Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (0)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Türkiye’de Aile İçi Şiddet

Türkiye’de Aile İçi ŞiddetSayfa Sayısı
:  
311
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-295-317-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ Bir suç ve ceza politikasına dayanmayan, derleme, kamuoyunun veya çeşitli baskıların etkisiyle hazırlanan "panik mevzuatı" toplumun gereksinimlerini karşılayamaz ve çağın gereklerine uygun düşmez (Dön-mezer, S.: Suç Siyaseti, İÜHFM, C: LU, s: 1-4). Bu nedenle, modern bir ülkede ceza yasalarının o ülkenin sahip bulunması gereken suç politikası çerçevesinde düzenlenmesi esastır. Suç politikası, ceza hukukunun toplumu koruma görevini en iyi biçimde yürütebilmesi için izlenmesi gereken yolun, ulaşılması düşünülen hedeflerin ve bu amaçla kullanılacak araçların neler olabileceği sorunu ile ilgilenir. Bu sorunu çözümlemek amacı ile, suç politikası suçun nedenleri üstünde durur, ceza hukukunda uygulanan yaptırımların etkinliklerini araştırır, hukuku ihlal eden davranışların etkili biçimde önlenmesi için kanun koyucunun ceza hukukunun kapsamını nereye kadar genişletebileceğim düşünür ve suç olayını en iyi belirleyecek yasal unsurların neler olabileceğini inceler. Devletin suç politikasını belirleyebilmek için yapılacak çalışmalarda, her bilimsel araştırmada olduğu gibi, özgür davranılabilir ve sadece gerçeğe bağımlı kalınırsa, yasal sistemin gerçekleşebilmesi için belirgin sınırlar ortaya çıkar. Özellikle "gizlilik" oranının yüksek olduğu çevrelerde suça karşı mücadelede hedefleri belirlemek, mücadele araçlarını saptamak ve bun-lann ne şekilde kullanılacaklarını göstermek, özetle "suçla mücadele stratejisi"ni oluşturmak için mutlaka kriminolojik araştırmalara gereksinim vardır. Gizlilik oranı yüksek çevrelerin başında ise "aile" gelir. Ceza hukukunun aile topluluğuna müdahale etmesinin sınırlarını saptamak için bilimsel araştırmalara olan gereksinim çok büyüktür. Cinsel suçlar (ensest - fücur) başta olmak üzere aile içindeki ortamda gizlenebilecek olumsuz davranışlara karşı ceza hukuku yaptırımları ile mücadele mutlaka önceden ciddi bilimsel araştırmalarla bu konudaki sınırla-nn çizilmesini gerektirir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ülkemizin suç politikasının düzenlenmesine katkıda bulunabilmek amacıyla "Aile İçi Şiddet" konusunda bir "alan araştırması" gerçekleştirmiş ve bu araştırmanın sonuçlarını 10-15 Ağustos 2003 tarihlerinde Brezilya′nın Rio de Janeiro kentinde toplanan XIII. Dünya Kriminoloji Kongresi (XIII. WORLD CONGRESS OF CRIMINOLOGY)′ne yazılı bildirilerle sunmuştur. Yaptığımız ankete, Marmara Bölgesi′nden 420, Ege Bölgesi′nden 85, Karadeniz Bölgesi′nden 159, İç Anadolu′dan 114, Doğu Anadolu′dan 218 ve Güneydoğu Anadolu′dan 28 kişi olmak üzere ülke genelinde 1133 kişi katılmıştır. Bu kişilerin 427′si büyük şehirlerde, 626′sı şehir ve ilçe merkezlerinde, 55′i köy merkezlerinde, 17′si gecekonduda, 6′sı ise kırsal alanda yaşamaktadır. Anketimize katılanlardan üniversite öğrencilerinin de bulunduğu lise mezunlarının sayısı 575′tir. Bunun dışında 315 üniversite mezunu, 43 lisansüstü eğitimli, 57 ortaokul mezunu, 99 ilkokul mezunu, 23′ü okuma yazma, bilen 38 eğitimsiz kişi ankete katılmışlardır. Anketle çok çeşitli meslek gruplarına ulaşılmıştır. Şöyle ki, katılanların 244′ü memur, 165′i işsiz veya ev hanımı, 79′u serbest meslek sahibi, 50′si esnaf, 41′i öğretim üyesi, 12′si çiftçi, 3′ü tüccar, 510′u ise diğer meslek sahipleri ile öğrencidir. Ankette cinsiyet açısından da dengeli bir dağılım söz konusudur. Katılanların 520′si erkek, 612′si ise kadındır. Yaş grubu dağılımı ise şu şekildedir: 488′i 19-25 yaş grubunda, 280′i 26-35 yaş grubunda, 84′ü 46-55 yaş grubunda, 37′si 56 ve üstü yaş grubundadır. 18 yaş ve altı katılımcıların sayısı ise 58 olup, bunlann 53′ü 16-18 yaş aralığındadır. Anket sonuçlarının bilgisayar ortamında oluşturulması aşamasında çok yakın ilgi ve desteklerini gördüğümüz Prof. Dr. Fatih Yavuz ve Araştırma Görevlisi Belma Gölge′ye Merkezimiz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu araştırmamızın yorucu anket çalışmaları ülkemizin çeşitli Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin yoğun katılımlan ve yardımlan ile gerçekleştirilmiştir. Katılımında bulunan tüm öğrencilere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Anketin gerçekleştirilmesinde aktif görev alan ve sonuçların yazılı bildirilere bağlanarak XIII. DÜNYA KRİMİNOLOJİ KONGRESİNE sunulmasını sağlayan ekipteki tüm arkadaşlanmı kutluyorum. Prof. Dr. KAYIHAN İÇEL İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Merkezi Müdürü İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Prof. Dr. Kayıhan İÇEL) 5 KRİMİNOLOJİ VE VİKTİMOLOJİ BAĞLAMINDA AİLE İÇİ ŞİDDETE GENEL BİR BAKIŞ (Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI) 7 TÜRKİYE′DE AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Doç. Dr. Yener ÜNVER) 11 AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN CEZA MUHAKEMESİ VE İNFAZ HUKUKU SORUNLARI (Dr. Ali Kemal YILDIZ) 73 AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNTJN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ (Ar. Gör. Barış ERMAN) 89 TÜRK TOPLUMUNUN AİLE İÇİ ŞİDDETE BAKIŞ AÇISI (Ar. Gör. Zeynel T. KANGAL) 99 EKLER (Anket Soruları ve Anket Cevaplarının Rakamsal Sonuçları) EK 1: ANKET SORULARI 107 EK 2: ANKET CEVAPLARININ RAKAMSAL SONUÇLARI 117 I. Ankete Katılanlar Hakkında Bilgiler 117 II. Aile İçi Şiddetin Yaygınlığı 120 A. Genel Dağılım 120 B. Çeşitli Ayırımlar 121 1. Cinsiyete göre 121 2. Yaş grubuna göre 122 3. Öğrenim durumuna göre 125 4. Mesleğe göre 128 5. Ailenin maddi durumuna göre 131 6. Yerleşim alanına göre 132 7. Mağdurun medeni haline göre 134 8. Evlenme yöntemine göre 136 9. Mağdurun 18 yaşma kadar yaşadığı bölgeye göre 138 10. Ailede kaç kişi olduğuna göre 141 11. Ailede hayvan beslenip beslenmediğine göre 144 III. Mağdura Uygulanan Şiddetin Türü ve Şekli 146 A. Şiddetin Türü 146 1. Ankete katılanın hem mağdur hem tanık olduğu durumlarda 146 IV. V. VI. 2. Ankete katılanın salt mağdur olduğu durumlarda 147 3. Ankete katılanın salt tanık olduğu durumlarda 149 B. Aile İçi Şiddetin Şekli 151 1. Şiddetin sıklığı 151 2. Evlilik içinde şiddetin uygulanmaya başlanma zamanı ve psikolojik etkileri 151 3. Şiddetin gerekçesi 152 Uygulanan Aile İçi Şiddeti Mercilere Şikayet Etme Eğilimi 154 A. Şikayet Etme Oranı 154 1. Genel istatistik 154 2. Çeşitli ayırımlar 155 a) Yaş gruplarına göre 155 b) Mağdurun cinsiyetine göre 157 e) Mağdurun öğrenim durumuna göre 1 58 d) Mağdurun doğduğu bölgeye göre 160 e) Mağdurun 18 yaşma kadar yaşadığı bölgeye göre 162 f) Mağdurun ikamet bölgesine göre 164 g) Yerleşim alanına göre 166 h) Ailenin maddi durumuna göre 167 i) Evlenme yöntemine göre 168 B. Şikayet Edilen Durumlarda, Şikayetin Adli Sonuçlan 169 C. Şikayet Edilmeyen Durumlarda, Bu Davranışın Nedeni 170 1. Genel istatistikler 170 2. Çeşitli ayırımlara göre şikayet etmemenin nedenleri 171 a) Mağdurun cinsiyetine göre 171 b) Mağdurun yaş grubuna göre 172 c) Mağdurun öğrenim durumuna göre 174 d) Mağdurun doğduğu bölgeye göre 177 e) Mağdurun 18 yaşma kadar yaşadığı bölgeye göre 180 0 Mağdurun ikamet bölgesine göre 183 g) Yerleşim alanına göre 186 h) Ailenin maddi durumuna göre 188 i) Evlenme yöntemine göre 189 Fail Profili 191 Genel Eğilim Yoklaması 197 A. Genel Eğilimler 197 B. Çeşitli Ayırımlar 202 1. Katılanın cinsiyetine göre 202 2. Öğrenim durumuna göre 211 3. Yaş grubuna göre 230 4. Ailenin maddi durumuna göre 249 5. Medeni duruma ve cinsiyete göre 265 6. Yerleşim alanına göre 283 7. Aile içi şiddet mağduru olup olmamaya göre 301