Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Ticaret Kanununa Göre Tasfiye Memurlarının Görev Yetki Ve Sorumlulukları

Türk Ticaret Kanununa Göre Tasfiye Memurlarının Görev Yetki Ve SorumluluklarıSayfa Sayısı
:  
197
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-7313-76-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ

Fesih veya infisah eden ticaret şirketlerinin tasfiye haline gir¬mesi, bu şirketlerin özellikle ehliyetleri ile idare ve temsili üzerinde önemli değişiklikler meydana getirir. Herşeyden önce, şirketin ehliyeti tasfiye gayesi ile sınırlanır ve iflâs hali hariç, idare ve temsil yetkisi tas¬fiye memurlarına geçer.

1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısının kollektif şirket¬lerle ilgili bölümünde (Gerekçe, V, 25, E) tasfiye memurlarının sıfat ve vazifelerini çok defa yanlış anladıkları, ortakların menfaatlerini koru¬makla mükellef yardımcılar olmalarına rağmen, fiilen şirket sermayesinin efendisi gibi hareket etmekte oldukları, keza bunların kendilerini bir nev\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′i vasi gibi telâkki ederek bir çok hususlarda hiç bir lüzum olmadığı halde mahkemelerin müdahalesini talep ettikleri ve nihayet çok defa tasfiye işlerini ortakların manfaatlerine aykırı olarak fazla uzattıklarına dikkat çekilmektedir.

Tasarıda tasfiye memurlarının görev ve yetkileri konusundaki bu karmaşanın ortadan kaldırılması amacıyla, 1926 tarihli Ticaret Ka¬nununun özellikle ortaklarla tasfiye memurları arasındaki ilişkileri dü¬zenleyen hükümlerinin muhteva itibariyle ıslah edilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Keza, tasarıda, anonim şirketlerin infisahı ve tasfiyesi hakkın¬daki mevzuatın, hem \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"vuzuhsuz\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" hem de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"kifayetsiz\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" olduğundan bahsedilmekte, şirket organları ile tasfiye memurları arasındaki ilişkilerin de açıklıkla ortaya konulmasının gerekliliği ifade edilmektedir (Gerekçe, V, 27, İ, s. 35).

1926 tarihli Ticaret Kanununa getirilen bu eleştirilerin, yeni Ti¬caret Kanunumuzda yapılan düzenlemelerle tümüyle giderildiğini söy¬lemek zordur. Zira mülga Ticaret Kanunumuzun ticaret şirketlerinin fe¬sih ve tasfiyesine dair hükümleri esas itibariyle yeni Kanunda da muha-

1

faza edilmiş, tasfiye memurlarının görev yetki ve sorumlulukları konu¬sunda da önemli bir değişiklik yapılmamıştır (Krş. ETK.md.214, 215, 225-250 ve TTK.md. 217-221, 224-242).

Tasfiye memurlarının tasfiye esnasında şirket malvarlığı üze¬rindeki hakimiyetleri ve şirket-ortak-alacaklı üçgeni arasındaki menfaat çatışmalarını uzlaştırma mükellefiyeti, bunların görev yetki ve sorumluluk alanlarının sınırlarının tesbitini gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmamızda, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi görevini üstlenen tasfiye memurlarının görev yetki ve sorumlulukiarı Türk Ticaret Kanunun çerçevesinde incelenmiştir.

İncelememizin birinci bölümünde tasfiye kavramı üzerinde du¬rulmuş ve Ticaret Kanunumuzun tasfiye ile ilgili hükümleri değerlen¬dirilmiştir. Bu bölümde ayrıca, tasfiye halindeki şirketin hukuki yapısı ve tasfiyenin şirket üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Zira tasfiye memurlarının yetki ve görevlerinin sınırının çizilmesi, tasfiye halindeki şirketin hukuki yapısının tesbiti ile yakından ilgilidir. Tasfiye memuru sıfatının iktisabı ile bu sıfatın kaybı da birinci bölümde incelenen konular arasındadır.

İkinci bölümde tasfiye memurlarının görev ve yetkileri üzerinde durulmuştur. Kitabımızda, tasfiye memurlarının görev ve yetkileri esas itibariyle kollektif şirket hükümleri çerçevesinde incelenmiş, anonim şirketlerde tasfiye memurlarının durumu ise bu şirketlere özgü görev ve yetkiler tesbit edildikten sonra, kollektif şirket tasfiye memurları hakkında yapılan açıklamalara atıfta bulunmak suretiyle açıklanmaya çalışılmıştır.

Üçüncü bölümde ise tasfiye memurlarının gerek Türk Ticaret Kanunundan, gerek vergi mevzuatından doğan sorumluluğu incelen¬miştir. Bu bölümde tasfiye memurlarının sorumluluğunun özellikleri tesbit edildikten sonra, sorumluluk halleri ve sorumluluğun müeyyidesi belirlenmiş, ve nihayet sorumluluğu sona erdiren sebepler üzerinde du¬rulmuştur.

2

Çalışmamızda, tatbikat ile bağlantıyı kurmak bakımından yargı içtihatlarına geniş yer verilmiş, kanun koyucunun iradesini tesbit bakı¬mından da lüzum hissedildiği ölçüde madde gerekçeleri dipnotlarda gösterilmiştir. İncelememiz tasfiye memurlarının görev yetki ve sorumlu¬luklarını kapsadığından, ticaret şirketlerinin fesih ve infisahı ile ilgili konulara deyinilmemiş, keza tasfiye payının hesaplanması üzerinde de durulmamıştır.
3

İÇİNDEKİLER


Bibliyografya xiii
Kısaltmalar xxvi
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BOLUM
TASFİYE KAVRAMI,
TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERİN
HUKUKİ DURUMU
ve TASFİYE MEMURLARI


§1- Tasfiye Kavramı ve TTK.nun Düzenleme Tarzı 4
I-Tasfiye Kavramı 4
II-TTK.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun Düzenleme Tarzı 6
1- Şahıs Şirketlerinin Tasfiyesinde Uygulanacak
Hükümler 7
2- Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Uygulanacak
Hükümler 8
ı

A- Kollektif Şirketlerin Tasfiyesine Dair
Hükümlerin AŞ.ler Hakkında Uygulanabilme
İmkânı 9
B- Anonim Şirketler Hakkındaki Diğer
Hükümlerin Tasfiye Halindeki Anonim
Şirketlere Uygulanması 10
§ 2- Tasfiye Halindeki Ticaret Şirketlerinin Hukuki
Durumu 10
I-Tüzel Kişiliğin Devam Etmesi 11
II- Ticaret Unvanının Kullanılması 11
III- Şirketin Gayesinin Değişmesi 12
1- Ehliyetin Tasfiye Gayesi İle Sınırlanması 13
2- Şirket Konusu İçine Giren İşlere Geçici Olarak
Devam Edilmesi 16
IV- Tasfiyenin Şirketin İdare ve Temsili Üzerindeki
Etkileri 18
1- Şirketi İdare ve Temsile Yetkili Olan Kimselerin
Yetkilerinin Sınırlanması 19
A- Tasfiyenin Kollektif Şirketin Temsiline Etkisi 19
B- Tasfiye Halindeki AŞ.de Organların Durumu 19
a- Tasfiye Halindeki AŞ.de Genel Kurulun
Görev ve Yetkileri 20
b- Tasfiye Halindeki AŞ.de Yönetim
Kurulunun Görevleri 23
c- Tasfiye Halindeki AŞ.de Denetçilerin
Durumu 24
ii

2- Şirketi Temsile Yetkili Olanların Temsil
Yetkisinin Genişlik ve Kapsamını Değiştirmesi 24
V- Tasfiyenin Pay Sahiplerinin Haklarına Etkisi 25
§ 3- Tasfiye Halindeki Şirketi İdare ve Temsile
Yetkili Kimseler (Tasfiye Memurları) 26
I- Tasfiye Memurlarının Tayini ve Görevlerinin Son
Bulması 27
1- Tasfiye Memurlarının Tayini 27
A-Tayin Şartları 27
B- Tasfiye Memurlarının Tayin Edilme Yolları 29
a- Şirket Sözleşmesi ile Tayin 29
b- Ortakların (Pay Sahiplerinin) Kararı ile
Tayin 33
c- Kanundan Doğan Tasfiye Memurluğu 35
d- Mahkeme Tarafından Tayin 36
C-Görev Süresi 41
2- Tasfiye Memurluğu Görevinin Sona Ermesi 43
A- Kendiliğinden Sona Erme 43
B- Tasfiye Memurlarının Azli 44
a- Kollektif Şirketlerde Tasfiye Memurlarının
Azli 44
aa- Ortakların Kararı ile Azil 45
aaa- Ortak Olan Tasfiye Memurlarının
Azli 46
bbb- Ortak Olmayan Tasfiye
Memurlarının Azli 47
iii
bb- Mahkeme Kararı ile Azil 47
b- Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının
Azli 49
aa- Genel Kurul Kararı ile Azil 49
bb- Mahkeme Kararı ile Azil 51
C-İstifa 52
II-Tescil ve İlan 53
1- Tescil ve İlan Talebinde Bulunmaya Yetkili
Kişi ve Organlar 53
2- Tescile Tâbi Hususlar 54

İKİNCİ BÖLÜM
TASFİYE MEMURLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

§ 1- Tasfiye Memurlarının Yetkileri 55
I-Tasfiye Memurlarının İdare Yetkisi 56
1-Genel Olarak 56
2- Tasfiye Memurlarının Yeni Muamelelerde
Bulunma Yetkisi 57
II-Temsil Yetkisi 58
1- Mahkemede Şirketin Temsili 58
2-Yeni Muameleler Yapma Yetkisi 62
A- Yeni Muameleler Konusunda Kanunun
Öngördüğü Sınır 62
B- Üçüncü Şahsın Araştırma Mükellefiyeti 63
III- İdare ve Temsil Yetkilerinin Kullanılma Şekli 64
1- Pasif Temsil Yetkisinin Kullanılması 65
iv

2-Aktif Temsil Yetkisinin Kullanılması 65
IV- Tasfiye Memurlarının Yetkilerinin Sınırlandırılması 68
V- Tasfiye Memurlarının İdare ve Temsil Yetkilerinin
Devri ,71
§ 2- Tasfiye Memurlarının Görevleri 74
I- Kollektif Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Görev ve
Yetkileri 73
1- İlk Envanter ile Bilançoyu Tanzim Görevi 74
2- Safi Mevcudun Elde Edilmesi İçin Gerekli
İşlemleri Yapma Görevi 77
A- Evvelce Başlanmış İşlerin Tamamlaması 78
a-Zaruri Hallerde İşe Devam Yetkisi 78
b-Şirket Konusuna Giren İşlere Geçici Olarak
Devam Edilmesi 79
c- Süreli Akitlere Bir Müddet Daha Devam
Edilmesi 80
d- Derdest Davaları Takip Ödevi ve Yeni Dava
Açma Yetkisi 81
B- Borç ve Taahhütlerin İfası Görevi 82
a- Para Borçlarının İfası 83
aa- Borçların Vadeden Önce İfası 83
bb- Kıymetli Evraka Bağlanmış Para
Borçlarının Ödenmesi 84
b- Diğer Taahhütlerin İfası 85
c- Şirketin Ortaklara Olan Borçlarının İfası 86
v
-

d- Şirket Mevcudunun Borçları
Karşılayamaması 88
aa- Tasfiye Memurlarının Ödenmemiş
Sermaye Borcu için Ortaklara Müracaatı 89
bb- Sermaye Borcunun Dışında Ortaklara
Müracaat İmkânı 91
C- Alacakları Tahsil Görevi 93
a- Vadesi Gelmemiş Alacakların Tahsili 94
b- Ortakların Şirkete Olan Borçlarının Tahsili 95
c-Tevdi Mükellefiyeti 96
D- Şirket Mallarının Paraya Çevrilmesi 96
a- Menkul Malların Pazarlık veya Artırma Yolu
ile Satılması 97
b- Gayrimenkullerin Açık Artırma Yolu ile
Satılması 98
c- Ortakların Satış Usulünü Değiştirme Yetkisi 98
d- Şirket Mallarının Toptan Satılması 99
3- Şirket Defterini Tutma ve Saklama Görevi 100
4- Muvakkat Dağıtım Yetkisi 101
5-Son Bilançonun Hazırlanması ve Nihai Dağıtım 102
A- Son Bilançonun Hazırlanması 102
a- Kâr veya Zararın Tesbiti 103
b- Bilançonun Ortaklara Tebliği ve Bilançoya
İtiraz 103
B- Nihai Dağıtım 105
a- Dağıtım Şekli 106
b- Sicilden Terkin ve Son İşlemler 107
6- Ortaklara Hesap Verme Mükellefiyeti 108
vi

A- Ortaklara Bilgi Verme Mükellefiyeti 109
B- Defterlerin İncelemesine İzin Verme
Mükellefiyeti 110
7- Basiretli bir İş Adamı Gibi Hareket Etme
Mükellefiyeti 111
II- Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının
Görev ve Yetkileri 112
1- İlk Envanter ve Bilançonun Hazırlanması 112
2- Alacaklıları Davet 115
A- Genel Olarak 116
a- Alacaklı Kavramının Anlamı 116
b- Alacaklıları Davet Zamanı 117
c- İlân Sayısı 118
B-Alacaklıların Müracaatı 119
3- Şirket Mevcudunun Borçları Karşılayamayacağının Anlaşılması Halinde
Tasfiye Memurlarının Görevleri 123
4-Tasfiye İşlemlerini Yürütme Görevi 124
A- Cari İşlemlerin Tamamlanması 124
B- Borç ve Taahhütlerin İfası 125
C- Şirket Mallarının Paraya Çevrilmesi 126
D- Alacakların Tahsili 127
5- Ticari Defterlerin Tutulması ve Ara Bilanço
Tanzim Görevi 129
6-Tasfiye Bakiyesini Dağıtma Görevi 130
A- Son Bilançonun Tanzimi 131
B- Genel Kurulun Dağıtım Kararı Alması 131
C- Tasfiye Payının Ortaklara Ödenmesi 132
vii
■v.

7- Şirketin Kaydının Sicilden Silinmesini Talep
Görevi 134
8- AŞ. Tasfiye Memurlarının Diğer
Mükellefiyetleri 135
A- Ortaklara Hesap Verme Mükellefiyeti 135
B- Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etme
Mükellefiyeti 135

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU


§ 1- Tasfiye Memurlarının Sorumluluğunun Anlamı
ve Hakim Olan İlkeler 137
I-Tasfiye Memurlarının Sorumluluğunun Anlamı 137
II- Tasfiye Memurlarının Sorumluluğunun Özellikleri 138
1- Sorumluluk Akde Dayanır 138
2- Sorumluluk \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Kusur Sorumluluğu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"dur 140
A-Kural 140
B- Kusur Sorumluluğu İlkesinin İstisnaları 141
3- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Müteselsil Sorumluluk\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Esası Geçerlidir 142
A-Kural 142
B- Müteselsil Sorumluluk Esasının İstisnası
(Ferdi Sorumluluk Halleri) 143
III- Tasfiye Memurlarının Organ Sıfatı ve Bunun
SorumlulukYönünden Sonuçları 144
1- Tasfiye Memurları ile Şirket Arasındaki İlişkinin
Hukuki Niteliği 145
viii

2-Tasfiye Memurlarının Organ Niteliği 146
A- Organ Kavramı 146
B- Tasfiye Memurlarının Organ Sıfatı 147
3- Tasfiye Memurlarının Organ Görevlisi Olarak
KabulEdilmelerinin Sonuçlan 148
§ 2- Tasfiye Memurlarının Sorumluluk Halleri 150
I- TTK.na Göre Tasfiye Memurlarının Sorumluluk
Halleri 151
1- Tasfiye Memurlarının İdare ve Temsil Yetkisinin
Kullanılmasından Doğan Sorumlulukları 151
A- Tasfiye Memurlarının BK.md.lOO\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′e Göre
Sorumlu Tutulması 151
a- BK.md. 100\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′iin Uygulanma Şartları 152
b- BK.md. 100\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′iin Tasfiye Memurları Hakkında
Uygulanması 154
B- Temsil Yetkisinin Aşılmasından Doğan
Sorumluluk 156
2- Şirket Mal ve Haklarının Gereği Gibi Muhafaza
Edilmemesinden Doğan Sorumluluk 157
3- Defter Tutma Mükellefiyetinin İfa Edilmemesinden
Doğan Sorumluluk 160
A- Hukuki Sorumluluk 160
B- Cezai Sorumluluk 161
4-Şirket Alacaklılarını Koruyucu Kanun Hükümlerine
Riayet Edilmemesinden Doğan Sorumluluk 162
ix

II- Vergi Mevzuatına Göre Tasfiye Memurlarının
Sorumluluğu 164
1- VUK.na Göre Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 164
A- Vergi Mevzuatından Doğan Görevleri 164
B- Tasfiye Memurlarının Sorumluluğunun Şartları 165
a- Şirketin Vergi Mükellefi Olması ve Vergi
Borcunun Bulunması 165
b- Vergi Borcunun Ödenmemesi 166
c- Tasfiye Memurlarının Görevini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Kamu Alacaklarının
Şirket Mevcudundan Tahsil Edilememesi 167
C-VUK ile Öngörülen Sorumluluğun Özellikleri 167
2- KVK.na Göre Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 168
3- Tasfiye Memurlarının VUK ve KVK.na Göre
Ödedikleri Vergi Borcu İçin Ortaklara ve
Alacaklılara Rücu Hakkı 171
§ 3- Sorumluluğun Müeyyidesi, Sorumluluk Davası
ve Sorumluluktan Kurtulma 172
I-Sorumluluğun Müeyyidesi 172
1- Sorumluluğun Müeyyidesi Olarak Tazminat 172
2- Diğer Müeyyideler 174
II- Tasfiye Memurları Hakkında Açılacak Sorumluluk
Davası 175
1- Sorumluluk Davasının Tarafları 175
A-Davalılar 175
B-Davacılar 176
x

a- Şirketin Dava Hakkı 176
b- Ortakların ve Alacaklıların Dava Hakkı 177
aa- Dolayısıyla Zarar Gören Sıfatıyla Dava
Açma Hakkı 177
bb- Doğrudan Zararların Tazminini Dava
Hakkı 179
c- Üçüncü Şahısların Dava Hakkı 179
2- Sorumluluk Davasında Zamanaşımı 180
A- Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması 180
B- İki Yıllık Zamanaşımı Süresi 181
C- Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi 182
D- Ceza Zamanaşımı Süresi 182
III- Sorumluluktan Kurtulma 184
1- Kusursuzluğun İsbatı ile Sorumluluktan Kurtulma 184
A- Genel Olarak 184
B- Tasfiye Memurlarının Kusursuzlukların İsbat
Suretiyle Sorumluluktan Kurtulmaları 185
2- İbra Yolu ile Sorumluluktan Kurtulma 186
A- Nihai Bilançonun Tasdikinin Tasfiye
Memurlarının Sorumluluğuna Etkisi 186
B-İbranın Sorumluluk Davasına Etkisi 188
a- İbra Kararının Şirketin Dava Hakkına Etkisi 189
b- İbranın Ortakların ve Alacaklıların Dava
Haklarına Etkisi 189
aa- İbranın Doğrudan Doğruya Zararlar
Dolayısıyla Açılacak Davalara Etkisi 190
bb- İbranın Dolayısıyla Uğranılan Zararın
xi


Tazmini Davasına Etkisi 190
aaa- Ortakların Dava Hakkına Etkisi 190
bbb- Alacaklıların Dava Hakkına Etkisi 192
III- Sorumluluğun Zamanaşımı İle Sona Ermesi 193
DEĞERLENDİRME 195
xii