Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi

Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir YetkisiSayfa Sayısı
:  
340
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-9944-265-10-2

35,00 TLİÇİNDEKİLER Önsöz vii Kısaltmalar xvii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM İDARÎ TEŞKİLAT İÇİNDE VERGİ İDARESİ VE İDARENİN TAKDİR YETKİSİ I. İDARE KAVRAMI 7 A. GENEL OLARAK 7 B. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE İDARE KAVRAMI s C...8 II. VERGİ İDARESİ KAVRAMI, TÜRK VERGİ İDARESİNİN GELİŞİMİ VE YAPISI 8 A. VERGİ İDARESİ KAVRAMI 8 B. TÜRK VERGİ İDARESİNİN GELİŞİMİ 11 C. TÜRK VERGİ İDARESİNİN YAPISI 12 III. İDARÎ YETKİ KAVRAMI 14 A. BAĞLI YETKİ 16 B. TAKDİR YETKİSİ 18 IV. İDARENİN TAKDİR YETKİSİ 19 A. İDARENİN TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI 19 B. İDAREYE TAKDİR YETKİSİ TANINMASININ SEBEPLERİ....23 1. Mevzuatta Ayrıntılı Düzenleme Yapmanın Güçlüğü 23 2. İdarenin Karşılaştığı Sorunların Artması 24 3. Kamu Hizmetlerinin Değişen Nitelikleri 25 C. TAKDİR YETKİSİNİN TESPİTİ 25 1. Takdir Yetkisi Tanıyan Hükmün Açık Olması 26 2. Takdir Yetkisinin Yoruma Bağlı Olarak Tespit Edilmesi 26 a. Belirsiz Hukukî Kavramlar Karşısında Takdir Yetkisinin Tespiti 26 b. Değerlendirme Hallerinde Takdir Yetkisinin Tespiti 27 D. TAKDİR YETKİSİNİN ALANI VE DERECESİ 28 1. İdarî İşlemin Türü Bakımından İdarenin Takdir Yetkisi 29 a. Düzenleyici İşlemlerde İdarenin Takdir Yetkisi 29 b. Birel İşlemlerde İdarenin Takdir Yetkisi 34 2. İdarî İşlemin Unsurları Bakımından İdarenin Takdir Yetkisi 35 E. OLAĞANÜSTÜ YETKİLER VE TAKDİR YETKİSİ 39 V. TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI, YARGISAL DENETİMİ VE İDARENİN SORUMLULUĞU 40 A. TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI 40 B. TAKDİR YETKİSİNİN YARGISAL DENETİMİ VE İDARENİN SORUMLULUĞU 44 VI. VERGİ HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ 50 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN KAYNAKLARI VE YETKİNİN ESASLARI I. TÜRK VERGİ İDARESİNİN TAKDİR YETKİSİNİN KAYNAKLARI 57 A. ANAYASA KAPSAMINDA VERGİ İDARESİNİN TAKDİR YETKİSİ 57 1. Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Tarihî Gelişimi 57 a. 1971 Değişikliklerinden Önceki Durum 57 b. 1971 Değişiklikleriyle Ortaya Çıkan Durum 59 2. 1982 Anayasası Kapsamında Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Esasları 60 a. Maddî Yükümlülüklerde Vergi İdaresinin Takdir Yetkisi 61 b. Şeklî Yükümlülüklerde Vergi İdaresinin Takdir Yetkisi 67 c. Vergilendirme Usûl Ve Esasları İle Bazı Vergilendirme Ölçülerinde Vergi İdaresinin Takdir Yetkisi 69 3. Anayasanın 167/2. Maddesi Kapsamında Vergi İdaresinin Takdir Yetkisi 69 4. Olağanüstü Hallerde Vergi İdaresinin Takdir Yetkisi 72 B. İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMA ŞEKİLLERİ VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMALARI 73 1. İdarenin Takdir Yetkisini Kullanma Şekilleri 73 a. Anayasadan Kaynaklanan Takdir Yetkisini Kullanma Şekilleri 73 aa. Bakanlar Kurulu Kararı 74 bb. Kanun Hükmünde Kararname 75 cc. Tüzük 77 dd. Yönetmelik 78 b. Diğer Düzenlemelerden Kaynaklanan Takdir Yetkisini Kullanma Şekilleri 79 aa. Genel Tebliğ ve Genelgeler 81 bb. Özelgeler (Muktezalar) 83 cc. Sirküler 85 2. Vergi Hukukundaki İdarî İşlemlerin Uygulanma Zamanı Bakımından Takdir Yetkisiyle İlişkisi 87 a. İdarî İşlemlerin Yürürlüğü ve Geriye Yürümemesi 87 b. İdarî İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi 93 II. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YER ALAN İDARENİN TAKDİR YETKİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 95 A. DEĞERLEMEYE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 95 1. Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Takdir Yetkisi 95 2. Yeniden Değerlemeye İlişkin Takdir Yetkisi 96 B. VERGİ TARİFELERİNE, VERGİ ORANLARINA VE MAKTU VERGİ, HARÇ VE MİKTARLARA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 98 1. Vergi Tarifelerine İlişkin Takdir Yetkisi 98 a. Tarife Dilimlerine İlişkin Takdir Yetkisi 99 b. Tarife Oran ve Miktarlarına İlişkin Takdir Yetkisi 100 2. Vergi Oranlarına, Maktu Vergi ve Harçlara İlişkin Takdir Yetkisi 105 3. Diğer Oranlar ve Maktu Hadlere İlişkin Takdir Yetkisi 112 C. VERGİ MATRAHINA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 119 1. Matrahın Tespitinde Takdir Yetkisi 119 a. Re′sen, İkmalen ve İdarece Vergi Tarhında Matrah Tespiti.. 121 b. Emlâk Vergisinde Matrah Tespiti 125 c. Diğer Matrah Tespit Halleri 126 2. Uzlaşmada Takdir Yetkisi 127 D. MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLERE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 131 1. Muafiyete İlişkin Takdir Yetkisi 131 2. İstisnalara İlişkin Takdir Yetkisi 135 3. İndirimlere İlişkin Takdir Yetkisi 137 E. SÜRELERE VE DÖNEMLERE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 138 F. ASLÎ ŞEKLÎ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 144 1. Aslî Şeklî Yükümlülüklere İlişkin Takdir Yetkisi 144 2. Sorumluluğa İlişkin Takdir Yetkisi 147 G. VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ ..150 H. DENETİME İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 157 1. Yoklamada Takdir Yetkisi 157 2. İncelemede Takdir Yetkisi 158 3. Arama ve Bilgi Toplamada Takdir Yetkisi 160 I. VERGİ ALACAĞININ SONA ERDİRİLMESİ VE ERTELENMESİNE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 161 1. Terkin Ve Tahakkuktan Vazgeçmede Takdir Yetkisi 161 2. Tecilde Takdir Yetkisi 162 J. VERGİ ALACAĞININ KORUNMASINA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 164 1. Teminat ve Şahsî Kefalette Takdir Yetkisi 164 2. İhtiyatî Haciz ve İhtiyatî Tahakkukta Takdir Yetkisi 166 K. VERGİLENDİRME USÛL VE ESASLARI İLE VERGİLENDİRME ÖLÇÜLERİNE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ 168 1. Çeşitli Ölçülerin Tespitinde Takdir Yetkisi 169 2. Çeşitli İzinlerin Verilmesi, Çeşitli Belirlemelerin Yapılması ve Kararların Alınmasında Takdir Yetkisi 171 3. Usûl ve Esasların Belirlenmesi İle Ayrıntıya İlişkin Diğer Hallerde Takdir Yetkisi 176 a. GVK ve KVK′da Yer Alan Hükümler 176 b. KDVK ve ÖTVK′da Yer Alan Hükümler 178 c. VUK ve AATUHK′ta Yer Alan Hükümler 180 d. Diğer Vergi Kanunlarında Yer Alan Hükümler 184 1 -^ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. TÜRK VERGİ İDARESİNİN TAKDİR YETKİSİNİN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 191 A. TÜRK VERGİ İDARESİNİN ANAYASA KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 191 1. Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Tarihî Gelişiminin Değerlendirilmesi 191 2. 1982 Anayasası Kapsamında Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Esaslarının Değerlendirilmesi 196 a. Maddî Yükümlülüklerde Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi 201 b. Şeklî Yükümlülükler, Vergilendirme Usûl ve Esasları İle Bazı Vergilendirme Ölçülerinde Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi 211 3. Anayasanın 167/2. Maddesi Kapsamında Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi 214 4. Olağanüstü Hallerde Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi 219 B. İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMA ŞEKİLLERİ VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 220 1. İdarenin Takdir Yetkisini Kullanma Şekillerinin Değerlendirilmesi 220 a. Anayasadan Kaynaklanan Takdir Yetkisini Kullanma Şekillerinin Değerlendirilmesi 220 b. Diğer Düzenlemelerden Kaynaklanan Takdir Yetkisini Kullanma Şekillerinin Değerlendirilmesi 225 2. Vergi Hukukundaki İdarî İşlemlerin Uygulanma Zamanı Bakımından Takdir Yetkisiyle İlişkisinin Değerlendirilmesi 234 II. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YER ALAN İDARENİN TAKDİR YETKİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 238 A. DEĞERLEMEYE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 238 B. VERGİ TARİFELERİNE, VERGİ ORANLARINA VE MAKTU VERGİ, HARÇ VE MİKTARLARA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 242 1. Vergi Tarifelerine ve Oranlarına İlişkin Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi 243 2. Diğer Oranlar ve Maktu Hadlere İlişkin Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi 250 C. VERGİ MATRAHINA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 1. Matrahın Tespitinde Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi 253 2. Uzlaşmada Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi 257 D. MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLERE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 263 E. SÜRELERE VE DÖNEMLERE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 268 F. ASLÎ ŞEKLÎ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 272 G. VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 277 H. DENETİME İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 280 I. VERGİ ALACAĞININ SONA ERDİRİLMESİ VE ERTELENMESİNE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 285 J. VERGİ ALACAĞININ KORUNMASINA İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 288 K. VERGİLENDİRME USÛL VE ESASLARI İLE VERGİLENDİRME ÖLÇÜLERİNE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 292 SONUÇ 297 YARARLANILAN KAYNAKLAR 301 KİTAPLAR 301 MAKALELER 308 DİĞER KAYNAKLAR 339 GAZETE MAKALELERİ 339 İNTERNET KAYNAKLARI 340