Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (177)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Türk Özel Hukuku Cilt - IV - ( Miras Hukuku )

Türk Özel Hukuku Cilt - IV - ( Miras Hukuku )Sayfa Sayısı
:  
532
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789753685337

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 

İÇİNDEKİLER
§ 1. GİRİŞ ...................................................................................................................... 1
I. TANIM VE MİRAS HUKUKUNUN GEREKLİLİĞİ ............................................ 1
1.Tanım............................................................................................................. 1
2.Miras Hukukunun Gerekliliği ........................................................................ 1
3.Miras Hakkının Anayasa Teminatı Altında Olması ....................................... 2
4.Miras Hukukunun Medenî Kanunun İçindeki Yeri ve Sistematiği ................ 3
II.MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI ................................................ 5
1.Miras .............................................................................................................. 5
2.Mirasbırakan .................................................................................................. 5
3.Mirasçı ........................................................................................................... 5
4.Tereke ............................................................................................................ 8
a.Malvarlığında bulunan, fakat terekede yer almayan hukukî ilişkiler ......... 8
b.Malvarlığında bulunmayan, fakat terekede yer alan hukukî ilişkiler ...... 10
c.Ölüm sebebiyle doğrudan doğruya mirasçıların şahsında doğan haklar . 11
5.Ölüme Bağlı Tasarruf ................................................................................. 12
III.MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMI OLARAK KÜLLÎ
HALEFİYET VE SONUÇLARI .......................................................................... 12
1.Küllî Halefiyet Kavramı ............................................................................. 12
2.Küllî Halefiyetin İstisnası: Cüzî Halefiyet Hali .......................................... 15
BİRİNCİ KISIM
YASAL MİRASÇILIK
§ 2. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞININ TEMELİ OLAN
ZÜMRE SİSTEMİNİN ESASLARI .................................................................. 18
I. GENEL BİLGİLER .............................................................................................. 18
1.Fert Sistemi ................................................................................................. 18
2.Sınıf Sistemi ............................................................................................... 18
3.Zümre (Parantel) Sistemi ............................................................................ 18
a.Zümrenin tanımı ..................................................................................... 19
b.Yasal mirasçılık açısından Medenî Kanundaki zümre düzeni ................ 19
II.ZÜMRE SİSTEMİNİN ANA PRENSİPLERİ...................................................... 21
1.Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olma .......................................... 21
2.Bir önceki zümrede mirasçı bulunması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını
engeller ....................................................................................................... 22
3.Zümre içinde ön sıradaki (derecedeki) mirasçılar, bir alt sıradaki
mirasçıların mirasçılığını engeller .............................................................. 24
4.Zümre başları ve kök başlarının önceliği .................................................... 25
5.Zümre başı ya da kök başına altsoyun halef olması .................................... 27
6.Mirasın, birinci zümrede kök başlarına, ikinci ve üçüncü zümrelerde, zümre
başlarına göre eşit olarak paylaşılması ....................................................... 28
7.İkinci ve üçüncü zümrelerde mirasın ana ve baba hattı olarak ikiye
ayrılması ..................................................................................................... 29
III.MİRASBIRAKANA ÇİFT HISIMLIK BAĞI İLE BAĞLI OLANLARIN
MİRASÇILIĞI ..................................................................................................... 32
IV.YARIM KAN HISIMLARININ MİRASÇILIĞI ................................................. 32
V. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN HISIMLARIN MİRASÇILIĞI ............................ 33
§ 3. EVLATLIĞIN (VE ALTSOYUNUN) MİRASÇILIĞI .................................... 35
I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 35
II.EVLATLIK VE ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞININ ÖZELLİKLERİ ............. 35
§ 4. ZÜMRE SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ......... 36
§ 5. EŞİN MİRASÇILIĞI.......................................................................................... 37
I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 37
II.EŞİN DEĞİŞİK ZÜMRELERLE MİRASÇI OLMASI DURUMUNDA MİRAS
PAYININ ORANLARI......................................................................................... 37
III.EŞİN MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR ............................ 42
1.Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi ............................................ 42
2.Evliliğin Butlanı Kararının Eşin Mirasçılığına Etkisi ................................. 45
3.Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı .................................................... 47
§ 6. DEVLETİN MİRASÇILIĞI .............................................................................. 47
İKİNCİ KISIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
§ 7. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN ÖN BİLGİLER .................... 50
I. KAVRAM ............................................................................................................ 50
II.ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF
HÜKÜMLERİNE TÂBİ OLMASI ...................................................................... 51
III.ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMININ İKİ ANLAMI .......................... 52
1.Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar..................................................... 52
2.Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar .................................................. 55
§ 8. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF YAPMA EHLİYETİ ....................................... 56
I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 56
II.VASİYETNAME YAPABİLME EHLİYETİ ...................................................... 56
1.Ayırt Etme Gücü ........................................................................................ 57
2.Yaş .............................................................................................................. 58
III.MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ ...................................................... 58
§ 9. ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ................................ 61
I. ŞEKLÎ ANLAMDAKİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL
BİLGİLER ............................................................................................................ 61
II.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKLE UYMANIN YARARLARI ............... 62
§ 10. RESMÎ VASİYETNAMELER ........................................................................ 62
I. GENEL BİLGİLER .............................................................................................. 62
II.RESMÎ VASİYETNAMENİN DÜZENLENİŞ ŞEKİLLERİ................................ 67
III.OKUNARAK VE İMZALANARAK DÜZENLENEN RESMÎ
VASİYETNAMELER ......................................................................................... 68
1.Birinci Safha ............................................................................................... 69
2.İkinci Safha................................................................................................. 71
IV.OKUNMADAN VE İMZALANMADAN DÜZENLENEN RESMÎ
VASİYETNAMELER.......................................................................................... 73
V. KARMA ŞEKİLDE DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER ................ 74
1.Okunmadan, Fakat İmzalanarak Düzenleme .............................................. 74
2.Okuyarak, Fakat İmzalamadan Düzenleme ................................................ 75
VI.BAZI ÖZEL DURUMLAR ................................................................................... 76
1.Körlerin Durumu ........................................................................................ 76
2.Sağır ve Dilsizlerin Durumu ....................................................................... 77
3.Türkçe Bilinmeyenlerin Durumu ................................................................ 78
§ 11. EL YAZILI VASİYETNAME ......................................................................... 79
I. GENEL OLARAK................................................................................................ 79
II.EL YAZILI VASİYETNAMENİN FAYDA VE MAHZURLARI ...................... 79
1.Faydaları ..................................................................................................... 79
2.Mahzurları .................................................................................................. 80
III.EL YAZILI VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI ...................................... 81
1.Vasiyetnamenin Metni ................................................................................ 81
a.Genel Olarak ........................................................................................... 81
b.Metnin kısmen üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik bir araçla
yazılmış olması ...................................................................................... 83
2.Düzenleme Tarihi ....................................................................................... 84
a.Düzenleme tarihinin gösteriliş şekli........................................................ 84
b.Düzenleme tarihinin vasiyetnamede gösterilmesinin faydaları............... 85
c.Düzenleme tarihinin el yazısı ile olması şartı ......................................... 86
d.Düzenleme tarihinin vasiyetnamede bulunmamasının müeyyidesi ........ 86
3.İmza ............................................................................................................ 88
a.Genel olarak ............................................................................................ 88
b.İmzanın el yazılı vasiyetnamedeki fonksiyonları.................................... 88
c.İmzanın atılış şekli .................................................................................. 88
d.İmzanın vasiyetnamedeki yeri ................................................................ 89
IV.EL YAZILI VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TEVDİİ) .......................... 89
V. EL YAZILI VASİYETNAMEDE VASİYETÇİ TARAFINDAN SONRADAN
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER .............................................................................. 90
a.Vasiyetname daha tamamlanmadan yapılan değişiklikler ...................... 90
b.Vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılan değişiklikler ...................... 90
§ 12. SÖZLÜ VASİYETNAME ................................................................................ 91
I. GENEL OLARAK................................................................................................ 91
II.SÖZLÜ VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI ............................................ 93
a.Birinci safha ............................................................................................ 93
b.İkinci safha ............................................................................................. 93
III.SÖZLÜ VASİYETNAMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ .................................. 98
§ 13. MİRAS SÖZLEŞMELERİ............................................................................... 99
I. TANIM VE GENEL BİLGİLER .......................................................................... 99
1.Miras Sözleşmesi İle Vasiyetname Arasındaki Benzerlik........................... 99
2.Miras Sözleşmesi ile Vasiyetname Arasındaki Farklar ............................... 99
II.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ .............................................................. 100
1.Olumlu Miras Sözleşmeleri-Olumsuz (Mirastan Feragat) Sözleşmeleri ... 100
a.Miras sözleşmesi................................................................................... 100
b.Mirastan feragat sözleşmesi.................................................................. 101
2.Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmeleri ............................................ 101