Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (32)      Şubat (202)      Ocak (190)      Aralık (151)

Türk Miras Hukuku

Türk Miras HukukuSayfa Sayısı
:  
676
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786050506785

90,00 TLÖNSÖZV


İÇİNDEKİLERVII


KISALTMALARXXXV


GENEL BİBLİYOGRAFYAXXXvıı


GİRİŞ1


 


§ 1-MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, KONUSU,


SİSTEMLERİ, KAYNAKLARI, HAKİM İLKELERİ VE


TEMEL KAVRAMLARI1


I-MİRAS HUKUKUNUN TANIMI1


II-MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ HUKUK İÇİNDEKİ


 YERİ VE KONUMU3


III-MİRAS HUKUKUNUN KONUSU VE KISIMLARI4


A-MİRAS HUKUKUNUN KONUSU BİR BAŞKA


KİŞİYE GEÇMEYE ELVERİŞLİ ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNDEN OLUŞAN TEREKEDİR4


1)Miras yoluyla geçen hak ve ilişkiler5


a)Miras yoluyla geçen hak ve ilişkilerin


başında malvarlığı hak ve ilişkileri gelir5


b)Malvarlığı ilişkileri dışında bazı şahıs varlığı


değer ve ilişkileri de miras yoluyla geçer6


2)Miras yoluyla geçmeyen hak ve ilişkiler6


a)Kişilik hakkı ve bu hakkın içerdiği kişilik değerleri malvarlığı değeri olmadıkları için tereke içinde yer almaz, dolayısıyla da mirasçılara geçmezler6


b)Mirabırakanın sahip olduğu manevi tazminat hakkı da, sağlığında kendisi tarafından ileri sürülmemişse,


miras yoluyla mirasçılarına geçmez7


c)Bazı borç sözleşmelerinin konusunu oluşturan


kişiye sıkı sıkıya bağlı edimler de (alacak ve borçlar da) mirasçıya geçmez7


d)Mirasbırakanın kamu hukukundan doğan hakları, özellikle seçme, seçilme, atanma gibi hak ve


hukuki ilişkileri de miras yoluyla başkalarına geçmez8


e)Miras yoluyla bazı malvarlığı hakları da geçmez8


f)Evlenmeyi sonra erdiren butlan ve boşanma


davaları da ilke olarak mirasçılara geçmez8


3)Bazı haklar ise, mirasbırakanın ölümüyle doğmakla


birlikte mirasçılar bunlara miras yoluyla değil,


doğrudan doğruya sahip olmaktadırlar9


a)Destekten yoksun kalma tazminatı9


b)Kamu hukuku nitelikli bazı sosyal güvenlik hakları10


B-MİRAS HUKUKUNUN KISIMLARI10


IV-MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ10


A-LİBERAL SİSTEM10


1)Aileyi koruyan sistem (Yasal mirasçılık sistemi)11


2)Mirasbırakanı koruyan sistem


(İradi=atanmış mirasçılık sistemi)11


3)Karma sistem11


B-KOLLEKTİVİST SİSTEM12


C-TÜRK MEDENİ KANUNUNUN KABUL ETTİĞİ


SİSTEM12


V-MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI13


A-YASAL KAYNAKLAR13


1)Anayasa13


2)Türk Medeni Kanunu13


3)Türk Borçlar Kanunu13


4)Toprak Koruma Arazi Kullanma Kanunu14


5)Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu15


6)Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu16


7)Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında


Kanun16


B-YARDIMCI KAYNAKLAR16


1)Âdetler16


2)Bilimsel görüşler17


3)Yargı kararları17


VI-MİRAS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17


A-TEK MİRAS İLKESİ17


B-YASAL MİRASÇILIK İLKESİ17


C-KÜLLİ HALEFİYET İLKESİ18


1)Miras, mirasçıya mirasbırakanın öldüğü anda


hemen geçer18


2)Miras, mirasçıya bir bütün olarak geçer18


3)Miras, mirasçıya kendiliğinden geçer19


D-MİRAS ORTAKLIĞI İLKESİ VEYA MİRASÇILARIN TEREKE ÜZERİNDE ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ19


E-MİRASÇILARIN MİRASBIRAKANIN BORÇLARINDAN ŞAHSEN (SINIRSIZ) VE MÜTESELSİL OLARAK SORUMLU OLMALARI İLKESİ20


VII-MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI21


A-MİRASBIRAKAN21


B-MİRASÇI21


C-TEREKE22


D-VASİYET ALACAKLISI23


E-ÖLÜME BAĞLI TASARRUF24


1. BİRİNCİ BÖLÜM


2. MİRASÇILAR


§ 2-YASAL MİRASÇILAR25


I-KAN HISIMLIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILAR25


A-KAN HISIMLIĞINA DAYANAN MİRASÇILIĞI BELİRLEYEN SİSTEMLER25


1)Bireysel sistem25


2)Sınıf sistemi26


3)Zümre sistemi26


a)Zümre sistemine hakim olan ilkeler27


aa)Önceki zümre mirasçıları sonraki zümre mirasçılarının mirasçılığını önler28


bb)Her zümre veya kök içinde zümre başı veya


kök başı, o zümre veya kök içinde daha sonra


gelen zümre veya kök üyelerinin mirasçılığını


önler.29


cc)Bir zümre veya kök içinde yer alan zümre veya


kök üyesi mirasçılar, eşit derecede hak


sahibidirler30


dd)İkinci veya üçüncü zümreler taraflara (kollara) ayrılmaktadır31


ee)Zümre başı veya kök başı mirabırakandan önce ölmüş ise onun yerine halefiyet yoluyla


alt soyu geçer.32


ff)Artma-çoğalma (Anwahcstum) ilkesi34


b)Birinci zümre mirasçılar: Altsoy zümresi.34


c)İkinci zümre mirasçılar: Ana ve baba zümresi.35


d)Üçüncü zümre mirasçıları: Büyük ana ve


büyük baba zümresi.35


II-MAHKEME KARARINA DAYANAN YASAL


 MİRASÇILAR36


III-VATANDAŞLIK BAĞINA DAYANAN YASAL


 MİRASÇILAR37


IV-EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DOĞAN HISIMLARIN


 YASAL MİRASÇILIĞI39


V-SÖZLEŞMEYE DAYANAN YASAL MİRASÇILAR:


 SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI40


A-GENEL BİLGİ40


B-BUTLAN DAVASININ SAĞ KALAN EŞİN


MİRASÇILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ41


C-BOŞANMA DAVASININ SAĞ KALAN EŞİN


MİRASÇILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ43


D-SAĞ KALAN EŞİN GAİPLİK HALİNDE MİRASÇILIĞI44


E-MAL REJİMİNİN SAĞ KALAN EŞİN


MİRASÇILIĞINA ETKİSİ44


F-BİRDEN FAZLA EŞİN DURUMU49


G-EŞİN YASAL MİRAS PAYI49


1)Sağ kalan eş, birinci zümre (altsoy) ile mirasçı olmuşsa49


2)Sağ kalan eş, ikinci zümre (ana-baba ve altsoyu) ile


mirasçı olmuşsa50


3)Sağ kalan eş, üçüncü zümre (büyük ana ve


büyük babalar ve onların çocukları) ile birlikte mirasçı olmuşsa51


4)Sağ kalan eş, bu sonuncular da yok iken mirasçı olursa


veya üçüncü zümrede büyükana ve büyükbabaların çocuklarının altsoyları ile birleşirse mirasın tamamı


kendisine kalır51


§ 3-ATANMIŞ MİRASÇILAR (İRADİ MİRASÇILAR)53


I-TANIM53


II-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR53


A-ÖLÜME BAĞLI TASARRUF EHLİYETİ56


1)Genel olarak56


a)Tasarruf ehliyetinin kanundaki düzenlenme biçimi56


b)Tasarruf ehliyetinin hukukî niteliği56


c)Ölüme bağlı tasarruflarda temsil yasağı57


d)Tasarruf ehliyetinin unsurları61


aa)Her iki tasarruf şekli için ortak olan unsur:


Ayırt etme gücü61


bb)Her iki tasarruf şeklinde ayrı olan unsurlar:


Belirli yaş ve erginlik unsuru64


aaa)Vasiyetname için gerekli yaş.64


bbb)Miras sözleşmesi için erginlik şartı64


ccc)Miras sözleşmesi yapma ehliyeti yönünden ayırt etme gücüne sahip küçük ve


kısıtlıların durumu65


d)Tasarruf ehliyetinin bulunması gereken zaman66


e)Miras sözleşmesinde karşı tarafın ehliyet bakımından durumu67


B-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İRADE


SAKATLIĞI68


1)İrade unsurunun ölüme bağlı tasarruflardaki önemi70


2)İradeyi sakatlayan sebepler74


a)Yanılma75


aa)Beyanda yanılma76


aaa)Beyan içeriğinde yanılma76


bbb)Beyan fiilinde yanılma77


bb)Saikte yanılma78


cc)Kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma83


b)Aldatma85


c)Korkutma87


d)Zorlama89


C-HUKUKA VE AHLÂKA AYKIRILIK90


1)Kanundaki düzenleme biçimi90


2)Hukuka ve ahlâka aykırılık kavramları91


a)Emredici hukuk kurallarına aykırılık92


b)Kamu düzenine aykırılık93


c)Kişilik hakkına aykırılık94


d)Ahlâka aykırılık oluşturan hâller96


aa)Tasarrufun kendisi veya tasarrufun bağlandığı


koşul ya da yüklemenin konusu ahlâka aykırıdır96


bb)Tasarruf, koşul veya yüklemenin amacı


ahlâka aykırıdır96


cc)Lehtarı bir fiil ve harekete zorlayan tasarruf,


koşul ve yüklemeler ahlâka aykırıdır99


dd)Ekonomik özgürlüklerin aşırı derecede sınırlandırılması ahlâka aykırıdır103


3)Anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikte


olan koşul ve yüklemeler105


4)İmkansız koşul ve yüklemeler106


§ 4-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ108


I-VASİYETNAME109


A-EL YAZILI VASİYETNAME109


1)El yazılı vasiyetnamenin yazılacağı malzeme109


2)El yazılı olma şartı110


3)Tarih şartı112


4)Vasiyetnamenin düzenlendiği yer şartı116


5)İmza şartı116


6)Ekler, çizinti ve düzeltmeler118


B-RESMÎ VASİYETNAME120


1)Genel bilgi120


2)Çeşitleri121


a)Okuma yazma bilenler tarafından yapılan


resmî vasiyetname122


b)Okuma yazma bilmeyenler tarafından yapılan


resmî vasiyetname124


C-SÖZLÜ VASİYET125


1)Genel bilgi125


2)Şartları126


a)Belgeleme yoluyla sözlü vasiyet126


b)Tutanağa geçirme yoluyla sözlü vasiyet127


3)Tanıklık ehliyeti127


4)Hüküm ve sonuçları128


II-MİRAS SÖZLEŞMESİ128


III-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ORTADAN


 KALDIRILMASI130


A-VASİYETNAMENİN ORTADAN KALDIRILMASI130


1)Dönme yoluyla130


a)Vasiyetnameden açık olarak dönme130


b)Vasiyetnameden örtülü olarak dönme131


c)Ölüme bağlı bir tasarruf ile vasiyetnameden dönme131


d)Sağlar arası bir işlem ile vasiyetnameden dönme132


e)Vasiyetnameden dönmeden dönme132


2)Vasiyetnamenin yok edilmesi veya yok olması yoluyla ortadan kaldırılması133


3)Vasiyetnamenin, evliliğin butlanı veya boşanma ile


ortadan kaldırılması134


4)Bir aylık sürenin geçmesi nedeniyle sözlü vasiyetin


ortadan kalkması134


5)Atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısının


mirasbırakandan önce ölmesi, mirasçılıktan


yoksun kalması ve mirası reddetmesi135


B-MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI135


1)Miras sözleşmesinin tarafların yazılı anlaşmasıyla


ortadan kaldırılması135


2)Miras sözleşmesinin mirasbırakanın mirasçılıktan


çıkarma yoluyla tek yanlı irade beyanıyla ortadan kaldırılması135


3)Miras sözleşmesinden Borçlar Kanununda düzenlenmiş bulunan temerrüt hükümlerine dayanılarak dönülmesi136


4)Miras sözleşmesinin, lehtarın mirasbırakandan önce


ölmesi nedeniyle ortadan kalkması136


5)Miras sözleşmesinin iradeyi sakatlayan bir sebeple


ortadan kalkması136


6)Miras sözleşmesinin, evlilik birliğinin boşanma veya


butlan nedeniyle sonra ermesi dolayısıyla ortadan


kalkması136


7)Miras sözleşmesinin iptal dâvasıyla sonra ermesi;


tenkis dâvasıyla indirilmesi136


§ 5-MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR137


I-GENEL OLARAK137


II-YALNIZ VASİYETNAMEYLE YAPILABİLEN


 MADDİ TASARRUFLAR138


III-YALNIZ MİRAS SÖZLEŞMESİYLE YAPILABİLEN


 MADDİ TASARRUFLAR140


IV-HEM VASİYETNAME HEM MİRAS SÖZLEŞMESİ


 YOLUYLA YAPILABİLEN MADDİ TASARRUFLAR140


V-MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN


 ÇEŞİTLERİ143


A-MİRASÇI ATAMA143


B-VASİYET145


1)Tanım ve genel bilgi145


2)Vasiyet alacaklısı-Vasiyet borçlusu147


a)Vasiyet alacaklısı147


b)Vasiyet borçlusu148


3)Vasiyet türleri149


a)Mal vasiyeti149


aa)Belirli mal vasiyeti150


bb)Çeşit vasiyeti150


b)Sınırlı ayni hak vasiyeti (İntifa, oturma, rehin vb. vasiyeti) vasiyeti151


c)İrat (gelir) vasiyeti151


d)Alacak ve diğer hak vasiyeti151


e)Borçtan kurtarma vasiyeti152


f)Sağlama (tedarik) vasiyeti152


g)Ön vasiyet152


h)Alt vasiyet153


4)Vasiyet borcunun muaccel olması153


5)Vasiyet borçlusunun vasiyet konusunu


vasiyet alacaklısına teslim borcu154


C-KOŞUL VE YÜKLEME155


1)Genel olarak155


2)Koşul155


3)Yükleme157


D-YEDEK MİRASÇI ATANMASI159


E-ART MİRASÇI ATANMASI161


1)Önmirasçı-Artmirasçı161


2)Mirasın geçtiği an163


3)Defter tutulması ve güvence verilmesi163


4)Artmirasçı atamanın hüküm ve sonuçları164


a)Önmirasçı hakkında164


b)Artmirasçı hakkında165


F-VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ


ATAMA TASARRUFU166


1)Genel olarak166


2)Amacı ve tanımı166


3)Hukuki niteliği167


4)İçeriği ve kapsamı168


5)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin nitelikleri170


6)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin


başlaması ve sonra ermesi172


7)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin ücreti174


8)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görev ve


yetkileri176


a)Genel olarak176


b)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin zilyetliği178


c)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tasarruf yetkisi179


d)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin dava ehliyeti180


9)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu181


G-VAKIF182


H-MİRAS SÖZLEŞMESİ184


1)Olumlu miras sözleşmesi184


2)Olumsuz miras sözleşmesi (Mirastan feragat sözleşmesi)185


a)Genel olarak185


b)Mirastan feragat sözleşmesi yapmaya yetkili olan mirasçılar186


c)Kapsamı ve içeriği187


d)Türleri188


e)Hukuki sonuçları189


aa)Mirastan feragat eden bakımından189


bb)Feragat edenin altsoyu bakımından190


aaa)İvazsız mirastan feragat sözleşmesinde190


bbb)İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde192


cc)Mirasbırakanın alacaklıları bakımından192


f)Mirastan feragatin hükümsüzlüğü194


aa)Feragatin belli bir kişi lehine yapılmış olması195


bb)Feragatin en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılması196


I-MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA197


1)Genel olarak197


2)Mirasçılıktan çıkarmanın çeşitleri197


a)Cezalandırıcı mirasçılıktan çıkarma197


aa)Mirasçılıktan çıkarma sebepleri198


aaa)Saklı paylı mirasçı mirasbırakana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç


işlemişse198


bbb)Saklı paylı mirasçı mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini


önemli ölçüde yerine getirmemişse198


bb)Mirasçılıktan çıkarmanın tabi olduğu şekil199


cc)Mirasçılıktan çıkarmanın ispatı200


dd)Cezai mirasçılıktan çıkarmanın hüküm ve


sonuçları200


ee)Cezai mirasçılıktan çıkarmanın hükümsüzlüğü200


aaa)Tenkis davası ile ileri sürülmesi201


bbb)İptal davası ile ileri sürülmesi202


b)Koruyucu mirasçılıktan çıkarma202


V-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU204


A-GENEL OLARAK204


B-YORUM TÜRLERİ205


1)Açıklayıcı yorum205


2)Tamamlayıcı yorum205


3)Uyarlayıcı yorum206


4)Dönüştürücü yorum206


 


 


C-YORUM KURALLARI206


1)Ölüme bağlı tasarrufun metnine öncelik verilmesi


kuralı206


2)Açıklık kuralı207


3)Tasarruf dışındaki olgu ve olayların (dış olgu ve olayların) ancak ölüme bağlı tasarruf ile bağlantısı olması halinde


göz önünde tutulması kuralı (ima-dayanak teorisi)207


4)Ölüme bağlı tasarrufun geçerliliği lehine yorum kuralı


(favor testamenti kuralı)208


5)Mirasın yasal mirasçılık yoluyla geçmesi kuralı209


§ 6-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ DAVASI210


I-GENEL BİLGİ210


II-GÖREVLİ MAHKEME211


III-YETKİLİ MAHKEME211


IV-İPTAL DAVASINDA TARAFLAR211


A-DAVACI TARAF211


B-DAVALI TARAF214


IV-İPTAL DAVASINDA İSPAT YÜKÜ215


A-TASARRUF EHLİYETİ YÖNÜNDEN215


B-İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER YÖNÜNDEN219


C-HUKUKA VEYA AHLÂKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN221


D-ŞEKİL NOKSANLIĞI YÖNÜNDEN221


V-İPTAL DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER224


A-BİR YILLIK SÜRE226


B-ON YILLIK SÜRE228


C-YİRMİ YILLIK SÜRE230


D-İPTAL DEF’İ234


VI-İPTALİN HUKUKÎ NİTELİĞİ235


VII-İPTAL KARARININ HÜKÜM VE SONUÇLARI238


A-TASARRUF YÖNÜNDEN238


B-KİŞİLER YÖNÜNDEN245


C-KAZANDIRMALARIN GERİ VERİLMESİ


(İADESİ) YÖNÜNDEN MİRAS SEBEBİYLE


İSTİHKAK DAVASI246


3. İKİNCİ BÖLÜM


§ 7-SAKLI PAY, SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE


TENKİS DAVASI247


I-GENEL OLARAK247


II-SAKLI PAYLI MİRASÇILAR248


III-TENKİS DAVASI249


A-TENKİS DAVASININ TANIMI249


B-TENKİS DAVASININ ÇEŞİTLERÎ251


1)TMK m.560 vd.’na göre tenkis davası252


2)TMK m.519/I’e göre tenkis davası252


3)TMK m.527’ye göre tenkis davası252


4)TMK m. 566/II’ye göre tenkis davası252


5)TMK m. 276/III’ye göre tenkis davası252


6)TMK m. 562’ye göre tenkis davası253


C-TENKİS DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ254


D-TENKİS DAVASININ ŞARTLARI257


1)Mirabırakanın tasarruf oranını aşmış olması257


a)Genel olarak257


b)Tasarruf oranının hesaplanması258


aa)Terekenin tespit ve değerlendirilmesi258


aaa)Terekenin tespiti259


bbb)Terekenin parasal olarak


değerlendirilmesi264


bb)Saklı paylar toplamının hesaplanması267


cc)Kazandırmaların hesaplanması269


c)Mirası ret, mirasçılıktan çıkarma, mirastan feragat ve mirastan yoksun kalmanın tasarruf oranı üzerindeki etkileri270


aa)Mirası ret270


bb)Mirastan feragat271


cc)Mirasçılıktan çıkarma272


dd)Mirastan yoksun kalma272


2)Saklı payın ihlâl edilmiş olması273


a)Genel olarak273


b)Saklı paya mahsubu gereken kazandırmalar278


aa)Ölüme bağlı kazandırmalar278


aaa)Mirasçı atama tasarrufu278


bbb)Mal vasiyeti tasarrufu278


bb)Denkleştirmeye tâbi kazandırmalar278


cc)Sağlararası karşılıksız kazandırmalar279


c)Paylaştırma kuralına ilişkin karine283


§ 8- TENKİS DAVASININ KONUSU287


I-TENKİSE TÂBİ KARŞILIKSIZ KAZANDIRMA


 KAVRAMI287


A- ÖLÜME BAĞLI KAZANDIRMALAR290


1)Vasiyetname ile yapılan ölüme bağlı kazandırmalar290


2)Miras sözleşmesiyle yapılan ölüme bağlı


kazandırmalar290


a)Olumlu miras sözleşmesi291


b)Olumsuz miras sözleşmesi292


B-SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR292


1)Genel olarak292


2)Tenkise tâbi sağlararası kazandırmaların çeşitleri293


a)Miras payına mahsuben verilmiş olup da


denkleştirmeye tâbi olmayan kazandırmalar293


aa)Bu husustaki görüşler293


aaa)Objektif (hâkim) görüş293


aaaa)Miras payına mahsuben verilmiş


olup da, denkleştirme yükümlüsünün yasal mirasçılık sıfatını kaybetmesinden dolayı denkleştirmeye tabi olmayan kazandırmalar.293


bbbb)Nitelikleri itibariyle denkleştirmeye


tâbi olup da mirasbırakanın bundan


muaf tuttuğu kazandırmalar294


bbb)Sübjektif görüş295


ccc)Kişisel görüşümüz297


b)Altsoya miras payına mahsuben verilmiş olup da denkleştirmeye tâbi tutulmayan kazandırmaların


çeşitleri299


aa)Çeyiz300


bb)Kuruluş sermayesi301


cc)Malvarlığı devri301


dd)Borçtan kurtarma (ibra)301


ee)Ve mirasbırakanın benzerleri gibi


altsoyuna bir karşılık almaksızın yapmış


olduğu kazandırmalar302


c)Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar306


d)Sağlararası bağışlamalar308


aa)Genel olarak308


bb)Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını


saklı tuttuğu bağışlamalar309


cc)Mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl


içinde yapmış olduğu bağışlamalar310


e)Sakl