Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Türk Vesayet Hukuku Yargılama Usul Ve Esasları

Türk Vesayet Hukuku Yargılama Usul Ve Esasları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1008
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-86-3

225,00 TLSUNUŞ Bilindiği üzere, Uluslar arası toplumdaki gelişmeler, bireyci anlayışın öne çıkması, bireyin korunması, kollanması, gözetilmesi kavramlarını güncel hale getirmiş, Uluslar arası toplumu ve buna paralel olarak ulus devletleri de bu yönde düzenlemeler yapmaya, mevcut düzenlemelerini gözden geçirmeye zorlamıştır. Uluslararası toplum, 14/11/1950 tarihinde imza altına aldıkları, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ile yurttaşın tebası olduğu devlet karşısındaki haklarını, en önemli insan hakkı olarak kişi hürriyeti ve kişi hürriyetlerinin sınırlanması şartlarını düzenlemiştir. Keza 1990 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi ile de koruma, kollama ve gözetmenin en önemli öznesi olan çocukların durumu ve hakları düzenleme altına alınmıştır. Uluslar arası toplumdaki birey lehine anlayış değişikliği, çağcıl devletlerin Medeni kanunlarındaki özellikle vesayet hukuklarındaki değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Alman Kanun koyucusu Medeni Ka-nun′da 1992 tarihinde yaptığı değişiklikle, vesayet hukukunu himaye hukuku olarak değiştirmiş, korunanın, himaye edilenin menfaatlerini, itibar edilebilir olması halinde görüş ve düşüncelerini daha değerli kılmıştır. Yine İsviçre kanun koyucusu da Medeni Kanunu′nda 1981 yılında yapmış olduğu değişiklikle, vesayet hukuku kurumlarını korunan birey lehine yeniden düzenlemiştir. Türk kanun koyucusu, 01/01/2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu′nda, mehaz İsviçre Medeni Kanun′a paralel düzenlemeler getirmiş, bu meyanda önceki kanunumuz mevcut olmayan, koruma amacı ile kişi özgürlüğünün kısıtlanması müessesini de hukuk sistemimize kazandırmıştır. Tüm bu gelişmeler sonucunda, vesayet hukuku; küçüklük, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya madde bağımlılığı, savurganlık ve kötü yönetim sebebiyle güçsüz halde bulunan ve korunması gereken bireyin, baş-ka bireylerle yapacağı borç doğuran işlemlerde korunmasını kollanmasını sağlarken, yine güçsüz bireyin tedavi ve rehabilitasyonu için mensup olduğu devlet imkanlarından faydalanmasını sağlayan, diğer yandan da korunan bireyin yasal temsili suretiyle bu bireyle iş ve işlem yapan diğer bireylerin hukuki güvenliklerini sağlayan özel hukuk alt disiplini olarak öne çıkmaktadır. Bizde bu çalışmamızda, özel hukuk alt disiplini olarak öne çıkan vesayet hukukunu, medeni kanunumuzdaki sistematiğe paralel olarak, mümkün olduğu kadar mukayeseli hukuk açısından, uygulama yönelik usul ve esaslar da gözetilerek, örnek içtihatları da değerlendirmek suretiyle irdeledik. Uzunca zaman aralığında azami özenle vücuda getirdiğimiz Türk Vesayet Hukuku isimli çalışmamızı meslektaşlarımızla birlikte tüm ilgili bilgilerine sunuyoruz. Bakırköy, Nisan 2010 Ekrem YILDIZ Bakırköy Hakimi Serhan GURSOY Bakırköy Hakimi TEŞEKKÜR Bu çalışmamızın başından itibaren bize huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan değerli eşlerimiz, Akile Yıldız ve Hatice Gürsoy′a, bilgi ve arşivleri bizlerle paylaşan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi üyesi sayın Belkıs Karakaş ve Antalya Ticaret Mahkemesi başkanlarından sayın Seher Afyoncu hanımefendilere, adli psikiatri konusunda bilgilerini bizlere aktaran Sayın Dr. Mehmet Özbay beyefendiye, bu çalışmamızın devamı sırasında bizlerden manevi desteklerini esirgemeyen tüm dostlanmıza şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. Nihayet bu çalışmamızın yayınlanmasındaki katkılarından dolayı Vedat Kitapçılık sahibi, sayın Vedat CARBAŞ beyefendiye, kitabın dizgisini titizlikle gerçekleştiren sayın Sami ABBAS beyefendiye teşekkür ederiz. Bakırköy, Nisan 2010 Ekrem YILDIZ Bakırköy Hakimi Serhan GURSOY Bakırköy Hakimi İÇİNDEKİLER Sunuş VI Teşekkür IX Yararlanılan Kaynaklar XI içindekiler XV BİRİNCİ BÖLÜM VESAYET HUKUKU VE TARlHİ GELÃ�ŞÃ�MÃ� 1. GÃ�RÃ�Ş 2. VESAYET HUKUKU KURUMLARININ TARİHÃ� GELÃ�ŞÃ�Mt 2.1. Vasiliğin tarihi gelişimi 2.1.1. Roma hukukunda vasiliğin tarihi gelişimi 2.1.1.1. Vasiliğin şekli ve gelişimi 2.1.1.1.1. Vesayet altında bulunan kişiler bakımından. 2.1.1.1.1.1. Küçükler üzerinde vesayet (Tutela tmpuberrum) 2.1.1.1.1.2. Kadınlar üzerinde vesayet (Tutela Mulierum) 2.1.1.2. Vasinin kişiliği ve niteliği 2.1.1.2.1. Vasinin görev ve yetkileri 2.1.1.2.2. Vasinin belirlenmesi ve atama usulü 2.1.2. islam ve Osmanlı hukukunda vasiliğin tarihi gelişimi 2.1.2.1. Atanacak vasinin niteliği 2.1.2.2. Vasi atama usulü 2.2. Kayyımlığın tarihi gelişimi 2.2.1. Roma hukukunda kayyımlığın tarihi gelişimi 2.2.2. İslam ve Osmanlı hukukunda kayyımlığın tarihi gelişimi 3. VESAYET KURUMUNUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Ã�KiNCl BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA VESAYET ORGANLARI 1. GENEL OLARAK 15 2. VESAYET DAİRELERİ 16 2.1. Vesayet makamı 16 2.1.1. Kamu vesayetinde 17 2.1.2. Aile vesayetinde 17 2.2. Denetim Makamı 18 3. VASİ 19 4. KAYYIM 21 5. YASAL DANIŞMAN 22 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VASİ, AİLE MECLİSİ, KAYYIM VE YASAL DANIŞMAN ATANMASINI GEREKTİREN HALLER 1. VASİ ATANMASINI GEREKTİREN HALLER 25 1.1. Küçüklük 25 1.1.1. Küçüklük kavramı 25 1.1.2. Vesayeti gerektiren küçüklük halleri 26 1.1.2.1. Ana ve babanın ölmesi 26 1.1.2.2. Ana ve baba hakkında gaiplik kararı verilmesi 27 1.1.2.3. Ana ve babanın belli olmaması 29 1.1.2.4. Ana ve babanın kısıtlanması 29 1.1.2.5. Velayetin ana ve babadan alınmış olması 30 1.1.2.6. Velayetin ana ve/veya babaya verilmemesi 31 1.1.2.7. Evlat edinmeden doğan velayetin kullanılamaması 31 1.2. Kısıtlama 38 1.2.1. Kısıtlama kavramı 38 1.2.2. Kısıtlamanın genel koşullan 39 1.2.2.1. Ergin olma 39 1.2.2.2. Belirlilik ilkesine uyulması 40 1.2.3. Kısıtlamanın özel koşullan 41 1.2.3.1. Kanun gereği kısıtlamanın özel koşulları 41 1.2.3.1.1. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bulunması 41 1.2.3.1.1.1. Akıl hastalığı kavramı Şizofreni. Paranoid tip Hebefrenik (dezorganize) tip Katatonik tip Rezidüel tip Basit tip Çocukluk Şizofrenisi Hezeyanlı Bozukluklar (Paranoya ve Paranoid Sendrom).. Duygulanım Bozuklukları EPİLEPSİ ORGANİK BEYİN BOZUKLUKLARI Akut Jeneralize Psikiyatrik Bozukluklar Kronik jeneralize psikiyatrik durumlar Spesifik psikiyatrik bozukluklarla giden kognitif yetersizlik sendromları. Diğerleri ÇEŞİTLİ RAPOR ÖRNEKLERİ 47 1.2.3.1.1.2. Akıl zayıflığı kavramı 50 1.2.3.1.1.3. Akıl hastalığı veya akıl akıl zayıflı- nedeniyle işlerini görememesi 51 1.2.3.1.1.4. Korunması ve bakımı için kendi- sine sürekli yardım gerekmesi 52 1.2.3.1.1.5.Başkalarının güvenliğinin tehlikeye sokulması 52 1.2.3.1.2. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim 53 1.2.3.1.2.1. Savurganlık kavramı 53 1.2.3.1.2.2. Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı kavramı... 53 1.2.3.1.2.3. Kötü yaşama tarzı kavramı 54 1.2.3.1.2.4.Kötü yönetim kavramı 54 1.2.3.1.2.5.Kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açması ve bu yüzden devamlı korumaya ve bakıma muhtaç olunması 55 XVII 1.2.3.1.2.6.Başkalarının güvenliğinin tehlikeye sokulması 55 1.2.3.1.3. Özgürlüğü bağlayıcı ceza 56 1.2.3.1.3.1. Özgürlüğü bağlayıcı ceza kavramı 56 1.2.3.1.3.2. Özgürlüğü bağlayıcı nedeniyle kısıtlama koşulları 57 1.2.3.1.3.2.1. Hapis cezasının ke sinleşmiş, ertelenme miş ve infaz ediliyor olması 57 1.2.3.1.3.2.2. Hapis cezasının bir yıl veya daha uzun süreli olması 58 1.2.3.2. istek üzerine kısıtlama 58 1.2.3.2.1. isteğe bağlı kısıtlamanın özel koşulları 58 1.2.3.2.1.1. Kişide yaşlılık, sakatlık, deneyim sizlik veya ağır hastalık halinin bulunması 59 1.2.3.2.1.1.1. Yaşlılık kavramı 59 1.2.3.2.1.1.2. Sakatlık kavram 59 1.2.3.2.1.1.3. Deneyimsizlik kav ramı 60 1.2.3.2.1.1.4. Ağır hastalık kav ramı 60 1.2.3.2.1.2. işlerini gereği gibi yönetememe... 61 1.2.3.2.1.3. isteğin bulunması 62 1.3. Birden fazla sebeple kısıtlama 62 1.4. Kısıtlama usulü 63 1.4.1. Kısıtlamada Görevli ve yetkili mahkeme 63 1.4.1.1. Görevli mahkeme 63 1.4.1.2. Yetkili mahkeme 64 1.4.1.3. Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinin birleşmesi 66 1.4.1.4. Birden fazla mahkemenin yetkili olduğunu kabul etmesi.. 66 1.4.2. Kanun gereği kısıtlama usulü 67 1.4.2.1. Kanun gereği kısıtlama usulünün esasları 67 1.4.2.1.1. Basit yargılama usulüne tabi oluşu 68 1.4.2.1.2. Yargılamanın duruşmalı olarak yapılması 68 1.4.2.1.3. Kendiliğinden hareket ilkesine tabi oluşu 68 1.4.2.1.4. Kısıtlama usulü ile vasi atama usulünün iç içe oluşu 68 1.4.2.1.5. Gerekli geçici önlemleri alabilmesi 69 1.4.2.1.6. Kısıtlanması istenenin dinlenmesi zorunluluğu 70 1.4.2.1.7. Bilirkişi görüşü alma zorunluluğu 71 1.4.2.1.8. Kısıtlama sebeplerinin varlığının ve koşulla rının belirlenmesi 72 1.4.2.1.9. Harçtan ve masraflardan muafiyet 73 1.4.3. isteğe bağlı kısıtlama usulü 74 1.4.3.1. isteğe bağlı kısıtlama esasları 74 1.4.3.1.1. isteğin bulunması 74 1.4.3.1.2. Basit yargılama usulüne tabi oluşu 75 1.4.3.1.3. Yargılamanın duruşmalı olarak yapılması 75 1.4.3.1.4. Kendiliğinden hareket ilkesinin sınırlı oluşu.. 75 1.4.3.1.5. Kısıtlama usulü ile vasi atama usulünün iç içe oluşu 75 1.4.3.1.6. Gerekli geçici önlemleri alabilmesi 76 1.4.3.1.7. Kısıtlanması istenenin mutlaka dinlenmesi.... 77 1.4.3.1.8. Bilirkişi raporu alınması 77 1.4.3.1.9. Kısıtlama sebeplerinin varlığının ve koşulları nın belirlenmesi 77 1.4.3.1.10. Harç durumu 78 2. AlLE (ÖZEL VESAYET) VESAYETİNİ GEREKTİREN HALLER 78 2.1. istekte bulunulmuş olması 78 2.2. Kamu vesayeti altındaki kişinin menfaatinin haklı göstermesi 79 2.3. Güvence gösterilmiş olması 80 3. KAYYIM ATANMASINI GEREKTİREN HALLER 80 3.1. Türk Medeni Kanununa göre kayyım atanmasını gerektiren haller 81 3.1.1. Genel haller. 81 3.1.1.1. Temsil kayyımı atanmasını gerektiren haller 81 3.1.1.1.1. Ergin bir kimsenin, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir nedenle, iyedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda olmaması 82 3.1.1.1.2. Bir işte yasal temsilcinin yararı ile küçüğün veya kısıtlının yararının çatışmakta bulunması. 84 3.1.1.1.3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesi nin, fiili veya hukuki bir engel nedeniyle mümkün olmaması 86 3.1.1.2. Yönetim kayyımı atanmasını gerektiren haller 88 3.1.1.2.1. Bir kimsenin uzun süreden beri bulunama ması ve oturduğu yerin de bilinmemesi 89 3.1.1.2.2. Bir kimsenin vesayet altına alınması için ye terli bir neden bulunmamasına karşın, bu kişi nin mal varlığını kendi başına yönetmek veya bu iş için temsilci atamak gücünden yoksun bulunması 92 3.1.1.2.3. Bir terekede mirasçılık haklarının henüz belli olmaması veya ceninin yararlarının gerekli kılması 94 3.1.1.2.4. Bir tüzel kişinin gerekli organlarından yoksun bulunması ve yönetiminin başka yoldan sağ lanamaması 96 3.1.1.2.5. Bir hayır işi veya yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para veya sair yardımı yönetme veya harcama yolunun sağ lanamaması 99 3.1.1.3. isteğe bağlı kayyım atanma nedenleri 102 3.1.1.3.1. isteğin bulunması 102 3.1.1.3.2. isteklinin ergin bulunması 102 3.1.1.3.3. isteklinin yaşlılığı, sakatlılığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı nedeniyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi 103 3.2. Özel haller. 104 3.2.1. 3561 Sayılı Kanuna göre kayyım atanması 105 3.2.1.1. Malın bulunması 105 3.2.1.2. Mal sahibinin gaip olması 106 3.2.1.3. Hazinenin yararının bulunması 107 3.2.2. TMK 345. maddesi gereğince kayyım tayini 107 3.2.2.1. Çocuk ile ana ve/veya baba arasında ya da ana ve/veya babanın menfaatine üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukuki işlem olması 108 3.2.1.2 Yapılacak bu işlemin çocuğu borç altına sokması 109 3.2.3. intifa hakkı yükümlüsü malikin isteği üzerine kayyım tayini 109 3.2.3.1. intifa hakkına konu şeyin hukuka aykırı veya niteliğine uygun düşmeyen kullanımı söz konusu olmalı 109 3.2.3.2. Malik, bu kullanım biçimine itiraz etmiş olmalı 110 3.2.3.3. Malik, güvence istenmiş olmalı 110 3.2.3.4. Verilen süre içinde güvence gösterilmemiş veya hukuka aykırı kullanım devam ediyor olmalı 110 3.2.3.5. Malik, kayyım atanmasını istemiş olmalı 111 3.2.4. Rehinli alacaklıya kayyım atanması 111 3.2.4.1. Bir rehinli alacak olmalı 112 3.2.4.2. Rehinli alacaklının adı veya nerede olduğu bilinmemeli.. 112 3.2.4.3. Acele karar alınmasını ve rehinli alacaklının şahsen ha reket etmesini gerektiren bir hal söz konusu olmalı 112 3.2.4.4. Borçlu veya diğer bir ilgili tarafından talep edilmiş ol malı „ 113 3.2.4.5. Çocuk mallarının idaresi için kayyım atanması 113 3.2.4.6. Babalık davasında temsil kayyımı atanması 115 3.2.4.7. Soybağının reddi davalarında temsil kayyımı atanması... 116 3.2.4.8. Tanımanın iptali davalarında temsil kayyımı atanması... 116 3.2.4.9. Evlat edinme ve evlat edinmenin iptali davalarında tem sil kayyımı atanması 116 3.2.4. lO.Nafaka Davalarında temsil kayyımı atanması 117 3.2.4.11.Boşanma ve evliliğin iptali davalarında temsil kayyımı atanması 117 3.2.4.12.Velayetin kaldırılması davalarında temsil kayyımı atan ması 118 3.2.4.13.Paylaşmaya katılım kayyımlığı 119 3.2.4.14.Paylı mülkiyet ortaklığından kaynaklanan davalarda kay yım atanması 119 4. YASAL DANIŞMAN ATANMASINI GEREKTİREN HALLER 120 4.1. Katılım yasal danışmanı atanmasını gerektiren nedenler 120 4.1.1. Kendisine katılım yasal danışmanı atanacak kişinin ergin bulun ması 120 4.1.2. Kısıtlamanın gerekmemesi 121 4.1.3. Koruma için gerekli görülmesi 122 4.2. Yönetim yasal danışmanı atanmasını gerektiren nedenler 122 4.2.1. Kendisine yönetim yasal danışmanı atanacak kişinin ergin bu lunması 122 4.2.2. Kısıtlamanın gerekmemesi 122 XXI 4.2.3. Koruma için gerekli görülmesi 123 4.2.4. Malvarlığı bulunması 123 5. VESAYET KARARININ KtŞİNÃ�N EHLİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.. 123 5.1. Ehliyet kavramı 124 5.1.1. Hak ehliyeti 124 5.1.2. Fiil ehliyeti 125 5.1.2.1. Ergin olma 125 5.1.2.2. Ayırt etme gücüne sahip olma 125 5.1.2.2.1. Yaş küçüklüğü 125 5.1.2.2.2. Akıl hastalığı veya zayıflığı 126 5.1.2.2.3. Sarhoşluk 126 5.1.2.2.4. Kısıtlı olmama 126 5.1.2.2.5. Diğer nedenler. 126 5.1.2.2.6. Ayırt etme gücünün nispi oluşu 127 5.1.2.2.7. Ayırt etme gücünün karine olması 127 5.2. Fiil ehliyeti yönünden kişiler 127 5.2.1. Tam ehliyetliler. 128 5.2.2. Sınırlı ehliyetliler. 128 5.2.3. Tam ehliyetsizler. 128 5.2.4. Sınırlı ehliyetsizler. 129 5.3. Vesayet altındaki kişinin ehliyeti 129 5.3.1. Vasilik vesayeti altındaki kişinin ehliyeti 130 5.3.1.1. Küçüklük nedeniyle vasilik vesayeti altındaki kişinin ehliyeti 130 5.3.1.1.1. Ayırt etme gücüne sahip olmayan vesayet al tındaki küçüğün ehliyeti 130 5.3.1.1.2. Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altında ki küçüğün ehliyeti 132 5.3.1.2. Kısıtlama nedeniyle vasilik vesayeti altındaki kişinin eh liyeti 133 5.3.1.2.1. Ayırt etme gücüne sahip ergin kısıtlının ehli yeti 133 5.3.1.2.2. Ayırt etme gücüne sahip olmayan ergin kısıtlı nın ehliyeti 133 5.3.3. Kayyımlık vesayeti altındaki kişinin ehliyeti 134 5.3.3.1. Temsil kayyımlığı vesayeti altındaki kişinin ehliyeti 134 5.3.3.2. Yönetim kayyımlığı vesayeti altındaki kişinin ehliyeti.. 134 5.3.4. Aile vesayeti altındaki kişinin ehliyeti 135 5.3.5. Yasal danışmanlık vesayeti altındaki kişinin ehliyeti 135 5.3.5.1. Katılım yasal danışmanlığı vesayeti altındaki kişinin eh liyeti 135 5.3.5.2. Yönetim yasal danışmanlığı vesayeti altındaki kişinin ehliyeti 135 5.3.5.3. Tam yasal danışmanlık vesayeti altındaki kişinin ehliyeti. 136 ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGlLÃ� YARGITAY KARARLARI 137 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 1. GENEL OLARAK 211 2. ERGİN KİŞİLERİN KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI .,. 213 2.1. Ergin kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasındaki amaç 213 2.2. Ergin kişinin koruma amacı ile özgürlüğünün kısıtlanmasının nedenleri... 214 2.2.1. Kişinin akıl hastası olması 214 2.2.2. Kişide akıl zayıflığı halinin söz konusu olması 215 2.2.3. Kişinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olması 215 2.2.4. Ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık 216 2.2.5. Serserilik hali 217 2.3. Ergin kişinin koruma amacı ile özgürlüğünün kısıtlanmasının koşullan ... 218 2.3.1. Kişinin ergin olması 218 2.3.2. Kişinin mevcut durumu ile toplumsal tehlike oluşturması 219 2.3.3. Kişisel korumasının başka bir tedbir ile sağlanamıyor olması 220 2.3.4. Kısıtlamanın tedavi, ıslah ve eğitim amacı ile yapılması 220 2.3.5. Kişinin elverişli bir kuruma yerleştirilmesi veya alıkonulması.... 221 2.3.5.1. Kısıtlanan ergin kişinin tedavi ıslah ve eğitim giderleri.. 222 2.3.6. Kişinin çevresine ağır külfet oluşturması 223 2.3.7. Kısıtlamanın geçici süreli olması 224 2.4. Ergin kişinin koruma amacı ile özgürlüğünün kısıtlanması usulü 224 2.4.1. Başvuru (kısıtlama talebi) 225 2.4.2. Yetkili mahkeme 226 2.4.3. Görevli mahkeme 228 2.4.4. Yargılama usulü „ 228 2.4.4.1. Yargılamanın basit usulde yapılması 228 2.4.4.2. Yargılama giderleri 229 2.4.4.3. Kişinin dinlenme zorunluluğu 230 Bilirkişi incelemesi yaptırılması zorunluluğu 231 2.4.4.5. Yargılama ve hüküm 232 2.4.4.6. Ergin kişinin koruma amacı ile özgürlüğünün kısıtlan ması kararına karşı kanun yolları 235 2.4.4.7. Koruma amacı ile kuruma yerleştirilen ergin kişinin ba rınma ve tedavi giderleri 237 3. KÜÇÜKLERİN KORUMA AMACI Ã�LE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI 238 3.1. Velayet altındaki küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kısıtlanması.. 239 3.1.1. Velayet altındaki küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kısıt lanması nedenleri 240 3.1.1.1. Çocuğun menfaati ve gelişmesinin tehlikeye düşmüş olması 241 3.1.1.2. Çocuğun manen terk edilmiş olması 242 3.1.1.3. Çocuğun aile içinde kalması aile huzurunu katlanılama yacak derecede bozması 242 3.1.2. Velayet altındaki küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kısıt lanması koşulu 243 3.1.3. Velayet altındaki küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kısıt lanması usulü 243 3.1.3.1. Başvuru (kısıtlama talebi) 244 3.1.3.2. Yetkili mahkeme 245 3.1.3.3. Görevli mahkeme 246 3.1.3.4. Yargılama ve koruma tedbirlerine ilişkin giderler 246 3.1.3.5. Yargılama ve hüküm 247 3.1.3.6. Karara karşı kanun yolları 249 3.3. Korunmaya muhtaç küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kısıtlan ması 249 3.3.1. Korunmaya muhtaç küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kısıtlanması nedenleri 250 3.3.1.1. Çocuğun (küçüğün) ana ve/veya babasız olması 250 3.3.1.2. Çocuğun ana ve/veya babasının belli olmaması 251 3.3.1.3. Çocuğun ana ve/veya babası tarafından terk edilmiş ol ması 251 3.3.1.4. Çocuğun anne ve babası tarafından ihmal edilmesi kötü alışkanlıklar ve sosyal tehlikeler karşısında savunmasız bırakılması 252 3.3.2. Korunmaya muhtaç küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kı sıtlanması usulü 252 3.3.2.1. Başvuru 253 3.3.2.2. Yetkili mahkeme 254 3.3.2.3. Görevli mahkeme 254 3.3.2.4. Yargılama ve tedbire ilişkin giderler 255 3.3.2.5. Yargılama ve hüküm 256 3.3.2.5.1. Koruma kararının süresi 258 3.3.2.5.2. Koruma süresinin uzatılması 259 3.3.2.5.3. Koruma kararının niteliği 260 3.3.2.6. Korunmaya muhtaç küçüğün korunması amacıyla kısıt lanması kararına karşı kanun yolları 260 3.4. Suça sürüklenen küçüğün korama amacı ile özgürlüğünün kısıtlanması... 261 3.4.1. Suça sürüklenen küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kısıt lanması nedenleri 262 3.4.2. Suça karışan küçüğe uygulanabilecek koruyucu ve destekleyici tedbirler. 263 3.4.2.1. Danışmanlık tedbiri 263 3.4.2.2. Eğitim tedbiri 263 3.4.2.3. Bakım tedbiri 263 3.4.2.4. Sağlık tedbiri 264 3.4.2.5. Barınma tedbiri 264 3.4.3. Suça sürüklenen küçüğün koruma amacı ile özgürlüğünün kısıt lanması usulü 265 3.4.3.1. Başvuru 265 3.4.3.2. Yetkili mahkeme 266 3.4.3.3. Görevli mahkeme 266 3.4.3.4. Yargılama ve tedbir giderleri 267 3.4.3.5. Yargılama ve hüküm 268 3.4.3.6. Karara karşı kanun yolları 270 3.5. Vesayet altındaki küçüğün koruma amacıyla özgürlüğünün kısıtlanması.. 272 3.5.1. Vesayet altındaki küçüğün koruma amacıyla özgürlüğünün kısıt lanması nedenleri 275 3.5.1.1. Vesayet altındaki küçüğün bakımının bir kurumda ger çekleştirilmesinin gerekmesi 275 3.5.1.2. Küçüğün eğitiminin gözetim altında gerçekleştirilmesi nin gerekmesi 275 3.5.1.3. Küçüğün kişisel güvenliğinin sağlanması 276 3.5.2. Vesayet altındaki küçüğün koruma amacıyla özgürlüğünün kısıt lanmasının koşulları 276 Başka bir tedbirin sonuç vermeyecek olması 277 3.5.2.2. Yerleştirilecek kurumun elverişli olması 277 3.5.3. Vesayet altındaki küçüğün koruma amacıyla özgürlüğünün kısıt lanması usulü 278 3.5.3.1. Başvuru (kısıtlama talebi) 278 3.5.3.2. Yetkili mahkeme 279 3.5.3.3. Görevli mahkeme 279 3.5.3.4. Yargılamanın basit usulde yapılması 280 3.5.3.5. Yargılama giderleri 280 3.5.3.6. Kişinin dinlenme zorunluluğunun bulunmaması 281 3.5.3.7. Bilirkişi incelemesi yaptırılması zorunluluğunun bulun maması 281 3.5.3.8. Yargılama ve hüküm 282 3.5.3.9. Vesayet altındaki küçüğün koruma amacıyla özgürlüğü nün kısıtlanması kararına karışı kanunu yollan 283 3.5.3.10.Koruma amacıyla kuruma yerleştirilen vesayet altındaki küçüğün barınma ve tedavi giderleri 284 3.5.4. Vasinin vesayeti altındaki küçüğü kuruma yerleştirilmesi 285 DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLE Ã�LGÃ�Ll YARGITAY KARARLARI 286 BEŞİNCİ BÖLÜM VESAYET İŞLERİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 1. GÖREVLİ MAHKEME 293 1.1. Vasi atanmasında 293 1.2. Aile Meclisi atanmasında 294 1.3. Kayyım atanmasında 295 1.3.1. Vesayet amaçlı kayyım atanmasında 295 1.3.2. Vesayet dışı amaçlı kayyım atanmasında 297 1.4. Yasal danışman atamasında 298 2. YETKİLİ MAHKEME 298 2.1. Vasi atanmasında 298 2.2. Aile Meclisi atanmasında 300 2.3. Kayyım atanmasında 300 2.3.1 Vesayet amaçlı kayyım atanmasında 300 2.3.1.1. Temsil Kayyımı atanmasında 300 2.3.1.2.Yönetim kayyımı atanmasında 300 2.3.2. Vesayet dışı amaçlı kayyım atanmasında 301 1.4.Yasal Danışman atanmasında 301 BEŞİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 303 ALTINCI BÖLÜM VASİ, AİLE MECLİSİ, KAYYIM VE YASAL DANIŞMAN ATAMA USÛLÜ 1. VASİ ATAMA USULÜ 317 1.1. Vasinin genel nitelikleri 318 1.1.1. Ergin olma niteliği 318 1.1.2. Fiil ehliyetine sahip olması 319 1.1.3. Vasiliğe engel yasal halin bulunmaması 319 1.1.3.1. Kısıtlı olmama 319 1.1.3.2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak veya haysiyetsiz hayat sürmeme 320 1.1.3.3. Yararı, kendisine vasi atanacak kişinin yararı ile önemli ölçüde çatışmakta olmaması veya onunla aralarında düş manlık bulunmaması 321 1.1.3.4. ilgili vesayet daireleri hakimi olmamak 322 1.2. Vasinin özel nitelikleri 322 1.2.1. Görevi yapabilecek yetenekte olunması 322 1.2.2. Birden çok vasi atanabilmesi 323 1.2.3. Vasiliğe atanmada öncelik hakkı 324 1.3. Vasiliği kabul yükümlülüğü 326 1.4. Vasilik görevinden kaçınma nedenleri 327 1.4.1. Altmış yaşını doldurmuş olmak 327 1.4.2. Bedensel özür veya sürekli hastalık 327 1.4.3. Dörtten çok çocuğun velisi olmak 328 1.4.4. Üzerinde başka bir vasilik veya kayyımlık görevi olmak 328 1.4.5. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi, hakimlik veya savcılık mesleği mensubu olmak... 328 1.4.6. Dört yıl süre ile aynı kişiye vasilik görevinde bulunmuş olmak.. 329 1.5. Vasi atama esasları 329 1.5.1. Vesayet makamı tarafından vasi atama esasları 329 1.5.1.1. Başvurunun esas defterine kaydı 329 1.5.1.2. Kendiliğinden hareket ilkesinin uygulanması 329 1.5.1.3. Vasi atamasının gecikmeksizin yapılması 330 1.5.1.4. Velayet altına konulması 330 1.5.1.5. Vasi olarak atanacak kişinin (Vasi adayı) belirlenmesi... 331 1.5.1.5.1. Öncelik hakkı olanların belirlenmesi 331 1.5.1.5.2. Diğer vasi adaylarının belirlenmesi 333 1.5.1.6. Basit yargılama usulüne tabi oluşu 333 1.5.1.7. Yargılamanın duruşmalı olarak yapılması 333 1.5.1.8. Vasi atama usulü ile kısıtlama usulünün iç içe oluşu 334 1.5.1.9. Gerekli geçici önlemlerin alınabilmesi 334 1.5.1.9.1. Genel olarak 334 1.5.1.9.2. Geçici önlemlerin ilanı 335 1.5.1.10.Kendisine vasi atanacak kişinin dinlenmesi zorunluluğu.. 336 1.5.1.11.Harçtan ve masraflardan muafiyet 337 1.5.2. Diğer mahkemeler tarafından vasi atama esasları 338 1.5.3. Aile Meclisi tarafından vasi atama esasları 338 1.6. Atamanın vasiye bildirilmesi 338 1.7. Vasi atama kararının ilanı 339 1.8. Vasi atama kararına itiraz 339 1.8.1. Vesayet makamının atama kararına itiraz 339 1.8.1.1. Kısıtlama kararına itiraz 340 1.8.1.2. Hem kısıtlama kararına hem de vasi atama kararına itiraz 340 1.8.1.3. Sadece atanan vasinin şahsına itiraz edilmesi 341 1.8.1.3.1. İtiraz makamı 341 1.8.1.3.2. İtiraza hakkı olanlar. 341 1.8.1.3.3. itiraz süresi 342 1.8.1.3.4. İtirazın şekli 343 1.8.1.3.5. İtiraz nedenleri 343 1.8.1.3.6. İtirazın incelenmesi 345 1.8.1.3.5.1.İtirazın kabulü 345 1.8.1.3.6.2. itirazın reddi 346 1.8.1.3.6.3.itirazın denetim makamına bildiril mesi 346 1.8.1.3.6.4. Denetim makamının itirazı incele mesi 346 1.8.1.3.6.4.1. Denetim makamının itirazı ret etmesi 346 1.8.1.3.6.4.2. Denetim makamının itirazı kabul etmesi.. 347 1.8.2. Vasilikten kaçınma 347 1.8.2.1. Başvuru makamı 348 1.8.2.2. Hak sahibi 348 1.8.2.3. Başvurma süresi 348 1.8.2.4. Başvuru şekli 348 1.8.2.5. Kaçınma isteğinin incelenmesi 348 1.8.2.5.1. Kaçınma isteğinin kabulü 349 1.8.2.5.2. Kaçınmanın isteğinin reddi 349 1.8.2.5.3. Denetim makamına bildirilmesi 349 1.8.2.6. Denetim makamının incelemesi 350 1.8.2.6.1. İsteğin reddi 350 1.8.2.6.2. isteğin kabulü 350 1.8.3. Diğer mahkemelerin atama kararına itiraz 351 1.8.4. Aile Meclisinin vasi atama kararına itiraz 351 1.8.5. Aile meclisince atanan vasinin vasilikten kaçınması 352 2. AİLE MECLİSİ ATAMA USULÜ 353 2.1. Aile meclisinin genel nitelikleri 353 2.2. Aile meclisine atanma engelleri 353 2.3. Aile meclisi üyeliğini kabul yükümlülüğü 354 2.5. Aile meclisi atama usulü 354 2.5.1. Aile meclisi vesayeti altına alınacak kişi daha önce vasilik vesa yeti altında olması 355 2.5.2. Aile vesayetine alınacak olan kişinin daha önce vesayet altında olmaması 361 2.6. Aile meclisine atamaya itiraz 362 3. KAYYIM ATAMA USULÜ 363 3.1. Kayyımın genel nitelikleri 363 3.1.1. Ergin olma 363 3.1.2. Fiil ehliyetine sahip olma 364 3.2. Kayyımın özel nitelikleri 364 3.2.1. Kayyımlık görevini yapabilecek yetenekte olma 364 3.2.2. Kayyımlığa atanmada öncelik hakkı 365 3.3.1. Kayyımlığı kabul yükümlülüğü 366 3.3.2. Kayyımlığa atanmaya engel olan nedenler. 366 3.2.4.1. Kısıtlı olmak 367 3.2.4.2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmak veya haysiyetsiz hayat sürmek 367 3.2.4.3. Yaran kendisine kayyım atanacak kişinin yararı ile önemli ölçüde çatışmakta olmak veya onunla aralarında düşmanlık bulunmak 368 3.2.4.4. ilgili vesayet daireleri hakimi olmak 368 3.3. Kayyımlık görevinden kaçınma nedenleri 369 3.3.1. Altmış yaşını doldurmuş olmak 369 3.3.2. Bedensel özür veya sürekli hastalık nedeniyle bu görevi yapama yacak olmak 369 3.3.3. Dörtten çok çocuğun velisi olmak 370 3.3.4. Üzerinde başka bir vasilik veya kayyımlık görevi olmak 370 3.3.5. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi, hakimlik veya savcılık mesleği mensubu olmak... 370 3.3.6. Dört yıl süre ile aynı kişiye vasilik, ayni kişi veya malvarlığına kayyımlık görevinde bulunmuş olmak 371 3.4. Kayyım atama usulü 371 3.4.1. Vesayet makamının kayyım atama usulü 371 3.4.2. Diğer mahkemelerin kayyım atama usulü 373 3.4.3. Aile Meclisinin kayyım atama usulü 373 3.5. Kayyım atama kararına itiraz ve kaçınma 373 4. YASAL DANIŞMAN ATAMA USULÜ 375 4.1. Yasal danışmanın genel nitelikleri 375 4.2. Yasal danışmanın özel nitelikleri 376 5. İLAN 376 6. İLANIN ETKİSİ 378 ALTINCI BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 379 YEDİNCİ BÖLÜM VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ 1. GENEL OLARAK 389 2. VASİLİK GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ 390 2.1. Vasilik görevine başlama 390 2.1.1. Defter tutma 391 2.1.1.1. Geçici defter tutma 391 2.1.1.1.2. Defter tutma 392 2.1.1.1.2.1. Defter tutulmasında hazır buluna caklar. 392 2.1.1.1.2.2. Defterin tutulma şekli 393 2.1.1.1.2.3. Defter tutma süresi 394 2.1.1.1.2.4. Defter tutulmasının gerekmemesi.. 394 2.1.1.1.2.5. Defter tutma yükümlülüğünün son radan doğması 395 2.1.1.1.2.6. Defter tutmanın tamamlanmasın dan sonra yapılacak işlemler 395 2.1.1.1.2.7. Defterin tutulmaması veya tamam lanmaması 396 2.1.1.1.3. Resmi defter tutma 396 2.1.1.1.3.1. Resmi defter tutmanın koşullan... 397 2.1.1.1.3.1.1. Koşulların gerektir mesi 397 ′"* 2.1.1.1.3.1.2. Vasi ve vesayet ma kamının istekte bu lunmuş olması 397 2.1.1.1.3.1.3. Denetim makamınca karar verilmiş ol ması 398 2.1.1.1.3.2. Resmi defter tutmanın şekli 399 2.1.1.1.3.2.1. Deften tutacak ma kam 399 2.1.1.1.3.2.2. Resmi defter tutma usulü 399 2.1.1.1.3.2.3. Resmi defter tutma nın masrafları 401 2.1.1.1.3.3. Resmi defter tutma sırasında ya pılması gereken zorunlu işler 401 2.1.1.1.3.4. Resmi defter tutmanın tamamlan ması 402 2.1.1.1.3.5. Resmi defter tutma sırasında ya pılamayacak işler 402 2.1.1.1.3.6. Resmi defter tutulmasının sonuç- nuçları 403 2.1.2. Değerli şeyleri saklama 404 2.1.3. Paraları yatırma 405 2.1.4. Taşmırlan satma 406 2.1.4.1. Satılabilecek taşınırlardan olması 406 2.1.4.2. Satmada menfaat veya zorunluluk bulunması 407 2.1.4.3. Vesayet makamı tarafından satışa karar verilmiş olması.. 408 2.1.4.4. Taşınırların satılması usulü 409 2.1.4.4.1. Açık artırma usulü ile satış 409 2.1.4.4.2. Pazarlıkla satış usulü 411 2.1.4.5. İhaleye ve vesayet makamının ihalenin onanmasına iliş kin kararlarına itiraz 412 2.1.5. Yatırımları dönüştürme 413 2.1.6. Ticari ve sınai veya benzeri işletmeleri yönetmek veya tasfiye etmek 413 2.1.7. Taşınmazların satılması 414 2.1.7.1. Satılacak olanın taşınmaz olması 415 2.1.7.2. Vesayet altındaki kişinin menfaatinin gerektirmesi 415 2.1.7.3. Vesayet makamının satışa karar vermiş olması 416 2.1.7.4. Taşınmaz satış usulü 416 2.1.7.4.1. Taşınmazların açık artırma ile satılması usulü.. 416 2.1.4.7.1. Satışın pazarlık usulü ile yapılması 418 2.1.4.7.2. ihaleye ve vesayet makamının ihalenin onan masına ilişkin kararlarına itiraz 420 2.2. Vasinin diğer görevleri 421 2.2.1. Genel olarak 421 2.2.2. Özen gösterme görevi 422 2.2.2.1. Kişiye özen görevi 422 2.2.2.1.1. Küçüklük halinde 422 2.2.2.1.1.1.Bakımda özen görevi 423 2.2.2.1.1.2. Eğitimde özen görevi 425 2.2.2.1.1.3. Diğer özen görevleri 425 2.2.2.1.2. Koruma amaçlı olarak özgürlüğün kısıtlanma sında 427 2.2.2.2. Kısıtlılık halinde 428 2.2.3. Vasinin temsil görevi 430 2.2.3.1. Genel olarak 430 2.2.3.2. Yasak işlemler. 432 2.2.3.2.1. Kefil olma 433 2.2.3.2.2. Vakıf kurma 434 2.2.3.2.3. Önemli bağışta bulunma 435 2.2.3.3. Vesayet altındaki kişinin iş ve işlem yapabilmesi 436 2.2.3.3.1. Vesayet altındaki kişinin iş ve işlem yapabil me koşullan 437 2.2.3.3.1.1. Ayır etme gücüne sahip olma 437 2.2.3.3.1.2. Vasinin açık veya örtülü izni veya onayı 437 2.2.3.3.1.3.Onaylamamanın sonuçları 438 2.2.3.3.1.3.1. Diğer yan için işlem le bağlı olmaktan kurtulma 438 2.2.3.3.1.3.2. Verileni geri isteme hakkı 439 2.2.3.3.2. Meslek ve sanatla uğraşabilme 440 2.2.4. Malvarlığını yönetme görevi 441 2.2.4.1. Genel olarak 441 2.2.4.2. Vasinin yönetme görevinin olmaması - serbest mallar... 441 2.2.5. Hesap tutma görevi*. 442 2.2.5.1. Vasinin hesap tutma görevinin bulunmaması 443 2.2.5.2. Hesap tutma görevinin sonradan doğması 444 2.2.5.3. Hesap verme usulü 444 2.2.5.3.1. Hesabın verilme şekli 445 2.2.5.3.2. Raporun kapsamı 445 2.2.5.3.3. Raporun verilme zamanı ve süresi 446 2.2.5.3.4. Raporun vesayet makamı tarafından incelen mesi 447 2.2.6. Evlenmeye izin verme ve görüş bildirme 447 2.2.7. Tanıma beyanı karşısında rıza açıklama görevi 449 2.2.8. Küçük veya kısıtlı için nafaka talep etme 450 2.2.9. Nüfus işlemlerini yapmak 450 2.2.10.Vesayet altındaki kişinin görüşlerini alma 451 2.2.11.Kişisel ilişki kurulmasında beyanda bulunma 452 3. KAYYIMLIK GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ 452 3.1. Genel olarak 452 3.2. Göreve başlama 452 3.3. Temsil görev ve yetkisi 453 3.4. Malvarlığını yönetme görev ve yetkisi 457 4. AİLE MECLİSİ GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ 464 5. YASAL DANIŞMANLIK GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ 464 5.1. Katılım danışmanlığı görevinin yürütülmesi 465 5.1.1. Katılım danışmanının görevleri 465 Dava açma ve sulh olmada görüş bildirme 465 5.1.1.2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üze rinde başka bir ayni hak kurulmasında görüş bildirme.. 467 5.1.1.3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesinde görüş bildirme 468 5.1.1.4. Olağan yönetim sınırlan dışında kalan yapı işlerinde gö rüş bildirme 469 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. .5. Ödünç verme ve almada görüş bildirme 470 .6. Anaparayı almada görüş bildirme 470 .7. Bağışlamada görüş bildirme 471 .8. Kambiyo taahhüdü altına girmede görüş bildirme 472 .9. Kefil olmada görüş bildirme 473 5.1.2. Yasak işlemler 474 5.2. Yönetim yasal danışmanlık görevinin yürütülmesi 474 5.2.1. Yönetim yasal danışmanının görevleri 474 5.2.1.1. Malvarlığını yönetme görevi 475 5.2.1.2. Yönetim yasal danışmanının temsil görevi 476 5.2.1.3. Yasak işlemler 477 5.2.1.3.1. Kefil olma 478 5.2.1.3.2. Vakıf kurma 479 5.2.1.3.3. Önemli bağışta bulunmak 481 5.3. Tam yasal danışmanlık görevinin yürütülmesi 482 5.3.1. Yasak işlemler. 482 6. GÖREV SÜRESİ 483 6.1. Vasinin görev süresi 483 6.2. Kayyımın görev süresi 484 6.2.1. Temsil kayyımının görev süresi 484 6.2.2. Yönetim Kayyımının görev süresi 487 6.3. Yasal danışmanın görev süresi 488 6.4. Aile meclisinin görev süresi 489 7. ÜCRET 490 7.1. Vasinin ücreti 490 7.1.1. isteğe bağlı olması ilkesi 491 7.1.2. Atayan makam tarafından belirlenmesi ilkesi 491 7.1.3. Belirli ölçütlere göre belirlenmesi ilkesi 491 7.1.4. Sonradan belirlenmesi ilkesi 491 7.1.5. Ücretin her hesap dönemi için ayrı ayrı belirlenmesi ilkesi 492 7.1.6. Her bir vasi için ayrı ayrı belirlenmesi ilkesi 492 7.1.7. Belirlenen ücrete itiraz edilebilmesi ilkesi 492 7.1.8. Vasilik ücretinden vesayet altındaki kişinin sorumlu olması il kesi 493 7.2. Vesayet makamı tarafından atamada ücret 493 7.3. Diğer mahkemeler tarafından atanmada ücret 493 7.3.1. Aile meclisi tarafından atamada ücret 494 7.2. Aile meclisinin ücreti 494 7.3. Yasal danışmanın ücreti 494 7.4. Kayyımın ücreti 495 7.4.1. Atamanın Türk Medeni Kanununa göre yapılmış olması hali 495 7.4.2. Atamanın 3561 sayılı kanuna göre yapılması hali 497 7.4.3. Atamanın başka makamlarca yapılmış olması halinde ücret 497 7.5. Masraflar 497 7.5.1. Vesayet dairelerince yapılan masraflar 498 7.5.2. Diğer vesayet organlarınca yapılan masraflar 498 YEDİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 500 SEKİZİNCİ BÖLÜM VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ 1. GÖZETİM VE DENETİM GÖREVLERİ 555 1.1. Genel olarak 555 1.2. Müdahale görevi 556 1.2.1. Yeni bir talimat vermek 556 1.2.2. Önlemler almak 557 1.2.3. Görevden alınacağına ilişkin uyarıda bulunmak 557 1.2.4. Görevden alma 557 2. ŞİKÂYET VE İTİRAZ ÜZERİNE DENETİM 558 3. İZNE BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER NEDENİYLE DENETİM 559 3.1. Tekli izne bağlı iş ve işlemler. 560 3.1.1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması 560 3.1.2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi 561 3.1.3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri 563 3.1.4. Ödünç verme ve alma 564 3.1.5. Kambiyo taahhüdü altına girme 564 3.1.6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması 566 3.1.7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması 567 3.1.8. Acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması.... 569 3.1.9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması 573 3.1.10.Borç ödemeden aciz beyanı 576 3.1.11.Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması 577 3.1.12.Çıraklık sözleşmesi yapılması 577 3.1.13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi 579 3.1.14.Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi 580 3.2. ikili izne bağlı iş ve işlemler 581 3.2.1. Vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi veya evlat edinilmesi... 581 3.2.1.1. Vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi 582 3.2.1.1.1. Evlat edinilenin ergin veya ergin kısıtlı olması. 582 3.2.1.1.2. Evlat edinilenin küçük olması 582 3.2.1.2. Vesayet altındaki kişinin evlat edinilmesi 583 3.2.1.2.1. Vesayet altındakinin küçük olması 583 3.2.1.2.2. Vesayet altındakinin ergin kısıtlı olması 583 3.2.1.3. Vesayet altındaki kişinin bizzat vasisi tarafından evlat edinilmesi 583 3.2.2. Vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi ve çıkması 584 3.2.3. Bir işletmenin devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa girilmesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması 585 3.2.4. Ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yapılması 586 3.2.5. Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması 588 3.2.6. Küçüğün ergin kılınması 591 3.2.7. Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması 592 4. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ 593 5. IZlNSlZ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER NEDENİYLE DENETİM 594 6. KAYIT ve DEFTER TUTMA 595 6.1. Banka cari defteri 596 6.2. Vesayet ad defteri 596 6.3. Resmi defter. 596 SEKİZİNCİ BÖLÜMLE iLGlLl YARGITAY KARARLARI 597 DOKUZUNCU BÖLÜM VESAYETİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 1. GENEL OLARAK 639 2. VASlLlK VESAYETİNİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ.. 640 2.1. Küçüklük nedeniyle vesayet halinde 640 2.2. Hükümlülük nedeniyle kısıtlama halinde 641 2.3. Diğer nedenlerle kısıtlama halinde 641 2.3.1. Genel olarak 641 2.3.2. Akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle kısıtlamalarda 642 2.3.3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü ya şama tarzı, kötü yönetim nedeniyle kısıtlanmada 643 2.3.4. istek üzerine kısıtlanmada 645 2.3.5. Vesayet altındaki kişinin ölümü veya gaipliği 646 3. KAYYIMLIK VESAYETİNİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ 647 3.1. Temsil kayyımlığında 647 3.1.1. İşin bitirilmiş olması 648 3.1.2. Temsil kayyımı atama nedeninin ortadan kalkması 648 3.1.3. Kayyımlık vesayeti altındaki kişinin ölümü 649 3.1.4. Görülecek işin görülmesinin imkansız hale gelmesi 649 3.2. Yönetim kayyımlığında 649 3.2.1. Yönetim kayyımı atama nedeninin ortadan kalkması 650 3.2.2. Yönetim kayyımlığının kaldırılması 650 4. AlLE VESAYETİNİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ 652 4.1. Vesayeti gerektiren nedenlerin ortadan kalkması 652 4.2. Aile vesayetini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması 652 4.2.1. Aile meclisinin görevini yapmaması 653 4.2.2. Aile vesayeti altındaki kişinin menfaatinin gerektirmesi 653 4.2.3. Aile vesayeti altındaki kişinin ölümü veya gaipliği 654 5. YASAL DANIŞMANLIK VESAYETİNİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ 654 5.1. Katılım yasal danışmanlığının sona ermesi 655 5.1.1. Katılım yasal danışmanlığı vesayeti altındaki kişinin ölümü 655 5.1.2. Katılım yasal danışmanlığı gerektiren halin sona ermesi 656 5.2. Yönetim yasal danışmanlığının sona ermesi 656 5.2.1. Yönetim yasal danışmanlığı vesayeti altındaki kişinin ölümü 656 5.2.2. Yönetim yasal danışmanlığı gerektiren halin sona ermesi 657 5.2.3. Yönetilecek malvarlığının kalmaması 657 5.3. Tam yasal danışmanlığın sona ermesi 657 6. VESAYETİN SONA ERMESİ KARARI VE USULÜ 658 6.1. Vasilikte 658 6.2. Kayyımlıkta 659 6.2.1. Temsil kayyımlığında 659 6.2.1.1. Yapılacak işin bitirilmesi veya neden kalmaması 659 6.2.1.2. Temsil kayyımı atanan kişinin ölmesi 660 6.2.2. Yönetim kayyımlığında 660 6.2.2.1. Yönetim kayyımı atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalması 661 6.2.2.2. Vesayet makamının yönetim kayyımlığını kaldırması (Kayyımlığın kaldırılması davası) 662 6.2.2.2.1. Görevli mahkeme 663 6.2.2.2.2. Yetkili mahkeme 663 6.2.2.2.3. Yargılama usulü 664 6.2.2.2.4. Yargılama giderleri 664 6.2.2.2.5. Kayyımlığın kaldırılması davalarında yasa yolu 665 6.2.2.3. Yönetim kayyımlığı vesayeti altındaki kişinin ölümü veya gaipliği 665 6.2.3. İsteğe bağlı kayyımlıkta 666 6.3. Aile vesayetinde 667 6.4. Yasal danışmanlıkta 667 7. VESAYETİN SONA ERMESlNlN SONUÇLARI 667 7.1. Vasilik vesayetinin sona ermesinin sonuçlan 667 7.1.1. Vasinin görevinin sona ermesi 668 7.1.2. Kesin hesap ve son raporun verilmesi 668 7.1.2.1. Son raporun verilmesi 668 7.1.2.2. Kesin hesabın verilmesi 669 7.1.3. Son rapor ve hesabın incelenmesi 670 7.1.3.1. Son rapor ve kesin hesaptaki eksikliklerin tamamlan ması 671 7.1.3.2. Son rapor ve kesin hesabın verilmemesi 671 7.1.3.3. Son rapor ve kesin hesabın kabulü 671 7.1.3.4. Son rapor ve kesin hesabın reddi 672 7.1.3.5. Vesayet makamı karan ile son rapor ve kesin hesabın tebliği 672 7.1.4. Malvarlığını teslim için hazır bulundurma 672 7.1.5. Malvarlığının teslimi 673 7.1.6. Vasinin görevinin sona erdiğine karar verilmesi 673 7.2. Aile vesayetinin sona ermesinin sonuçları 674 7.2.1. Vasi yönünden 7 674 7.2.2. Aile meclisi yönünden 675 7.2.3. Denetim makamı yönünden 675 7.2.4. Güvencenin geri verilmesi 675 7.3. Kayyımlık vesayetinin sona ermesinin sonuçları 676 7.3.1. Kayyımın görevinin sona ermesi 676 7.3.2. Kesin hesap ve son raporun verilmesi 677 7.3.2.1. Son raporun verilmesi 677 7.3.2.2. Kesin hesabın verilmesi 678 7.3.3. Malvarlığını teslim için hazır bulundurma 679 7.3.4. Son rapor ve kesin hesabın incelenmesi 679 7.3.4.1. Son rapor ve kesin hesaptaki eksikliklerin tamamlatıl- ması 680 7.3.4.2. Son rapor ve kesin hesabın verilmemesi 681 7.3.4.3. Son rapor ve kesin hesabın kabulü 681 7.3.4.4. Son rapor ve kesin hesabın reddi 681 7.3.4.5. Vesayet makamı kararı ile son rapor ve kesin hesabın tebliği 682 7.3.4.6. Malvarlığının teslimi 682 7.3.4.7. Kayyımın görevinin sona erdiğine karar verilmesi 683 7.4. Yasal danışmanlık vesayetinin sona ermesinin sonuçları 683 7.4.1. Katılım yasal danışmanlığının sona ermesinin sonuçlan 683 7.4.1.1. Katılım yasal danışmanının görevinin sona ermesi 684 7.4.1.2. Son raporun verilmesi 684 7.4.2. Yönetim yasal danışmanlığının sona ermesinin sonuçları 684 7.4.2.1. Yönetim yasal danışmanının görevinin sona ermesi 684 7.4.2.2. Son rapor ve kesin hesabın verilmesi 685 7.4.3. Tam yasal danışmanlığın sona ermesinin sonuçlan 685 8. VESAYETİN SONA ERMESİ KARARININ İLANI VE ETKİSİ 685 DOKUZUNCU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 688 ONUNCU BÖLÜM VASİLİK, KAYYIMLIK, AİLE MECLİSİ, YASAL DANIŞMANLIK GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 1. GENEL OLARAK 703 2. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 703 2.1. Vesayetin sona ermesi nedeniyle vasilik görevinin sona ermesi 704 2.2. Vesayetin sona ermemesine karşılık vasinin görevinin sona ermesi 704 2.2.1. Fiil ehliyetinin kaybı ve ölüm 704 2.2.2. Sürenin dolması 706 2.2.3. Görev engeli veya kaçınma nedeninin ortaya çıkması 707 2.2.3.1. Vasiliğe engel bir sebebin ortaya çıkması 707 2.2.3.2. Vasilik görevinden kaçınma nedeni doğması 708 2.2.4. Görevden alınma 710 2.2.4.1. Görevden alınma nedenleri 710 2.2.4.1.1. Zorunlu olarak görevden alma nedenleri 711 2.2.4.1.1.1. Vasinin görevini ağır surette sav- saklaması 711 2.2.4.1.1.2. Vasinin yetkilerini kötüye kullan- ması 712 2.2.4.1.1.3. Vasinin güveni sarsıcı davranış- larda bulunması 713 2.2.4.1.1.4. Vasinin borç ödemede acze düş- mesi 713 2.2.4.1.1.5. Vasinin süresinde defter tutmama- sı veya tamamlamaması 714 2.2.4.1.2. Takdire bağlı görevden alınma nedenleri 714 2.2.4.2. Görevden alınma usulü 715 2.2.4.1.1. Görevli mahkeme 716 2.2.4.1.2. Yetkili mahkeme 716 2.2.4.1.3. Yargılama usulü 717 2.2.4.1.4. Geçici önlemler alma 718 2.2.4.1.4.1.Görevden geçici alma ve kayyım atama 718 2.2.4.1.4.2. ihtiyati haciz koyma 719 2.2.4.1.4.3. Vasinin tutuklanmasını istemek.... 719 2.2.4.1.5. Görevden alma yerine uyarma 719 2.2.4.1.6. Vasiyi görevden alma 720 2.2.4.1.7. Başka önlemler alma 720 2.2.4.1.8. Görevden alma isteğinin reddi 720 2.2.4.1.9. Vesayet makamının taleple bağlı olmaması... 721 2.2.4.1.10.Vasinin görevden alınması isteklerinin harcı.. 721 2.2.4.1.11.Vesayet makamı kararına itiraz 721 3. KAYYIMLIK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 722 3.1. Temsil kayyımının görevinin sona ermesi 722 3.1.1. Kayyımlık vesayetinin sona ermesi nedeniyle temsil kayyımın görevinin sona ermesi 723 3.1.1.1 Yapılacak işin bitirilmesi veya neden kalmaması 723 3.1.1.2. Temsil kayyımı atanan kişinin ölmesi 723 3.1.2. Temsil kayyımlığının sona ermemesine karşın temsil kayyımının görevinin sona ermesi 723 3.1.2.1. Fiil ehliyetinin kaybı, ölüm veya gaiplik 724 3.1.2.2. Sürenin sona ermesi 724 3.1.2.3. Görev engelinin veya kaçınma nedenini ortaya çıkması... 725 3.1.2.3.1. Engel bir sebebin ortaya çıkması 725 3.1.2.3.2. Kayyımlık görevinden kaçınma nedeni doğ ması 727 3.1.2.4. Kayyımın görevinin mahkemece sona erdiril mesi (görevden alınma-azil) 729 3.1.2.4.1. Görevden alınma (azil) nedenleri 729 3.1.2.4.1.1.Zorunlu olarak görevden alma ne denleri 730 3.1.2.4.1.1.1 .Kayımın görevini ağır surette savsaklaması. 730 3.1.2.4.1.1.2.Temsil kayyımının yetkilerini kötüye kullanması 731 731 3.1.2.4.1.1.3.Temsil kayyımının güveni sarsıcı davranışlarda bulunması.. 3.1.2.4.1.1 ATemsil kayyımının borç ödemede acze düşmesi 732 3.1.2.4.2. Takdire bağlı görevden alınma nedenleri 733 3.2. Yönetim kayyımının görevinin sona ermesi 734 3.2.1. Kayyımlık vesayetinin sona ermesi nedeniyle yönetim kayyımın görevinin sona ermesi 734 3.2.1.1. Yönetim kayyımı atama nedenin ortadan kalkması 734 3.2.1.2. Yönetim kayyımlığının kaldırılması 734 3.2.2. Yönetim kayyımlığının sona ermemesine karşı yönetim kayyımı nın görevinin sona ermesi 736 3.2.2.1. Fiil ehliyetinin kaybı, ölüm veya gaiplik 736 3.2.2.2. Sürenin dolması 736 3.2.2.3. Görev engeli veya kaçınma nedenin ortaya çıkması 737 3.2.2.3.1. Görev engelinin ortaya çıkması 737 3.2.2.3.2. Kayyımlık görevinden kaçınma nedeni doğ ması 739 3.2.2.4. Görevden alınma 741 3.2.2.4.1. Görevden alınma (azil) sebepleri 742 3.2.2.4.1.1.Zorunlu olarak görevden alma ne denleri 742 3.2.2.4.1.1.1 .Defter tutmama veya eksiklikleri giderme me 742 3.2.2.4.1.1.2.Kayımın görevini ağır surette savsaklaması. 743 3.2.2.4.1.1.3. Yönetim kayyımının yetkilerini kötüye kullanması 744 3.2.2.4.1. .4.Ycmetim kayyımının güveni sarsıcı davra nışlarda bulunması.. 744 3.2.2.4.1.1.5. Yönetim kayyımının borç ödemede acze düşmesi 745 3.2.2.4.1.2.Takdire bağlı görevden alınma ne denleri 745 3.3.2.5. Görevden alma usulü 746 3.3.2.5.1. Görevli mahkeme 747 3.3.2.5.2. Yetkili mahkeme 748 3.3.2.5.3. Yargılama usulü 748 3.3.2.5.3.1.Geçici önlemler alma 750 3.3.2.5.3.2.Görevden geçici alma ve kayyım atama 750 3.3.2.5.3.3.İhtiyati haciz koyma 750 3.3.2.5.3.4. Vasinin tutuklanmasını istemek.... 751 3.3.2.5.3.5. Görevden alma yerine uyarma 751 3.3.2.5.3.6. Görevden alma 751 3.3.2.5.3.7.Başka önlemler alma 752 3.3.2.5.3.8.Görevden alma isteğinin reddi 752 3.3.2.5.3.9. Vesayet makamının taleple bağlı olmaması 752 3.3.2.5.3.10.Kayyımın görevden alınması is teklerinde harç 753 3.3.2.5.3.11.Yargılama giderleri 753 3.3.2.5.3.12.Vesayet makamı kararına itiraz .. 753 3.3.2.6. 3561 Sayılı Kanun gereğince atanan kayyımın görevden alınması 754 4. AİLE MECLİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ 755 4.1. Bir üyenin görevinin sona ermesi 756 4.1.1. Vasilik vasfının kaybı 756 4.1.2. Ölüm ve gaiplik 756 4.1.3. Denetim makamı tarafından değiştirilme 756 4.2. Aile meclisinin görevinin sona ermesi 757 4.2.1. Aile meclisinin tüm üyelerinin görevinin sona ermesi 757 4.2.1.1. Aile meclisi üyeliği şartlarının kaybı nedeniyle sona erme 757 4.2.1.2. Görev süresinin dolması nedeniyle sona erme 758 4.2.2. Aile vesayetinin sona ermesi nedeniyle sona erme 758 5. YASAL DANIŞMANLIK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 759 5.1. Yasal danışmanlık vesayetinin sona ermesi nedeniyle sona erme 759 5.2. Yasal danışmanlık vesayetinin sona ermemesine karşılık yasal danış manlık görevinin sona ermesi 759 5.2.1. Fiil ehliyetinin kaybı ve ölüm 760 5.2.2. Sürenin dolması 761 5.2.3. Görev engeli ve kaçınma nedenlerinin ortaya çıkması 762 5.2.3.1. Engel bir sebebin ortaya çıkması 762 5.2.3.2. Yasal danışmanlık görevinden kaçınma nedeninin doğ ması 763 5.2.4. Görevden alınma 765 5.2.4.1. Görevden alınma nedenleri 766 5.2.4.1.1. Zorunlu olarak görevden alınma nedenleri .... 766 5.2.4.1.1.1. Yasal danışmanın görevini ağır şe- kilde savsaklaması 766 5.2.4.1.1.2. Yasal danışmanın yetkilerini kötü- ye kullanması 767 5.2.4.1.1.3. Yasal danışmanın güven sarsıcı davranışlarda bulunması 768 5.2.4.1.1.4. Yasal danışmanın borç ödeme acze düşmesi 768 5.2.4.1.2. Takdire bağlı görevden alınma nedenleri 769 5.2.4.2. Görevden alınma usulü 770 6. GÖREVİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 771 6.1. Vesayetin sona ermesi nedeniyle görevin sona ermesinin sonuçları 771 6.2. Vesayet hali sona ermeden görevin sona ermesinin sonuçları 771 6.2.1. Vasinin görevinin sona ermesinin sonuçlan 771 6.2.1.1. Kesin hesap ve son raporun verilmesi 772 6.2.1.1.1. Son raporun verilmesi 772 6.2.1.1.2. Kesin hesabın verilmesi 772 6.2.1.2. Malvarlığının teslim için hazır bulundurulması 773 6.2.1.3. Son rapor ve kesin hesabın incelenmesi 773 6.2.1.3.1. Son rapor ve kesin hesaptaki eksikliklerin tamamlatılması 774 6.2.1.3.2. Son rapor ve kesin hesabın verilmemesi 774 6.2.1.3.3. Son rapor ve kesin hesabın kabulü 775 6.2.1.3.4. Son rapor ve kesin hesabın reddi 775 6.2.1.3.5. Vesayet makamı kararı ile son rapor ve kesin hesabın tebliğ 775 6.2.1.4. Malvarlığının teslimi 776 6.2.1.5. Vasinin görevinin sona erdiğine karar verilmesi 776 6.2.1.6. Vesayet makamı kararına itiraz 777 6.2.1.7. Yeni bir vasi veya kayyım atanması 777 6.2.2. Aile meclisi üyelerinin görevinin sona ermesinin sonuçları 778 6.2.2.1. Aile meclisi yönünden 778 6.2.2.2. Denetim makamı yönünden 779 6.2.2.3. Güvencenin geri verilmesi 779 6.2.2.4. Yeni aile meclisi atanması 779 6.2.3. Yasal danışmanın görevinin sona ermesinin sonuçlan 780 6.2.3.1. Katılım yasal danışmanın görevinin sona ermesinin so nuçları 781 6.2.3.1.1. Son raporun verilmesi 781 6.2.3.1.2. Yeni katılım yasal danışmanı atanması 781 6.2.3.2. Yönetim yasal danışmanın görevinin sona ermesinin so nuçları 782 6.2.3.2.h Son rapor ve kesin hesabın verilmesi 782 6.2.3.2.2. Yeni bir yönetim yasal danışmanı atanması... 782 6.2.3.3. Tam yasal danışmanın görevinin sona ermesinin sonuç ları 783 6.2.4. Kayyımın görevinin sona ermesinin sonuçlan 783 6.2.4.1. Temsil kayyımının görevinin sona ermesinin sonuçlan .. 783 6.2.4.1.1. Son raporun verilmesi 783 6.2.4.1.2. Kesin hesabın verilmesi 784 6.2.4.1.3. Malvarlığının teslim için hazır bulundurul ması 784 6.2.4.1.4. Son rapor ve kesin hesabın incelenmesi 784 6.2.4.1.4.1. Son rapor ve kesin hesaptaki ek sikliklerin tamamlatılması 784 6.2.4.1.4.2. Son rapor ve kesin hesabın veril memesi 785 6.2.4.1.4.3.Son rapor ve kesin hesabın ka bulü 785 6.2.4.1.4.4.Son rapor ve kesin hesabın reddi.. 785 6.2.4.1.4.5. Vesayet makamı kararı ile son rapor ve kesin hesabın tebliğ 785 6.2.4.1.5. Malvarlığının teslimi 786 6.2.4.1.6. Temsil kayyımının görevine son verdiğine kara verilmesi 786 6.2.4.1.7. Vesayet makamı kararına itiraz 786 6.2.4.1.8. Yeni bir temsil kayyımı atanması 786 6.2.4.2. Yönetim kayyımının görevinin sona ermesinin sonuç ları 787 6.2.4.2.1. Son raporun verilmesi 787 6.2.4.2.2. Kesin hesabın verilmesi 787 6.2.4.2.3. Malvarlığının teslim için hazır bulundurul ması 788 6.2.4.2.4. Son rapor ve kesin hesabın incelenmesi 788 6.2.4.2.4.1. Son rapor ve kesin hesaptaki ek sikliklerin tamamlatılması 788 6.2.4.2.4.2. Son rapor ve kesin hesabın veril memesi 789 6.2.4.2.4.3. Son rapor ve kesin hesabın kabulü. 789 6.2.4.2.4.4. Son rapor ve kesin hesabın reddi. 789 6.2.4.2.4.5. Vesayet makamı kararı ile son ra por ve kesin hesabın tebliği 789 6.2.4.2.5. Malvarlığının teslimi yükümlülüğü 790 6.2.4.2.6. Yönetim kayyımının görevine son verdiğine kara verilmesi 790 6.2.4.2.7. Vesayet makamı kararına itiraz 790 6.2.4.2.8. Yeni bir yönetim kayyımı atanması 790 ONUNCU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 792 ONBİRİNCI BÖLÜM VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 1. GENEL OLARAK 805 2. VASİNİN SORUMLULUĞU 806 2.1. Eylemin bulunması 807 2.2. Eylemin hukuka aykırı olması 807 2.3. Zararın doğması 807 2.4. İlliyet bağının bulunması 807 2.5. Birden fazla vasini sorumluluğu 808 3. KAYYIMIN SORUMLULUĞU 809 3.1. Eylemin bulunması 810 3.2. Eylemin hukuka aykırı olması 810 3.3. Zararın doğması 810 3.4. illiyet bağının bulunması 811 3.5. Birden fazla kayyımın sorumluluğu 811 4. AİLE MECLİSİNİN SORUMLULUĞU 811 5. YASAL DANIŞMANIN SORUMLULUĞU 812 6. VESAYET DAİRELERİNİN SORUMLULUĞU 812 7. DEVLETİN SORUMLULUĞU 813 8. SORUMLULUK DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 814 8.1. Vasi, Kayyım, Aile Meclisi ve Yasal Danışmana karşı açılacak dava larda 814 8.2. Devlete karşı açılacak davalarda 815 8.3. Devletin açacağı rücu davalarında 815 8.4. Diğer rücu davalarında,. 816 9. SORUMLULUK DAVASININ TARAFLARI 816 9.1. Sorumluluk davasının davacısı 816 9.2. Sorumluluk davasının davalısı 817 10. SORUMLULUK DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 818 10.1.Olağan zamanaşımı süresi 818 10.1.1.Vasi, Kayyım, Aile Meclisi ve Yasal Danışmana karşı açılacak davalar. 818 10.1.2.Devlete karşı açılacak davalarda 819 10.1.2.1.Tazmin ettirilememe nedeniyle açılacak davalarda 819 10.1.2.2.Vesayet daireleri görevlilerinden dolayı açılan davalarda. 820 10.1.3.Devletin rücu davalarında 820 10.1.4.Diğer rücu davalarında 821 10.2.Olağanüstü zamanaşımı süresi 821 11. VESAYET ALTINDAKİNİN ALACAKLARININ NİTELİĞİ 821 ON İKİNCİ BÖLÜM YABANCI UNSURLU VESAYET 1. GENEL OLARAK 823 2. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU 823 2.1. Milletlerarası özel hukukun genel kuralları 824 2.2. Milletlerarası özel hukuk bağlama kuralları 825 2.2.1. Ehliyet 825 2.2.2. Vesayet, kısıtlılık ve kayyımlık 826 2.2.3. Ölmüş sayılma veya gaiplik 826 3. TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 826 4. BİR YABANCI HAKKINDA TÜRKİYE′DE VESAYET HUKUKUNUN UYGULANMASI 827 5. BİR TÜRK HAKKINDA TÜRKİYE′DE VESAYET HUKUKUNUN UYGULANMASI 828 6. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI 829 6.1. Görevli mahkeme 829 6.2. Yetkili mahkeme 829 6.3. Vesayete ilişkin kararların tenfızi ve tanınması 830 ON İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 832 VESAYET HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT 835 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ İLGİLİ HÜKÜMLERİ 837 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA SÖZLEŞMESİ) 840 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 855 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU′NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ 876 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU 896 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU 921 TÜRK MEDENİ KANUNUNU VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK 937 ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 957 ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 975 KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ 994 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GENELGE / 2005/155) 1003