Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (116)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku- Cilt VI - Yargı Kararları

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku- Cilt VI - Yargı KararlarıSayfa Sayısı
:  
455
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7899-09-3

70,00 TL

  Türk Ticaret Kanunu Şerhi Cilt VI olarak yayınlanan bu kitap, ülkemizde son zamanlarda verilmiş olan bazı yargı kararlarını ve bunlara ilişkin yorumlarımızı içermektedir. Bu ciltte de çok sayıda göreve, yargı koluna ilişkin karar yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


Kasko sigortası uyarınca sigorta ettirene sigorta tazminatını (parasını) ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği


Sorumluluk sigortacısının haksız eylemden kaynaklanan istemlerde hangi tarihten itibaren faiz ile sorumlu olacağı; davacı mal sigortacısının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasında, davacının sigortalısının zararın artmasına sebep olan bir karşılık kusurunun mevcut olup olmadığı


Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı haksız eyleme dayalı rücu davasına davalının tacir olması halinde hangi mahkemede bakılması gerektiği


Tacir sıfatına sahip sigorta ettirene kasko sigortası teminatı sağlamış olan sigortacının, başka bir tacire ait aracın çarpması sonucu sigorta ettirenin aracında meydana gelen zararı giderdikten sonra açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı


Davacı sigortacının kasko sigortası kapsamında sigorta ettirenin zararını giderdikten sonra çarpan aracın sürücüsü ve araç işleteninin sorumluluk sigortacısına karşı açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı


Yol kusuru (yolun üzerinde su birikmiş olması) sebebiyle açılan davanın yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği


Sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı dava, zarardan sorumlu olan kişiye değil de bir başkasına yöneltilmişse, davanın hangi gerekçeyle reddi gerektiği


Kat mülkiyetine tabi binada bulunan su giderinin tıkanması sebebiyle apartman yöneticisi aleyhine açılan davanın dayanağı


Sigortacının yasal haleflik hakkına dayanarak açtığı kat mülkiyetine tabi binada bulunan bir bağımsız bölümden su sızması nedeniyle oluşan zararın tazmini davasının hangi mahkemede görüleceği


Yangın dolayısıyla sorumlu kişilere karşı yangından kaynaklanan zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davanın hangi mahkemede görülmesi gerektiği


Zarardan sorumlu araç işleteni ve onun Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS) poliçesini düzenleyen sigortacıya karşı açılan davada sigortacının merkezinin bulunduğu mahkemenin yetkisi


Zarara sebep olmuş motorlu aracın ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısına karşı yasal haleflik hakkına dayanılarak açılan davanın asliye hukuk mahkemesinde mi yoksa ticaret mahkemesinde görüleceği


Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazda bulunan sigortalı bağımsız bölüme komşu bağımsız bölümden sızan suların neden olduğu zararla ilgili yasal halefliğe dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı


Motorlu aracın verdiği zararı ödeyen mal (yük) sigortacısının, zarardan sorumlu araç maliki, onun sorumluluk sigortacısı ve sürücüsüne karşı açtığı yasal halefliğe dayalı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı


Trafik kazasında zarar gören aracın malikinin, diğer araç için ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacıdan bütün zararını karşılayan tutarda tazminat aldıktan sonra kendi kasko sigortacısından da ödeme alması; kasko sigortacısının yasal halef olduğu savıyla açtığı davada verilmesi gereken karar


Yol kusurundan doğan zararların tazmini için Belediye'ye karşı açılan dava hangi yargının görevine girer?


Sigorta konusu sitede meydana gelen yangın zararı için tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği


Sel zararı sebebiyle tazminat ödeyen mal sigortacısının, zarardan sorumlu kuruma yasal halef sıfatıyla yönelttiği tazminat davasının hangi yargıda görüleceği


Kasko sigortacısının tacir olmayan sigortalısının aracına zarar veren tacir sıfatı bulunmayan üçüncü kişiye yönelttiği yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği


Kasko sigortacısı tarafından yasal halef sıfatıyla açılan rücu davasında, sigorta ettirenin uğradığı gerçek zarardan fazla bir tazminat ödenmeyeceği; davacı sigortacının ödediği tazminat tutarının belirleyici olmayacağı; zarar tutarının Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi incelemesiyle belirlenmesi gerektiği


Trafik kazalarında araçta meydana gelen zararın saptanmasının teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiği ve mahkemece bu konuda Yargıtay denetimine elverişli bir bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği


Kasko sigortalı araca verilen zarardan sorumlu birden fazla kişi varsa, bunların hepsi hasım gösterilerek açılacak davanın hangi mahkemede açılması gerektiği


Yangın sigortası uyarınca taşınmazdaki zararı gideren sigortacının, yasal haleflik hakkına dayanarak zarardan sorumlu (yapı maliki olduğu anlaşılan) kişiye karşı açtığı davanın hangi mahkemede görüleceği


Trafik kazasında hasarlanan araç için kasko sigortası uyarınca tazminat ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davanın tüketici mahkemesinde yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde mi görülmesi gerektiği


Kat mülkiyetine tabi taşınmazda komşu bağımsız bölümden sızan suların verdiği zararı karşılayan davacı sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davaya hangi mahkemenin bakması gerektiği


Yangın sigortası kapsamında taşınmazda meydana gelmiş olan zararı karşılayan sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu kiracıya yönelteceği tazminat talebine hangi mahkemede bakılması gerektiği


Sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu kişinin mirasçılarına karşı açtığı davada, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olması durumunda davanın reddi gerekeceği


Zarardan sorumlu kişinin tacir sıfatına sahip olması halinde, yangın sigortası kapsamında meydana gelen zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı davaya ticaret mahkemesinde bakılmasının gerekip gerekmediği


Aydınlatma direğinin kasko sigortalı araç üzerine devrilmesinden doğan hasarı ödeyen sigorta şirketinin davalı yönetim birimine karşı yasal halef sıfatıyla açtığı davanın yönetsel yargı da mı yoksa adli yargıda mı görüleceği


Kiracının uğradığı dahili su hasarı sebebiyle taşınmaz malikine (kiraya verene) karşı kiracının zararını ödeyen sigortacı tarafından açılan yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği


Kat mülkiyetine tabi taşınmazda bulunan sigortalı bağımsız bölümde diğer bir bağımsız bölümden sızan suların yol açtığı zararı ödeyen sigortacının yasal halefliğe dayalı olarak diğer bağımsız bölüm malikine karşı açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği


Metrobüs çalışması sırasında yere bırakılan demir bariyerlerin yağış ve fırtınalı hava nedeniyle yolun ortasına kadar gelmesinden kaynaklanan trafik kazası sonrasında araçtaki zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla Belediye aleyhine açtığı dava yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görülmelidir?


Motorlu aracın davacının sigortaladığı işyerine ait sundurma ve güvenlik kamerasına çarparak zarar vermesi halinde, yasal haleflik hakkına dayalı olarak açılan davada görevli mahkeme


Sigortacının işyeri sigortasıyla sigortalamış olduğu dükkânın mal sahibine yüklenebilecek sebeplerle çıkan yangında zarar görmesi üzerine sigortalı kiracıya tazminat ödedikten sonra mal sahibine açtığı yasal haleflik hakkına dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği


Konut sigortası uyarınca komşu taşınmazdan sızan suların yol açtığı zararı ödeyen sigortacının halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiği


Kat mülkiyetine tabi taşınmazda sigortalı bağımsız bölümün diğer bir bağımsız bölüme ait kalorifer tesisatından sızan sularla zarara uğraması üzerine sigorta ettirene tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkı uyarınca açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiği


Trafik kazası nedeniyle sigorta ettirene tazminat ödeyen mal sigortacısının zarardan sorumlu işletenin ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacına yönelttiği yasal halefliğe dayalı rücu davasının hangi mahkemede görülmesi gerektiği


Motorlu araca gelen zararı tazmin eden mal sigortacısının zarardan sorumlu kişilere yasal halefliğe dayalı olarak yönelttiği rücu davasının yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği; adli yargıda görülmesi halinde ticaret mahkemesinin mi yoksa asliye hukuk mahkemesinin mi davaya bakacağı


Yoldaki rögar kapağının fırlaması sonucu meydana gelen araç hasarını ödemiş olan sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği


Trafik kazasından doğan zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla zarardan sorumlu araç sürücüsü, işleteni ve onun sorumluluk sigortacısı aleyhine açtığı rücu davasının hangi mahkemede görüleceği


Ehliyetsiz olarak kullanılan motorlu araçla yapılan kaza sebebiyle zarar görene tazminat ödeyen aracın ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacının, sigorta ettiren araç malikinin mirasçılarına yönelttiği rücu davası


Davalının yüklenici sıfatı ile yaptığı yol inşaatında gerekli tedbirleri almamasından dolayı meydana gelen kazada hasar gören araç için tazminat ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı


Sigortalı konutta meydana gelen doğalgaz patlamasının yol açtığı zararı ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla sorumlular aleyhine açtığı davaya tüketici mahkemesinde bakılması


Ticari faaliyette (yük taşımada) kullanılan motorlu araç için ZTS poliçesini düzenleyen sigortacının, araç sürücüsünün gabari dışı yükleme yaparak belediyeye ait köprüyü hasara uğratması sonucu belediyenin zararını karşıladıktan sonra sigorta ettirene yönelttiği rücu davasına hangi mahkemede bakılacağı


Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği


Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği


Trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu; yol kusuru sebebiyle meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği


Yolun bakım ve onarımından sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğü görevlisinin yanlış yönlendirmesi sonucu bir aracın ters yöne girmesi ve sigortalı araçla çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazası sonrasında hasarlanan araç için tazminat ödeyen sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı davanın yönetsel yargıda mı yoksa adli yargıda mı görüleceği


Araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçmesi sebebiyle meydana gelen iki araç arsındaki çarpışmada, işletenlerin sorumluluğu tehlike esasına dayandığından kırmızı ışıkta geçen araca yüzde yüz kusur verilmesinin doğru olup olmayacağı


Kasko sigortacısının sigorta ettirene tazminat ödemesi ertesinde, sigorta konusu aracın hasarlanmasına yol açan diğer aracın işleteni ve (kazaya sebep olan) sürücüsünden (ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısının ödediği limit tutarı düşüldükten sonra) zarar bakiyesi için yasal halef sıfatıyla açtığı davada zararın ve tazminatın nasıl hesaplanacağı


Kasko sigortası ile sigorta güvencesi altına alınmış olan aracın hastanenin otopark görevlisine bırakılması sonrasında, bir güvenlik görevlisinin aracın yerini değiştirmek isterken yaptığı yanlış manevra sonucu hasarlanması; kasko sigortacısının ödediği tazminat için sorumlu oldukları savıyla kazaya sebep olan güvenlik görevlisi, onu çalıştıran güvenlik şirketi ve aynı zamanda otopark işleticisi olan sağlık kurumuna yasal haleflik hakkına dayalı olarak açtığı rücu davası


Kasko sigortacısının, yasal halefliğe dayanarak kavşakta sigortalı araca çarpıp zarar veren aracın işletene açtığı rücu davası- Hangi tarafın yeşil ışıkta geçtiği- Davalıya ait aracın sürücüsünün alkollü olması


Yol üzerindeki rögar kapağının sebep olduğu motorlu araç hasarını gideren sigortacının yasal halef sıfatıyla özel hukuk hükümlerine tabi kuruluş aleyhine açtığı davanın hangi mahkemede görüleceği


Bina asansörünün yol açtığı araç hasarını ödeyen sigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davası


İşleten sıfatının (ve işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi sıfatının) nasıl kanıtlanacağı


Zincirleme trafik kazasında zarar gören (en ön taraftaki) aracın kasko sigortacısı tarafından arkadaki aracın sürücüsü ve ZTS poliçesini düzenleyen sorumluluk sigortacısı aleyhine yasal halef sıfatıyla açılan davada kusur durumunun ne şekilde araştırılacağı


Kasko sigortası ile güvence altına alınmış olan park halindeki aracın davalının (kiracı) evinde meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle evin duvarlarının yıkılması sonucu hasarlanması; kasko sigortacısının yasal haleflik hakkına dayalı rücu davası