Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (21)      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (218)

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin KanunuSayfa Sayısı
:  
910
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-1466-54-5

97,20 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 

-Açıklamalar
-Madde Gerekçeleri
-Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları
-Yazışma Örnekleri
-Disiplin Amiri ve Disiplin Kurulu Karar Örnekleri
-İtiraz ve Dava Dilekçesi Örnekleri
-İlgili Yönetmelikler
-2015 Kanun Değişiklikleri ve İlgili Yönetmelik Hükümleri İşlenmiş, En Son Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları ve             Dava Dilekçesi Örnekleri Ekli


211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 13 üncü maddesinde disiplin; kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat, astın ve üstün hukukuna riayet olarak tanımlanmıştır. Ayrıca aynı maddede, askerliğin temelinin disiplin olduğu ifade edilmiştir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkındaki disiplin hükümleri, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanununda dağınık biçimde düzenlenmiştir. Uygulamada bu hükümlerden bazıları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğundan bahisle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, disiplin amirlerince oda hapsi cezası verilmesine ilişkin hükümler ile Disiplin Mahkemelerinin oluşumuna dair hükümleri Sözleşmenin 5 ve 6 ncı maddelerine aykırı görerek, ülkemizi tazminata mahkum etmiştir. 
Bu gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile dağınık mevzuat tek bir kanunda toplanmış, sivil memurlar disiplin mevzuatı dışına çıkarılmış, disiplinsizlikler ve karşılığı cezalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dikkate alınarak sistematik hale getirilmiş, disiplin cezası verebilecek makamlar disiplin amirleri, disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları olarak sıralanmış, tüm disiplin cezalarına karşı itiraz yolu açılmış, bazı disiplin cezaları için ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilmesine imkan tanınmıştır. 
Hazırlanan kitap ile yeniden düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin sisteminin okuyucuya ve uygulayıcılara tanıtılması, uygulamada karşılaşılabilecek tereddütlerin asgariye indirilmesi amaçlanmıştır. 
Kitapta konular madde sırasına göre incelenmiştir. Her maddenin altında, gerek bu Kanunda gerekse diğer kanunlarda yer alan ve bu maddenin uygulanması sırasında dikkate alınması gereken ilgili hükümlere yer verilmiştir. Akabinde, uygulayıcılara ışık tutması için, Hükümet Tasarısında yer alan madde gerekçeleri her bir maddenin altına eklenmiştir. 
Maddelerde yer alan hususlar, ilgili mevzuat da dikkate alınarak bir bütünlük içinde açıklanmaya çalışılmıştır. Öncelikle, uygulanacak disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren disiplinsizlikler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, her bir disiplinsizlik açıklanmaya çalışılmış, bu disiplinsizliğin oluşmaması halinde işlenmiş olabilecek diğer disiplinsizliklere yer verilmek suretiyle, uygulayıcıların işlerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Akabinde, her bir disiplinsizlik için yapılması gereken usulü işlemlerin ne olduğuna, ne kadar ceza verilebileceğine ve bu esnada dikkat edilmesi gereken hususlara, cezanın kesinleşmesi safhasına kadar aşama aşama yer verilmiştir. 
Maddelerin sonunda, konularına göre gruplandırılan güncel Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. 
Erbaş ve erler tarafından işlenebilecek disiplinsizlikler, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler tarafından işlenebilecek disiplinsizliklere atıf suretiyle düzenlendiğinden özel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, erbaş ve erler tarafından işlenebilecek disiplinsizlikler, bu kişilerce işlenebilecek olanlar dikkate alınarak tek tek açıklanmaya çalışılmıştır. 
Kitabın son bölümünde ise uygulamada disiplin amirleri, disiplin kurulları veya yüksek disiplin kurullarınca kullanılabilecek bazı yazı ve karar örnekleri ile ilgili disiplin yönetmeliklerine yer verilmiştir. 
Bu baskıda kitaba, 22. 1. 2015 tarihli ve 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3, 8, 13, 22, 23, 35, 40, 41 ve 43 üncü maddelerde yapılan değişikliklerle, aynı Kanun ile 6413 sayılı Kanuna eklenen Ek 1 inci maddesi işlenmiş ve güncel Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararları eklenmiştir.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 • Madde 1- Amaç-1
 • AÇIKLAMALAR-1
 • İÇTİHATLAR-8
 • Madde 2- Kapsam-13
 • AÇIKLAMALAR-14
 • 1. Genel Olarak-14
 • 2. Kanun Kapsamındaki Asker Kişiler-15
 • 3. Kanun Kapsamında Olmayan Asker Kişiler-18
 • Madde 3- Tanımlar-19
 • AÇIKLAMALAR-21
 • 1. Genel Olarak-21
 • 2. Tanımlar-22
 • İÇTİHATLAR-28
 •  
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Genel Hükümler
 • Madde 4- Disiplinsizliğin oluşması ve disiplin cezalarının niteliği-31
 • AÇIKLAMALAR-33
 • 1. Genel Olarak-33
 • 2. Disiplinsizlik Teşkil Eden Fiil ve Hallerin İşlenme Şekli-33
 • 3. Aynı Fiile Tek Ceza Verilmesi Kuralı-34
 • 4. Bir Fiilin Birden Fazla Disiplin Cezasını Gerektirmesi-35
 • 5. Disiplinsizlik Teşkil Eden Fiilin Diğer Kanunlarda İdari Yaptırıma Bağlanması-35
 • 6. Keyfi Görev Yasağı-36
 • 7. Disiplin Cezalarında Şikayet-37
 • İÇTİHATLAR-37
 • Madde 5- Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızlığı-40
 • AÇIKLAMALAR-41
 • İÇTİHATLAR-44
 • Madde 6- Takdir hakkının kullanımı-46
 • AÇIKLAMALAR-48
 • 1. Takdir Hakkı-48
 • 2. Takdir Hakkının Kullanılma Şekli-49
 • 3. Takdir Hakkının Gerekçeli Kullanılması-50
 • 4. Takdir Hakkı Kullanılırken Dikkate Alınacak Kriterler-51
 • 5. Takdir Hakkına Karışma Yasağı-53
 • İÇTİHATLAR-54
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Disiplin Amirlerinin Görev ve Yetkileri
 • Madde 7- Disiplin soruşturması ve yetkiler-55
 • AÇIKLAMALAR-57
 • 1. Genel Olarak-57
 • 2. Disiplin Soruşturmasının Bizzat Disiplin Amirince Yapılması-60
 • 3. Disiplin Soruşturmacısı Tarafından Disiplin Soruşturması Yapılması-61
 • 4. Genelkurmay Başkanı Tarafından Disiplin Soruşturması Yapılması-63
 • İÇTİHATLAR-63
 • Madde 8- Disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi-65
 • AÇIKLAMALAR-68
 • 1. Genel Olarak-68
 • 2. Disiplin Amiri-68
 • 3. Disiplin Cezası Verme Yetkisi-70
 • 4. Bu Kanunda Belirlenmemiş Disiplinsizliklere Benzer Eylemlerin Tespiti-74
 • İÇTİHATLAR-75
 • Madde 9- Üst disiplin amirlerinin disiplin cezası verebileceği hâller-86
 • AÇIKLAMALAR-88
 • 1. Genel Olarak-88
 • 2. Üst Disiplin Amirleri-88
 • 3. Üst Disiplin Amirlerinin Disiplin Soruşturması Yapabilecekleri ve Ceza Verebilecekleri Haller-89
 • İÇTİHATLAR-92
 • Madde 10- Disiplin amirlerinin ikaz ve disiplin eğitimine alma yetkisi-93
 • AÇIKLAMALAR-94
 • 1. Genel Olarak-94
 • İÇTİHATLAR-96
 •  
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Subay, Astsubay, Uzman Jandarma veUzman Erbaşlar ile Sözleşmeli Erbaş ve Erler HakkındaUygulanacak Cezalar ve Cezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler
 • Madde 11- Disiplin cezaları-100
 • AÇIKLAMALAR-101
 • 1. Genel Olarak-101
 • 2. Disiplin Cezaları-103
 • 3. Disiplin Cezalarını Vermeye Yetkili Makamlar-112
 • Madde 12- Disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri-113
 • AÇIKLAMALAR-117
 • 1. Uyarma Disiplin Cezası-117
 • 2. Kınama Disiplin Cezası-119
 • 3. Hizmete Kısmi Süreli Devam Disiplin Cezası-121
 • 4. Aylıktan Kesme Disiplin Cezası-126
 • 5. Hizmet Yerini Terk Etmeme Disiplin Cezası-130
 • 6. Oda Hapsi Disiplin Cezası-135
 • İÇTİHATLAR-139
 • Madde 13- Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası-140
 • AÇIKLAMALAR-144
 • 1. Genel Olarak-144
 • 2. Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler-145
 • 3. Yüksek Disiplin Kurulları-147
 • 4. Yüksek Disiplin Kurulunca Yapılacak İşlemler-149
 • İÇTİHATLAR-158
 • Madde 14- Cezanın ağırlaştırılması ve disiplin amirlerinin takdir hakkı-213
 • AÇIKLAMALAR-215
 • 1. Genel Olarak-215
 • 2. Disiplin Amirlerinin Takdir Hakkını Kullanabilecekleri Durumlar-216
 • 3. Disiplin Amirlerince Bir Derece Ağır Ceza Tayini Zorunluluğu-219
 • İÇTİHATLAR-221
 • Madde 15- Uyarma cezasını gerektiren disiplinsizlikler-229
 • AÇIKLAMALAR-231
 • 1. Genel Olarak-231
 • 2. Uyarma Disiplin Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler-232
 • 3. Uyarma Disiplin Cezasının Verilmesinde İzlenecek Usul-239
 • İÇTİHATLAR-241
 • Madde 16- Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler-248
 • AÇIKLAMALAR-249
 • 1. Genel Olarak-249
 • 2. Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler-250
 • 3. Kınama Disiplin Cezasının Verilmesinde İzlenecek Usul-254
 • İÇTİHATLAR-255
 • Madde 17- Hizmete kısmi süreli devam cezasını gerektiren disiplinsizlikler-262
 • AÇIKLAMALAR-263
 • 1. Genel Olarak-263
 • 2. Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler-264
 • 3. Hizmete Kısmi Süreli Devam Disiplin Cezasının Verilmesinde İzlenecek Usul-267
 • 4. Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezasının Süresi ve Şekli-268
 • 5. Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezasının Yerine Getirilmesi-269
 • 6. Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezasının Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi-271
 • İÇTİHATLAR-272
 • Madde 18- Aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler-275
 • AÇIKLAMALAR-277
 • 1. Genel Olarak-277
 • 2. Aylıktan Kesme Disiplin Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler-278
 • 3. Aylıktan Kesme Disiplin Cezasının Verilmesinde İzlenecek Usul-285
 • 4. Aylıktan Kesme Disiplin Cezasının Süresi ve Şekli-286
 • 5. Aylıktan Kesme Disiplin Cezasının Yerine Getirilmesi-287
 • 6. Aylıktan Kesme Disiplin Cezasının Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi-287
 • İÇTİHATLAR-288
 • Madde 19- Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler-311
 • AÇIKLAMALAR-312
 • 1. Genel Olarak-312
 • 2. Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler-313
 • 3. Hizmet Yerini Terk Etmeme Disiplin Cezasının Verilmesinde İzlenecek Usul-329
 • 4. Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezasının Süresi-331
 • 5. Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezasının Yerine Getirilmesi-331
 • 6. Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezasının Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi-332
 • İÇTİHATLAR-333
 • Madde 20- Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler-370
 • AÇIKLAMALAR-371
 • 1. Genel Olarak-371
 • 2. Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler-373
 • 3. Yüksek Disiplin Kurulları-380
 • 4. Yüksek Disiplin Kurulunca Yapılacak İşlemler-381
 • İÇTİHATLAR-391
 • Madde 21- Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesi-446
 • AÇIKLAMALAR-447
 • 1. Genel Olarak-447
 • 2. Disiplin Ceza Puanına Göre Ayırma Cezası Verilebilecekler-447
 • 3. Disiplin Cezası Puanına ve Alınan Disiplin Cezası Sayısına Bağlı Olarak Ayırma Cezası Verilecek Durumlar-448
 • 4. Disiplin Ceza Puanının Hesaplanması-450
 • İÇTİHATLAR-452
 •  
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Askeri Öğrenciler Hakkında Uygulanacak Cezalar veCezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler
 • Madde 22- Askeri öğrenciler hakkında verilebilecek cezalar-453
 • AÇIKLAMALAR-454
 • I. Genel Olarak-454
 • II. Askeri Öğrencilere Verilebilecek Disiplin Cezaları-455
 • 1. Kınama-456
 • 2. İzinsizlik-457
 • Madde 23- Askeri öğrencilere ceza verilmesini gerektiren disiplinsizlik hâlleri-462
 • AÇIKLAMALAR-463
 • I. Genel Olarak-463
 • II. Askeri Öğrencilere Verilebilecek Disiplin Cezaları-465
 • 1. Kınama-465
 • 2. İzinsizlik-467
 • III. Yönetmelikle Belirlenmiş Disiplinsizliklere Benzer Eylemler ve Bu Eylemlerin Tespiti-471
 • IV. Disiplin Cezası Vermede Uygulanacak Genel Hükümler-472
 • 1. Disiplin İlkesi-472
 • 2. Disiplinsizliğin Oluşması Ve Disiplin Cezalarının Niteliği-472
 • 3. Disiplin Soruşturması veya Tahkikatının Adli Soruşturma veya Kovuşturmadan Bağımsızlığı-474
 • 4. Takdir Hakkının Ne Şekilde Kullanılacağı-474
 • V. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Makamlar: -475
 • 1. Disiplin Amirleri-475
 • 2. Üst Disiplin Amirleri-476
 • 3. Öğrenci Disiplin Kurulları-476
 • 4. Ceza İnceleme Kurulları-478
 • VI. Disiplin Soruşturması ve Disiplin Tahkikatı-479
 • 1. Disiplin Soruşturması-479
 • 2. Disiplin Tahkikatı-484
 • VII. Savunma Hakkı-486
 • VIII. Disiplin Cezalarına İtiraz-487
 • 1. Disiplin Amirleri Tarafından Verilen Cezalara İtiraz-487
 • 2. Öğrenci Disiplin Kurulları Tarafından Verilen Cezalara İtiraz-488
 • IX. Zaman Aşımı-489
 • 1. Disiplin Amirlerince Verilen Disiplin Cezalarında Zaman Aşımı Süresi-490
 • 2. Öğrenci Disiplin Kurullarınca Verilen Disiplin Cezalarında Zamanaşımı Süresi-491
 • X. Geçici Olarak Kontrol Altına Alma Tedbiri-492
 • XI. Disiplin Cezalarının Yerine Getirilmesi Ve Takibi-492
 • XII. Disiplin Ceza Puanı Uygulaması-492
 • 1. Genel Olarak-492
 • 2. Disiplin Ceza Puanları-493
 • 3. Disiplin Ceza Puanlarının Düşülmesi-493
 • 4. Disiplin Ceza Puanlarının İadesi-494
 • 5. Disiplinsiz Öğrencilerin İkazı ve Velilerin Bilgilendirilmesi-495
 • İÇTİHATLAR-495
 • Madde 24- Askeri öğrenciler hakkındaki özel kanun hükümleri-500
 • AÇIKLAMALAR-500
 •  
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Erbaş ve Erler Hakkında Uygulanacak Cezalar veCezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler
 • Madde 25- Erbaş ve erler hakkında verilebilecek cezalar-501
 • AÇIKLAMALAR-501
 • A. Genel Olarak-501
 • B. Erbaş ve Erlere Verilebilecek Disiplin Cezaları-503
 • 1. İzinsizlik Veya İlave Hizmet Yükleme Disiplin Cezaları-503
 • 2. Oda Hapsi Cezası-519
 • 3. Hizmetten Men Disiplin Cezası-550
 • Madde 26- Disiplin amirlerince verilen disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri-561
 • AÇIKLAMALAR-563
 • 1. Genel Olarak-563
 • 2. Erbaş ve Erlere Verilebilecek Disiplin Cezalarının Yerine Getirilme Şekilleri-564
 • 3. Hizmetten Men Disiplin Cezası-573
 • Madde 27- Disiplin amirlerince cezalandırılabilecek disiplinsizlikler ve disiplin amirlerinin takdir hakkı-575
 • AÇIKLAMALAR-576
 • 1. Genel Olarak-576
 • 2. Erbaş ve Erlere Verilebilecek Disiplin Cezaları İle Ceza Verilmesini Gerektiren Disiplinsizlikler-577
 • 3. Oda Hapsi Cezası-580
 • 4. Hizmetten Men Disiplin Cezası-585
 • 5. Erbaş Ve Erlere Verilebilecek Disiplin Cezalarında Disiplin Amirlerinin Takdir Hakları-587
 •  
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Disiplin Cezaları Dışındaki İdari Yaptırımlar veDisiplin Cezalarının Etkileri
 • Madde 28- Geçici olarak kontrol altına alma tedbiri-588
 • AÇIKLAMALAR-590
 • 1. Genel Olarak-590
 • 2. Geçici Kontrol Altına Alma Tedbirinin Uygulanabileceği Durumlar-591
 • 3. Geçici Kontrol Altına Alma Tedbirinin Süresi ve Uygulanması-592
 • Madde 29- Geçici olarak görevden uzaklaştırma ve görev yerini değiştirme tedbiri-594
 • AÇIKLAMALAR-596
 • 1. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma Tedbiri-596
 • 2. Görev Yerini Değiştirme Tedbiri-598
 • Madde 30- Disiplin cezalarının idari işlemlere etkisi-599
 • AÇIKLAMALAR-599
 • Madde 31- Disiplin kurulları tarafından verilen cezaların idari etkileri-600
 • AÇIKLAMALAR-601
 •  
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Disiplin Kurulları ve Disiplin Subayı
 • Madde 32- Kuruluş-601
 • AÇIKLAMALAR-602
 • 1. Disiplin Kurullarının Kuruluşu-602
 • 2. Disiplin Kurullarının Yetki Alanları-603
 • Madde 33- Disiplin kurullarının oluşumu-603
 • AÇIKLAMALAR-605
 • 1. Disiplin Kurulu Üyelerinin Nitelikleri-605
 • 2. Disiplin Kurullarının Oluşumu-606
 • 3. Kurul Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi-607
 • Madde 34- Disiplin kurullarının rütbe yönünden yetkisi-608
 • AÇIKLAMALAR-609
 • Madde 35- Disiplin subayı, niteliği ve görevleri-609
 • AÇIKLAMALAR-612
 • 1. Disiplin Subayı-612
 • 2. Disiplin Subayının Görevleri-613
 • 3. Teşkilatında Disiplin Kurulu Kurulan Komutan veya Askeri Kurum Amirince Disiplin Subayına Devredilebilecek Yetkiler-614
 • Madde 36- Disiplin kurulunun görev ve yetkileri-615
 • AÇIKLAMALAR-616
 • 1. Disiplin Kurullarınca Cezalandırılabilecek Disiplinsizlikler-616
 • 2. Disiplin Kurullarınca Verilecek Cezalar-638
 • 3. Disiplin Kurulu Kararının Kesinleşmesi, İnfazı ve Sonuçları-639
 • 4. Disiplin Kurullarının Tahkikat Sırasındaki Yetkileri-640
 • Madde 37- Yapılacak tahkikat usulü-641
 • AÇIKLAMALAR-642
 • 1. Disiplin Kuruluna Sevk-643
 • 2. Disiplin Subaylıklarınca Yapılacak İnceleme-644
 • 3. Disiplin Kurulu Aşamasında Yapılacak İşlemler-645
 • 4. Disiplin Kuruluna Sevk Edilen Personelin Hakları-647
 • Madde 38- Tahkikat sonucu verilecek karar-648
 • AÇIKLAMALAR-649
 • 1. Disiplin Kurullarınca Verilebilecek Kararlar-649
 • 2. Disiplin Kurullarında Karar Alma Usulü ve Kararlarda Bulunması Zorunlu Unsurlar-651
 • 3. Disiplin Kurulu Kararlarının Tebliği-651
 •  
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Zamanaşımı, Savunma Hakkı, Disiplin Cezalarına İtiraz, İdari ve Yargısal Denetim ile Cezanın Yerine Getirilmesi
 • Madde 39- Zamanaşımı-652
 • AÇIKLAMALAR-654
 • 1. Disiplin Amirlerince Verilen Disiplin Cezalarında Zaman Aşımı Süresi-654
 • 2. Disiplin Kurullarınca Verilen Disiplin Cezalarında Zamanaşımı Süresi-657
 • 3. Yüksek Disiplin Kurulunca Verilen Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasında Zamanaşımı Süresi-660
 • İÇTİHATLAR-662
 • Madde 40- Savunma hakkı-674
 • AÇIKLAMALAR-675
 • İÇTİHATLAR-676
 • Madde 41- Disiplin amirleri tarafında verilen cezalara itiraz ve cezanın kesinleşmesi-683
 • AÇIKLAMALAR-685
 • 1. İtiraz Süresi ve Usulü-685
 • 2. İtirazın İncelenmesi ve Sonuçları-686
 • İÇTİHATLAR-686
 • Madde 42- Disiplin kurulu kararlarına karşı itiraz ve cezanın kesinleşmesi-693
 • AÇIKLAMALAR-694
 • 1. İtiraz Süresi ve Usulü-694
 • 2. İtirazın İncelenmesi ve Sonuçları-695
 • 3. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz-696
 • Madde 43- Yargı denetimi-697
 • AÇIKLAMALAR-697
 • 1. Genel Olarak-697
 • 2. Yargı Yolu Açık Disiplin Cezaları-698
 • 3. Yargı Yolu Açık Olmayan Disiplin Cezaları-705
 • 4. Disiplin Cezalarında Görevli Mahkeme ve Dava Açma Süresi-706
 • İÇTİHATLAR-708
 • Madde 44- Cezanın yerine getirilme zamanı-715
 • AÇIKLAMALAR-716
 • 1. Disiplin Cezalarının Yerine Getirilmesi-716
 • 2. Cezanın Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi-724
 •  
 • ONUNCU BÖLÜM
 • Çeşitli Hükümler
 • Madde 45- Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler-725
 • MADDE 46--731
 • GEÇİCİ MADDE 51--731
 • MADDE 47--731
 • GEÇİCİ MADDE 6--731
 • Madde 48- Diğer kanunlardaki hükümler-732
 • Madde 49- Yönetmelik-732
 • Ek Madde 1- Erbaş ve erler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması-733
 • AÇIKLAMALAR-733
 • 1. Genel Olarak-733
 • 2. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler-734
 • 3. Disiplinsizlik Halleri-735
 • 4. Disiplin Cezasının Verilme Usulü-738
 • Geçici Madde 1- Geçiş dönemi-740
 • Geçici Madde 2- Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi ve yerine getirilmesi-741
 • Geçici Madde 3- Askeri öğrenciler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi ve yerine getirilmesi-742
 • Geçici Madde 4- Erbaş ve erler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi, yerine getirilmesi ve yükümlülük süresine etkileri-744
 • Geçici Madde 5- Disiplin cezalarının etkisi-744
 • Madde 50- Yürürlük-745
 • Madde 51- Yürütme-745
 • DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE DİSİPLİN TAHKİKATI SIRASINDA KULLANILABİLECEK DİLEKÇE, YAZIŞMA, İFADE ALMA VE KARAR ÖRNEKLERİ-749
 • DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ-809
 • İLGİLİ MEVZUAT-831
 • TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ-833
 • TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ-857
 •  
 • İÇTİHATLAR DİZİNİ-883
 •