Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Türk Hukukunda Tapuya Güven Yoluyla Ayni Hak Kazanımı ( TMK. m. 1023 )

Türk Hukukunda Tapuya Güven Yoluyla Ayni Hak Kazanımı ( TMK. m. 1023 )Sayfa Sayısı
:  
397
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-858-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Tapu sicilinin temel fonksiyonu, taşınmazlar üzerindeki gerçek hukukî durumu tam ve doğru bir şekilde aksettirerek hak ve işlem güvenliğini sağlamaktır. Bu fonksiyonun yerine getirilmesi amacıyla kanun koyucu bazı hukukî tedbirler almıştır. Alınan bütün tedbirlere rağmen tapu sicili, taşınmaz üzerindeki aynî hak durumunu olduğu gibi yansıtmayabilir. Bu durum, hak sahibi olmayan bir kimseden iyiniyetle aynî hak kazananın, gerçek hak sahibi karşısında korunup korunmayacağı sorununu beraberinde getirmektedir. Zira burada, gerçek hak sahibinin hak güvenliği ve üçüncü kişinin işlem güvenliği menfaatlerinin çatışması söz konusu olmaktadır. Bu noktada iki menfaatten birine üstünlük tanınması, diğerinin feda edilmesi anlamına geleceğinden, sorunun çözümü, çok hassas davranılmasını gerektirmektedir. Konu, maddî ve duruma göre manevî bir değer arzeden taşınmaza ilişkin olduğundan, sorunun çözümü daha da önem kazanmaktadır. Kanun koyucu, tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımını korumuştur (TMK m. 1023). Bu düzenlemenin kabulünde, özellikle, tapu sicilinin aleniyeti ve işlem güvenliği önemli bir rol oynamıştır. 


Doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, tapu sicili sistemi içerisinde TMK m. 1023’ün sevk edilişini haklı kılan sebepler, hükmün uygulanma şartları, hak kazanımının sonuçları ve etkileri, konuyla ilgili Yargıtay kararları da dikkate alınarak detaylı bir incelemeye tâbi tutulmuştur. Tapuya güven yoluyla aynî hak kazanımının somut olaylardan bağımsız, sadece teorik açıdan ele alınması kanaatimizce isabetli değildir. Bu sebeple, eserde, konuların teorik açıdan değerlendirilmesi ile yetinilmemiş, bunların uygulamadaki muhtemel yansımaları da incelenmiştir. Öte yandan, bilinen örneklerin tekrar edilmesi yerine, TMK m. 1023’ün uygulama alanına girebilecek farklı olay örnekleri üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.


ÖNSÖZ-V


İÇİNDEKİLER-V


KISALTMALAR-V


GİRİŞ-5


BİRİNCİ BÖLÜM


TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANIMI


1. TAŞINMAZ VE AYNÎ HAK KAVRAMLARI-5


I. TAŞINMAZ KAVRAMI-5


A. TANIMI-5


B. TÜRLERİ-5


1. Genel Olarak-5


2. Tapuya Kaydedilecek Taşınmazlar-5


a. Arazi-5


b. Bağımsız ve sürekli haklar-5


c. Kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler-5


3. Tapuya Kaydedilmeyecek Taşınmazlar-5


II. AYNÎ HAK KAVRAMI-5


A. TANIMI-5


B. TÜRLERİ-5


1. Genel Olarak-5


2. Mülkiyet Hakkı-5


3. Sınırlı Aynî Haklar-5


2. TAPU SİCİLİ KAVRAMI VE TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HÂKİM OLAN İLKELER-5


I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI-5


A. TANIMI-5


B. UNSURLARI-5


1. Ana Siciller-5


2. Yardımcı Siciller-5


C. SİCİL BÖLGELERİ VE SİCİLİN TUTULMASI-5


D. ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ-5


II. TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HÂKİM OLAN İLKELER-5


A. HER TAŞINMAZ İÇİN AYRI SAYFA AÇILMASI İLKESİ-5


B. TESCİL İLKESİ-5


C. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI İLKESİ-5


D. TALEP İLKESİ-5


E. DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU İLKESİ-5


F. ALENİYET İLKESİ-5


G. GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ-5


3. TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANMA YOLLARI-5


I. GENEL OLARAK-5


II. KURAL: HAK SAHİBİNDEN AYNÎ HAK KAZANIMI-5


III. İSTİSNA: HAK SAHİBİ OLMAYANDAN AYNÎ HAK KAZANIMI (TAPUYA GÜVEN YOLUYLA KAZANMA)-5


A. TAPUYA GÜVEN YOLUYLA AYNÎ HAK KAZANIMINI HAKLI KILAN SEBEPLER-5


1. Tapu Sicilinin Alenî Olması-5


a. Aleniyet kavramı ve aynî haklarda aleniyet ihtiyacı-5


aa. Aleniyet kavramı-5


bb. Aynî haklarda aleniyet ihtiyacı-5


b. Taşınmazlarda aleniyetin sağlanması-5


aa. Aleniyetin sağlanmasında zilyetlik kurumunun yetersizliği-5


bb. Tapu sicili sistemi-5


c. Aleniyetin sınıflandırılması ve tapuya güven yoluyla aynî hak kazanımında aleniyetin rolü-5


aa. Aleniyetin sınıflandırılması-5


aaa. Maddî aleniyet-5


bbb. Şeklî aleniyet-5


aaaa. Şeklî aleniyetin tanımı ve önemi-5


bbbb. Şeklî aleniyetin sınırlandırılması-5


aaaaa. İlginin inanılır kılınması sorunu-5


aaaaaa. Türk hukukunda-5


bbbbbb. İsviçre hukukunda-5


bbbbb. Elektronik tapu sicili bakımından şeklî aleniyetin sınırlandırılması-5


ccccc. Sınırlı aleniyetin eleştirisi ve değerlendirme-5


cccc. Şeklî aleniyetin iyiniyeti bertaraf etmesi-5


bb. Tapuya güven yoluyla aynî hak kazanımında aleniyetin rolü-5


2. İşlem Güvenliğinin Korunması-5


B. TAPUYA GÜVEN YOLUYLA AYNÎ HAK KAZANIMININ TARİHÎ GELİŞİMİ VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ YERİ-5


1. Tapuya Güven Yoluyla Aynî Hak Kazanımının Tarihî Gelişimi-5


a. Roma hukukunda-5


b. Cermen hukukunda-5


2. Tapuya Güven Yoluyla Aynî Hak Kazanımının Mukayeseli Hukuktaki Yeri-5


a. İsviçre hukukunda-5


b. Alman hukukunda-5


c. Fransız hukukunda-5


C. TAPUYA GÜVENİN DAYANAĞI OLARAK TAPU SİCİLİ UNSURLARI-5


1. Tapuya Güvenin Dayanağını Oluşturan Tapu Sicili Unsurları-5


a. Tapu kütüğü-5


b. Kat mülkiyeti kütüğü-5


c. Zabıt defteri-5


d. Tamamlayıcı ana siciller-5


aa. Yevmiye defteri-5


bb. Resmî belgeler-5


cc. Planlar-5


2. Tapuya Güvenin Dayanağını Oluşturmayan Tapu Sicili Unsurları-5


D. ELEKTRONİK TAPU SİCİLİNE GÜVENİN KORUNMASI-5


İKİNCİ BÖLÜM


TAPUYA GÜVEN YOLUYLA AYNÎ HAK KAZANIMININ ŞARTLARI


4. GENEL OLARAK ŞARTLARIN BELİRLENMESİ-5


5. YOLSUZ BİR TESCİLİN BULUNMASI-5


I. TAPUYA GÜVENİN TEMELİ OLARAK YOLSUZ TESCİL KAVRAMI-5


A. YOLSUZ TESCİLİN TANIMI-5


B. YOLSUZ TERKİN VE DEĞİŞİKLİKLERE GÜVENİN KORUNMASI-5


C. ŞERH VE BEYANLARA GÜVENİN KORUNMAMASI-5


1. Şerhlere Güvenin Korunmaması-5


a. Tapu sicili işlemi olarak şerh-5


b. Şerh edilen hususun ilgili herkesçe bilindiği karinesi-5


c. Şerh edilmiş kişisel hakların tapuya güven yoluyla kazanılamaması-5


2. Beyanlara Güvenin Korunmaması-5


a. Tapu sicili işlemi olarak beyan-5


b. Beyan edilen hususun ilgili herkesçe bilindiği karinesi-5


c. TMK m. 1023’ün beyanlar bakımından uygulanmaması kuralı-5


II. TESCİLİN YOLSUZLUĞUNA SEBEP OLAN HÂLLER-5


A. HUKUKÎ SEBEBİN BULUNMAMASI-5


1. Tescilin Dayanağını Oluşturan Hukukî Sebepler-5


2. Hukukî Sebebin Bulunmamasının Tescile Etkisi-5


3. Hukukî Sebebin Bulunmamasına Dayanan Yolsuz Tescil Örnekleri-5


B. HUKUKÎ SEBEBİN GEÇERSİZ OLMASI-5


1. Butlan Sebebiyle Geçersizlik-5


2. İptal Sebebiyle Geçersizlik-5


a. İrade bozuklukları-5


b. Aşırı yararlanma-5


3. Eksiklik Sebebiyle Geçersizlik-5


a. Sınırlı ehliyetsizle işlem yapılması-5


b. Kendisine yasal danışman atanan kişi ile işlem yapılması-5


c. Yetkisiz temsilci ile işlem yapılması-5


4. İhalenin Feshi Sebebiyle Geçersizlik-5


5. İdarî İşlemin İptali veya Geri Alınması Sebebiyle Geçersizlik-5


6. Gerçeğe Aykırı Kadastro Tespiti Sebebiyle Geçersizlik-5


C. TESCİL TALEBİNİN BULUNMAMASI-5


1. Tescil Talebinin Hukukî Niteliği-5


a. Tescilin kurucu olduğu hâllerde talebin hukukî niteliği-5


aa. Usulî işlem görüşü-5


bb. Aynî sözleşme görüşü-5


cc. Tek taraflı tasarruf işlemi görüşü-5


dd. Kanaatimiz-5


b. Tescilin açıklayıcı olduğu hâllerde talebin hukukî niteliği-5


2. Talebin Bulunmamasının Tescile Etkisi-5


a. Tescilin kurucu olduğu hâllerde talebin bulunmamasının etkisi-5


b. Tescilin açıklayıcı olduğu hâllerde talebin bulunmamasının etkisi-5


3. Tescil Talebinin Geri Alınması Sorunu-5


D. TESCİL TALEBİNİN GEÇERSİZ OLMASI-5


1. Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersizlik-5


2. Talebin Şarta veya Süreye Bağlanmış Olması Sebebiyle Geçersizlik-5


3. Talebin Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Şartlarını Taşımaması Sebebiyle Geçersizlik-5


4. Tescil Talebinin Yetkisiz Kişi Tarafından Yapılması Sebebiyle Geçersizlik-5


a. Tescil talebinde bulunma yetkisine sahip olanlar-5


aa. Hak sahibi-5


bb. Yetkili temsilci-5


aaa. Özel yetki verilmesi gerekliliği-5


bbb. Yetkide şekil sorunu-5


b. Yetkisiz kişinin talebinin tescile etkisi-5


aa. Yetkisiz kişinin talebinin tescili yolsuzlaştırması-5


bb. Tescilin yolsuzlaşmayacağı hâller-5


aaa. Temsilcinin azlinin ilan edilmemiş olması-5


bbb. Temsilcinin yetkisinin sona erdiğinin bilinmiyor olması-5


ccc. Mal ortaklığında ortaklık malı üzerinde yapılan tasarruflarda üçüncü kişinin iyiniyetli olması-5


c. Tasarruf yetkisi kısıtlanmış olan kişinin talebinin tescile etkisi sorunu-5


aa. Kanundan kaynaklanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları-5


aaa. Eşin rızasına bağlı işlemler-5


aaaa. Aile konutu-5


aaaaa. TMK m. 194/I’de öngörülen sınırlamanın hukukî niteliği-5


bbbbb. Aile konutu şerhinin etkisi-5


bbbb. Paylı mülkiyette payın devri-5


bbb. Haciz-5


ccc. İflas kararı-5


ddd. Konkordato-5


bb. Mahkeme kararından kaynaklanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları-5


aaa. Mahkeme kararının şerhten önce etki doğurduğu hâl: TMK m. 199-5


aaaa. TMK m. 199 ve amacı-5


bbbb. Şerhin etkisi-5


bbb. Mahkeme kararının şerhle birlikte etki doğurduğu hâller-5


aaaa. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları-5


bbbb. Aile yurdu kurulması-5


cc. Hukukî işlemden kaynaklanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları-5


aaa. Art mirasçı atanması-5


bbb. Vasiyeti yerine getirme görevlisi atanması-5


ccc. Sözleşmeye dayanan tasarruf yetkisi kısıtlaması-5


E. AYNÎ HAKKIN SİCİL DIŞI SONA ERMESİ-5


1. Tescilin Her Türlü Hukukî Değerini Kaybetmesi-5


a. Taşınmazın yok olması-5


b. Süreye tâbi tutulmuş aynî haklarda sürenin dolması-5


c. Devri yasaklanmış aynî haklarda hak sahibinin kişiliğinin sona ermesi-5


2. Tescilin Sadece Maddî Değerini Kaybetmesi-5


a. Aynî hakkın mahkeme kararıyla sona ermesi-5


b. İpoteğin alacağa bağlı olarak sona ermesi-5


c. Sicil dışı meydana gelen aynî hak değişiklikleri-5


aa. TMK’da öngörülen hâller-5


aaa. Miras-5


bbb. Mahkeme kararı-5


ccc. Cebrî icra-5


ddd. İşgal-5


eee. Kamulaştırma-5


fff. Yeni arazi oluşması-5


ggg. Olağanüstü zamanaşımı-5


hhh. Kişiliği sona eren bir tüzel kişiye ait taşınmazların kamu kuruluşuna geçmesi-5


ııı. Taşınmazın vakfa özgülenmesi-5


iii. Mal ortaklığı rejiminde meydana gelen mülkiyet değişikliği-5


bb. TTK’da öngörülen hâller-5


aaa. Ticaret şirketlerine sermaye olarak taşınmaz konulması-5


bbb. Ticaret şirketlerinin birleşmesi-5


ccc. Ticaret şirketlerinin bölünmesi-5


ddd. Ticarî işletmenin devri-5


III. SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN VE İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE BORCUN SONA ERMESİNİN TESCİLE ETKİSİ-5


A. SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN TESCİLE ETKİSİ-5


1. Genel Olarak-5


2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmenin Tescile Etkisi-5


B. İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE BORCUN SONA ERMESİNİN TESCİLE ETKİSİ-5


IV. ÇİFT TAPU SORUNU-5


6. KAZANILAN HAKKIN AYNÎ HAK OLMASI-5


I. TAPU SİCİLİ - AYNÎ HAK İLİŞKİSİ-5


A. AYNÎ HAKLARIN SINIRLI SAYIDA OLMASI-5


B. AYNÎ HAKLARDA TİPE BAĞLILIĞIN OLMASI-5


C. TAŞINMAZ REHNİNİN TAPUYA GÜVEN YOLUYLA KAZANILMASINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER-5


1. İpoteğin Alacağa Bağlı Olmasının Kazanıma Etkisi-5


2. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinde İyiniyetle Kazanımın Özellikleri-5


a. İpotekli borç senedi ve irat senedinin borcu yenilemesi-5


b. Sicile güvenin hem rehni hem de alacağı kapsaması-5


c. Senede güvenin korunması-5


II. KİŞİSEL HAK KAZANIMININ KORUNMAMASI-5


A. ŞERH VERİLMİŞ KİŞİSEL HAKLAR-5


1. Kişisel Hakların Şerh Verilmesi ve Şerhin Etkisi-5


2. Şerh Verilmiş Olsa Bile Kişisel Hakların Tapuya Güvenilerek Kazanılamaması-5


B. İSTİSNA: AYNÎ HAKKA BAĞLANMIŞ KİŞİSEL HAKLAR-5


7. AYNÎ HAK KAZANDIRAN İŞLEMİN GEÇERLİ OLMASI-5


I. SİCİLE GÜVENİN YALNIZCA TASARRUF YETKİSİ NOKSANLIĞINI GİDERMESİ-5


II. AYNÎ HAK KAZANIMINI ENGELLEYEN SEBEPLER-5


A. FİİL EHLİYETİNİN BULUNMAMASI-5


1. Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması-5


2. Yasal Temsilcinin Rızasının Bulunmaması-5


3. Yasal Danışmanın Rızasının Bulunmaması-5


B. İMKÂNSIZLIK-5


1. Kamu Malı Üzerinde Aynî Hak Kurulması-5


2. Yok Olmuş Bir Taşınmaz Üzerinde Aynî Hak Kurulması-5


3. Şartları Tamam Olmayan Bir Hak İçin Tapuda Sayfa Açılması-5


C. MUVAZAA-5


1. Mutlak Muvazaa-5


2. Nispî Muvazaa-5


a. Sözleşmenin niteliğini değiştiren muvazaa-5


b. Kısmî muvazaa-5


D. ŞEKLE AYKIRILIK-5


1. Resmî Şekil Şartı-5


2. Şekle Aykırılığın Yaptırımı-5


3. Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği İleri Sürme Hakkının Kötüye Kullanılması-5


E. EMREDİCİ HUKUK KURALLARINA, KAMU DÜZENİNE, AHLÂKA VEYA KİŞİLİK HAKLARINA AYKIRILIK-5


F. İRADE BOZUKLUKLARI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN İPTALİ-5


G. AŞIRI YARARLANMA SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN İPTALİ-5


H. YETKİSİZ TEMSİLCİNİN YAPTIĞI İŞLEME ONAY VERİLMEMESİ-5


8. KAZANANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMASI-5


I. SİCİLE GÜVENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KAVRAMI-5


II. ÜÇÜNCÜ KİŞİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN KİMSELER-5


A. YOLSUZ TESCİLE SEBEP OLAN İŞLEMİN TARAFI-5


B. TASARRUF EDEN İLE KAZANANIN AYNI KİŞİ OLMASI-5


C. TASARRUF EDENLERDEN BİRİ İLE KAZANANIN AYNI KİŞİ OLMASI-5


D. YOLSUZ TESCİL SAHİBİNİN ALACAKLILARI-5


E. KÜLLÎ HALEFLER-5


1. Yasal veya Atanmış Mirasçılar-5


2. Kişiliği Sona Eren Bir Tüzel Kişinin Malvarlığının İntikal Ettiği İlgili Kamu Tüzel Kişisi-5


3. Vakıf Tüzel Kişiliği-5


4. Mal Ortaklığı Rejiminde Elbirliği Hâlinde Malikler-5


5. İşletmenin Devrinde Devralan-5


6. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesinde Devralan Şirket-5


7. Ticaret Şirketlerinin Bölünmesinde Devralan Şirket-5


9. KAZANANIN İYİNİYETLİ OLMASI-5


I. İYİNİYET VE İYİNİYETİN İŞLEVİ-5


II. TAPUYA GÜVEN BAKIMINDAN İYİNİYETİN ANLAMI-5


III. TAPUYA GÜVEN BAKIMINDAN İYİNİYETLİ SAYILMANIN ŞARTLARI-5


A. BİLGİSİZLİK-5


B. BİLGİSİZLİĞİN MAZUR GÖRÜLEBİLMESİ-5


1. Genel Olarak-5


2. Bilgisizliğin Mazur Görülmediği Durumlar-5


a. Kanunun bilindiğini varsaydığı hususlar-5


aa. İlanı gereken hususların ilan edilmiş olması-5


bb. Alenî sicillerin içeriği-5


b. Durumun gerektirdiği özenin gösterilmemiş olması-5


IV. TABİÎ ALENİYETİN İYİNİYETE ETKİSİ-5


V. TAPUYA GÜVEN BAKIMINDAN İYİNİYETİ İSPAT SORUNU-5


A. İYİNİYET KARİNESİ-5


B. İYİNİYET KARİNESİNE DAYANILAMAMASI-5


C. İYİNİYET KARİNESİNİN ÇÜRÜTÜLMESİ-5


VI. TAPUYA GÜVEN BAKIMINDAN İYİNİYETLİ OLMASI GEREKEN KİŞİ-5


A. TEK KİŞİ MÜLKİYETİNDE-5


1. Gerçek Kişilerde-5


2. Tüzel Kişilerde-5


B. BİRLİKTE MÜLKİYETTE-5


1. Paylı Mülkiyette İyiniyet-5


2. Elbirliği Mülkiyetinde İyiniyet-5


C. TEMSİL İLİŞKİSİNDE İYİNİYET-5


1. Doğrudan Temsilde İyiniyet-5


2. Dolaylı Temsilde İyiniyet-5


3. Birlikte Temsil İlişkisinde İyiniyet-5


4. Alt Temsil İlişkisinde İyiniyet-5


VII. İYİNİYETİN ARANACAĞI ZAMAN-5


A. TESCİLİN KURUCU OLDUĞU HÂLLERDE-5


B. TESCİLİN AÇIKLAYICI OLDUĞU HÂLLERDE-5


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TAPUYA GÜVEN YOLUYLA AYNÎ HAK KAZANIMININ SONUÇLARI VE ETKİLERİ


10. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AYNÎ HAK KAZANIMININ KORUNMASI-5


I. KAZANIMIN GEÇERLİLİĞİ VE KESİNLİĞİ-5


A. KAZANIMIN GEÇERLİLİĞİ-5


B. KAZANIMIN KESİNLİĞİ-5


1. Genel Olarak-5


2. Üçüncü Kişiden Aynî Hak Kazanımında İyiniyet Aranmaması-5


a. Sahibinden aynî hak kazanımı için iyiniyete ihtiyaç olmaması-5


b. Paylı mülkiyette payın kazanılması sorunu-5


c. Kanuna karşı hile engeli-5


II. KAZANIMIN İVAZLI OLMASI ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI-5


III. KAZANIMIN TESCİLLE GERÇEKLEŞMESİ VE İSTİSNALARI-5


A. TESCİLLE KAZANIM KURALI-5


B. TAPUYA GÜVEN YOLUYLA AYNÎ HAK KAZANIMININ TESCİLSİZ KAZANIMLARDA UYGULANABİLİRLİĞİ-5


1. TMK m. 1023’ün Uygulama Alanı Bulabileceği Tescilsiz Kazanım Hâlleri-5


a. Mahkeme kararı-5


b. Cebrî icra-5


aa. Mülkiyetin ihale ile geçmesi-5


bb. Mükellefiyetler listesine güvenin yeterli görülmesi sorunu-5


c. Kamulaştırma-5


d. Ticaret şirketlerine sermaye olarak taşınmaz konulması-5


2. TMK m. 1023’ün Uygulanmadığı Tescilsiz Kazanım Hâlleri-5


a. Küllî halefiyetin söz konusu olduğu hâller-5


b. Yeni arazi oluşması-5


c. İşgal-5


IV. TAPUYA GÜVENİN MÜSPET VE MENFÎ HÜKMÜ-5


A. TAPUYA GÜVENİN MÜSPET HÜKMÜ-5


1. Müspet Hükmün Kapsamına Giren Hususlar-5


2. Müspet Hükmün Kapsamı Dışında Kalan Hususlar-5


B. TAPUYA GÜVENİN MENFÎ HÜKMÜ-5


1. Menfî Hükmün Uygulandığı Hâller-5


a. Terkin edilmiş haklar-5


b. Sicil dışı doğmuş fakat tescil edilmemiş haklar-5


c. Tescile tâbi kanunî ipotekler-5


2. Menfî Hükmün Uygulanmadığı Hâller-5


a. Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları-5


b. Açıktan geçen mecralar-5


c. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotekler-5


V. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KAZANIMININ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ DİĞER HAKLARA ETKİSİ-5


A. KAZANIMIN YOLSUZ TESCİL EDİLMİŞ HAKLARA ETKİSİ-5


B. KAZANIMIN GEÇERLİ OLARAK KURULMUŞ SINIRLI AYNÎ HAKLARA ETKİSİ-5


C. KAZANIMIN KİŞİSEL HAKLARA ETKİSİ-5


11. ÖNCEKİ HAK SAHİBİNİN HAK KAYBI VE ZARARININ TAZMİNİ-5


I. ÖNCEKİ HAK SAHİBİNİN HAK KAYBI-5


II. ÖNCEKİ HAK SAHİBİNİN ZARARININ TAZMİNİ-5


A. ÖNCEKİ HAK SAHİBİNE KARŞI SORUMLU OLANLAR-5


1. Adına Yolsuz Tescil Bulunan Kişi-5


a. Sorumluluk sebepleri-5


aa. Sözleşme-5


bb. Haksız fiil-5


cc. Sebepsiz zenginleşme-5


b. Sorumluluk sebeplerinin yarışması-5


2. Devlet-5


a. Devletin sorumluluğunun hukukî niteliği-5


b. Sorumluluğun şartları-5


c. Sorumluluğa ilişkin diğer özellikler ve zamanaşımı-5


3. Sorumlu tutulabilecek diğer kişiler-5


B. MÜTESELSİL SORUMLULUK VE RÜCU İLİŞKİSİ-5


SONUÇ-5


KAYNAKÇA-5