Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Vergi Hukukunda NAYLON FATURA SUÇLARI

Türk Vergi Hukukunda NAYLON FATURA SUÇLARI

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
632
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9263-54-2

150,00 TLÖNSÖZ


 


Toplum ve ticari hayatta “naylon fatura” veya “sahte fatura” olarak bilinen sahte belge kullanma ve düzenleme fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu, Vergi Usul Kanunu’nda tarif edilen belgelerin sahte olarak kullanılması ve düzenlenmesi ile oluşmakta olup, Türk Vergi sisteminin en önemli meselelerinden biridir.


Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerini de içeren kaçakçılık suçu, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlığı altında yer almaktadır. Yine bu Kanun’un “Vergi Ziyaı Cezası” başlıklı 344. maddesinde, vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet veren yükümlüler hakkında, ziyaa uğratılan verginin üç katı tutarında vergi idaresi tarafından vergi ziyaı cezası uygulanacağı belirtilmektedir. 


Hapis ve/veya para cezasına muhatap olan sahte belge kullanıcısı olarak itham edilen vergi mükellefleri; vergi incelemelerinde ve mahkemelerde defter, kayıt ve beyannamelerine intikal ettirdikleri belgelerin naylon fatura niteliğinde olmadığını veya bu belgeler naylon fatura niteliğinde olsa bile belgenin sahte olduğunu bilmediklerini, belgelerde belirtilen çeşit, miktar ve tutardaki emtia veya hizmeti satın aldıklarını beyan etmektedirler. Bu vergi mükellefleri haklılıklarını kanıtlamak için vergi idaresine -naylon fatura düzenleyicisi olduklarına dair haklarında rapor yazılan emtia ve hizmet alımında bulundukları mükellefler- ile yapmış oldukları sevk irsaliyesi, sözleşme, sipariş fişi, teklif mektubu, nama yazılı çek ve banka hesap hareketlerini ibraz etmektedirler. Vergi incelemeleri ve mahkemelerde; vergi cezasına muhatap olan vergi mükelleflerinin kendilerine düzenlenen fatura dışında ibraz edebilecekleri belge sayısındaki artış ve bu belgeler arasındaki tutarlılık oranı ne kadar yüksek olur ise, sahte belgeleri bilerek kullanmadıkları yönündeki kanaatte o oranda yüksek olmaktadır. 


Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları ile ilgili vurgulanması gereken en önemli husus; ticari hayat içerisinde bilmeden sahte belge kullanan vergi mükellefleri ile, bilerek sahte belge kullanan vergi mükelleflerinin ayrıştırılarak haklarında idârî işlem yapılması ve cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunulmasının sağlanabilmesidir.


Anayasa hukuku ve ceza hukukuna ait ilke ve kurallar, sahte belge kullanma ve düzenleme suçları yönündende geçerli olup, bu hukuk dallarının vergi mükelleflerine sağladığı güvencelerin gerek vergi inceleme/yargılama süreçlerinde gerekse yasal değişiklikler yapılırken dikkate alınması ve korunması gerekir.


Elinizde tuttuğunuz “Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları Sahte Belge Kullanma Suçu ve Sahte Belge Düzenleme Suçu” adlı bu kitap ile; vergi mükellefleri, vergi idaresi ve vergi yargısı açısından sahte belge kullanma ve düzenleme fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçu ile ilgili sorun oluşturan hususlar metodolojik ve kapsamlı olarak incelenmektedir. 


Bu kitapta sahte belge kullanma ve düzenleme fiillerine uygulanan ceza ve tedbirler yönünden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay İçtihatları ve yabancı ülke uygulamaları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Naylon fatura suçları ile ilgili, hukuki açıdan önemli tespitlerde bulunulmuş, mükellef ve devlet arasındaki vergisel münasebetleri güçlendirecek, masum vergi mükelleflerinin haklarını koruyacak, naylon fatura suçlarını azaltacak, hürriyeti bağlayıcı ve para cezalarında adaleti sağlayabilecek, iştirak, birleşme ve tekerrür müesseseleri başta olmak üzere tartışmalı hususları sona erdirebilecek, vergi-ceza sistemine yönelik önemli yasal değişiklik öneri ve gerekçeleri ortaya konulmuştur. Bu öneri ve gerekçeler oluşturulurken,  konunun kapsam olarak ceza hukuku, anayasa hukuku ve idare hukuku ile de bağlantılı olması nedeniyle bu hukuk dallarıyla ilgili teori ve içtihatlara başvurulduğu gibi, yabancı ülke hukuk sistemlerinde yer alan yasal düzenlemeler ve vergi uygulamaları da incelenerek ülkemizdeki kanun ve vergi uygulamalarıyla karşılaştırmalarda bulunulmuştur.


Bu kitabın “Türk Vergi Hukukunda Sahte Belge Kullanma ve Düzenleme Fiilleri İle İşlenen Kaçakçılık Suçu” başlıklı birinci kısmı Vergi Eski Müfettişi Dr. Aydın CENGİZ, Yargıtay ve Danıştay içtihatlarını içeren ikinci ve üçüncü kısmı Avukat Ömer KILIÇ tarafından yoğun bir emek ve çalışma sonucunda hazırlanmıştır.


Bu kitabın hazırlanması sürecinde bize destek veren Prof. Dr. Selahattin SARI,  Prof.Dr. Ramazan ARMAĞAN, Prof. Dr.Elif SONSUZOĞLU, Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ, Prof.Dr. Habip YILDIZ, Doç. Dr. Kamil USLU, Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA, Doç.Dr. Harun YENİÇERİ, Dr. Cem ÇETİN, Vergi Eski Müfettişi Yaşar YAMAK, Avukat Ayşe AYDOĞAN, Recep BOZKURT, SMMM Nasuh BOZKURT, Gelir Uzmanı Mahmut TÜRKMEN, Vedat Yayıncılık sahibi Vedat CARBAŞ ve çalışanları başta olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ve şükranlarımızı arz ederiz.


Kitabımız ile ilgili uyarı ve eleştirilerinizin (aydin.cengiz@marmara.edu.tr) ve info@omerkilic.av.tr e-posta adresinden iletilmesi bizleri mutlu edecektir. Avukat, Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Yargı mensupları, Akademisyen, Vergi mükellefleri ve Maliye Bakanlığı çalışanları başta olmak üzere konu ile ilgilenen herkese faydalı olması dileği ile saygılarımızı sunarız.


 


                    Dr.Aydın CENGİZ – Avukat Ömer KILIÇ


 


 


 


 


 


 


 


İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ III


KISALTMALAR LİSTESİ XIX


 


BİRİNCİ KISIM


TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SAHTE BELGE 


KULLANMA VE DÜZENLEME FİİLLERİ İLE 


İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU


 


GİRİŞ 3


 


BİRİNCİ BÖLÜM


TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ SUÇU, 


VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE SAHTE 


BELGE KAVRAMLARI


 


1.1. VERGİ SUÇU KAVRAMI 7


1.1.1. Tanım 7


1.1.2. Vergi Suçlarının Hukuki Konusu 12


1.1.3. Vergi Suçunun Unsurları 17


1.1.3.1. Yasallık Unsuru 19


1.1.3.2. Maddi Unsur 20


1.1.3.2.1. Hareket 20


1.1.3.2.2. Sonuç 21


1.1.3.2.3. Nedensellik Bağı 21


1.1.3.3. Hukuka Aykırılık 21


1.1.3.4. Manevi Unsur 22


1.1.4. Vergi Suçu ve Vergi Kabahati Ayrımı 23


1.1.4.1. Suç ve Kabahat Ayrımı 23


1.1.4.2. Vergi Kabahati Kavramı 31


1.1.4.3. Vergi Kabahatlerinin Vergi Suçlarından 


Ayrılması 32


1.1.4.4. Vergi Kabahatinin Unsurları 34


1.1.4.5. Suç ve Kabahat Sınıflandırmasının Vergi 


Suçlarına Etkisi 36


1.1.4.5.1. Türk Ceza Kanunu’nun Vergi 


Usul Kanunu’nda Düzenlenen 


Vergi Suçlarına Etkileri 36


1.1.4.5.2. Kabahatler Kanunu’nun Vergi 


Kabahatleri Üzerindeki Etkileri 40


1.1.4.5.2.1. Vergi Kabahatleri İçin 


Uygulanacak İdârî 


Yaptırımın Hukuki 


Niteliği 40


1.1.4.5.2.2. Kabahatler Kanunu’nun 


Genel Kanun Olma 


Niteliği 43


1.1.4.5.2.3. Kabahatler Kanunu’nun 


Vergi Usul Kanunu’nda 


Yer Alan Kabahatlere 


Etkileri 46


1.1.4.5.2.4. Kabahatler Kanunu’nun 


Ek 1. Maddesinin Anlamı 48


1.2. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU KAVRAMI 49


1.2.1. Tanım 49


1.2.2. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Tarihsel Gelişimi 51


1.2.2.1. 5432, 5815 ve 6094 Sayılı Kanunlar 


İle Getirilen Düzenlemeler 52


1.2.2.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 


İle Getirilen Düzenlemeler 54


1.2.3. Kaçakçılık Suçunun Unsurları 60


1.2.3.1. Kanûni Unsur 60


1.2.3.2. Maddi Unsur 61


1.2.3.2.1. Hareket 62


1.2.3.2.2. Sonuç 86


1.2.3.2.3. Nedensellik Bağı 89


1.2.3.3. Hukuka Aykırılık 89


1.2.3.4. Manevi Unsur 90


1.2.4. Vergi Kaçakçılığı Suçuna Anayasa 


Mahkemesinin Yaklaşımı 95


1.2.4.1. Anayasa’nın 73. Maddesi Yönünden 95


1.2.4.2. Anayasa’nın 38. Maddesi Yönünden 100


1.2.4.2.1. Suç Ve Ceza İle İlgili Kanunların 


Zaman Bakımından Uygulanması 105


1.2.4.2.2. Suç ve Cezaların Yasallığı 109


1.2.4.2.3. Suçsuzluk Karinesi 115


1.2.4.2.4. Delillere Dair Muhakeme İlkeleri 117


1.2.4.2.5. Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği 118


1.2.4.2.6. Sözleşmeden Doğan Borcun Hürriyeti 


Bağlayıcı Ceza İle Yaptırıma 


Bağlanamayacağı İlkesi 119


1.2.4.2.7. Uygulanamayacak Yaptırımlara 


Yönelik İlkeler 120


1.3. SAHTE BELGE KAVRAMI 124


1.3.1. Belge ve Belgelendirme Kavramları 125


1.3.1.1. Belge Kavramı 125


1.3.1.2. Belgelendirme Kavramı 127


1.3.1.3. Belgenin Hukuksal Nitelikleri 128


1.3.1.3.1. Yazılı Olması 128


1.3.1.3.2. Düzenleyen Kişinin Belli Olması 128


1.3.1.3.3. Delil Oluşturma Niteliğinin Olması 129


1.3.1.3.4. Hukuksal Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması 129


1.3.1.3.5. Hukuken Geçerli Olması 129


1.3.1.4. Belgede Asıl, Suret ve Nüsha (Örnek) Kavramları 130


1.3.1.4.1. Asıl 130


1.3.1.4.2. Suret 130


1.3.1.4.3. Nüsha (Örnek) 130


1.3.2. Sahte Belge Kavramı 130


1.3.2.1.  Kavram 130


1.3.2.2. Sahte Belge Kavramının Benzer Kavramlarla 


Karşılaştırılması 132


1.3.2.2.1. Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı 


Belge Kavramı Açısından 132


1.3.2.2.2.  Tahrif Edilmiş Belge Kavramı 


Açısından 135


1.3.2.2.3. Yetkisiz Basılmış Belge Kavramı 


Açısından 137


1.3.2.2.4. Türk Ceza Hukukunda Düzenlenen 


Sahte Belge Kavramı Açısından 139


1.3.2.2.4.1. Resmi Belge 141


1.3.2.2.4.2. Özel Belge 142


 


İKİNCİ BÖLÜM


ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE SAHTE BELGE 


DÜZENLEME VE KULLANMA FİİLLERİ İLE 


İŞLENEN VERGİ SUÇLARI


 


2.1. GENEL AÇIKLAMA 145


2.2. SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA FİİLERİ 


İLE İŞLENEN VERGİ SUÇLARI HAKKINDA ÇEŞİTLİ 


ÜLKELERDE MEVZUAT DÜZENLEMELERİ VE 


UYGULAMALAR 147


2.2.1. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 147


2.2.1.1. Sahtecilik ve Kalpazanlık Kanunu 


(the Forgery and Counterfeiting Act- FCA) 147


2.2.1.2. Vergi ile İlgili Belge Sahteciliği ve Para Cezalarına


İlişkin Yasal Düzenlemeler 150


2.2.1.3. Vergisel Belgelerde Sahteciliğe Dair 


Yapılan Hukuki(Sivil) Soruşturmalar 158


2.2.1.4. Vergisel Belgelerde Sahteciliğe Dair 


Yapılan Cezaî Soruşturmalar 159


2.2.2. Amerika Birleşik Devletleri 162


2.2.2.1. Belgede Sahteciliğe İlişkin Genel 


Düzenlemeler 163


2.2.2.2. Vergisel Belgelerde Sahteciliğe İlişkin 


Düzenlemeler 166


2.2.2.3.  Birleşik Devletler Gelir İdaresi (the Internal 


Revenue Service-IRS) Tarafından Yapılan 


Belge Sahteciliği İle İlgili Soruşturmalar 173


2.2.3. Almanya Federal Cumhuriyeti 174


2.2.3.1. Alman Genel Vergi Kanunu 


(Abgabenordnung “AO”)’nda Sahte 


Belge Suç Ve Cezaları 175


2.2.3.2. Uzlaşma Kurumunun Kaldırılarak Yerine 


“Fiili Sözleşme”  Kurumunun Tesis Edilmesi 179


2.2.3.3. Cezaî Kovuşturma 180


2.2.3.4. Gelir Otoritesinin Kamu Savcılığınca 


Yürütülecek Kovuşturmalardaki Rolü 183


2.2.3.5. Yargılama Usûlü 184


2.2.3.6.  İdârî Para Cezası Kovuşturmaları 185


2.2.4. Fransa 186


2.2.4.1. Fransız Ceza Kanunu (Code Pénal- CP)’na 


Göre Sahtecilik Suç ve Cezaları 186


2.2.4.2. Fransız Genel Vergiler Kanunu (Code 


Général Des Impôts- CGI)’nda Sahte 


Belge İle İlgili Vergisel Düzenlemeler 190


2.2.4.3. Fransa’da Vergi Soruşturmaları 195


2.2.5. İtalya 198


2.2.5.1. Belgede Sahtecilik İle İlgili 


Vergi Suç ve Cezaları 198


2.2.5.2. İtalyan Kamu Gelirleri İdaresi (Agenzia 


delle Entrate- AdE) Tarafından Yapılan 


Soruşturmalar 205


2.3. DEĞERLENDİRME 206


2.3.1. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Açısından 206


2.3.2. İdârî Para Cezaları Açısından 207


2.3.3. Defter ve Belgelerin İncelemeye Yetkililere 


İbraz Edilmemesi Açısından 208


2.3.4. Uzlaşma Kurumunun Terkedilip “Fiili Sözleşme” 


Kurumunun Uygulanması Açısından 209


2.3.5. Vergi İdarelerinin Suçları Tespit Ederken 


Kullandıkları Yetkiler Açısından 210


2.3.6. Vergi Suçlarında Geçerli Olan Zamanaşımı 


Süreleri Açısından 211


2.3.7. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ve Para Cezası Dışında 


Uygulanan Güvenlik Tedbirleri Açısından 212


2.3.8. Suçların İçtimaı Açısından 213


2.3.9. Suçun Belirlenmesinde Sahte Beyanname ve 


Belgelerin Birlikte Değerlendirilmesi Açısından 213


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


VERGİ USUL HUKUKUNDA SAHTE BELGE 


DÜZENLEME VE KULLANMA FİİLLERİ İLE 


İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU


 


3.1. TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE BELGEDE 


SAHTECİLİK SUÇU 215


3.1.1. Sahte Belge İle İlgili Suçların Görünüm Biçimleri 216


3.1.1.1. Sahte Belge Düzenlemek 216


3.1.1.2. Gerçek Bir Belgeyi Başkalarını Aldatacak 


Şekilde Değiştirmek 217


3.1.2. Sahte Belge Suçlarının Hukuki Konusu 218


3.1.2.1. Kamu Güveni 218


3.1.2.2. Özel Yarar 219


3.1.3. Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları 220


3.1.3.1. Kast 220


3.1.3.1.1. Kastın Eylemde Gizli 


Olduğu Görüşü 222


3.1.3.1.2. Yarar Sağlamak Amacının 


Gerekli Olduğu Görüşü 223


3.1.3.1.3. Zarar Verme Niyetinin Bulunması 


Gerektiği Görüşü 223


3.1.3.1.4. Zarar Verebilme İhtimalinin 


Öngörülmesi Gerektiği Görüşü 224


3.1.3.2. Aldatma Yeteneği 224


3.1.3.3. Zarar İmkân ve İhtimali 226


3.1.4. Özel Belgede Sahtecilik Suçu 226


3.1.4.1. Özel Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 227


3.1.4.1.1. Suç İle Korunan Hukuki Yarar 227


3.1.4.1.2. Suçun Konusu 227


3.1.4.1.3. Suçun Maddi Unsuru 228


3.1.4.1.4. Suçun Manevi Unsuru 229


3.1.4.2.  Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma Suçu 230


3.1.4.2.1.  Suçun Fâili 230


3.1.4.2.2.  Suçun Maddi Unsuru 230


3.1.4.2.3.  Suçun Manevi Unsuru 230


3.1.4.3. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu 230


3.1.4.3.1. Suçla Korunan Hukuksal Yarar 231


3.1.4.3.2.  Suçun Konusu 231


3.1.4.3.3.  Suçun Maddi Unsuru 231


3.1.4.3.4.  Suçun Manevi Unsuru 232


3.2. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE SAHTE BELGE 


DÜZENLEME VE KULLANMA FİİLLERİ İLE 


İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU 232


3.2.1. Suçun Tarafları 232


3.2.1.1. Fâil 232


3.2.1.1.1. Gerçek Kişiler 235


3.2.1.1.2. Tüzel Kişiler 239


3.2.1.2. Mağdur 243


3.2.2. Suçun Konusu 244


3.2.2.1. Kanûni Defterler ve Kayıt Düzeni 246


3.2.2.2. Muhafaza ve İbraz Yükümlüğü 248


3.2.2.3. Belgeler 251


3.2.2.3.1. Fatura 251


3.2.2.3.2. Diğer Belgeler 255


3.2.2.4. Kullanılacak Belgelerin Temini 261


3.2.3. Suçun Önşartı 263


3.2.4. Suçun Unsurları 268


3.2.4.1. Kanûni Unsur 268


3.2.4.2. Suçun Maddi Unsuru 268


3.2.4.2.1. Hareket 268


3.2.4.2.1.1. Belgelerin Asıl veya Suretlerinin Tamamen 


     veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmesi 268


3.2.4.2.1.1.1. Sahte Belge Düzenlenme Nedenleri 272


3.2.4.2.1.1.1.1. Yasadışı Gelir Elde Etmek 273


3.2.4.2.1.1.1.2. Vergi Kaçırmak 273


3.2.4.2.1.1.1.3. Piyasanın Aksaklıklarından Yararlanmak 274


3.2.4.2.1.1.1.4. Bilgisizlik 274


3.2.4.2.1.1.2. Sahte Belge Düzenleme Yöntemleri 274


3.2.4.2.1.1.2.1. Gerçekte Olmayan Bir Kişi Adına Belge 


          Bastırılması ve Düzenlenmesi 274


3.2.4.2.1.1.2.2. Gerçek Mükellef Adına Taklit Belge 


          Üretimi ve Düzenlenmesi 275


3.2.4.2.1.1.2.3. Gerçek Olmayan Bir Alışveriş İçin 


          Belge Düzenlenmesi 276


3.2.4.2.1.1.2.4. Vergi Mükellefiyetini Terk Etmiş Bir 


          Mükellefin Daha Önce Bastırdığı 


          Belgelerin Düzenlenmesi 277


3.2.4.2.1.1.2.5. Faturanın Aslı İle Örneklerinin Farklı 


          Bedellerle Düzenlenmesi 277


3.2.4.2.1.1.2.6. Gerçek Tutardan Farklı Belge Düzenlenmesi 278


3.2.4.2.1.1.2.7. Gerçek Miktardan Farklı Belge Düzenlenmesi 278 


  3.2.4.2.1.1.2.8. Satılan Emtiadan Farklı Bir Emtia Adına Belge 


          Düzenlemesi 279


3.2.4.2.1.1.2.9. Özel Giderlerin İşletmeye Aitmiş Gibi 


                        Belge Düzenlenmesi 279


3.2.4.2.1.1.2.10. Alıcısı ve Satıcı Yönünden Farklı Belge 


            Düzenlenmesi 279


3.2.4.2.1.2. Asıl veya Suretleri Tamamen veya Kısmen 


    Sahte Olarak Düzenlenen Belgelerin Kullanılması 280


3.2.4.2.1.2.1. Sahte Belge Kullanılma Nedenleri 283


3.2.4.2.1.2.1.1. Vergi Matrahını Azaltmak 283


3.2.4.2.1.2.1.2. Kayıtdışı Harcamaları Belgelemek 284


3.2.4.2.1.2.1.3. Katma Değer Vergisi İndirimini Yüksek 


          Göstererek Vergi Ödememek 286


3.2.4.2.1.2.1.4. İhracatta Haksız Vergi İadesi Almak 286


3.2.4.2.1.2.1.5. Yolsuzlukların Gizlenmesi 287


3.2.4.2.1.2.1.6. Sosyal ve Kurumsal Nedenler 287


3.2.4.2.2. Sonuç 293


3.2.4.2.3. Nedensellik Bağı 294


3.2.4.3. Hukuka Aykırılık 295


3.2.4.4. Suçun Manevi Unsuru 295


3.2.4.4.1. Kusurluluk 295


3.2.4.4.1.1. Cezaya Muhatap Olan Vergi Mükelleflerin Yaklaşımı 299


3.2.4.4.1.2. Vergi İdaresinin Yaklaşımı ve 306 Seri No’lu 


     Vergi Usul Kanunu Tebliği 300


3.2.4.4.1.3. Yargısal Yaklaşım 303


3.2.4.4.2. Olası Kast 305


3.2.4.4.3. Cezaî Sorumluluğu Ortadan Kaldıran ve Azaltan Haller 306


3.2.4.4.3.1. Yaş Küçüklüğü 306


3.2.4.4.3.2. Hata 307


3.2.4.4.3.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 307


3.2.4.4.3.4. Zorunluluk Hali 308


3.2.5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 309


3.2.5.1. İştirak 309


3.2.5.2. Suça Teşebbüs (Suça Kalkışma) 315


3.2.5.3. Tekerrür (Suçların Tekrarlanması) 317


3.2.5.4. Suçlarda Birleşme (İçtima) 320


3.2.5.5.1. Fikri İçtima 321


3.2.5.5.2. Zincirleme Suç 324


3.2.5.5.2.1. Suçun Aynı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi 326


3.2.5.5.2.2. Suçun Farklı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi 327


3.2.5.5.2.3. Suçun Temel Şekli Yönünden Nitelikli Şekillerinin 


    Aynı Suç Sayılması 329


3.2.5.5.3. Değerlendirme 329


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA 


FİİLLERİ İLE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA 


YARGILAMA USÛLÜ VE YAPTIRIMLAR


 


4.1. KAMU DAVASI 333


4.1.1. Kamu Davası Açılabilmesinin Ön Şartı ve 


Soruşturma Öncesi Evresi 334


4.1.1.1. Suçun Maddi Unsurunun Tespiti 336


4.1.1.1.1. Vergi İncelemesi 339


4.1.1.1.2. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma 


  Fiilleri İle İşlenen Kaçakçılık Suçunun 


  İspatında Kullanılan İdârî Usûller 343


4.1.1.1.2.1. Arama 343


4.1.1.1.2.1.1. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 


       Açısından Arama 344


4.1.1.1.2.1.2. Vergi Usul Kanunu Açısından Arama 347


4.1.1.1.2.1.2.1. Arama Yapılmasının Gerekçeleri 347


4.1.1.1.2.1.2.2. Arama İle Ele Geçirilen Verilerin Delil 


          Olma Niteliği 350


4.1.1.1.2.1.2.3. Aramalı Vergi İncelemesinin Sona Ermesi 351


4.1.1.1.2.2. Ödemelerin Yapılış Biçiminin Araştırılması 353


4.1.1.1.2.3. Vergi Matrahı-Yapılan İş-Kapasite Uyumunun 


                   Araştırılması 354


4.1.1.1.2.3.1. Çalışan İşçi Sayısı Yönünden 355


4.1.1.1.2.3.2. Makine, Makine Parkı, Ambar, Demirbaş, Araç 


       Gibi Ölçütler Yönünden 355


4.1.1.1.2.3.3. Üretim Süreci ve Tüketilen Enerji Miktarı Yönünden 356


4.1.1.1.2.3.4. Ürün Sevk Edilme Yöntemi Yönünden 356