Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Medeni Hukukunda Zaruri Mecra İrtifakı

Türk Medeni Hukukunda Zaruri Mecra İrtifakıSayfa Sayısı
:  
200
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-991-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Bu monografi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı çerçevesinde bir "Yüksek Lisans Tezi" olarak hazırlanmış ve 08.09.1997 tarihinde Prof. Dr. Cevdet Yavuz (tez danışmanı), Prof. Dr. Teoman Akünal, Doç. Dr. Osman Berat Gürzumar′dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra tekrar gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılmış; Yargıtay′ın konuyla ilgili kararlan ayrı bir bölüm halinde eklenerek yayıma hazır hale getirilmiştir. Bu çalışma sırasında bana yardımcı olan tüm hocalarıma, kürsü arkadaşlarıma ve yayını hazırlayan Beta Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. Şubat 2001 İstanbul Araş Gör. C. Salih ŞAHİNİZ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ...III KISALTMALAR IX § 1-GİRİŞ 1 I. Sunuş 1 II. Medeni Kanun′a Göre Mecra Kavramı ve Kapsamı 2 III. Başkasının Gayrimenkulundan Mecra Geçirilmesi İçin Hukuki İmkanlar 8 1. Özel hukuk nitelikli kanun hükümleri uyarınca mecra geçirilmesi 8 2. Kamu hukuku nitelikli kanun hükümleri uyarınca mecra geçirilmesi 10 3. Başkasının gayrimenkulünden mecra geçirilmesine ilişkin kamu hukuku hükümleri yanında medeni kanundaki hükümlerden yararlanabilme imkanı 12 Birinci Bölüm ZARURİ MECRA İRTİFAKININ DOĞUMU § 2- ZARURİ MECRA İRTİFAKININ ŞARTLARI 13 I. Mecra Geçirilmesinin "Zaruri" (Zorunlu) Olması 13 A. Genel Olarak "Zaruri İrtifak Hakları" Bakımından "Zaruret" Kavramı ve Özellikleri 14 B. Zaruri Mecra İrtifakı Bakımından "Mecra Zarureti" Kavramı ve Özellikleri 18 II. Mecranın Başka Yerden Geçirilmesinin "İmkansız" veya "Çok Masraflı" Olması 23 VI III. Mecranmı Geçirileceği Gayrimenkulun "Komşu Gayrimenkul" Olması 30 IV. Zaruri Mecra Karşılığı "Tam Bir Tazminaf′ın Ödenmesi 32 § 3- ZARURİ MECRA İRTİFAKINDA MECRA ZARURETİ İÇİNDE BULUNAN MALİKİN HAKKIN KURULMASINA YÖNELİK TALEBİ VE BU TALEBİN HUKUKİ NİTELİĞİ 35 I. Genel Olarak Mülkiyet Hakkının Sınırlamaları (Takyitleri) 35 II. Mülkiyet Hakkının Dolayısıyla Kanundan Doğan Bir Sınırlaması Olarak Zaruri Mecra İrtifakı 41 III. Mecra Zarureti İçindeki Gayrimenkul Malikinin Talep Hakkının Eşyaya Bağlı Niteliği 47 IV. Talep Hakkının Hukuki Niteliği 50 V. Kurulan Hakkın Hukuki Niteliği 56 § 4- ZARURİ MECRA İRTİFAKI YETKİLİSİ VE ZARURİ MECRAYA KATLANMA YÜKÜMLÜSÜ 63 I. Zaruri Mecra irtifakı Yetkilisi 63 II. Zaruri Mecra irtifakı Yükümlüsü 68 III. Gayrimenkulun Devri İle Kanuni Katlanma Yükümlülüğünün El değiştirmesi 70 IV. Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Sırada Öncelik Tanıma Yükümlülüğü (Zaruri İrtifak Haklarının Sırası) 74 § 5- ZARURİ MECRA İRTİFAKINDAKİ YENİLİK DOĞURAN TALEP HAKKININ KULLANILMASI 77 I. Genel Olarak 77 II. Yenilik Doğuran Talep Hakkının Kullanılması 83 A. Yenilik Doğuran Talep Hakkının Mahkeme Dışı Kullanılması 83 B. Yenilik Doğuran Talep Hakkının Dava Yoluyla Kullanılması 88 III. Yükümlü Gayrimenkul Malikinin Zaruri İrtifak Hakkını Kurma Borcunun Zamanaşımına Uğraması Sorunu 96 IV. Zaruri irtifak Hakkını Kurma Borcunun Tarafların Anlaşması İle Değiştirilmesi ve Sona Erdirilmesi Sorunu 97 § 6- ZARURİ MECRA İRTİFAKININ TESCİLİ 101 I. Genel Olarak Zaruri İrtifak Haklarında Tescil 101 II. Zaruri Mecra İrtifakının Tescili ve Tescilin Sonuçları 104 VII § 7- ZARURİ MECRA KARŞILIĞI TAZMİNAT 107 I. Genel Olarak 107 II. Tazminatın Hukuki Niteliği 107 III. Tazminatın Hesaplanması 109 IV. Tazminat Alacaklısı ve Borçlusu 114 1. Genel olarak 114 2. Tazminat alacaklısı 114 3. Tazminat borçlusu 116 V. Tazminatın Şekli 116 1. Genel olarak 116 2. irat şeklinde ödeme 117 VI. Tazminat Talebinin İleri Sürülmesi 119 § 8- ZARURİ MECRANIN GEÇİRİLMESİNDE YÜKÜMLÜ GAYRİMENKUL MALİKİNİN MENFAATLERİNİN GÖZETİLMESİ 121 I. Genel Olarak 121 II. Yükümlü Gayrimenkul Malikinin Menfaatlerinin Gözetilmesi 121 III. ikinci Bölüm ZARURİ MECRA İRTİFAKININ HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ § 9- ZARURİ MECRA İRTİFAKININ HÜKÜMLERİ 127 I. Genel Olarak 127 II. Hakkın Niteliği, İçeriği ve Kapsamı 128 1. Hakkın niteliği ve içeriği 128 a. Mecra irtifakının niteliği itibariyle bir "üst hakkı" olduğu görüşü 128 b. MK.md. 653 c.2′de sözü edilen irtifak hakkının "üst hakkı" olmadığı yolundaki görüş 130 2. Hakkın kapsamı 141 III. Hakkın Kullanılmasına İlişkin Hükümler 143 1. Yararlanan gayrimenkul malikine ilişkin hükümler 143 a. Zaruri mecra irtifakı sahibinin yetkileri 143 b. Zaruri mecra irtifakı sahibinin yükümlülükleri 144 2. Yükümlü gayrimenkul malikine ilişkin hükümler 146 a. Zaruri mecra irtifakına katlanmakla yükümlü gayrimenkul malikinin yetkileri 146 b. Zaruri mecra irtifakına katlanmakla yükümlü , •-..- •:-. gayrimenkul malikinin yükümlülükleri 147 3. Zaruri mecra irtifakının değişen durumlara uydurulması 147 § 10- MECRANIN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İHTİYACI 149 I. Genel Olarak 149 II. Mecranın Yerinin Değiştirilmesine İlişkin Şartlar ve Değişikliğin Gerçekleştirilmesi , 151 III. Değişikliğe İlişkin Masrafların Karşılanması 155 § 11- ZARURİ MECRA İRTİFAKININ SONA ERMESİ 157 I. Terkin İle Sona Ermesi .′ 157 II. Terkin Dışı Sona Ermesi 158 1. Zaruri Mecra İrtifakının Kuruluşuna İlişkin Şartların Ortadan Kalkmış Olması 158 a. "Mecra zaruretf′nin sona ermesi ..158 b. Mecranın Yükümlü Gayrimenkulden Geçirilmesi Zorunluluğunun Ortadan Kalkması 159 2. Rızai mecra irtifaklarının sona ermesine ilişkin sebeplerin zaruri mecra irtifakına uygulanması 160 a. Yükümlü ve yararlanan gayrimenkullerden birinin tamamen yokolması (MK.md.707) 160 b. İrtifakın sahibine sağladığı yararın, yükümlü gayrimenkuldeki yüke oranla son derece azalması (MK. md. 709/11) 161 c. İrtifak hakkı sahibinin terkin borcunu yerine getirmemesi 161 d. Kamulaştırma 161 III. Sicildeki Kaydın Terkini ...161 IV. Zaruri Mecra İrtifakının Sona Ermesi Durumunda Tazminatın Kısmen İadesi 162 SONUÇ......... .165 ZARURİ MECRA İRTİFAKINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 169 KAYNAKLAR 197