akade¬mik bir araştırma eseridir. Hukuki esaslara dayanan bir konu olması sebebi ile zamanla güncelleme ihtiyacı doğacaktır. Çalışmanın ana amacı, Sermaye Piya¬sası Kanunu'nun değişikliği ile literatürde meydana gelen kaynak sıkıntısını gidermektir. Sermaye piyasasını konu alan birçok kaynak mevcuttur. Ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu esas alan kaynak yok denilecek kadar azdır. Bu ihtiyaca cevaben kaleme alınmış eserin akademik çevreye, fınans sek¬törü çalışanlarına, öğrencilere ve araştırmacılara faydalı olmasını dilerim.
20.11.2014 Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU