Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar Ve Toplu Yapı Yönetimi

Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar Ve Toplu Yapı YönetimiSayfa Sayısı
:  
639
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4396-74-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz..."... araştırmamızın amacı, KMK m. 66 ve devamı maddeleri yanında ilgili diğer mevzuat hükümlerinden yararlanarak, tek parsel ve komşu parsel toplu yapı sisteminde ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek, pozitif hukuka uygun çıkarımlar elde etmek, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise "de lege ferenda" çözüm yollarına işaret etmek olacaktır. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, toplu yapı ilişkisinin de temelini oluşturan bazı kavramlar üzerinde durulacak ve toplu yapının kuruluşu için gerekli şartlar ele alınacaktır. İkinci bölümde toplu yapı ilişkisinin varlık sebebi olan ortak yer ve tesisler ve ayrıca bunlara ilişkin hukuki sonuçlar incelenecektir. Son bölümde ise, toplu yapının yönetimi ve yapılaşma farklılığına dayalı özelliğinden kaynaklanan yönetim organları irdelenecektir." ( Giriş bölümünden ) İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER..................................................................................................... vii KISALTMALAR................................................................................................ xvii GİRİŞ..........................................................................................................................1 I. Genel Olarak Konunun Sunumu...................................................................1 II. Toplu Yapılara İlişkin Tarihi ve Hukuki Süreç...........................................3 A. 1965 Öncesi Dönem..................................................................................4 B. 1965 – 1983 Arası Dönem........................................................................8 C. 1983 – 2007 Arası Dönem......................................................................10 III. Kanuni Düzenleme.........................................................................................12 IV. Araştırmanın Amacı ve Sınırları.................................................................14 Birinci Bölüm TOPLU YAPILARA İLİŞKİN TEMEL ÖZELLİKLER VE TOPLU YAPININ KURULMASI § 1. KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNDA TOPLU YAPILARIN YERİ...................................................................................................................17 I. Toplu Yapılara Temel Oluşturan Bazı Kavramlar....................................17 A. Genel Olarak..............................................................................................17 B. Türk Özel Hukukunda Arazi-Yapı İlişkisi..........................................18 1. Taşınmaz Mülkiyeti Türleri............................................................18 İÇİNDEKİLER viii 2. Taşınmaz Mülkiyeti Olarak Arazi................................................ 22 3. Yapının Taşınmaz Mülkiyetindeki Yeri...................................... 25 C. Arazi-Yapı Birlikteliğinin Kat Mülkiyetine Bağlı Sonuçları..........29 1. Kat Mülkiyetinin Temelini Arazi Mülkiyetinin Oluşturması........................................................................................29 2. Kat Mülkiyetinde Paylı Mülkiyet – Arsa Payı İlişkisi............. 34 3. Kat Mülkiyetinin Taşınmaz Mülkiyetinin Konusunu Oluşturması....................................................................................... 38 4. Kat Mülkiyetinin Niteliği................................................................41 II. Kat Mülkiyetinde Yapılaşma Farklılığına Dayalı Sistemler................. 46 A. Genel Olarak............................................................................................. 46 B. Klasik Kat Mülkiyeti...............................................................................47 C. Toplu Yapılar............................................................................................. 50 1. Genel Olarak...................................................................................... 50 2. Tek Parsel Toplu Yapılar...................................................................51 3. Komşu Parsel Toplu Yapılar............................................................52 a. 5711 Sayılı Kanun Değişikliği Öncesi Komşu Parsel Toplu Yapı Uygulamalarına Genel Bakış..............................52 b. 5711 Sayılı Kanun Değişikliği İle Getirilen Komşu Parsel Toplu Yapı Sistemi..........................................................55 § 2. TOPLU YAPININ KURULMASI.............................................................57 I. Genel Olarak.....................................................................................................57 II. Toplu Yapının Kurulmasında Maddi Koşullar.........................................59 A. Toplu Yapıya Konu Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması Koşulu.........................................................................................................59 1. Tapuya Kayıtlı Arazilerde Toplu Yapı...........................................59 2. Tapuda Ayrı Sayfaya Kaydedilmiş Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkına Bağlı Toplu Yapı....................................................... 63 B. Toplu Yapı Kapsamındaki Yapılara İlişkin Koşullar........................70 1. Genel Olarak.......................................................................................70 2. Yapıların Tamamlanmış Olması....................................................71 ix 3. Kısmi Kat Mülkiyetine Geçişte Yapıların Kat İrtifakına Konu Olması ......................................................................................79 4. Ortak Yer ve Tesislerin Tamamlanmış Olması......................... 83 5. Bölümlerin Bağımsız Olması..........................................................89 6. Yapıların Kargir Olması.................................................................. 97 C. Toplu Yapı Parsellerine İlişkin Koşullar............................................ 99 1. Her Parselin Ayrı İşleme Konu Edilmesi.................................... 99 2. Parsellerin Tek Başına Toplu Yapıya Konu Edilememesi ..... 104 3. Toplu Yapıda Bitişik veya Komşu Olma Koşulu..................... 108 III. Toplu Yapının Kurulmasında Şekli Koşullar..........................................111 A. Toplu Yapı İçin Gereken Belgeler.......................................................111 1. Genel Olarak.....................................................................................111 2. Mimari Proje ve Vaziyet Planı......................................................118 a. Mimari Proje.............................................................................118 aa. Genel Olarak Proje............................................................118 bb. Projenin İmar Mevzuatına Dayalı Hüküm ve Sonuçları............................................................................. 122 cc. Toplu Yapıya Özgü Olarak Projenin İçeriği...............126 b. Vaziyet Planı............................................................................. 130 aa. Genel Olarak Vaziyet Planı............................................ 130 bb. Vaziyet Planının Toplu Yapıya Özgü Bir Belge Olması................................................................................. 132 c. Vaziyet Plan ve Projelerinin Parsel Bazlı Hazırlanması............................................................................ 133 d. KMK m. 68/I Bağlamında Vaziyet Plan ve Projelerinin İşlevi ve Eleştirisi.............................................. 137 3. Yönetim Planı.................................................................................. 144 a. Genel Olarak............................................................................. 144 b. Toplu Yapılarda Yönetim Planına İlişkin KMK m. 70/I Hükmü Eleştirisi............................................................ 147 c. Yönetim Planının İçeriği....................................................... 151 d. Yönetim Planının Bağlayıcı Etkisi...................................... 156 x 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi .......................................................... 160 B. Toplu Yapıda Kuruluş Biçimleri......................................................... 163 1. Toplu Yapının Yönteme Bağlı Olarak Kurulması................... 163 a. Toplu Yapının Sözleşme İle Kurulması.............................. 163 b. Toplu Yapının Mahkeme Kararı İle Kurulması................ 168 2. Toplu Yapının Sürece Bağlı Olarak Kurulması........................176 a. Toplu Yapının Doğrudan Kurulması...................................176 b. Toplu Yapının Sonradan Kurulması....................................178 İkinci Bölüm TOPLU YAPILARDA YÖNETİMİN KONUSU OLARAK ORTAK YER VE TESİSLER § 3. TOPLU YAPILARDA ORTAK YER VE TESİSLERİN BELİRLENMESİ........................................................................................ 187 I. Ortak Yer ve Tesislere İlişkin Kanuni Düzenleme............................... 187 II. Toplu Yapı Ortak Yer Ve Tesislerinin Belirlenmesi Bakımından Kapsam Dışı Yapılar......................................................................................191 A. Genel Olarak............................................................................................191 B. Bağımsız Bölümler................................................................................ 192 C. Eklentiler................................................................................................. 199 1. Genel Olarak ................................................................................... 199 2. Eklentilerin Hukuki Niteliği.......................................................200 3. Eklentilerin Koşulları....................................................................206 III. Ortak Yer ve Tesisler.................................................................................... 212 A. Toplu Yapı Yönetimi Dışında Alt Yönetim Birimlerine Konu Ortak Yer ve Tesisler.................................................................. 212 1. Genel Olarak.................................................................................... 212 2. Kanunla Belirlenmiş Olma Bakımından Alt Yönetim Birimlerine Tabi Ortak Yer ve Tesisler.......................................214 a. Blok Ortak Yer ve Tesisleri ....................................................214 xi b. Komşu Parsel Toplu Yapılarda Parsel Ortak Yer ve Tesisleri......................................................................................220 3. Tahsis (Özgüleme) İle Oluşma Bakımından Alt Yönetim Birimlerine Tabi Ortak Yer ve Tesisler.....................225 a. Genel Olarak Tahsis (Özgüleme) Kavramı.......................225 b. Bloklara Tahsisli Ortak Yer ve Tesisler...............................233 c. Grup Oluşturan Yapılara Tahsisli Ortak Yer ve Tesisler.......................................................................................235 d. Komşu Parsel Toplu Yapılarda Adalara Tahsisli Ortak Yer ve Tesisler............................................................... 237 B. Toplu Yapı Yönetimine Konu Ortak Yer ve Tesisler......................240 1. Genel Olarak....................................................................................240 2. Tek Parsel Toplu Yapılarda Ortak Yer ve Tesisler....................242 a. Genel Olarak.............................................................................242 b. Kanundan Doğan Ortak Yer ve Tesisler.............................243 c. Özgülemeye Dayalı Oluşan Ortak Yer ve Tesisler...........247 3. Komşu Parsel Toplu Yapılarda Ortak Yer ve Tesisler............. 251 a. Ortak Yer ve Tesislerin Oluşumu......................................... 251 aa. Genel Olarak...................................................................... 251 bb. Komşu Parsel Toplu Yapılarda Mevcudiyete Dayalı Ortak Yer ve Tesis Oluşturulamaması.........................254 cc. Komşu Parsel Toplu Yapının Doğrudan Tesisinde Toplu Yapı Ortak Yer ve Tesisleri ................................. 255 dd. Sonradan Oluşan Komşu Parsel Toplu Yapılarda Toplu Yapı Ortak Yer ve Tesisleri..............................................260 b. Komşu Parsel Toplu Yapılarda Ortak Yer Özgülemesinin Hukuki Niteliği..........................................264 4. Eşyaya Bağlı Mülkiyet Konusu Toplu Yapı Ortak Yerleri..... 278 a. Genel Olarak............................................................................. 278 b. Eşyaya Bağlı Mülkiyet Kavramı ve Buna Bağlı Sonuçlar.....................................................................................280 c. Toplu Yapıda Eşyaya Bağlı Mülkiyet Konusu Ortak Yerler...........................................................................................286 xii aa. Genel Olarak KMK m. 67/I Düzenlemesi ve Eleştirisi..............................................................................286 bb. Eşyaya Bağlı Mülkiyet Konusu Ortak Yer Uygulaması ve Tescile Dayalı Özellikler............................................300 cc. Eşyaya Bağlı Mülkiyet Konusu Ortak Yerlerde Hakkın Niteliği ve Buna İlişkin Hüküm ve Sonuçlar.............307 dd. Eşyaya Bağlı Mülkiyete Konu Ortak Yerlerde Payın Belirlenmesi Sorunu........................................................ 321 5. Kamuya Ayrılan Yerlerin Toplu Yapıya Özgülenmesi........... 327 a. Genel Olarak KMK m. 68/II Hükmü................................. 327 b. Kamu Mallarına Genel Bakış...............................................330 c. KMK m. 68/II Hükmüne Tabi Taşınmazların Belirlenmesi..............................................................................336 d. Özgülemeye Konu Kamu Taşınmazlarına İlişkin Genel İlkeler Karşısında KMK m. 68/II Hükmü............342 e. Kamuya Ayrılan Yerlerin Toplu Yapıya Özgülenmesi ve Buna İlişkin Hüküm ve Sonuçlar....................................344 § 4. ORTAK YER VE TESİSLERE İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR................................................................................................. 351 I. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanma ve Tasarruf................................. 351 A. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanma................................................ 351 B. Ortak Yer ve Tesislerde Tasarruf........................................................ 355 II. Toplu Yapılarda Ortak Giderlere Katılma.............................................. 358 A. Genel Olarak........................................................................................... 358 B. Toplu Yapılarda Yapılanma Farklılığına Dayalı Olarak Ortak Giderlere Katılma......................................................................360 1. Genel Olarak....................................................................................360 2. Bağımsız Bölümlerin Kendilerine Özgülenen Ortak Yerlere ve Hizmetlere İlişkin Sorumluluğu..............................363 3. Bağımsız Bölümlerin Toplu Yapı Ortak Yerleri ve Hizmetlerine İlişkin Sorumluluğu.............................................365 4. Yapılardan Bir Kısmının Tamamlanmış Olması Halinde Ortak Giderlerden Sorumluluk..................................366 xiii C. Toplu Yapılarda Ortak Giderlere Katılma Oranının Belirlenmesi ........................................................................................... 372 1. Sözleşmeye Dayalı Olarak Ortak Giderlere Katılma İlkeleri............................................................................................... 372 2. Kanuna Dayalı Olarak Ortak Giderlere Katılma İlkeleri...... 379 a. Genel Olarak............................................................................. 379 b. Eşit Olarak Paylaştırılacak Ortak Giderler........................380 c. Arsa Payı Oranında Paylaştırılacak Ortak Giderler........ 381 d. Toplu Yapılarda Arsa Payına Dayalı Ortak Gider Paylaşımına İlişkin Sorunlar................................................383 aa. Genel Olarak...................................................................... 383 bb. Komşu Parsel Toplu Yapılarda Arsa Payına Dayalı Ortak Gidere Katılım...................................................... 385 cc. Bloklarda ve Grup Yapılarda Arsa Payına Dayalı Ortak Giderlere Katılım.............................................................. 395 D. Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü........................................... 397 1. Genel Olarak.................................................................................... 397 2. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme İddiasının İleri Sürülememesi.....................................................400 3. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanma Gereği veya Gereksiniminin Bulunmadığı İddiasının İleri Sürülememesi.................................................................................. 401 4. Ortak Yer ve Tesislerden Hiç veya Yeterli Derecede Yararlanamamaya Bağlı İstisnai Durumlar..............................403 Üçüncü Bölüm TOPLU YAPILARIN YÖNETİMİ § 5. YÖNETİM ORGANI OLARAK KAT MALİKLERİ KURULLARI...............................................................................................407 I. Alt Yönetim Organı Olarak Kat Maliklerinin Oluşturduğu Kurullar..........................................................................................................407 xiv A. Genel Olarak...........................................................................................407 B. Blok Kat Malikleri Kurulu...................................................................409 C. Grup Oluşturan Yapılar Kat Malikleri Kurulu................................414 D. Parsel Kat Malikleri Kurulu................................................................ 420 E. Ada Kat Malikleri Kurulu................................................................... 427 F. Ada Temsilciler Kurulu........................................................................434 II. Toplu Yapı Yönetim Organı Olarak Kat Maliklerinin Oluşturduğu Kurullar.................................................................................440 A. Genel Olarak...........................................................................................440 B. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu.......................................................442 C. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu...........................................................448 1. Genel Olarak....................................................................................448 2. Hukuki Niteliği............................................................................... 450 3. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun Oluşumu.......................... 454 a. Genel Olarak............................................................................. 454 b. Temsilciler Kurulunun Kanuna Göre Oluşması ............. 455 aa. Genel Olarak KMK m. 69/III Hükmü ve Eleştirisi. 455 bb. Tek Parsel Toplu Yapılarda............................................. 457 cc. Komşu Parsel Toplu Yapılarda.......................................460 c. Temsilciler Kurulunun Yönetim Planına Göre Oluşması ................................................................................... 461 aa. Genel Olarak...................................................................... 461 bb. Toplu Yapının Özelliğine Bağlı Oluşum.....................462 cc. Temsilcilerin Nitelik ve Niceliğine Bağlı Oluşum....463 4. Toplu Yapı Kat malikleri Kurulu ile Temsilciler Kurulu Arasındaki İlişki.............................................................................468 III. Kurulların Oluşumu ve Üyelerin Oy Hakkı.......................................... 474 A. Kat Malikleri Kurullarında................................................................. 474 1. Kurulların Oluşumu...................................................................... 474 2. Kurullarda Üyelerin Oy Hakkı................................................... 477 a. Genel Olarak Oy Hakkı......................................................... 477 xv b. Kurullarda Oy Hakkında Sahip Olanlar ve Oy Hakkının Kullanılması..........................................................482 B. Ada ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda.......................................490 IV. Kurul Toplantılarına İlişkin Usul ve Esaslar.........................................496 A. Olağan Toplantılar Bakımından........................................................496 1. Toplantı Zamanı.............................................................................496 2. Toplantıya Çağrı............................................................................. 501 B. Olağanüstü Toplantılar Bakımından................................................506 1. Toplantı Zamanı.............................................................................506 2. Toplantıya Çağrı.............................................................................507 C. Toplantı Usul ve Esaslarına İlişkin Kurallara Aykırılığın Sonuçları.................................................................................................. 512 V. Kurullarda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı...............................................517 A. Toplantının Sayısı Bakımından..........................................................517 1. İlk Toplantıda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı...........................517 2. Sonraki Toplantılarda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı............ 523 B. İşlerin Niteliği Bakımından................................................................ 528 1. Basit Oyçokluğunu Gerektiren Yönetim İşleri........................ 528 2. Nitelikli Oyçokluğunu Gerektiren Yönetim İşleri.................530 a. Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu Gerektiren İşler.................530 aa. Genel Olarak...................................................................... 530 bb. Yönetici ve Denetçi Atama............................................. 533 cc. Faydalı Yenilik ve İlavelerin Yapılması........................ 533 dd. Masraflı veya Lüks Yenilik ve İlavelerin Yapılması.. 535 ee. Özürlülerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler................................................................................. 538 ff. Isı Yalıtımı Isı Sistemi veya Yakıt Türünün Değiştirilmesi....................................................................540 b. Beşte Dört Oyçokluğu Gerektiren İşler.............................544 aa. Genel Olarak......................................................................544 bb. Ortak Yerlerde İnşaat Onarım ve Tesisler................... 545 cc. Yönetim Planının Değiştirilmesi.................................. 550 3. Oybirliğini Gerektiren Yönetim İşleri...................................... 561 xvi a. Genel Olarak ............................................................................ 561 b. Bağımsız Bölümün Özgülendiği Amacın Değiştirilmesi........................................................................... 562 c. Bağımsız Bölüm İlavesi.......................................................... 570 d. Temliki Tasarruflar................................................................. 576 e. Önemli Yönetim İşleri............................................................580 C. Toplantı ve Karar Yeter Sayısına İlişkin Kurallara Aykırılığın Sonuçları............................................................................584 § 6. YÜRÜTME ORGANI OLARAK YÖNETİCİ VEYA YÖNETİM KURULU................................................................................ 587 I. Genel Olarak.................................................................................................. 587 II. Yönetici veya Yönetim Kurulunun Oluşumu........................................ 589 A. Genel Olarak........................................................................................... 589 B. Blok Yapılarda......................................................................................... 592 1. Yönetici Atanması.......................................................................... 592 2. Yönetici Seçimi............................................................................... 595 C. Blok Niteliğinde Olmayan Yapılarda ...............................................600 1. Yönetici Atanması..........................................................................600 2. Yönetici Seçimi...............................................................................604 D. Toplu Yapıda...........................................................................................605 1. Yönetici Atanması..........................................................................605 2. Yönetici Seçimi................................................................................610 III. Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar............ 612 IV. Yönetici veya Yönetim Kurulunun Görev Süresi...................................614 V. Yönetici veya Yönetim Kurulunun Denetlenmesi.................................616 SONUÇ................................................................................................................. 621 KAYNAKÇA....................................................................................................... 627