Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (161)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Türk Hukukunda Faiz Ve Munzam Zarar ( Açıklama - İçtihat - Mevzuat )

Türk Hukukunda Faiz Ve Munzam Zarar ( Açıklama - İçtihat - Mevzuat )Sayfa Sayısı
:  
1317
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
975-8784-68-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GIRIS


\\\"Faiz\\\", hukuki, ekonomik, dini ve sosyal yönü ile çok boyutlu bir kavram¬dır. Bu nedenle gerek doktrin, gerekse uygulama yönünden binlerce yıl öncesi¬ne kadar uzanan, bir geçmişi vardır. Gerçekten, birey ve toplum yaşamına etki¬leri oldukça fazla olan bu müessese, değişik isimlerle de olsa hiç gündemden düşmemiş, Hıristiyanlık ve İslamiyet\\\′ten çok daha önce. Eski Yunan düşünürle¬rinden Eflatun ve Aristo başta olmak üzere bir çok filozof, bunu açıklamaya ça¬lışmıştır.


Ülkemizde 1970\\\′li yıllarda başlayan, 1980\\\′li yıllarda hızını giderek arttıran, kronikleşen ve günümüzde -biraz hız kesmiş olsa da- hala güncelliğini koruyan \\\"enflasyon\\\", bireysel ve toplumsal yaşamımızın bir parçası olmuştur. İlk bakış¬ta sadece ekonomik boyutlu olduğu izlenimi veren bu olgu, birçok sosyal ve hukuksal sorunu da beraberinde getirmiştir. Gerçekten, enflasyonist bir ortamda para borçlarının zamanında ödenmemesi nedeniyle borçlular hak etmedikleri bir kazanç elde etmeye başlamışlar; buna karşılık alacaklılar ise bu olguyla ters o-rantılı olarak ekonomik bir değerden yoksun kalmışlardır. Kötü niyetli borçlu¬lar, ucuz maliyetli bu kredi kaynağından maksimum faydayı elde etmek için borçlarını vadesinde ödemedikleri gibi, davaların sonuçlanmasını ve ilamların infazını mümkün olduğunca geciktirmeye çalışmışlar, bu duruma tepki duyan bazı alacaklılar ise yasadışı yollardan, gerçek alacaklarını tahsil yoluna gitmiş¬lerdir. Bu durum ise münferit suçların işlenmesinin yanı sıra, \\\"çek-senet mafya¬sı\\\" da denilen bir çok çetenin oluşmasına neden olmuş, Yargıya ve Devlete olan güven zedelenmiş, kamu düzeni ve toplum güvenliği ile ekonomik ve sosyal ya¬şam olumsuz etkilenmiştir.Çok belirgin ve etkili bir şekilde ortaya çıkan bu olgular, \\\"faiz\\\" denilen bu kavramı her yönüyle tartışmaya açmış, olumlu ve olumsuz yönleriyle tekrar ele alınmasına neden olmuştur.Bu hususta ortaya çıkan bir çok olumsuzluğu -biraz geç de olsa- gören Kanunkoyucu. hukuk sistemimize alacaklıyı koruyucu yeni yasal önlemler dahil etmiştir. 3095 sayılı ve 4.12.1984 tarihli \\\"Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İ-

lişkin Kanun\\\" ile BK ve TTK\\\′deki faiz oranlarının arttırılarak değiştirilmesi1, aynı Kanun\\\′a, 3678 sayılı ve 14.11.1990 tarihli Kanun\\\′un 30. maddesi ile ekle¬nen 4a maddesiyle yabancı para borçlarında, devlet bankalarının söz konusu ya¬bancı paraya bir yıl vadeli mevduat için uyguladığı en yüksek faiz oranının uy¬gulanması kuralının getirilmesi; keza Kanun\\\′un 29. maddesiyle BK\\\′nin 83. maddesinin değiştirilerek \\\"yabancı para borçlarının fiili ödeme tarihindeki kur karşılığının\\\" talep edilebilme olanağının tanınması, yine aynı Kanun\\\′un 28. maddesiyle MK\\\′ye 766a maddesi eklenmek suretiyle \\\"taşınmaz rehininin ya¬bancı para üzerinden tesis edilebileceği\\\"r\\\\m kabul edilmesi, 3095 sayılı Ka¬nun\\\′un 15.12.1999 tarih ve 44892 sayılı Kanun ile değiştirilerek T.C Merkez Bankasının kısa süreli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont ve/veya kısa süreli avanslar için uyguladığı faiz oranının uygulanması esaslarının benimsenmesi ve nihayet Anayasanın 46/son maddesine, \\\"...öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.\\\" şeklindeki hükmün dercedilmesi, enflasyon karşısında durumu olumsuz yönde etkilenen alacaklıyı korumaya yö¬nelik normlardır.Çalışmamız beş bölüme ayrılmıştır. Birinci Bölümde \\\"faiz kavramı, hukuki ve iktisadi niteliği, işlevleri, benzer kavramlarla mukayesesi, tarihi gelişimi ile Türk hukukundaki faize ilişkin genel hükümler\\\". İkinci Bölümde \\\"faiz türle¬ri, faiz oranları, faizin başlangıcı, durması ve düşmesi\\\". Üçüncü Bölümünde \\\"bazı dava türlerinde, özel nitelikli alacaklarda, hukuki kurum ve ilişkilerde faiz\\\", Dördüncü Bölümde \\\"faizle ilgili usul hukuku sorunları\\\" ve nihayet Be¬şinci Bölümde \\\"munzam zarar\\\" konulan, daha çok uygulama perspektifinden ve fazlaca teorik tartışmalara girmeden, mümkün olduğunca kapsamlı bir şekil¬de incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızın sonuna faizle ilgili olan ve önemli gördü¬ğümüz mevzuat eklenmiştir.1 İlk düzenlemede yıllık %30 olarak belirlenen bu oran, enflasyondaki artışa, kredi, mevduat ve kamu ala¬
caklarına uygulanan çok yüksek faiz oranlarına rağmen Bakanlar Kurulu, Kanunkoyucu\\\′nun kendisine
verdiği faiz oranını değiştirme yetkisini (3095 sayılı Kanun md.1/2) her nedense 13 yıl gibi uzun bir süre
kullanılmamış, nihayet 1997/9807 sayılı kararıyla (Bkz. RG, 26.8.1997, 23086) bu oranı 1.1.1998 tarihin¬
den geçerli olmak üzere %50\\\′ye çıkartmıştır. Ancak ekonomik verilerdeki yukarıda belirtilen olumsuz¬
luklar karşısında, söz konusu değişikliğin dahi bir anlamı olmamıştır.

2 Belindim ki, söz konusu olumsuzluklara. Yasama ve Yürütme organına karşı daha duyarlı davranan Yargı
organı, 3095 sayılı Kanundaki Anayasa aykırı olan hususları. Anayasa Mahkemesine iptal istemiyle inti¬
kal ettirmiş ve Anayasa Mahkemesi 1997/34 Esas, 1998/79 Karar sayılı ve 15.12.1998 tarihli kararıyla
Yasanın 1 ve 2. maddesini iptal etmiştir. Yasama Organı, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı yayın¬
lanmadan ve iptal hükmü yürürlüğe girmeden, bir çok kez karşılaşılanın aksine şaşırtıcı bir isabet kayde¬
derek ve bilahare yayınlanan kararın iptal gerekçelerine uygun bir düzenleme yaparak, 15.12.1999 tarihli
ve 4489 sayılı Kanunu çıkartmıştır. Kanunda 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunla tekrar değişiklik
yapılmıştır.

İÇİNDEKİLER


GİRİŞ 1BİRİNCİ BÖLÜM
FAİZ KAVRAMI, FAİZİN HUKUKİ VE İKTİSADİ NİTELİĞİ,
FAİZ BORCUNUN KAYNAĞI, FAİZİN İŞLEVLERİ, BENZER KAVRAMLARLA
MUKAYESESİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE TÜRK HUKUKUNDA
FAİZE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
I. FAİZ KAVRAMI 3
A. GENEL OLARAK 3
B. TANIM 4
II. FAİZİN HUKUKİ NİTELİĞİ 7
A. GENEL OLARAK/. 7
B. FAİZİN PARA BORÇLARI İÇİN SÖZ KONUSU OLMASI 7
1. Genel Olarak 7
2. Para ve Para Borcu Kavramı 8

a) Para Kavramı 8
b) Para Borcu Kavramı 9
C. FAİZİN FER\\\′İ NİTELİKTE OLMASI 10
Ç. FAİZİN ZAMANA BAĞLI OLARAK İŞLEMESİ 13
III. FAİZİN İKTİSADİ NİTELİĞİ 14
IV. FAİZ BORCUNUN KAYNAKLARI 15
V. FAİZİN İŞLEVLERİ 15
VI. FAİZİN BENZER KAVRAMLARLA MUKAYESESİ 16
A. KİRA PARASI VE FAİZ 16
B. KAR PAYLARI (TEMETTÜLER) VE FAİZ 16
C. TİCARET ORTAKLIKLARINDA SERMAYE PAYI NEDENİYLE OLUŞAN
FAİZ VE HAZIRLIK DEVRESİ FAİZİ 17
D. TAZMİNAT VE FAİZ 17
E. VADE FARKI VE FAİZ 17
F. TEMERRÜT KOMİSYONU VE FAİZ 32
G. MUNZAM ZARAR VE FAİZ 33
Ğ. CEZAİ ŞART VE FAİZ 33
1. Cezai Şart Kavramı 33
2. Cezai Şartla Faizin Benzer ve Farklı Yönleri 35
H. GECİKME ZAMMI VE FAİZ 37
I. İCRA İNKAR-KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE FAİZ 37
VII.FAİZİN TARİHİ GELİŞİMİ 39
A. İLKÇAĞDA FAİZ 39
IX

B. ORTAÇAĞDA FAİZ 41
1. Genel Olarak 41
2. Hıristiyanlık\\\′ta Faiz 42
3. Yahudilikte Faiz 43
4. İslam\\\′da Faiz 43
C. CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKUNDA FAİZ 46
1. İslamiyet\\\′ten Önceki Dönemde 46
2. islamiyet\\\′ten Sonraki Dönemde 46
D. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUKUNDA FAİZ 49
VIII.TURK HUKUKUNDA FAİZE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 50
A. BORÇLAR KANUNU\\\′NDA 50
B. TÜRK TİCARET KANUNU\\\′NDA 50
C. 3095 SAYILI KANUN\\\′DA 50
IX. TÜRK HUKUKUNDA FAİZE İLİŞKİN DİĞER BAZI HÜKÜMLER 51İKİNCİ BÖLÜM

FAİZİN TÜRLERİ, FAİZ ORANLARI, BAŞLANGICI, DURMASI VE DÜŞMESİ
I. GENEL OLARAK 55
II. FAİZİN TÜRLERİ 55
A. NİTELİĞİNE GÖRE 55
1. Anapara (Kapital/Sermaye) Faizi 55
2. Temerrüt (Gecikme, Geçmiş Günler) Faizi 62
B. KAYNAĞINA GÖRE 64
1. Hukuki Muamelelerden Kaynaklanan Faizler 64
a) Akdi Faiz 64
b) Tek Taraflı Hukuki işlemlere Dayanan Faizler 64
2. Kanuni Faiz 64
O UYGULANDIĞI İŞE GÖRE 65
1. Ticari Faiz 65
2. Adi /Ticari Olmayan Faiz 73
Ç. UYGULANIŞ BİÇİMİNE (HESAP TARZINA) GÖRE 74
1. Basit Faiz 74
2. Bileşik (Mürekkep) Faiz 74

a) Genel Olarak 74
b) Hukukumuzda Bileşik Faiz Uygulaması 75
aa) Kural: Bileşik Faiz Yasağı 75
aaa) Bileşik Faize İlişkin Genel Yasak (BK md. 308/III) 75
bbb) Temerrüt Faizinde Bileşik Faiz Yasağı (BK md. 104/3) 75
X

ccc) 3095 sayılı Kanun\\\′daki Bileşik Faiz Yasağı 79
ddd) Türk Ticaret Kanunundaki Bileşik Faiz Yasağı 80
eee) 23.02.2006 tarih ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanunu\\\′ndaki Bileşik Faiz Yasağı 80
bb) Bileşik Faiz Yasağının istisnaları 80
aaa) BK md.104/1, 2\\\′de Düzenlenen istisna 80
bbb) TTK\\\′de Öngörülen istisnalar 90
aaaa) Cari Hesapta ve Borçlu Bakımından Ticari İş
Niteliğindeki Ödünç Sözleşmelerinde Bileşik Faiz 90
bbbb) TTK\\\′nin 8/3. Maddesindeki istisnalar 93
cccc) Kıymetli Evraka İlişkin Hükümlerde Bileşik Faiz 93
dddd) Deniz Ödüncüne ilişkin Hükümlerde Bileşik Faiz 94
ccc) icra ve iflas Kanunundaki İstisna 94
III. FAİZ ORANLARI .\\\′. 94
A. GENEL OLARAK 94
B. KURAL: FAİZ ORANLARININ SERBESTÇE KARARLAŞTIRILABİLMESİ 95
1. Genel Olarak 95
2. Faiz Oranının Belirlenmesinde Sözleşme Serbestisinin Sınırları 96

a) TMK\\\′nin 2, 23. maddeleri ile BK\\\′nin 19 ve 20. maddeleri 96
b) Borçlar Kanunu\\\′nun 21, 23-30. Maddeleri 100
c) 4077 Nolu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\\\′da, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 6.3.2003 Tarih 4822 Nolu Kanun\\\′un 8. Maddesi ile Eklenen 6/A ve
15. Maddesi ile Değiştirilen 10. Madde ve 16. Maddesi ile Eklenen
10/A Maddesindeki Sınırlamalar 101
d) 23.02.2006 tarih ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu\\\′nun 26. Maddesindeki Sınırlama 107
C. TARAFLAR ARASINDA SÖZLEŞME OLMAMASI HALİNDE
UYGULANACAK FAİZ ORANI 107
a) 3095 sayılı Kanun Öncesi Durum 107
b) 3095 sayılı Kanunda Öngörülen Oranlar 108
1. Kanunun 15.12.1999 tarih ve 4489 sayılı Kanunla Değiştirilmeden
Önceki Düzenlemesi 108
2. Kanunun 15.12.1999 tarih ve 4489 sayılı Kanunla Değiştirilmesinden
Sonraki Düzenlemesi 125
a) Genel Olarak 125
b) Taraflar Arasında Faiz Oranı Konusunda Bir Sözleşme Yoksa 129
aa) Kanuni Faiz 129
aaa) Temerrüt Faizi 132
aaaa) Adi işlerde 132
XI

bbbb) Ticari işlerde 132
c) 3095 sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Reeskont ve
Avans Faiz Oranları 136
ç) Yabancı Para Borçlarında Faiz Oranı 137
Ç. BAZI ÖZEL YASALARDAKİ FAİZ ORANLARİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER.... 139
1. Tüketici Kredisi Faiz Oranları ile İlgili Düzenlemeler 139
2. Karayolu Trafik Kanununda Öngörülen Faiz Oranı 143
3. 1475 sayılı iş Kanunu\\\′nun 14.Maddesinde Öngörülen Faiz Oranı 143
4. 4857 sayılı ve 22.05.2003 tarihli iş Kanununun 34. Maddesinde
Öngörülen Faiz Oranı 143
5. Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 61 .Maddesinde Öngörülen
Faiz Oranı 143
6. Sendikalar Kanunu\\\′nun 61/2. maddesinde Öngörülen Faiz Oranı 144
7. CMR (Karayolu ile Milletlerarası Mal Taşıması Mukavelesi ile İlgili
Anlaşma) md.27\\\′de Öngörülen Faiz Oranı 144
8. Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Borçlarına Yürütülen Faiz Oranları 146
D. FAİZ NİTELİĞİNDE OLMAYAN VE BAZI YASALARDA ÖNGÖRÜLEN
DÜZENLEMELER 153
1. Gazetecilerin Ücretlerinin Zamanında Ödenmemesi Halinde
Uygulanacak Hüküm 153
2. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmen Ücretlerinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı 154
3. Apartman ve Avans Payını Ödemeyen Kat Malikinin Ödemede
Gecikmesi Halinde 155
4. Baro Aidatının Zamanında Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Gecikme
Zammı 161
E. FAİZ ORANLARI İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR 161
1. Iskonto Faiz Oranı (iskonto Haddi) ve iştira 161
2. Reeskont Faizi 162
3. Avans Faiz Oranı 162
4. Mevduat Faizi Oranı 163
5. Kredi Faizi Oranı 163
6. interbank Faiz Oranı 163
7. Libor Faizi 163
8. Repo 164
F. BANKACILIK KANUNUNDA MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARİ İLE
İLGİLİ DÜZENLEMELER 165
IV. FAİZİN BAŞLANGICI 167
A. HUKUKİ MUAMELEYE DAYANAN FAİZLERDE 167
1. Akde Dayanan Faizlerde 167

2. Tek Taraflı Hukuki Muamelelere Dayanan Faizlerde 167
HUKUKİ MUAMELEYE DAYANMAYAN FAİZLERDE 167
1. Temerrüt Faizinde 167
a) Kural 167
aa) Borcun İfa Günü (Vade) Taraflarca Belirlenmişse 168
bb) Borcun İfa Günü (Vade) Taraflarca Belirlenmemişse 170
aaa) Borçlu Daha Önceden Temerrüde Düşürülmemişse 183
bbb) Borçlu Daha Önceden Temerrüde Düşürülmüşse 185
aaaa) Alacaklı Temerrüt Faizi Alacağını Dava Tarihinden
itibaren Talep Etmişse 185
bbbb) Alacaklı Dava Dilekçesinde Faiz Talep Etmekle
Beraber Faizin Başlangıcı Konusunda Bir Beyanda
Bulunmamışsa 185
b) Borçlunun Temerrüdü 187
aa) Genel Olarak 187
bb) Borçlu Temerrüdünün Şartları 187
aaa) Borcun Muaccel Olması 187
bbb) Borcun İfasının Mümkün Olması 188
ccc) Alacaklının Borçluya ihtarda Bulunması 188
aaaa) Genel Olarak 188
bbbb) İhtarın Hukuki Mahiyeti 193
cccc) ihtarın Şekli 193
aaaaa) Kural Olarak 193
bbbbb) İstisnaları 193
ccccc) ihtar Yerine Geçen İşlem ve Davranışlar 194
ççççç) İhtar Şartının Aranmadığı Haller 196
TEMERRÜT FAİZİ DIŞINDA KALAN FAİZLERDE 202
1. Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminatlara Uygulanacak Faizlerin Başlangıcı 202
2. Rücuan Tazminat Davalarında Faizin Başlangıcı 203
a) 506 sayılı Yasanın 26.maddesine Dayanan Rücuan Tazminat
Davalarında Faizin Başlangıcı 203
aa) işverene Karşı Açılan Davalarda 203
bb) Sigorta Şirketlerine Karşı Açılan Davalarda 205
b) Sigorta Şirketlerinin Rücu Davalarında Faizin Başlangıcı 207
3. İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davalarında 207
YAPILAN MASRAFLARIN TEDİYESİ OLARAK ÖDENMESİ LAZIM GELEN
PARALARLA İLGİLİ FAİZLERİN BAŞLANGICI (BK md. 394/1, 413, 422/1,
527/2 VE TTK\\\′NİN 22. MADDELERİ) 208

D. İADESİ GEREKEN PARALARA İLİŞKİN FAİZLERİN BAŞLANGICI 209
1.BK md. 171 209
2.BK md. 192/1 b.1 209
3.BKmd. 205/2 210
4.BK md. 392/2. Maddesi 210
E. SATILAN MALIN ZİLYETLİĞİNİ ELDE EDEN ALICININ SATIŞ BEDELİNİ
VADESİNDE ÖDEMEMESİ HALİNDE SATIŞ BEDELİNE YÜRÜTÜLECEK
FAİZ , 211
F. BAŞLANGIÇLARI YARGI KARARLARI İLE BELİRLENMİŞ FAİZLER 215
1. Kira Tespitinde Faiz Başlangıcı 215
2. Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Faiz Başlangıcı 221
3. 3667 sayılı Kanun Gereğince Hazinece Bir Gayrimenkulun Malikine Bu Kanunda Tespit Edilen Bedelinin Ödenmesi İktiza Eden Hallerde Faiz Başlangıcı 222
4. Mecburi Hizmeti Gerektiren Öğrenim Burslarında Yapılan Masraflara Yürütülecek Faiz 222
5. Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenlerden Alınacak
Masraflarda Faiz 223
V. FAİZİN DURMASI, BELİRLİ SÜRE İLE SINIRLANDIRILMASI VE DÜŞMESİ 225
A. FAİZİN DURMASI 225
1. Aciz vesikasına Bağlanmış Alacaklar 225
2. Faizsiz Konkordato Akdedilmesi 226
B. FAİZDEN SORUMLULUĞUN BELİRLİ SÜRE İLE SINIRLANDIRILMASI 226
1. Türk Medeni Kanunu\\\′nun 875. (EMK md.790) Maddesi 226
2. BK\\\′nin 490/3.maddesi (Kefilin Faizden Sorumluluğu) 227
C. FAİZİN DÜŞMESİ 228
1. Genel Olarak 228
2. BK\\\′nin 113. Maddesi 228

a) Kural 228
b) istisna: BK\\\′nin 113/2. maddesi (Evvelce işleyen Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğunun Beyan Edilmesi ya da Halin icabından
Faiz Hakkının Saklı Tutulduğunun Anlaşılması) 246
3. Asıl Alacağın Zamanaşımına Uğraması 256
4. Kısmi Ödemeyle Faiz Alacağının Sona Ermesi 261
5. Borçlar Kanunu\\\′nun 88. Maddesine Göre Faizlerin Tahsil Edilmiş
Sayılması 265
XIV

UÇUNCU BOLUM
BAZI DAVA TÜRLERİNDE, ÖZEL NİTELİKLİ ALACAKLARDA,
HUKUKİ KURUM VE İLİŞKİLERDE FAİZ
I. GENEL OLARAK 269
II. BAZI DAVA TÜRLERİNDE FAİZ 269
A. HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE OLUŞAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA FAİZ.. 269
1. Genel Olarak 269
2. Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarına Uygulanacak
Faizin Başlangıcı 270
3. Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarına Uygulanacak
Faizin Türü ve Oranı 273
a) Faizin Türü Yönünden 273
aa) \\\′Tazminat Faizi\\\" Görüşü 273
bb) \\\′Temerrüt Faizi\\\" Görüşü 275
b) Faiz Oranı Yönünden 282
aa) Haksız Fiilden Doğan Adi Alacağa Uygulanacak Temerrüt Faizi 282
bb) Haksız Fiilden Doğan Alacaklara Ticari işlerde Uygulanan Faiz
Oranlarının Uygulanabilirliği 283
aaa) iki Taraf Yönünden Ticari işletmeyle İlgili Olan Haksız Fiiller ... 284 bbb) Haksız Fiilin Zarar Gören Yönünden Ticari işletme ile ilgili
Olması Hali 294
ccc) Haksız Fiilin Zarar veren Yönünden Ticari işletme ile ilgili
Olması Hali 298
ddd) Tarafların Ticari işletmesi ile İlgili Olmamakla Birlikte Her İki
Tarafın da Tacir Olması Hali 306
eee) Tarafların Ticari işletmesi ile ilgili Olmamakla Birlikte Zarar
Veren Tarafın Tacir Olması Hali 307
fff) Tarafların Ticari işletmesi ile ilgili Olmamakla Birlikte Zarar
Gören Tarafın Tacir Olması Hali 307
B. RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ 307
1. Sosyal Sigortalar Kanunu\\\′ndan Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davalarında 307
2. Türk Ticaret Kanunu\\\′nun Sigorta ile ilgili Hükümlerinden Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davalarında 314
C. KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA FAİZ 318
1. 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik
Öncesi Dönem 319
2. 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrası
Dönem 320
XV

3. Kamulaştırmasız El Almadan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Faiz 325
4. Kamulaştırmanın Gerçekleşmemesi Nedeniyle Kamulaştırma Bedelinin İadesinde Faiz 327
5. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkında Faiz 330
D. SEBEPSİZ İKTİSAPTAN KAYNAKLANAN DAVALARDA FAİZ 331
E. TENKİS DAVALARINDA FAİZ 346
F. ECRİMİSİL DAVALARINDA FAİZ 350
G. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA FAİZ 353
Ğ. İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALARDA FAİZ 356
1. Genel Olarak 356
2. Faizin Başlangıcı 357
a) Kıdem Tazminatlarında 357
aa) Genel Olarak 357
bb) iş Akdinin Kıdem Tazminatını Gerektirir Biçimde Fesih (veya ölümle)
Sona Ermesi Halinde Ödenmesi Gerekli Kıdem Tazminatında 358
cc) Askerlik Borçlanması Nedeniyle Artan Süreye Ait Kıdem
Tazminatında 360
çç) işçinin işyeriyle İlgili Olmayan Bir Suçtan Tutuklanması Nedeniyle
iş Akdinin Bozulması Halinde Ödenecek Kıdem Tazminatında 361
dd) Sosyal Güvenlik Kurumlarından Yaşlılık, Malullük veya Toptan
Ödeme Almak Amacıyla iş Akdinin Feshi Halinde Ödenecek Kıdem
Tazminatında 361
ee) Kıdem Tazminatının Ödenme Zamanı Toplu iş Sözleşmesi ile
Belirlenmişse 364
b) Kıdem Tazminatı Dışındaki işçilik Haklarında 365
aa) Genel Olarak 365
bb) Ücretlerin Ödenme Zamanı Toplu iş Sözleşmesi İle Belirlenmişse .... 367
3. Faiz Oranı 369
a) 1475 sayılı iş Kanunu\\\′ndan (4875 SK Geçici md.6) Kaynaklanan Kıdem
Tazminatlarında 369
aa) Genel Olarak 369
bb) En Yüksek Faiz Oranının Belirlenmesinde Esas Alınacak An 372
cc) Faize Hükmedilme Şekli 373
aaa) Genel Olarak 373
bbb) Kıdem Tazminatı için Yasada Öngörülen Faizden Farklı Bir
Faiz Talep Edilmiş Olması Hali 374
ccc) Kıdem Tazminatı Ödenirken BK\\\′nin 113/2. Maddesindeki
Hükme Göre Faiz Hakkının Saklı Tutulması ve Kıdem
Tazminatının Taksitle Ödenmesi Kararlaştırılmışsa Faiz
Hakkının Nasıl Saklı Tutulacağı 376
XVI
ddd) Kıdem Tazminatında Ödenmeyen Günler İçin Faiz Miktarı
Belirlenirken Yıllık Faiz Oranının 360\\\′a Değil 365\\\′e Bölünmesi
Gerekir 377
b) Ücret Alacaklarında 378
c) Deniz iş ve Basın iş Yasalarında Öngörülen Kıdem Tazminatında 383
d) 5953 sayılı Basın iş Yasa\\\′sının 212 sayılı Yasa\\\′yla Değiştirilen 14/11. Maddesinde Öngörülen Oran 384
e) Toplu iş Sözleşmelerinden Kaynaklanan Eda Davalannda Uygulanacak
Faiz Oranı 387
aa) Genel Olarak 387
bb) Uygulanacak İşletme Kredisi Faiz Oranının Araştırılma Şekli 387
cc) Kıdem Tazminatı Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanıyorsa 392
f) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu\\\′nun 61 .Maddesi Uyarınca Sendika
Aidatlarını işçilere Yaptığı Ödemelerden Kesmek Zorunda Olan
işverenin Kestiği Aidatları Sendikaya 1 Ay içinde Göndermediği
Takdirde Uygulanacak Faiz Oranı 393
g) 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu\\\′nun 35.Maddesi\\\′nde
Öngörülen Oran 396
H. SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALARDA FAİZ 396
1. Faiz Başlangıcı 396
a) Genel Olarak 396
aa) Sigortacının Borcunun Muacceliyet Zamanı 397
bb) Sigortacının Temerrüdü 398
b) Karayolları Trafik Kanunu 91. Madde Hükmüne Göre Yapılması
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında (KTK md. 98/1 ve 99/1
gereğince) Sigortacının, Sigortalı Araç Tarafından 3.Şahıslara Verdiği
Zararlardan Dolayı Tazminat Ödeme Yükümlülüğünde 402
2. Faiz Oranı 411
I. KOOPERATİF HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALARDA FAİZ 412
1. Kooperatif Yetkili Organları Her Türlü Parasal Yükümlülükler için Faiz Yürütülmesine Karar verebilir 417
2. Gecikme Faizini Ödememe de ihraç Nedeni Olabilir 417
3. Tarım Kredi Kooperatiflerinde Faize Faiz Yürütülebilir 420
4. Kooperatifler Tacir Sayılmadığı Gibi, Kooperatif ile Ortağı Arasındaki
ilişki de Ticari Değildir 421
5. Kooperatif Üyeliğinin Devir Dışında Bir Nedenle (istifa veya ihraç) Sona
Ermesi Halinde Ortaklıktan Kaynaklanan Hakların İadesinde Muacceliyetin
Oluşumu ve Temerrüt Tarihi
i. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN BAZI DAVALARDA FAİZ 423
1. Şahsi Hak (Maddi ve Manevi Tazminat) Davasında Faiz 423
a) Kavram 423
XVII

b) Hukuki Niteliği 424
c) Ceza Muhakemesinde Şahsi Hak Davasının Bazı Görünüm Biçimleri: Maddi ve Manevi Tazminat Davaları ve Faiz 424
d) 6831 sayılı Orman Kanunu\\\′nun 112,113,114. Maddeleri ve Faiz 435
e) 1567 sayılı Kanunun 3. Maddesi 440
2. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (466 sayılı Kanun ve
CMK\\\′yeGöre) 453
a) 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun ile ilgili Uyuşmazlıklarda Faiz 453
b) CMK\\\′nin 141-144. Maddelerindeki Düzenlemelere Göre 474
c) Şirket Yönetimi için Tayin Edilen Kayyuma Ödenen Ücretin iadesinde
Faiz 474
3. 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 5. Maddesine 4786 sayılı
Kanun ile Eklenen Gecikme Zammı 475
J. KONUSU PARA OLAN AİLE HUKUKU KAYNAKLI BAZI DAVALARDA FAİZ .. 476
1. Genel Olarak 476
2. Nafaka Davaları 476
3. Tazminat Davalarında Faiz 481
a) Genel Olarak 481
aa) Nişanın Bozulmasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat
Davasında Faiz 482
bb) Boşanma Halinde Söz Konusu Olabilecek \\\"Maddi ve Manevi
Tazminat Davası\\\"nda Faiz 483
cc) Babalık Davası ile Birlikte veya Ayrı Ana Lehine Hükmedilecek
Olan \\\"Maddi Tazminat Davasf\\\′nda Faiz 486
4. Katılma Alacağı ve Değer Artış Payının Ödenmesinde Faiz 488
K. TAM YARGI DAVALARINDA VE İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE -
GETİRİLMESİ DURUMUNDA FAİZ 489
1. Genel Olarak ..\\\′....489
2. Tam Yargı Davasında Faiz 490
3. idare Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi Durumunda Faiz 525
III. BAZI ÖZEL NİTELİKLİ ALACAKLARDA, HUKUKİ KURUM VE İLİŞKİLERDE
FAİZ 545
A. KAMU (AMME) ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI VE FAİZ 545
1. Giriş 545
2. Kamu (Amme) Alacakları Kavramı ve Kamu (Amme) Alacaklarının
Kapsamı 546
3. Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı 554
a) Gecikme Zammının Hukuki Niteliği ve Oranı 554
b) Gecikme Zammının Uygulanma Süresi 578
c) Köylerde Gecikme Zammı Uygulaması 626
XVIII

d) Gecikme Zammı Tablosu 627
4. Kamu Alacaklarında Gecikme Faizi 628
a) Gecikme Faizinin Hukuki Niteliği ve Oranı 628
b) Gecikme Faizinin Uygulanma Süresi 628
5. Gecikme Zammı ile Gecikme Faizinin Karşılaştırılması 629
a) Benzerlikler 629
b) Farklılıklar 629
c) Yargı Kararlan 630
6. Kamu Alacaklarında Tecil Faizi 649
a) Genel Olarak 649
b) Tecil Faizi 650
c) Yıllar itibariyle Aylık Tecil Faizi Oranları 651
d) Yargı Kararları 651
7. Sayıştay İlamı ile tazminine Karar verilen Kamu Alacaklarında Faiz 665
B. KEFALET İLİŞKİSİNDE FAİZİN DURUMU 666
C. KAMBİYO SENETLERİNDE FAİZ 681
1. Kambiyo Senetlerine Faiz Şartı Yazılması 681
a) Poliçe ve Bonoda 681
b) Çekte 685
2. Kambiyo Senetlerinde Faiz Başlangıcı 685
a) Akdi Faiz ve Başlangıcı 685
b) Poliçe ve Bonoda Temerrüt ve Temerrüt Faizi 686
aa) Genel Olarak Kambiyo Senetlerinde Sorumluluk ve Müracaat
Hakkı 686
bb) Poliçe ve Bonoda Temerrüt ve Temerrüt Faizi 687
cc) Karşılıksız Çekte Gecikme Faizi 695
3. TTK\\\′nin 638. Maddesi Uyarınca Poliçe Bedelini Ödemiş Olan Kimsenin
Kendisinden Önce Gelen Borçlulara Rücu Etmesi Halinde Faiz 695
a) Poliçe ve Bonoda 695
b) Çekte 696
4. Faiz Oranı 696
D. MENKUL REHNİNDE FAİZİN DURUMU 701
E. GAYRİMENKUL REHNİNDE FAİZİN DURUMU 702
F. AKDİ GEMİ İPOTEĞİNDE FAİZ 707
1. Genel Olarak 707
2. Akdi Faiz 707
3. Temerrüt Faizi 708
G. İFLASTA FAİZ 711
Ğ. YABANCI PARADA FAİZ 724
1. Genel Olarak 724
XIX

2. Davalarda Yabancı Paraya Hükmedilmesi Halinde Faiz 725
3. Yabancı Para Konulu icra Takiplerinde Faiz 728
a) Alacaklı Takip Talepnamesinde Alacağını TL Olarak Göstermiş
Ancak Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Ödeme Yapılmasını
Talep Etmişse 728
b) Alacaklı Takip Talepnamesinde Alacağını TL Olarak Göstermiş ve Fiili
Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Talep Hakkını Saklı Tutmamışsa 734
H. VEKÂLET ÜCRETİNE FAİZ 735
I. İLAMIN BOZULMASI HALİNDE ÖDENEN PARALARIN İADESİNDE FAİZ 740
İ. İSTİRDAT DAVASINDA FAİZ 748
J. 5464 SAYILI BANKA VE KREDİ KARTLARI KANUNU\\\′NDAKİ FAİZLE İLGİLİ
DÜZENLEMELER 753
DÖRDÜNCÜ BOLUM
FAİZLE İLGİLİ USUL HUKUKU SORUNLARII. GÖREVLİ MAHKEME 755
A. GENEL OLARAK 755
B. FAİZİN GÖREVLİ MAHKEMEYİ TESPİTTE ETKİSİ 755
C. 1479 SAYILI BAĞ-KUR YASASINA 2423 SAYILI YASA İLE EKLENEN,
EK MADDE 6 UYARINCA AÇILAN VE DAVALI BANKADAN SADECE FAİZ
TALEBEDİLEN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 757
II. YETKİLİ MAHKEME 770
III. HARÇ 770
IV. TALEP ŞARTI 773
A. TALEP TARİHİ 780
B. TALEPTE FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRTİLMEMİŞ
OLMASI HALİ 780
V. FAİZİN AYRI BİR DAVA KONUSU OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU 780
VI. FAİZ TALEBİ HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMİŞ OLMASI HALİ 784
VII.FAİZ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMESİ
DURUMUNDA FAİZİN YENİDEN DAVA KONUSU YAPILAMAMASI 788
VIII.İLAMDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI
HALİNDE FAİZ BAŞLANGICI 790
IX. HÜKÜMDE FAİZ ORANININ RAKAMSAL OLARAK YAZILIP YAZILMAMASI SORUNU 793
X. EK DAVADA VE MÜDDEABİHİN İSLAH SURETİYLE ARTTIRILMASINDA
FAİZ 797
XX

BEŞİNCİ BOLUM
MUNZAM ZARAR
GİRİŞ 827
I. KAVRAM 827
A. GENEL OLARAK ZARAR KAVRAMI 827
B. MUNZAM ZARAR KAVRAMI 837
II. MUNZAM ZARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAPSAMI 838
III. MUNZAM ZARARIN TEMERRÜT FAİZİ İLE MUKAYESESİ 843
IV. MUNZAM ZARARIN KOŞULLARI 844
A. ALACAKLININ TEMERRÜT FAİZİYLE KARŞILANAMAYAN BİR
ZARARININ BULUNMASI 844
B. BORÇLUNUN KUSURSUZLUĞUNU KANITLAYAMAMIŞ OLMASI 847
C. MUNZAM ZARAR İLE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ARASINDA İLLİYET
BAĞININ BULUNMASI 852
V. MUNZAM ZARARIN BAŞLICA GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ 856
A. GENEL OLARAK 856
B. ALACAĞIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLERDEN DOĞAN
MASRAFLAR 859
C. YOKSUN KALINAN KÂR-KAZANÇ 860
D. ÖDENMEYEN PARAYI İKAME İÇİN YAPİLAN MASRAFLAR 864
E. TEMERRÜDÜN ALACAKLI İLE ONUN ALACAKLISI ARASINDAKİ HUKUKİ
İLİŞKİYİ OLUMSUZ ETKİLEMESİNDEN DOĞAN ZARARLAR 868
F. PARANIN ALIM GÜCÜNDE MEYDANA GELEN AZALMA NEDENİYLE
OLUŞAN ZARARLAR 869
G. YABANCI PARANIN KUR DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU DOĞAN ZARARLAR 880
VI. MUNZAM ZARARIN GİDERİM ŞEKLİ VE MİKTARININ BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN ESASLAR 907
VII.MUNZAM ZARAR ALACAKLISININ FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARINI SAKLI
TUTMUŞ OLMASI SORUNU 924
VIII.MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI 929
IX. MUNZAM ZARAR DAVALARINDA USUL HUKUKU SORUNLARI 934
A. GENEL OLARAK 934
B. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 934
C. MUNZAM ZARARIN İSPATI, MUNZAM ZARAR KARİNESİ BU KONUDAKİ
YARGITAY KARARLARI 936
1. Munzam Zararın ispatı 936
a) Genel Olarak 936
b) Paranın Değer Kaybı (Enflasyon) Nedeniyle Oluşan Munzam Zararın
ispatı 936
XXI

2. Munzam Zarar Karinesi 945
3. Munzam Zararın İspatına İlişkin Yargıtay Kararları 956

a) Genel Olarak 956
b) Yargıtay içtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararları 957
aa) 12.04.2002 tarih ve Esas No: 2001/2,
Karar no: 2002/2 Sayılı Karar 957
YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL
KURULU KARARI 957
bb) 8.10.1999 tarih ve 1997/2 Esas, 1999/1 Karar Sayılı Karar 959
YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL
KURULU KARARI \\\′. 959
c) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları 964
d) Kamulaştırma Orijinli Uyuşmazlıklarda Avrupa insan Haklan
Mahkemesinin Konuya ilişkin Bazı Kararları 1019
aa) Genel Olarak 1019
bb) AİHM Kararları 1020
Aka/Türkiye Davası (107/1997/891/1103),
(Strazburg, 23 Eylül 1998) 1020
D.HARÇ 1038
E. MUNZAM ZARAR DAVASININ SONUÇLARI 1038

İLGİLİ MEVZUAT VE TABLOLAR
KANUNLAR, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜKLER, YÖNETMELİKLER,
KARARLAR, TEBLİĞLER, TABLOLAR
KANUNLAR 1043
Kanun No: 6183, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 1043
Kanun No: 5401, Askeri Öğrencilerden Başarı Göstermiyenler Hakkında Kanun 1046
Kanun No: 1136, Avukatlık Kanunu 1047
Kanun No: 5411, Bankacılık Kanunu 1052
Kanun No: 4389, Bankalar Kanunu 1060
Kanun No: 5464, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 1077
Kanun No: 195, Basın ilan Kurumu Teşkiline Dair Kanun 1079
Kanun No: 2464, Belediye Gelirleri Kanunu 1079
Kanun No: 1902, Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve işletmelerin,
Köy Tüzel Kişiliklerinin, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ve
Tekel Genel Müdürlüğünün Bir Kısım Borçlarının Tahkimi
Hakkında Kanun 1082
XXII


Kanun No: 4632, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 1084
Kanun No: 5953, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 1085
Kanun No: 818, Borçlar Kanunu 1087
Kanun No: 5271, Ceza Muhakemesi Kanunu 1108
Kanun No: 4853, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve
Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun 1109
Kanun No: 3167, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin
Korunması Hakkında Kanun 1111
Kanun No: 1479, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu 1114
Kanun No: 3226, Finansal Kiralama Kanunu 1120
Kanun No: 6802, Gider vergileri Kanunu I20
Kanun No: 4458, Gümrük Kanunu 1122
Kanun No: 492, Harçlar Kanunu 1126
Kanun No: 1086, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1127
Kanun No: 2004, icra ve iflas Kanunu 1127
Kanun No: 4759, İller Bankası Kanunu 1139
Kanun No: 4857, İş Kanunu 1139
Kanun No: 4926, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 1140
Kanun No: 4749, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun 1142
Kanun No: 2942, Kamulaştırma Kanunu 1160
Kanun No: 4925, Karayolu Taşıma Kanunu 1161
Kanun No: 2918, Karayolları Trafik Kanunu 1161
Kanun No: 5018, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1162
Kanun No: 634, Kat Mülkiyeti Kanunu 1165
Kanun No: 4749, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve
il Özel idarelerine Genel Bütçe vergi Gelirlerinden Pay verilmesi
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 1166
Kanun No: 3095, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 1181
Kanun No: 1163, Kooperatifler Kanunu 1183
Kanun No: 4833, 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu 1184
XXIII

Kanun No: 5027, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu 1185
Kanun No. 5277, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu 1186
Kanun No: 4743, Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1189
Kanun No: 3320, Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme
Yardımı Yapılması Hakkında Kanun 1190
Kanun No: 1050, Muhasebei Umumiye Kanunu 1191
Kanun No: 1512, Noterlik Kanunu 1193
Kanun No: 832, Sayıştay Kanunu 1198
Kanun No: 506, Sosyal Sigortalar Kanunu 1199
4489 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge 1203
Kanun No: 2821, Sendikalar Kanunu 1204
Kanun No: 5233, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanun 1205
Kanun No: 1447, Ticari işletme Rehni Kanunu 1205
Kanun No: 2822, Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 1206
Kanun No: 4077, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1206
4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\\\′da
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\\\′un Geçici Birinci Maddesinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ 1209
Kanun No: 4721, Türk Medeni Kanunu 1210
Kanun No: 6762, Türk Ticaret Kanunu 1216
Kanun No: 1211, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 1228
Kanun No: 5434, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 1247
Kanun No: 3093, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu 1250
Kanun No: 3466, Uzman Jandarma Kanunu 1251
Kanun No: 2762, Vakıflar Kanunu 1252
Kanun No: 213, vergi Usul Kanunu (V.U.K.) 1254
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1263
Ödünç Para Verme işleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 1263


TÜZÜKLER 1268
Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü 1268
XXIV

YÖNETMELİKLER 1269Tüketici Kredisinde Erken Ödeme indirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını
Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 1269
T.C. Emekli Sandığı Borç Para verme Yönetmeliği 1271KARAR, TEBLİĞ VE GENELGELER 1273Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma
Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu işlemlerde Sağlanacak Diğer
Menfaatler Hakkında Karar (Bbk 2006/11188) 1273
Mevduat ve Kredi işlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları İle Sağlanacak
Diğer Menfaatler Hakkında Karar 1275
Yürürlükten Kaldırılan \\\"Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında 87/11921
Sayılı Kararname\\\" 1276
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında Karar 1276
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranlarının Düzenlenmesi Hakkında Karar 1278
Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak
Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ 1278
Yürürlükten Kaldırılan \\\"30.6.1987 Tarih ve 87/11921 Sayılı Kararnameye
ilişkin 91/1 Sayılı Tebliğ\\\" 1279
Mevduatın Vade ve Türleri İle Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ.... 1280
Yürürlükten Kaldırılan \\\"Mevduat Türleri ve Kapsamı ile Vade Dilimleri Hakkında
97/1 Sayılı Tebliğ\\\" (TCMB\\\′den) 1285
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 1289
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 1293
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1294
Kredi Kartı işlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1295
Kredi Kartı işlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1295
Reeskont ve Avans işlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Hakkında Tebliğ 1296
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Uygulanacak iskonto ve Avans Faiz
Oranları Hakkında Tebliğ 1296
Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı 1297
4489 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda Değişiklik
Yapılması Hakkında Genelge 1297
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Kararı 2000/682 Sayılı \\\"Sigortaya
Tabi Tasarruf Mevduatı İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak
Primler Hakkında Kararın\\\" 1 inci Maddesinde Tanımlanan Hesapların Anapara ve
Faiz Tutarları Toplamının, 3/7/2003 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere
Tamamı, 5/7/2004 Tarihinden itibaren Uygulanmak Üzere 50 Milyar Türk
Lirasına Kadar Olan Kısmının Sigorta Kapsamına Alınması Hakkında Karar 1298TABLOLAR 1300


Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları 1300
Gecikme Zammı Oranları 1300
Tecil Faizi Oranları 1300
Reeskont ve Avans Faiz Oranları 1301
Kanuni Faiz Oranlan 1302


BİBLİYOGRAFYA 1303


KAVRAM İNDEKSİ 1313
XXVI