Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu

Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon SuçuSayfa Sayısı
:  
193
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-377-446-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ 1980 sonrasında piyasalardaki liberalleşme dalgası sonucu finans sektörün¬de serbestleşme yeni finansal araçların ortaya çıkması aynı zamanda bilgi ve ile¬tişim teknolojilerindeki hızlı gelişimler finansal piyasaların ekonomi içindeki önemini her geçen gün daha arttırmıştır. Ekonomik göstergelerin en önemlisi olan finans piyasalarında yukarıda be¬lirttiğimiz gelişim ve değişim yeni ekonomi suç tiplerinin ihdas edilmesini ve ceza hukukunun ekonomik alana müdahalesini adeta zorunlu kılmıştır. Sermaye piyasalarının ekonomik işlevlerini gereği gibi yerine getirebilme¬leri ancak yeterli derinliğe ve etkinliğe sahip olmaları ile mümkündür. Sermaye piyasalarının güven açıklık ve kararlılık içerisinde çalışmaları yatırımcıların piya¬saya güven duymaları bu piyasaların gelişebilmesi için vazgeçilmez esaslardır. Finansal araçların çeşitlilikten yoksun olduğu, hisse senedi işlemlerinin sığ ol¬duğu bir piyasada manipülasyon fiilleri ön plana çıkmaktadır. Sermaye Piyasası Hukuku alanında en yaygın olarak işlenen ekonomik suç olarak manipülasyon suçu karşımıza çıkmaktadır. Kendine özgü yapısı ve hızlı değişen işleniş yöntemleri dolayısıyla yabancı kaynaklarda "sanat" kavramıyla da ifade edilen bu suç esasen, piyasanın etkinliğini ve derinliğini, zedeleyen do¬landırıcılık fiilinin özel bir türü olarak ifade edilebilecek hileli hareketlerdir. Şüphesiz sermaye piyasası hukukunda düzenlenmiş olan suç tiplerinin da¬ha iyi analiz edilmesi üst kavram olan ekonomik suçların irdelenmesi ile müm¬kün olacaktır. Doktrinde ekonomik suçlar konusunda henüz uzlaşılmış bir tarif yer alma¬maktadır. Dolayısıyla bu suçlar ortak özellikleri yönüyle bir kısım tasniflere ta¬bi tutularak incelenmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın birinci kısmında önce¬likle ekonomik suçların tanımına ve ortak özelliklerine ilişkin değerlendirmeler yapılarak ardından, manipülasyon suçunun teknik anlamda münhasıran serme¬ye piyasalarında işlenen bir suç olması dolayısıyla, sermaye piyasası ile bağlan¬tısı ortaya konulacaktır. Çalışmamızın ikinci bölümünde manipülasyon suçunun tanımı ve tarihsel gelişimine değinilecek suçla korunan hukuki değer, suçun maddi ve manevi un¬surları ve hukuka aykırılık unsuru açısından arz ettiği özellikler incelenecektir. Üçüncü bölümde manipülasyon suçunun özel görünüş şekilleri, benzer suçlardan farkı ve suçun bağlantılı olduğu suç tipleri ile ilişkisi ele alınacaktır. ÖNSÖZ "Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipüîasyon Suçu" isimli bu doktora te¬zi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dah′nda hazırlanmış ve 10. 05. 2010 tarihinde Prof. Dr. M. Emin ARTIJK, Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU, Doç Dr. Mahmut KOCA, Doç. Dr. Caner YENİDÜNYA, Doç. Dr. Faruk ACAR′dan oluşan jüri önünde savunularak başa¬rılı bulunmuştur. Her ne kadar bu çalışma bir ceza hukuku çalışması ise de manipüîasyon su¬çunun ekonomik alanda gerçekleşmesi ve bu bağlamda konunun multidisipli-ner oluşu daha fazla araştırmayı ve diğer bilim dallarından da faydalanmayı zo¬runlu kılmıştır. Bu vesileyle çalışmanın başından bu yana bana desteğini esirgemeyen, da¬nışmanlığımı üstlenen ve değerli kütüphanesini bana açan saygıdeğer hocam Prof. Dr. M. Emin ARTUK′a teşekkürü borç bilirim. Bu çalışmamı başarı ile ta¬mamlamamda, Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum hocamın çok büyük katkı¬sı ve desteği olmuştur. Yine bu eserin basılması konusunda beni yüreklendiren de kendisidir. Gerek tezin hazırlanması sürecinde ve gerekse sonrasında her zaman ma¬nevi desteğini hissettiğim, fikir aldığım sevgili hocam Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU′na da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tezimin hazırlanmasında karşılaştığım her türlü sıkıntıları aşmamı sağlayan ve tezin yazım sürecinde beni sürekli cesaretlendirerek sabırlı bir çalışmayı ge¬rektiren bu konunun üstesinden gelmemi sağlayan değerli hocam Doç. Dr. Caner YENİDÜNYA′ya da tezin hazırlanmasındaki emek ve katkılarından Ötürü teşek¬kür ederim. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanımız sayın Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ hocama akademik hayatımdaki desteğinden ötürü teşekkürü bir borç bilirim. Emek ve desteklerinden ötürü başta sevgili annem ve babam olmak üzere burada tek tek ismini sayamadığım herkese emek ve katkılarından dolayı teşek¬kürlerimi sunanm. Eserin hukuk camiasına bir nebze de olsa katkı sağlaması bu meşakkatli ça¬lışmamın yorgunluğunu unutturacaktır. Tezin kitap olarak basımını gerçekleştiren Beta Basın Yayın Dağıtım AŞ.′n: sahibi Seyhan SATAR′a kitabın hazırlanması ve kapak tasarımı konusundaki ç lışmalarından ötürü Gülgonca ÇARPIK′a ayrıca teşekkür borçluyum. Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SUNUŞ Dr. Sinan BAYINDIR "Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu" adlı teziyle doktora çalışmasını başarıyla tamamlamıştır. Dr. BAYINDIR, danışmanlığımda yürüttüğü "Sınai Mülkiyet Aleyhine Cürümler" adlı yüksek lisans tezinde olduğu gibi burada da, doktrinde az işlen¬miş bir konuyu ele alarak tüm yönleriyle incelemiştir. Çalışmanın birinci bölümünde ekonomik suç kavramı, ekonomik suçların or¬tak özellikleri ve sermaye piyasası hukukuna ilişkin temel kavramlar ele alrnmışür. İkinci bölümde manipülasyon suçu incelenmeden önce manipülasyon kav¬ramı ve spekülasyon kavramından farklılıkları Mukayeseli Hukuktaki durum da göz önüne alınarak ortaya konulmuştur. Ardından suçun maddi unsurları, işleme ve bilgiye dayalı manipülasyon suçu açısından değerlendirilmiş yine su¬çun manevi unsuru ve hukuka aykırılık unsuru incelenmiştir. Üçüncü bölümde manipülasyon suçunun özel görünüş şekilleri ve suçun diğer suçlarla benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur. Gelişen çağımızda manipülasyon suçunun işleniş şekillerinin sürekli değiş¬kenlik arz etmesi ve bunun kanunilik ilkesi zedelenmeksizin cezalandırılabilme¬si önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Ceza Hukukunun genel pren¬siplerine hakim bir ceza hukukçusunun perspektifiyle söz konusu ekonomik su¬çun ele alınarak derinlemesine incelenmesi literatür açısından faydalı bir çalışma niteliğindedir. Konunun bugüne kadar akademisyenlerce dağınık ve eksik ola¬rak ele alınması bu konudaki çalışmaların önemini bir kat daha arttırmaktadır. Manipülasyon suçunun incelenmesi salt ceza hukuku değil; ekonomi bili¬mine de vakıf olunmasını gerektirir. Keza suçun özel hukuk alanındaki birçok kurumla yakından ilişkili olması da daha fazla mesai ve fedakârlık gerektiren diğer bir sebeptir. Yoğun ve kapsamlı bir mesainin ürünü olan bu çalışmanın gerek akademis¬yenler ve gerekse uygulamacılar açısından çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Dr, Sinan BAYINDIR′I bu çalışmasından dolayı tebrik eder, başarılarının de¬vamım dilerim. Prof. Dr. M. Emin ARTUK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SUNUŞ Dr. Sinan BAYINDIR, doktora çalışması olan "Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu" başlıklı eserinde spesifik olarak manipülas-yon suçunu incelemiştir. Yazar konunun ekonomik suçlarla olan ilgisini de dik¬kate alarak, çalışma planının başlangıç kısmında ekonomik suçlara ve bu suçla¬rın ortak özelliklerine yer vermiş, yine bu bölümde manipülasyon suçunun iş¬lendiği sermaye piyasası hem kavramsal olarak, hem de piyasa türleri bağla¬mında ortaya konulmuş, böylelikle akademik nitelikteki bu çalışmaya derinlik kazandırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, manipülasyon suçu, karşılaşılan çok sayıda hukuksal sorunla beraber, ceza hukukunun kendine özgü terminolojisine de sa¬dık kalınarak ele alınmıştır. Suçun yapısal unsurları ele alınmadan önce ise, ma¬nipülasyon kavramına, bu kavramın çeşitli tanımlarına, özellikle de spekülas¬yondan farkına değinilmiştir. Devamında bu suçla korunan hukuki değer, suçun unsurları, suçun özel görünüş şekilleri, suçun kovuşturma ve yaptırım bakımın¬dan taşıdığı özellikler, suçun bağlantılı olduğu suç tipleri ile karşılaştırılmak su¬retiyle açıklanmıştır. Açıkça söylemek gerekirse, son derece karmaşık, farklı hukuk disiplinlerin¬den zorunlu olarak yararlanılması gereken böyle bir konunun seçilmiş olması bi¬le, yazar bakımından özel bir övgüyü gerektirir. Çalışmalarını yakından izledi¬ğim, çalışkanlığını ve akademik terbiyesini taktir ettiğim Dr. Sinan BAYINDIR′I bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. İnanıyorum ki, yazarın bu eseri, hem uygulamacılar için, hem de bu alanda akademik çalışma yapacak hukukçular için yol gösterici olacaktır. Başarı dilek¬lerimle. Prof. Dr. Fatih Selamı MAHMUTOGLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZET TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA MANİFÜLASYON SUÇU Sermaye piyasalarının ekonomik hayat içerisindeki Öneminin gün geçtikçe artması bu alanda yeni düzenlemeleri de zorunlu kılmaktadır. Sermaye piyasa¬sı araçlarının normal arz ve talep koşulları dışında yapay olarak etkilenmesine yönelik manipülatif amaçlı fiiller cezai yaptırım altına alınmıştır. Böylece pi¬yasaya olan güvenin ve yatırımcıların mali haklarının korunması amaçlan¬mıştır. Ancak bu alandaki düzenlemelerin esnek ve belirsiz oluşu manipüla¬tif amaçlı kimi fiillerin cezasız kalmasına yol açmaktadır. Yine bu tür eylemlerin normal işlemleri görüntüsünde olması da suçun tes¬pitini güçleştirmektedir. Bu alanda ihtisas mahkemelerinin kurulması suçla mü¬cadelede daha etkin bir yöntem olacaktır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki sermaye piyasalarındaki manipülatif eylemleri tümüyle engel olmak mümkün olmamakla birlikte etkin bir denetim mekanizması ve etik kuralların güçlendi¬rilmesi suçun azalmasını önemli ölçüde temin edecektir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BOLUM EKONOMİK SUÇLAR, ÖZELLİKLERİ VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU I- EKONOMİK SUÇ KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE TASNİFİ 3 1- Tarihçe 5 2- Ekonomik Suç Kavramı 7 3- Ekonomik Suçların Ortak Özellikleri 10 A- Yargıya Çok Az Bir Kısmının İntikal Etmesi 11 B- Ekonomik Suçlarla İlgili Yargılama Faaliyetinin Ayrı Bir İhtisaslaşmayı Gerektirmesi 11 C- Korunan Hukuki Menfaatin Geniş Anlamda Kamusal Ekonomik Çıkarlar Olması 12 D- Orantihhk İlkesinin Ön Plana Çıkması 12 E- Muhtemel Mağdur Sayısının Çokluğu 13 F- Klasik Soruşturma Usullerinin Yetersiz Kalması Nedeniyle Suçun Tespitinin Güçlük Arz Etmesi 14 G- Bağımsız İdari Otoritelerle Eşgüdümlü Hareket Etmeyi Gerektirmesi 14 H- İşleniş Biçimi ve Suçla Mücadelenin Uzmanlık Gerektirmesi 14 İ- Uluslararası İşbirliğini Gerektirmesi 15 J- Sürekli Yeni Suç Tiplerinin İhdasını Zorunlu Kılması 15 4- Ekonomik Suçların Tasnifi 15 5- Türk Hukukunda Ekonomik Suçlar 17 § II- SERMAYE PİYASASI HUKUKU 211 1- Sermaye Piyasası Kavramı 21 A- Piyasa 22 a- Piyasa Türleri 22 aa- Mali Piyasalar 22 bb- Para Piyasaları 23 cc- Sermaye Piyasaları 231 aaa- Sermaye Piyasası Türleri 24′ aaaa- Birincil Piyasa (Primary Market) 24 aaaaa- Organize Borsalar {Menkul Kıymet Borsaları) 25 bbbb- İkindi Piyasa (Secondary Market) 25 cccc- Tezgahüstü Piyasalar (över the counter markets) 26 dddd-Gözaltı Pazarı 26 2- Sermaye Piyasasının Unsurları 27 A- Piyasaya Fon Arz Edenler 27 B- Piyasadan Fon Talep Edenler (İhraççilar) 27 C- Aracı Kuruluşlar 27 a- Kavram 27 b- Aracı Kurumların Faaliyet Alanları 28 aa- Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına ve Halka Arzına Aracılık 29 bb- Sermaye Piyasası Araçlarının İkincil Piyasadaki Alım Satımına Aracılık 30 cc- Portföy Yöneticiliği 30 dd-Yatırım Danışmanlığı 31 ee- Repo ve Ters Repo İşlemleri 31 ff- Türev Araçların Alım Satımına Aracılık 32 D- Arz ve Talebin Karşılaştığı Yer 32 E- Sermaye Piyasası Araçları 33 3- Sermaye Piyasasının Tarihsel Gelişimi 33 A- Osmanlı Devleti Dönemi 33 B- Cumhuriyet Dönemi 34 a- Birinci Dönem 34 b- İkinci Dönem 34 c- Üçüncü Dönem 34 4- Sermaye Piyasasının Ekonomideki Yeri ve Önemi 35 5- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) 36 A- Yasal Çerçeve 36 B- Borsanın Tanımı ve Tarihçesi 36 a- Tanım 36 b- Tarihçe 37 c- Mevzuat 38 C- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) nın Görev ve Yetkileri 39 D- İMKB′nin Ekonomik İşlevleri 40 a- Likidite Sağlama İşlevi 40 b- Ekonomiye Kaynak Yaratılması 40 c- Sermaye Mülkiyetinin Geniş Bir Topluma Yayılması 41 d- Ekonominin Göstergesi Olması 41 e- Güven Yaratılması 41 f- Sermayeye Hareketlilik Kazandırması 41 E- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 41 6- Sermaye Piyasası Kurulu 43 A- Anayasal Dayanak 43 B- Kurulun Hukuki Niteliği 44 C- Kurulun Oluşumu 44 D- Görev ve Yetkileri 45 a- Düzenlemeye İlişkin Görevleri 45 b- İzin ve Bildirim 45 c- Gözetim ve Denetim Görevi 46 d- Diğer Görevler 46 E- Kurulun İMKB ile İlişkisi 47 7- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 47 8- Takas ve Saklama Bankası (TAKASBANK ) 49 9- Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) 50 10- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) 51 İKİNCİ BOLUM TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA MANİPÜLASYON SUÇU §1- GENEL OLARAK 53 1- Manipülasyon Kavramı 54 2- Spekülasyondan Farkı 56 § II-KORUNAN HUKUKİ DEĞER 58 1- Yatırımcının Korunması 60 2- Kamuyu Aydınlatma İlkesi 61 3- Etkin Piyasa Teorisi 63 § III-SUÇUN UNSURLARI 68 1- Kanuni Unsur (Tipiklik) 68 A- Genel Olarak 68 B- ÎMKB Yönetmelik m. 24′ün İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç Ceza İhdas Edilemeyeceği Kuralı (TCK m. 2 / 2) Açısından Değerlendirilmesi 69 C- Fiilin Başka Kanunlarda da Suç Olarak Düzenlenmesi İhtimali 71 D- Suçun Kanunilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 72 2- Maddi Unsurlar 75 A- İşleme Dayalı Manipülasyon Suçunun Maddi Unsurları 76 a- Yapay Alım Satım Yapmak (Artificial Price ) 76 aa- Alım Satım 77 bb- Alım Satım Emri 79 cc- Manipülatıf İşlem Kalıpları 85 aaa- Yapılan İşlemlerin Günlük İşlem Hacmi İçerisinde Önemli Bir Oran Teşkil Etmesi 86 bbb- Menkul Kıymetteki Yükselişten Fayda Elde Edecek Kişilerle İşlemi Gerçekleştirenlerin Birlikte Hareket Etmesi 86 ca> Aynı Anda veya Yakın Zamanda Alım ve Satım İşlemlerinin Gerçekleştirilmiş Olması 86 ddd- Yapılan İşlemlerin Menkul Kıymetin Fiyatında Önemli Değişikliklere Yol Açmış Olması 87 eee- İşlemlerin Yoğun Olarak Seans Başında veya Seans Sonunda Gerçekleştirilmesi 8 fff- İşlemlerin Çok Sayıda Aracı Kurum Üzerinden ve Vekaleten Gerçekleştirilmesi ggg- Yapılan İşlemlerin Hesap Sahiplerinin Mali üçleri ile Bağdaşmaması 89 hhh- îşlem Yapanlar Arasında Hisse Senedi ve Nakit Virmanlarımn Bulunması 89 i i i - işlemlerin Yapıldığı Piyasanın Yeterli Derinliğe Sahip Olmaması 89 b- Vadeli îşlem Borsalarında Manipülatif Amaçlı Alım Satımlar 90 c- Mukayeseli Hukuktaki Manipülatif İşlem Kalıpları aa- Yıkama Satış (VVash sale) 94 bb- Baskı Oluşturma (Cornering) 94 cc- Havuz İşlemleri 95 d- Manipülasyon Suçuna İlişkin AB Direktifi B- Bilgiye Dayalı Manipülasyon Suçunun Maddi Unsurları 97 a- Bilgi Vermek 98 b-Haber Yaymak 99 c- Yorum Yapmak 99 d- Bilgi Açıklamamak 101 C- Nedensellik Bağı 102 D- Fail 103 E- Mağdur 105 F- Konu 106 a- Hisse Senedi 108 b- Tahvil 108 c~ Finansman Bonosu 109 d- Hazine Bonosu 109 e- Gayrimenkul Sertifikası 110 f- Katılma İntifa Senedi 110 g- Kâr-Zarar Ortaklığı Belgesi 110 h- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) 110 i- Kupon 110 j- Talon 111 k- Gelir Ortaklığı Senedi 111 1- Diğer Sermaye Piyasası Araçları 111 G- Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsurlar a- Seçimlik Hareketlerin Birleşmesi b- Menfaat Temini c- Tekerrür Hali 1I| 3- Suçun Manevi Unsurları İli A- Kast B- Amaçlar İÜ a- Arz ve Talebi Etkilemek Jl| b- Aktif Bir Piyasa İzlenimi Uyandırmak llfl c- Fiyatları Aynı Seviyede Tutmak, Arttırmak, Azaltmak İli 4- Hukuka Aykırılık Unsuru İli A- Kabul Edilmiş Piyasa Kurallarına Uygunluk B- Fiyat İstikrar İşlemleri C- Susma Hakkı Bağlamında Bilgiye Dayalı Manipülasyon Düzenlemesinin Değerlendirilmesi D- İfade Özgürlüğü Açısından Bilgiye Dayalı Manipülasyon 121 ■ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MANİFÜLASYON SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, DİĞER SUÇLARLA İLİŞKİ VE FARKLILIKLARI § I- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 1231 A- Teşebbüs 1231 B- İçtima 127 i C- İştirak (Suç Ortaklığı) 1291 § II- KOVUŞTURMA VE YAPTIRIM 1321 1- Kovuşturma 132′ A- Şikayet Şartı ile Karşılaştırma 133 B- İzin Şartı ile Karşılaştırma 134 C- Müracaat Şartı ile Karşılaştırma 134 D- Görevli Mahkeme 137 E- Yetkili Mahkeme 137 2- Yaptırım 138 A- Cezai Yaptırım 138 B- İdari Tedbirler 141 § III-MANİPÜLASYON SUÇUNUN BAĞLANTILI OLDUĞU SUÇLAR .146 1- Bilişim Suçlan ile ilişkisi 146 2- TCK m. 220′deki Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu ile İlişkisi 150 3- TCK m. 282′deki Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama Suçu ile İlişkisi 154 § IV-BENZER SUÇLARDAN FARKI 156 1. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu ile Karşılaştırma 156 2. Bilgi Vermekten Kaçınma, Yanlış Bilgi, İbraz Etmeme ve Görevlileri Engelleme Suçu (SerPK m, 47-B/l) ile Karşılaştırma 159 3. Kamunun Aydınlatılmasına Aykırılık Suçu (SerPK m. 47/C) ile Karşılaştırma 160 4. Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma Suçu (m. 240) ile Karşılaştırma 160 5. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu ( m. 258 ) ile Karşılaştırma 161 6. Savaşta Yalan Haber Yayma Suçu (m. 323) ile Karşılaştırma 162 7. Fiyatları Etkileme Suçu ( m. 237 ) ile Karşılaştırma 164 8. SerPK m. 16/A′ya Muhalefet Suçundan Farkı 166 9. Bankacılık Kanunu′nun 153/1 Maddesine Aykırı Davranma Suçundan Farkı 166 10. Dolandırıcılık Suçu (m. 157) ile Karşılaştırma 167 11. Özel Güveni Kötüye Kullanma Suçu (SerPK m. 47/A-5) ile Karşılaştırma 170 12. Örtülü Kazanç Aktarma Suçundan Farkı 174 13. Karşılıksız Repo Suçundan Farkı 176 SONUÇ 179 KAYNAKÇA 183