Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türkiyede Demokratikleşme Süreci ( Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı )

Türkiyede Demokratikleşme Süreci ( Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı )Sayfa Sayısı
:  
214
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-399-336-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Önsöz

 

Bu kitap, Türkiye'de demokratikleşme süreci ve onun iki önemli boyutu­nu oluşturan, anayasa yapımı ve anayasa yargısı konuları ile ilgili maka­lelerimi bir araya getirmektedir. Gerçekten, evrensel demokratik standartlara uygun bir anayasa yapılması, demokratik pekişme {consolidation) sürecinin en kritik aşamalarından biridir. Türkiye, bir askerî müdahale ürünü olan ve bu standartlardan çok uzak olduğu herkesçe teslim edilen 1982 Anayasasının yerine, 30 küsur yıldır yeni bir anayasa yapmayı başaramamış olması bakı­mından ilginç ve paradoksal bir örnektir..   Derlemedeki makalelerin dokuzu, anayasa yapımı sürecinin çeşitli yönlerini konu almaktadır. İlk makalede, çağımızın en önde gelen anayasa te-orisyenlerinden Jon Elster'in, kurucu organların niçin kendilerini katı bir anayasa ile bağlamak ihtiyacını duyduklarına ilişkin tahlilleri ve bunların Türkiye örneği açısından değerlendirilmesi yer almaktadır. İkinci makalede, anayasa yapımında yöntem sorunları incelenmektedir. Milletlerarası litera­türde yoğunlukla tartışılan ve Venedik Komisyonunun çok önemli bir rapo­runa konu teşkil etmiş bulunan bu sorunlar, bilindiği gibi Türkiye'de de uzun ve hararetli tartışmalara yol açmıştır. Üçüncü makalede, bölünmüş toplum­larda anayasa yapımı sorunu ele alınmaktadır. Etnik, dinsel, mezhepsel v.b. derin çizgilerle bölünmüş toplumlarda, bu sürecin özel güçlükler arzedeceği açıktır. Bu tür toplumlarda izlenmesi mümkün stratejilerinden biri olan ve Hanna Lerner'in "perakendeci yaklaşım" (incrementalist approach) admı verdiği yöntem, dördüncü makalenin konusunu oluşturmaktadır. Beşinci, altıncı ve yedinci makalelerde, son yasama döneminde faaliyet gösteren "Ana­yasa Uzlaşma Komisyonu" deneyimi incelenmektedir. Sekizinci makale, Tür­kiye'nin yeni anayasa arayışını, demokrasi-vesayetçilik çatışması açısından ele almaktadır. Dokuzuncu makale ise, Türkiye'de hâkim olan militan ya da "dayatmacı" (assertive) lâiklik anlayışının İslâm ülkeleri bakımından bir mo­del olup olmayacağım tartışmaktadır.
 
Öte yandan Türkiye, kitaptaki birçok makaleye konu olan anayasa yargısı açısından da gene ilginç ve paradoksal bir örnektir. Otoriter rejimler­den demokrasiye geçen bütün ülkelerde anayasa yargısı, parlamento çoğun­luklarının aşırılıklarına karşı birey hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak en etkin fren ve denge mekanizmalarından biri olarak kurulmuş ve genellikle bu beklenti doğrultusunda faaliyet göstermiştir. Oysa Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, yarım yüzyılı aşan hayatı boyunca, birey hak ve hürriyetlerinden çok, devletin temel değer ve önceliklerini ön plana çıkaran ve seçilmiş organ­ların meşru siyasal takdir alanlarını aşırı ölçüde sınırlandıran bir vesayet me­kanizması rolünü oynamıştır. 2010 Anayasa değişikliği ile, bu tutumun olumlu yönde değişmeye başladığını gösteren belirtiler mevcuttur. Onbeşinci makale, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yolunda verdiği bazı karar­ları tahlil ederek, bu yönde bir değişimin başlamış olabileceğine işaret etmek­tedir. Onaltmcı ve son makalede ise, özellikle son onyılhk gelişmeler ışığında Türkiye'de demokratik pekişme sürecinin halen hangi noktada bulunduğu, genel gidişin demokratikleşme yönünde mi, otoriterleşme yönünde mi olduğu tartışılmaktadır.  

Bu derlemeyle, ikisi İngilizce eserlerde olmak üzere, çeşitli kaynaklar­da evvelce yayımlanmış olan çalışmalarımı öğrencilere ve araştırmacılara ko­layca erişilebilir şekilde ve topluca sunmak amaçlanmıştır.

    İçindekiler
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Anayasa Yapımı

17    1 Jon Elster, Anayasa Yapımı ve Türkiye Örneği

19    2 Anayasa Yapımında Yöntem Sorunları

 1. Ne Zaman?
 2. Kimin Tarafından?

25 Nasıl ve Hangi Sınırlar İçinde?

37    3 Bölünmüş Toplumlarda Anayasalar ve Anayasa Yapımı: Türkiye Örneği 38 Bölünmüş Toplumlar İçin Anayasal Tercihler 41 Bölünmüş Toplumlarda Anayasa Yapımı Süreci 45 Türkiye: Çoğulcu Toplum ve Monolitik Devlet 50 Kemalist Miras 54 Türkiye'nin Anayasa Sorunu:

Bütünleşmecilik mi, Uzlaşmacılık mı?

61    4 Anayasa Yapımında Perakendeci Yöntem

67    S Anayasa Yapımında Oydaşmacı ve Çatışmacı Yöntemler

71    6 Oydaşmacı Yöntem Hâlâ Mümkün mü? 75     7 Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Sonu

79    8 Demokrasi, Vesayetçilik ve Yeni Anayasa Arayışı 79 Demokratik Pekişmenin Üç Boyutu 81 Türkiye'de Anayasa Yapımının Tarihçesi 83  1982 Anayasası'nın Vesayetçi Niteliği

 1. Anayasa Değişiklikleri Siyaseti
 2. 2007-2008 Anayasa Krizi

95 Anayasal Sorunlar ve Siyasal Bölünmeler

101    9 İslâm Ülkelerinde Laiklik: Bir Model Olarak Türkiye 101 Giriş

101  19. Yüzyıldan Bu Yana Laiklik Yönündeki Gelişmeler 104 Türk Laikliğinin Kendisine Özgü Niteliği


107 Dışlayıcı Laikliğin Savunucusu Olarak Anayasa Mahkemesi

110 Laiklik Konusundaki Son Çatışmalar 110 Türban Sorunu 113  İmam Hatip Okulları Sorunu

114 Sonuç 115 İKİNCİ BÖLÜM Anayasa Yargısı

117 10 Anayasa Yargısı ve Demokratik Meşruluk Sorunu 118 Anayasa Yargısının Siyasal Kökenleri 124 Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluk Sorunu

131 11 Türkiye'de Anayasa Yargısının Doğuşu:

1961 Anayasası Üzerindeki Kurucu Meclis Görüşmeleri 131 Tarihsel Arka Plan 135 Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu

 1. Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin Sona Ermesi
 2. Anayasa Mahkemesi'nin Görev ve Yetkileri
  140 Yargılama ve Çalışma Usûlü
 
 1. İptal Dâvası: Dâva Hakkı
 2. İptal Dâvası: Dava Açma Süresi
 3. İtiraz Yolu
 1. Anayasa Mahkemesi Kararları
 2. Ran Hirschl'm Hegemonyacı Korunma Tezi ve Türkiye

147 12 Yargı Bağımsızlığı ve Anayasa Yargısı 148 Anayasa Yargısının Gelişimi ve

Demokratik Sistemdeki Yeri 151 Türkiye'de Anayasa Yargısının Doğuşu

ve Siyasal Sistemdeki Rolü 156 2010 Anayasa Değişikliği ve Anayasa Yargısı

161 13 Türk Anayasa Mahkemesi'nin Yargısal Aktivizmi ve Siyasal Elitlerin Tepkisi

173 14 Anayasa Mahkemesi ve Ekonomik Politika

187 15 Bireysel Başvuru ve Anayasa Mahkemesi'ndeki Olumlu Değişim

 

193 16 Türkiye Demokratik Pekişmenin Neresinde? Demokratikleşme mi, Otoriterleşme mi?

 1. Güçlü Devlet Geleneği
 2. Vesayetçilik

200 Sosyal Bölünmeler ve Demokratik Pekişme 205  Yem Bir Çoğunlukçu Vesayetçiliğe Doğru mu? 208 Sonuç 210 Kitapta Yeralan Makalelerin Yayınlandığı Kaynaklar 212 Dizin