Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa TalebiSayfa Sayısı
:  
292
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-5865-64-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...BAŞAK BAŞOĞLU 1999 yilinda Ozel Izmir Amerikan Lisesi′nden, 2004 yi-hnda Istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesi′nden, 2008 yilinda Istanbul Bilgi Universitesi Ekonomi Hukuku Yiiksek Lisans programindan mezun oldu. Halen Istanbul Universitesi Ozel Hukuk doktora programinda dok-tora tez 9ah§malanni siirdiirmekte ve 2006 yilindan bu yana Istanbul Bilgi Universitesi Medeni Hukuk Anabilim dalinda aras,tirma gorevlisi olarak galis.maktadir. GENEL GİRİŞ Sözleşmeye aykırılık hukuku Borçlar Hukukunda uyuşmazlıkların en sık karşılaşıldığı alan olmasına karşın, bu konuya hukuk sistemleri¬nin yaklaşımları arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Hemen tüm hukuk sistemlerinde sözleşmeye aykırılık hâlinde borçluya karşı uygula¬nabilecek olan yaptırımlar, aynen ifa, sözleşmeden dönme ve tazminat olarak karşımıza çıkmakta ise de, hangi hâllerde hangi yaptırımın uygu¬lanması gerektiği konusunda temel yaklaşım farklılıkları bulunmaktadır. Bu yaptırımlar arasında aynen ifanın karşılaştırmalı hukuk açısından özel bir önemi bulunmaktadır. Zira common law ve civil law sistemleri arasın¬daki en temel farklılık aynen ifanın uygulanması aşamasındadır. Civil law sisteminde aynen ifa alacaklının sözleşmeden kaynaklanan bir hakkı, borcun adeta belkemiği olarak düzenlenmiştir. Böylece borçlu borcunu ifa etmekten kaçınıyorsa, bu durumda alacaklının aynen ifa talep etmesi ve borçluyu ifaya zorlanması mümkündür. Öte yandan, common law sisteminde ifa engellerine yaklaşım tamamen farklıdır. Bu sistemde sözleşme ihlalinin türüne göre bir ayrım yapılmaksızın genel ve yeknesak bir sözleşmeye aykırılık düzeni benimsenmektedir ve aynen ifa da sözleş¬meye aykırılığın yaptırımlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kaldı ki, common law sisteminde sözleşmeye aykırılık hâlinde getirilen yaptı¬rımlar ile alacaklının sözleşmenin ifa edilmiş olması hâlinde elde etmeyi beklediği maddi beklentilerin karşılanması amaçlamaktadır. Bu nedenle de aynen ifa asli yaptırım olarak değil, istisnai bir yaptırım olarak kabul edilmektedir. Common law sisteminin ifa engellerine yaklaşımı günümüzde gerek hukuk uyumlaştırılması sürecine, gerekse de çeşitli ülkelerde yaşanan borçlar hukuku reform hareketlerine ilham vermiştir. Borçlar hukuku alanındaki hukuk uyumlaştırması çalışmalarından en önemlilerinden biri olan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (\"CISG\"), common lawve civil law sistemlerinin ifa engellerine farklı yaklaşımlarını 28. maddesi ile uzlaştırmayı amaçlamış¬tır. Buna göre, ifa talebinin tüm şartlan gerçekleşse dahi mahkemenin bulunduğu yer hukukunda aynen ifaya hükmedilmeyecekse, mahkeme aynen ifaya hükmetmek zorunda değildir. Bir başka deyişle, CISG\′ın bir common law mahkemesinde uygulanması hâlinde alacaklının asli talebi tazminat olacak iken, civil law mahkemesi tarafından uygulanması hâlinde aynen ifa olması gerekmektedir. CISG\′ın bu yaklaşımı ilk bakışta şaşırtıcıdır. Zira tarafları farklı hukuk sistemlerinden gelen CISG\′a tabi bir milletlerarası mal satışı nedeniyle görülecek uyuşmazlığın sonuç¬ları, uyuşmazlığın görüldüğü yer mahkemesinin hukuk sistemine göre farklılık gösterebilecektir. Dolayısıyla, bu madde uygulaması CISG\′ın farklı hukuk sistemlerini uyumlaştırıcı rolüne bir istisna oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Borçlar Hukuku alanındaki hukuk uyumlaştırması ça¬lışmalarından \"sofi law\" niteliğindeki Milletlerarası Ticari Sözleşmelere ilişkin İlkeler, Avrupa Sözleşmeler Hukukunun Temel İlkeleri ve Avrupa Sözleşmeler Hukukunun Temel İlkeleri ve Avrupa Özel Hukukunun İlkeleri, Tanımları ve Model Kuralları - Ortak Referans Noktalarına İlişkin Taslak, bu hukuk sistemlerinin aynen ifaya yaklaşımlarını başka yaklaşımlarla uzlaştırmaya çalışmışlardır. Bu hukuk uyumlaştırması çalışmaları ışığında aynen ifa başta olmak üzere ifa engellerine yaklaşımları açısından birbirlerinden çok farklı gö¬züken common law ve civil law karşılaştırmalı olarak ele alınmasında fayda görülmüştür. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde common law sisteminde aynen ifa talebi incelenecektir. Öncelikle common law sistemi¬nin aynen ifa talebine ilişkin farklı yaklaşımının daha iyi anlaşılabilmesi açısından aynen ifa talebinin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Common law sistemi ile Roma hukukunda aynen ifanın gelişimi birçok açıdan benzerlik taşıdığı için her iki sistemin tarihsel sürecine değinmekte yarar bulunmaktadır. Ardından, aynen ifa yaptırımının common law sisteminde uygulanışı farklı sözleşme tipleri açısından değerlendirilecektir. Common law sisteminde, sözleşmeye aykırılık hâlinde uygulanan yaptırımların amacı alacaklının malvarlığını sözleşmenin gereği gibi ifa edilmiş olması hâlinde bulunacağı noktaya getirmektir. Bu nedenle, com¬mon law sisteminde sözleşmeye aykırılık hâlinde uygulanan esas yaptırım tazminattır. Aynen ifa ancak tazminatın alacaklının ifaya kavuşamaması nedeniyle uğradığı zararı karşılamaya yetmediği hâllerde, mahkemeler tarafından hükmedilecek istisnai bir yaptırımdır. Bununla birlikte, aynen ifaya hükmedilmesinin mümkün olmadığı birçok hâlde common law mah¬kemeleri tazminata hükmetmektedir. Birinci bölümde son olarak, com¬mon law sisteminde aynen ifaya getirilen bu sınırlamalara değinilecektir. Bu bölümde esas olarak İngiliz ve Amerikan hukuku birlikte ele alınacak, ancak ayrıldıkları noktalar ile özel düzenlemeleri belirtilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde civil law sisteminde ifa talebi incele¬necektir. Cıvıl law sisteminde amaç, alacaklının sözleşmenin gereği gibi ifa edilmiş olması hâlinde elde edeceği menfaate tam olarak kavuşması¬dır. Bu nedenle, civil law sisteminde ifa mümkün olduğu sürece aynen ifa alacaklının esas talebi olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, aynen ifa yaptırımının uygulanması çeşitli borçlar ve sözleşme tipleri açısından farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, çalışmanın ikinci bölü¬münde öncelikle ifa talebi verme, yapma ve yapmama borçları ile bazı özel sözleşme tipleri açısından incelenecektir. Ayrıca aynen ifa civil law sisteminde asli yaptırım olmakla birlikte, alacaklının bu asli talebi başta imkânsızlık olmak üzere bazı engeller ile sınırlanmış durumdadır. Son olarak aynen ifaya hükmedilmesine olanak bulunmayan bu hâller değer¬lendirilecektir. Bu bölümde, İsviçre-Türk hukuk sistemleri esas alınacak, bununla birlikte, Fransız ve Alman sistemlerindeki farklı düzenlemeler gerektikçe açıklanacaktır. Çalışmanın son bölümünde common law ve civil law sistemlerini uzlaştırıcı çözümler arayan hukuk uyunılaştırması belgelerinin aynen ifa talebine olan yaklaşımına yer verilecektir. Bu bağlamda, Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasında (\"CISG\") ile Milletlerarası Ticari Sözleşmelere ilişkin İlkeler\′de (\"PICC\") yer alan düzenlemeler karşılaştırmalı olarak ince¬lenecektir. Bunların yanı sıra, Avrupa Sözleşmeler Hukukunun Temel İlkeleri\′nde (\"PECL\"), Avrupa Sözleşmeler Hukukunun Temel İlkeleri ve Avrupa Özel Hukukunun İlkeleri, Tanımları ve Model Kuralları -Ortak Referans Noktalarına İlişkin Taslak (\"DCFR\"), 1999/44/AT sa¬yılı Tüketici Malları Satış sözleşmeleri ve İlgili Garantilerin Bazı Yönleri Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi (\"1999/44 sayılı AT Yönergesi\") ve 11 Ekim 2011 tarihli Avrupa Ortak Satım Hukuku Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi Teklifi (\"CESL\") düzenlemelerinin farklılıklarına da yer yer değinilmeye çalışılacaktır. ONSOZ Tipki sanat eserleri gibi tezlerin kaderi de terk edilmektir. Aka-demisyenler asla tezlerini bitiremezler; bir noktada onlan terk etmek zorunda kalirlar. Bu ^alismanin esasini, 2008 yilinda Istanbul Bilgi Universitesi Ekonomi Yiiksek Lisans Programi kapsaminda, Prof. Dr. Yesim M. Atamer, Doc. Dr. Burak Ozen ve Doc. Dr. M. Murat Inceoglu oniinde savunulup, oybirligi ile basanh bulunan yiiksek lisans tezim olus-turmaktadir. Ancak konuya iliskin arastirmalann ve tezin terk edilerek basilmasi bir hayli zaman almistir. Belirtmek gerekir ki, tezin basimimn gecikmesinde Tiirk hukuk diinyasinda son yillarda yasanan gelismelerin etkisi biiyiik olmustur. §iiphesiz bu gelismelerin basinda 6098 sayili yeni Tiirk Borclar Kanunu′nun kabulii gelmektedir. Bu baglamda, tez ilgili de-gisikliklere gore yeniden kaleme alinmistir. Bunun yam sira^ Tiirkiye′nin Milletlerarasi Mai Satimina iliskin Sozlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi′na taraf olmasi ile daha once ilgili boliimlerde degi-nilmis olan hukuk uyumlastirmasi 9ahsmalarina ayn bir boliim ayirarak inceleme geregi dogmustur. Bunlann yam sira, tezin savunulmasindan sonra cikan kaynaklar kitaba islenmis, kullanilan yerli ve yabanci kaynak-lar giincellenmistir. Her tez, icerdigi akademik zenginligin yam sira manevi bir zenginlige de sahiptir. Zira tezler onlan sekillendiren akademisyenlerin hayatlannin bir donemini yansitir, iyi - kotii amlarla birlikte gelisir ve olgunlasirlar. Samnm 9ogu zaman tezleri basima hazirlamak da bu nedenle zordur. Zira insan sadece teziyle degil, hayatimn bir donemiyle vedalasir. Ben de hayatimin bir donemiyle vedalasmaya, o donemde yammda olan ve benden desteklerini esirgemeyen bazi ozel insanlara tesekkiirlerimi sunarak baslamak istiyorum. Oncelikle, yiiksek lisans tez damsmanligimi iistlenen ve asistam olmaktan her zaman biiyiik onur duydugum, akademik hayata ilk adim attigim andan itibaren bana hep yol gosteren, hukuki formasyonumu zenginlestiren ve benimsedigi karsilastirmali calisma metodu ile bana lsik tutan degerli Hocam, Prof. Dr. Yesim M. Atamer′e en derin tesekkiir¬lerimi sunanm. 2006 yilindan beri her sene derslerini asiste ettigim ve asistanligim yapmaktan biiyiik onur ve mutluluk duydugum degerli Hocam Doc. Dr. M. Murat Inceoglu′nu da ozel olarak anmak isterim. Akademik hayatimin en basindan itibaren benden hem akademik hem de manevi destegini hie bir zaman esirgemeyen Hocam′a iizerimdeki her bir emegi icin sonsuz te-§ekkurlerimi sunanm. Umarim, her tiirlii soruma zaman ayiran ve tezimi okuyarak elestiri de bulunma inceligini gosteren Hocam′in emeklerine ve ilgisine layik bir eser ortaya koyabilmisimdir. Aynca, tez jiiri iiyeligimi yapmak suretiyle beni onurlandiran ve ozellikle tezimin yayin asamasinda her tiirlii bilimsel destegi gosteren degerli Hocam Doc. Dr. Burak Ozene de ictenlikle tesekkiir ederim. 2006 yilinda kariyer degisikligi yaparak; Istanbul Bilgi Universite-si′nin Medeni Hukuk kiirsusiinde ^alismaya baslamamdaki en biiyiik etken, kiirsii Hocalanmla calisma serefine sahip olmakti. Bu nedenle, Istanbul Bilgi Universitesi Medeni Hukuk kiirsiisiinde birlikte calistigim hocalanmin ve calisma arkadaslanmin her birine tesekkiirii bir bore bili-rim. Ozellikle, son yillarda birlikte calisma serefine sahip oldugum, ancak daha yiiksek lisans tez asamasinda yararlandigim eserleri ve doktora ders asamasinda takip etmekten biiyiik keyif aldigim dersleri ile her zaman bakis acimi zenginlestiren saygideger Hocam, Prof. Dr. Rona Serozan′a siikranlanmi sunanm. Hikayemin en basindan beri var olan ve hep var olacak olan aileme de tez doneminde artis gosteren huysuzluklanma gosterdikleri anlayis ve her zaman fazlasiyla hissettirdikleri destekleri ve sevgileri icin tesekkiir etmeye cahsmak isterim. Ancak biliyorum ki, hayatimin her asamasinda, her karannda beni her zaman maddi ve manevi olarak destekleyen ve daha onemlisi beni ben yapan annem Dilek Bahtiyar Basoglu ve babam Dr. Mustafa Basoglu′na burada ne kadar tesekkiir etsem az kalir. Onlara ithaf edilen bu calisma aslinda onlarin eseridir. Aynca, bana hep giiven veren, dualanyla destek olan kiymetli anneannem, Macide Erdem′e de sonsuz siikranlanmi sunanm. Tezin yazimi doneminde evin her kose-sine yayilmama ses ^lkarmayan, hayatima renk katan biricik kardesim Pinar Basoglu′na ve her ihtiyacim oldugunda bana yardimci olan ve ne zaman ihtiyac duysam yanimda olacagini bildigim biricik kardesim Can Basoglu′na da ictenlikle tesekkiir ederim. Bu tezin olusmasi asamasimn her bir hikayesini benimle paylasan, sonsuz sabnyla beni dinleyen, bana fikir veren, benimle tartisan, bu aka-demik yolculugu paylasmaktan biiyiik mutluluk duydugum kiirsii arka-dasim ve degerli dostum Kadir Berk Kapanci′ya en derin tesekkiirlerimi sunanm. Ayrica, sadece tezimi okuyup elestirilerini benimle paylasmakla kalmayip tezimi basima hazirlamam konusundaki israrlari ile beni hie yilmadan, siirekli motive eden ve destekleyen sevgili dostum Av. Yahn Akmenek′e de sadece tezimin olgunlasmasindaki degil, benim olgunlas-mamdaki katkisi icin siikranlanmi sunarim. Hikayenin ve tesekkiirlerin sonunda, sevgili dostlarim Av. Kemal Aksel, Av. Miige Kocaman Aksel ve Av. Gozde Kayacik′a da nefes almaya ihtiyac duydugum her an yanimda olduklan icin tesekkiir etmek isterim. . Basak Basoglu Istanbul, Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ..................................................................................................................VII İÇİNDEKİLER..................................................................................................... XI KISALTMALAR.............................................................................................XVII GENEL GİRİŞ.........................................................................................................1 § 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi...............................................5 I. Giriş..............................................................................................................5 II. Tarihi Gelişimi..........................................................................................7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi .....................7 B. İngiliz Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi ..................10 III. Aynen İfa Talebi.......................................................................................19 A. Genel Olarak - Hukuk ve Ekonomi Teorisi uyarınca Aynen İfa Talebi................................................................................19 B. Para Borçlarının Aynen İfası Talebi (“Action for an Agreed Sum”) .................................................................................. 23 C. Para Dışındaki Borçların Aynen İfası Talebi (“Specific Performance”).................................................................................. 26 1. Genel Olarak ............................................................................. 26 2. Aynen İfaya Hükmedilen Hâller............................................27 a. Tazminatın Yeterli veya Uygun Bir Yaptırım Olmaması.............................................................................27 b. Edimin Kendine Özgü Yapısının (Unique) Olması ................................................................................. 28 c. İkame Sözleşme Yapma Fırsatı Bulunmaması ........... 30 aa. Taşınmaz Satışlarında............................................... 30 bb. Taşınır Satışlarında.....................................................33 cc. Diğer Satış sözleşmelerinde..................................... 40 3. Aynen İfaya Hükmedilemeyecek Hâller..............................42 a. Genel Olarak........................................................................42 b. Sürekli Sözleşme İlişkileri............................................... 44 c. Hizmet Sözleşmeleri..........................................................47 d. Alacaklının Kendi Davranışlarının Aynen İfanın Talep Edilmesine Engel Olması ........................51 e. Alacaklının Ediminin Talep Edilmesinin Mümkün Olması (“Mutuality”).....................................51 f. İmkânsızlık .........................................................................53 aa. Kavram...........................................................................53 bb. İmkânsızlığa Yol Açan Sebepler Bakımından Yapılan Ayrımlar..........................................................55 i. Fiili İmkânsızlık (“Impossibility”) ..................55 ii. Hukuki İmkânsızlık (“Illegality”) .................. 56 iii. Sözleşmenin Amacının İmkânsızlaşması (“Frustration of Purpose”) ................................57 cc. Kısmi İmkânsızlık.......................................................61 dd. Geçici İmkânsızlık......................................................61 g. Aşırı İfa Güçlüğü............................................................... 63 4. Injunctions (Mahkeme Emri)............................................... 64 a. Genel Olarak....................................................................... 64 b. Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonrası İçin Öngörülen Rekabet Etme Yasağı.............65 c. Ticareti Sınırlayan Rekabet Yasağı................................67 § 2. Türk Hukukunda ve Diğer Bazı Civil Law Ülkelerinde Aynen İfa Talebi ............................................................................................. 69 I. Giriş........................................................................................................... 69 II. Aynen İfa Talebi ......................................................................................70 A. Genel Olarak......................................................................................70 B. Verme Borçlarında ..........................................................................73 1. Taşınır Mülkiyetinin Nakli Borçlarında.............................73 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Nakli Borçlarında.........................75 3. Para Borçlarında ...................................................................... 77 C. Yapma Borçlarında...........................................................................78 1. Genel Olarak ..............................................................................78 2. İrade Beyanında Bulunma Borcu .........................................85 a. Genel Olarak........................................................................85 b. İrade Beyanında Bulunma Borcu Doğuran Hâller.....................................................................................85 c. İrade Beyanında Bulunma Borcuna Aykırı Davranışın Sonuçları.........................................................89 aa. Genel Olarak.................................................................89 bb. Özel Olarak: Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde.......................................................... 90 D. Yapmama Borçlarında.................................................................... 94 1. Genel Olarak.............................................................................. 94 2. Yapmama Borçlarında Borçlu Temerrüdü Hükümlerinin Uygulanması ...............................................101 E. Bazı Sözleşme Tiplerinde ........................................................... 104 1. Satış sözleşmesi....................................................................... 104 a. Borçlu Temerrüdünde Aynen İfa Talebi..................... 104 aa. Genel Olarak.............................................................. 104 bb. Adi Satışlarda ............................................................ 104 cc. Ticari Satışlarda........................................................ 108 dd. Taksitle Satışlarda.................................................... 109 b. Ayıptan Sorumlulukta Aynen İfa Talebi.................... 112 c. Zapttan Sorumlulukta Aynen İfa Talebi.................... 125 2. Kira Sözleşmesi ......................................................................126 3. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi ................................ 132 4. Kefalet Sözleşmesi ................................................................. 134 5. Vekâlet Sözleşmesi ................................................................ 135 6. Eser Sözleşmesi....................................................................... 138 7. Hizmet Sözleşmesi ................................................................ 144 III. Aynen İfaya Hükmedilemeyecek Hâller......................................... 149 A. Genel Olarak................................................................................... 149 B. İfanın Talep Edilmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu Hâller................................................................................ 149 C. Sözleşme veya Kanun ile Tanınmış Başka Bir Hakkın Kullanılmış Olması ...................................................................... 151 D. Bağımlı Yan Borçların İfasının Talep Edilememesi.............. 152 E. Ödemezlik Defi ............................................................................. 153 F. İfa İmkânsızlığı.............................................................................. 154 1. Genel Olarak............................................................................ 154 a. Tanım................................................................................. 156 b. İmkânsızlığın Borç İlişkisine Etkisi............................ 159 c. Bazı Sözleşme Tiplerinde Hasarın Geçmesinin İmkânsızlığa Etkisi......................................................... 163 aa. Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçmesi ............... 163 bb. Eser Sözleşmesinde Hasarın Geçmesi ................ 166 d. Alacaklının Sorumlu Olduğu İmkânsızlık ............... 168 e. İmkânsızlığın İspatı.........................................................170 f. Alman Hukukunda İmkânsızlık...................................171 2. Geçici İmkânsızlık .................................................................174 a. Genel Olarak .....................................................................174 b. Kesin Vadeli İşlemler Açısından Geçici İmkânsızlık .......................................................................178 c. Sürekli Borç İlişkileri Açısından Geçici İmkânsızlık....................................................................... 182 3. Kısmi İmkânsızlık.................................................................. 183 4. Farklı Edim Tipleri Açısından İmkânsızlık..................... 189 a. Parça Borçlarında İmkânsızlık..................................... 189 b. Çeşit Borçlarında İmkânsızlık ..................................... 190 c. Para Borçlarında İmkânsızlık....................................... 193 d. Seçimlik Borçlarda İmkânsızlık .................................. 196 aa. Genel Olarak.............................................................. 196 bb. Seçimlik Edimlerden Hepsinin İmkânsızlaşması....................................................... 197 cc. Seçimlik Edimlerden Birinin İmkânsızlaşması.198 e. Yapmama Borçları ..........................................................200 5. Kaim Değerin Alacaklıya Devri ........................................202 G. Aşırı İfa Güçlüğü ..........................................................................207 § 3. Hukuk Uyumlaştırması Çalışmalarında Aynen İfa Talebi ................217 I. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ......................................................... 219 A. Giriş.................................................................................................. 219 B. Aynen İfa Talebi.............................................................................222 1. Alıcının ve Satıcının Aynen İfa Talebi ..............................222 a. Genel Olarak ....................................................................222 b. Aynen İfa Talebinin Sınırları .......................................224 aa. Sözleşme ile Tanınmış Başka bir Hakkın Kullanması.................................................................224 bb. İfa için Ek Süre Verilmesi .......................................225 cc. Sözleşmeye Aykırılığa Alacaklının Sebep Olması......................................................................... 227 dd. Borçlunun Denetimi Dışında Kalan Engeller ...228 ee. İmkânsızlık ve Aşırı İfa Güçlüğü.......................... 229 2. Malların Sözleşmeye Uygun Olmaması hâlinde ...........230 a. Genel Olarak ....................................................................230 aa. Alıcının Malların Yenisiyle Değiştirilmesini Talep Etme İmkânı.............................................................. 231 bb. Onarım Talep Etme İmkânı..................................233 b. Satıcının Ayıbı Giderme Hakkı ...................................234 C. Aynen İfaya Hükmedilmesi........................................................235 II. Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler.........................238 A. Giriş..................................................................................................238 B. Aynen İfa Talebi.............................................................................242 1. Para Borçlarında.....................................................................242 2. Para Dışındaki Borçlarda......................................................244 3. Para Dışındaki Borçlarda Aynen İfa Talebine Getirilen Sınırlamalar...........................................................246 a. Genel Olarak.....................................................................246 b. İfanın İmkânsız Olması.................................................246 c. İfanın Aşırı Masraflı ve Aşırı Güç Olduğu Durumlar ..........................................................................248 d. İkame Sözleşme Yapmanın Mümkün Olması ......... 251 e. İfanın Borçlunun Şahsına Bağlı Olması ....................254 f. Makul Süre İçinde Bildirim.......................................... 255 4. Ayıplı Malın Onarımı ve Yenisiyle Değiştirilmesi ........256 5. Para Cezası .............................................................................. 259 SONUÇ.................................................................................................................263 KAYNAKÇA.......................................................................................................267