Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Türk Ticaret Kanunu (Ticari İşletme MD. 1-135) İçtihatlar-İsviçre Federal Mahkemesi Kararları

Türk Ticaret Kanunu (Ticari İşletme MD. 1-135) İçtihatlar-İsviçre Federal Mahkemesi KararlarıSayfa Sayısı
:  
396
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-392-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Bu eserde, Türk Ticaret Kanunu′nun m. 1-135 hükümleri ile Borçlar Kanunu′nun Ticari İşletme ile ilgili hükümleri; komisyon (BK. m.416-430), ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller (BK. m.449-456) ve bir mamelekin veya bir ticari işletmenin devralınması (BK.m.179), bir işletmenin diğeri ile birleşmesi ve şeklinin değiştirilmesi (BK.m.180) ile ilgili hükümler içtihatlarla ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlan ile ele alınmıştır. Eserin güncel uygulamaya ışık tutması yönünden son on yılın kararlan derlenmiştir. Eserin hazırlanmasında, madde metinleri altında, çeşitli kaynaklardan derlediğimiz içtihatlara ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlanna yer verilmiştir. Kavram dizini, önemli kavramlann yanısıra Türk Ticaret Kanunu′nun kenar başlıkları esas alınarak, okuyucunun kavramdan hareket ederek ilgili maddeye ulaşmasına olanak vermektedir. Bu eser, Türk Ticaret Kanunu′nun Başlangıç hükümlerini (m. 1-10) ve Birinci Kitabı olan Ticari İşletme hükümlerini (m. 11-135) kapsamaktadır. Türk Ticaret Kanunu′nun diğer kitaplanndaki; Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku ile ilgili hükümlerle ilgili içtihatları ve İsviçre Federal Mahkemesi Kararlannı izleyen ciltlerde hukukçu-lann yararlanmasına sunmayı amaçlamaktayız. Bu eserin hukuk öğrencileri ve hukukçular için adaleti en iyi şekilde gerçekleştirmelerine yararlı olacağı inancıyla, çalışma disiplini ve kişiliğiyle ken¬disini örnek aldığımız Dokuz Eylül Üniversitesi′nin değerli Rektörü Sayın Prof. Dr. Emin Alıcı′ya ve çalışma ilkelerini benimsediğimiz ve her an yanımızda hissettiğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ilk Başkanı Sayın Prof. Şükrü Postacıoğlu′na olmak üzere bu eserin ortaya çıkmasında değerli katkılannı biraraya getiren sevgili çalışma arkadaşlanm; Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanlan Yrd. Doç. Dr. Yaşar Can Göksoy′a, Arş. Gör. Özge Ayan′a ve Arş. Gör. Ali Haydar Yıldınm′a ve eserin yazımını sabır ve özveriyle gerçekleştiren Elçin Gülboy′a en içten teşekkürlerimi sunanm. Değerli görüşleriyle katkılannı esirgemeyen eşim Av. Mustafa Kubilay′a ve çalışma arkadaşlarımın sevgili eşleri Arş. Gör. Serkan Ayan′a ve Av. Dilden Göksoy′a kendim ve arkadaşlanm adına en derin şükranlanmla. Yayımda emeği geçen BETA Yayımevi çalışanlanna teşekkürü bir görev bilirim. İzmir, Temmuz 2004 Prof. Dr. Huriye Kubilay Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı İÇİNDEKİLER BAŞLANGIÇ 1 A. Kanunun tatbik sahası 1 I-Ticari hükümler (Madde 1) 1 II-Ticari örf ve adet (Madde 2) 1 III-Ticari işler (Madde 3) 3 rV-Ticari davalar ve delilleri (Madde 4) 26 V-Ticaret mahkemesinin iş sahası ((Madde 5) 46 B. Çeşitli hükümler 48 I-Müruruzaman (Madde 6) 48 II-Teselsül karinesi (Madde 7) 50 III-Ticari işlerde faiz (Madde 8) 50 BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME BİRİNCİ FASIL: TACİR A. Ticari işletme 65 I-Umumi olarak (Madde 11) 65 II-Ticarethane ve fabrika (Madde 12) 66 III-Ticari şekilde işletilen diğer müesseseler (Madde 13) 71 B. Tacir 71 I-Hakıki şahıslar (Madde 14) .′. 71 II-Hükmi şahıslar (Madde 18) 78 III-Donatma iştiraki (Madde 19) 87 C. Tacir olmanın hükümleri 87 I-Umumi olarak (Madde 20) 87 II-Hususi olarak (Madde 21) 117 İKİNCİ FASIL: TİCARET SİCİLİ A. Teşkilat 200 I-Umumi olarak (Madde 26) 200 II-Nezaret ve mesuliyet (Madde 27) 200 III-Nizamname (Madde 28) 200 B. Tescil 201 I-Şartlan (Madde 29) 201 II-Sicil memurunun vazifeleri (Madde 34) 205 III-Aleniyet (Madde 37) 213 IV-Hükümler (Madde 38) 213 VIII ÜÇÜNCÜ FASIL: TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI A. Ticaret unvanı 219 I-Kullanma mecburiyeti (Madde 41) 219 II-Ticaret unvanının şekli (Madde 43) 221 III-Ticaret unvanının korunması ((Madde 52) 225 B. İşletme adı (Madde 55) 238 DÖRDÜNCÜ FASIL: HAKSIZ REKABET A. Umumi olarak (Madde 56) 239 I-Tarifı (Madde 56) 239 II-Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler (Madde 57) 257 B. Hukuki mesuliyet 257 I-Çeşitli davalar (Madde 58) 282 H-İstihdam edenin mesuliyeti (Madde 59) 305 III-Basının mesuliyeti (Madde 60) 305 IV-Kararın ilanı (Madde 61) 305 V-Müruruzaman (Madde 62) 307 Vl-İhtiyadi tedbirler (Madde 63) 307 C. Cezai mesuliyet 307 I-Cezayı müstelzim fiiller (Madde 64) 307 II-Hükmi şahısların cezai mesuliyeti (Madde 65) 309 BEŞİNCİ FASIL: TİCARİ DEFTERLER A. Defter tutma mükellefiyeti 310 I-Şümülü (Madde 66) 310 II-Mesuliyet (Madde 67) 314 III-Saklama müddeti (Madde 68) 314 IV-Tasdik ettirme ve beyanname verme mükellefiyeti (Madde 69) 321 B. Çeşitli defterler 324 I-Yevmiye (Madde 70) 324 II-Defteri kebir (Madde 71) 326 III-Envanter defteri (Madde 72) 326 IV-İşletme hesabı (Madde 76) 327 V-Karar defteri (Madde 78) 328 D.Teslim ve ibraz 329 I-Teslim mükellefiyeti (Madde 79) 329 II-İbraz mükellefiyeti (Madde 80) 329 IILMüşterek hükümler (Madde 81) 329 E.Ticari defterlerin isbat kuvveti 329 IX I-Kati delil (Madde 82) 329 II-Yemin (Madde 83) 332 III-Sahibinin aleyhinde (Madde 84) 335 IV-Sahibinin lehinde (Madde 85) 337 V-Diğer tarafın aleyhinde (Madde 86) 338 ALTINCI FASIL: CARİ HESAP A. Tarifi ve şekli (Madde 87) 340 B. Hükümleri 340 I-Umumi olarak (Madde 88) 342 II-Hususi haller (Madde 89) 343 III-Bakiye (Madde 92) 343 IV-Bütünlük esası (Madde 95) 348 C. Cari hesabın sonu 348 I-Umumi olarak (Madde 96) 348 II-Ölüm ve haczi (Madde 97) 348 D. Bakiyenin haczi (Madde 98) 348 E. Müruruzaman (Madde 99) 349 YEDİNCİ FASIL: TİCARET İŞLERİ TELLALLIĞI A. Tarifi (Madde 100) 350 B. Hükümleri 353 I-Bodro (Madde 101) 353 II-Numenin saklanması (Madde 104) 354 III-Kabza salahiyetsizlik (Madde 105) 354 IV-Ücret (Madde 106) 354 V-Yevmiye defteri (Madde 111-114) 358 C. Esnaf arasında aracılık (Madde 115) 359 SEKİZİNCİ FASIL: ACENTELİK A.Umumi olarak 360 I-Tarifi (Madde 116) 360 II-Tatbik sahası (Madde 117) 362 III-İnhisar (Madde 118) 364 B. Acentenin salahiyetleri 365 I-Umumi olarak (Madde 119) 365 II-Kabza salahiyeti (Madde 120) 368 III-Akit yapma salahiyeti (Madde 121) 368 IV-Salahiyetsizlik (Madde 122) 369 ′.X C. Acentenin borçlan 369 I-Umumi olarak (Madde 123) 369 II-Haber verme borcu (Madde 124) 370 III-Önleyici tedbirler (Madde 125) 370 IV-Ödeme borcu (Madde 126) 371 D. Acentenin haklan 371 I-Fevkalede masraflann tazmini (Madde 127) 371 II-Ücret (Madde 128-131) 371 III-Hapis hakkı (Madde 132) 372 E. Acentelik mukavelesinin sona ermesi 372 I-Sebepleri (Madde 133) 372 II-Tazminat borcu (Madde 134) 374 DOKUZUNCU FASIL: TİCARETE MAHSUS YERLER (Madde 135) 375 Ticari İşletme Hukukunun Borçlar Kanuna ilişkin Hükümleri 375 V-Bir Mamelekin veya bir işletmenin devralınması (Madde 179) 375 VI-Bir işletmenin diğeriyle birleşmesi ve şeklini değiştirmesi (Madde 180) 381 ONBEŞİNCİ BAP: KOMİSYON A. Alım ve satım komisyoncusu 385 I-Tarifi (Madde 416) 385 II-Komisyoncunun borçlan 385 1-Mecburi ihbar ve sigorta (Madde 417) 385 2-Eşyaya ihtimam (Madde 418) 385 3-Müvekkil tarafından tayin olunan fiyat (Madde 419) 385 4-Veresiye mal satma mal tesellüm etmeden tediye (Madde 420) 386 5-Komisyoncunun kefaleti (Madde 421) 386 III-Komisyoncunun haklan 386 1-Verdiği paralar ve masraflar (Madde 422) 386 2-Komisyon ücreti 386 a-İsteme hakkı (Madde 423) 386 b-Ücret hakkının sukutu ve müvekkilin aradan çıkması (Madde 424) ....386 3-Hapis hakkı (Madde 425) 387 4-Emtianın müzayede ile satılması (Madde 426) 387 5-Komisyoncunun bizzat alıcı veya satıcı olması 387 a-Ücret ve masraftan (Madde 427) 387 b-Komisyoncunun "zımni kabulü" (Madde 428) 388 c-Hakkının sukutu (Madde 429) 388 B. Diğer komisyon işleri (Madde 430) 389 ONYEDİNCİ BAP: TİCARİ MÜMESSİLLER VE DIGER TİCARİ VEKİLLER A-Ticari mümessil 389 I-Tarifı, salahiyet itası (Madde 449) 389 II-Vekaletin şümulü (Madde 450) 390 III-Tahdidi (Madde 451) 391 rV-İstirdatı (Madde 452) 391 B. Diğer ticaret vekilleri (Madde 453) 391 C. Seyyar tüccar memurları (Madde 454) 392 D. Rekabet yapmak memnuniyeti (Madde 455) 392 E. Mümessil ve diğer tüccar vekillerinin vekaletinin hitamı (Madde 456) ....392 MADDELERE GÖRE KAVRAM DİZİNİ 393