Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru HakkıSayfa Sayısı
:  
572
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-108-3

58,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ


Temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda yüzyıllardır verilen mücadeleler sonucunda, günümüzde bu hak ve özgürlüklerin korunması hem olağan yargı yerleri, hem de Anayasa yargısı tarafından sağlanmaya başlanmıştır. Olağan mahkemeler kanunilik denetimi yapmakta iken, Ana¬yasa Mahkemeleri ise, Anayasallık bağlamında bir denetim görevini ifa etmektedirler.


Temel hak ve özgürlükler odaklı Anayasallık denetiminin bir sonucu olarak, Anayasa Mahkemelerinin fonksiyonlarında zamanla meydana gelen bir değişim ile bireysel başvuru yolu, Anayasa Mahkemelerinin görev ala¬nına dahil olmuştur. Başvuru, ancak Anayasada düzenlenen bir temel hak veya özgürlüğün ihlal edildiği iddiasıyla yapılabileceğinden, bu yargılama¬nın da Anayasa\\\\\\\′ya uygunluğu denetleyen Anayasa Mahkemesi tarafından yapılması, devletler uygulamasında kabul görmüştür.


Günümüzde birçok devlet, temel hak ve özgürlüklerinin kamu gücü iş¬lemlerine karşı korunması amacıyla bireylere, Anayasa Mahkemesi\\\\\\\′ne baş¬vurma hakkını tanımışlardır. Özellikle Avrupa modelini uygulayan devlet¬lerin çoğunluğu, soyut ve somut norm denetimleri yanında kısmi farklılık¬larla ve belli konularda, bireylere Anayasa Mahkemesini harekete geçirme imkanını sağlamışlardır. Bu hak ile de amaçlanan, bireylerin doğrudan etki¬lendikleri ve temel haklarının ihlal edildiğini düşündükleri tüm kamu gücü işlemlerine karşı, Anayasa Mahkemesinden bizzat hukuki koruma talebinde bulunmalarına olanak sağlamaktır.


Türkiye de, insan haklarındaki gelişmelere kayıtsız kalmamış, temel hak ve özgürlüklerin evrensel boyutla örtüşür şekilde korumaya alınması amacıyla, son yıllarda mevzuatta çok sayıda ve önemli değişiklikler yap¬mıştır. Yapılan bu reformlar sayesinde temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası metinlerle Anayasal hükümler arasında büyük ölçüde paralel¬lik sağlanmıştır. Bununla birlikte, bu değişikliklerin uygulamada yeterince etkilerini göstermediği düşüncesi, iktidarı, hak ve özgürlükleri evrensel ilke¬lerle daha da güçlendirmek amacıyla bazı adımlar atmaya zorunlu kılmıştır.


Bu önemli adımlardan bir tanesi de, Anayasada gerçekleştirilen deği¬şiklik ile, Anayasa Mahkemesi\\\\\\\′nin görevleri arasına eklenen \\\\\\\"bireysel baş¬vuru\\\\\\\" yoludur.


TBMM tarafından 7 Mayıs 2010 tarihinde kabul edilip, 13 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete\\\\\\\′de yayımlanan, ancak 12 Eylül 2010 tarihli halkoylaması sonucunda yürürlüğe giren 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun, yargı alanında çok önemli değişiklikler sağlamıştır. Bu değişiklikler arasında Anayasa Mahkemesi\\\\\\\′nin kuruluşu, üyelerinin görev süresi, Mah-keme\\\\\\\′nin görev ve yetkileri ile çalışma ve yargılama usulleri de yer al¬maktadır. Çalışma konumuzu da oluşturan en önemli değişiklik de, Anaya-sa\\\\\\\′mn 148. maddesine eklenen üç, dört ve beşinci fıkralar ile Anayasa Mah-kemesi\\\\\\\′ne \\\\\\\"bireysel başvuruları\\\\\\\" inceleme yetkisinin verilmiş olmasıdır.


Anayasadaki bu yeni yetkinin usul ve esaslarının düzenlenmesinin yamsıra, diğer kapsamlı değişikliklerin kuruluş yasasında düzenlenebilmesi için, yeni bir yasa yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu doğrultuda, 10 Kasım 1983 tarih ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi\\\\\\\′nin Kuruluşu ve Yargı¬lama Usulleri Hakkında Kanun\\\\\\\′un yerine geçecek olan 6216 sayılı Kanun çalışmalarına başlanmıştır. 11 Ocak 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafın¬dan TBMM Başkanlığı\\\\\\\′na sunulan tasarı, hem Komisyon, hem de Genel Kurul aşamasında iktidar partisi ile muhalefet partileri arasında tartışmala¬ra neden olmuş ve tasarı, önemli olarak nitelenebilecek değişikliklerle 30.03.2011\\\\\\\′de TBMM\\\\\\\′de kabul edilerek, 27894 sayılı Resmi Gazete ile 03.04.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak aynı Kanunun 76/1.a mad¬desi ile, \\\\\\\"bireysel başvuru hakkı\\\\\\\"nın düzenlenmiş olduğu 45 ila 51. madde¬lerinin genel yürürlük tarihinden sonra, 23.09.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Kanunun geçici 1. maddesinin 8. bendine göre ise, Mahkeme, ancak bu tarihten sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aley¬hine yapılacak başvuruları inceleyebilecektir. Yani geriye dönük bir bireysel başvuru incelemesi mümkün olamayacaktır.


Anayasal yargının bir dava türü olan ve temel hakların gelişmesine zenginlik katması umulan \\\\\\\"bireysel başvuru hakkı\\\\\\\" konulu bu çalışmanın ana amacı, temel hakların etkili biçimde korunmasına yönelik olarak, Anay-sa Mahkemesine yapılacak bireysel başvuruların işleyişini, koşullarını ve Türkiye için böyle bir dava türünün uygulanabilirliğini araştırıp, sorunları¬nı ve çözüm yollarını ortaya koymaktır.
Çalışmada bu amaç doğrultusunda, başta Almanya\\\\\\\′daki anayasa şika¬yeti2 uygulaması örnek olmak üzere, bu kurumun var olduğu pek çok ülke uygulaması da karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.


Çalışma dört ana bölüm altında planlanmış olup;


Birinci bölümde; hangi hakların bireysel başvuruya konu olabileceği ve hangilerinin olmayacağını anlayıp, ayırt edebilmek için, temel hak ve öz¬gürlüklerin kavramsal çerçevesi, çeşitleri, insan hakları ve tarihsel gelişimi, temel hakların ulusal ve uluslararası belgelerde yer edinip, anayasal güven¬ce altına alınması ve özelde de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile dene¬tim organlarına yer verilmiştir.


İkinci bölümde; bireysel başvuru kavramı, tanımı, nitelikleri, işlevi, ta¬rihsel gelişimi ile bu kurumun denetim organı olan Anayasa Mahkemeleri¬nin işleyişi, hak ve özgürlüklerin gelişimine etkileri, karşılaştırmalı hukuk bağlamında incelenmiştir.


Üçüncü bölümde; Anayasa yargı sistemimize yeni dahil olan \\\\\\\"bireysel başvuru hakkı\\\\\\\" kurumunun şartları; zaman, yer, konu, kişi, hukuki yarar ve izlenecek usul açısından, Anayasa ve 6216 sayılı Kanundaki hükümleri uya¬rınca ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.


Dördüncü bölümde ise; Anayasa Mahkemesi\\\\\\\′nce bireysel başvuruların incelenme aşamaları, Mahkeme kararları, bu kararların uygulanması ve etkisi, kurumun AİHM ile etkileşimi, bu kurum ile oluşacak iş yükünün diğer ülke istatistikleriyle karşılaştırması gibi konular ele alınmıştır.


Sonuç kısmında da; kurumun başarıya ulaşması için gerekli görülen eleş¬tiri ve önerilere yer verilmiş olup, kuruma ilişkin anayasal ve yasal düzen¬lemeler ile başvuruya konu olabilecek haklar listesi ve başvuru formu \\\\\\\"ek¬ler\\\\\\\" bölümünde gösterilmiştir.İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ


Doktora tezimin konusu olan \\\\\\\"Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi¬ne Bireysel Başvuru Hakkı\\\\\\\" isimli bu çalışma, 2012 yılının sonlarında kitap olarak basılmasından itibaren yaklaşık iki ay içerisinde tüketilmesi üzerine ikinci baskısının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.


Eserin ikinci baskısında birinci baskının içeriğine sadık kalınmakla bir¬likte, Anayasa Mahkemesi\\\\\\\′ne yapılan buşvurular ve ortaya çıkan sorunlar ile verilen kararlar ve içerikleri de dikkate alınarak önemli miktarda bir genişleme ve yenileşme yapılmış, önceki bölümler de tekrardan gözden geçirilerek güncelleştirilmiştir.


Yöntem ve içerik konusunda verdikleri destekleriyle bu eserin ortaya çıkmasına emekleri geçen herkese teşekkürü borç biliyorum.

Dr. Ozcan OZBEY
Anayasa Mahkemesi Raportörü 20.03.2013


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM


TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN TANIMI, GELİŞİMİ VE DENETLENMESİ


I. -HAK, ÖZGÜRLÜK VE İNSAN HAKLARI KAVRAMLARI-5
A. -Genel Olarak-5
B. -Hak Kavramı-5
C. -Özgürlük Kavramı-9
D. -İnsan Hakları Kavramı-11
II. -İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI-13
A. -Genel Olarak İnsan Haklarının Gelişimi-13
B. -İnsan Haklarının Sınıflandırılması-18
1. -Olumsuz, Olumlu ve Katılma Statü Hakları-18
2. -İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından: Mutlak ve Nisbi Haklar-19
3. -Kullanılmaları Esnasında Oluşturdukları Etkiye Göre: Yalın ve Yenilik Doğuran Haklar-20
4. -Şahsen Kullanılmalarının Zorunlu Olup Olmamasına Göre: Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Olan ve Şahsa Bağlı Olmayan Haklar-20
5. -Bağımsız ve Bağlı Haklar-21
6. -Sınırlandırılabilen ve Sınırlandırılamayan Haklar-21
7. -Konularına Göre Haklar-22
8. -Kuşaklara Göre Haklar-22
a. -Birinci Kuşak Haklar-23
b. -İkinci Kuşak Haklar-24
c. -Üçüncü Kuşak Haklar-25
d. -Dördüncü Kuşak Haklar-26
III. -TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELERİ-26
A. -Genel Olarak-26
B. -Temel Hak ve Özgürlüklerin Ulusal Hukuklardaki Düzenlemeleri-28
C. -Temel Hak ve Özgürlüklerin Uluslararası Hukuktaki Düzenlemeleri-32
1. -Birleşmiş Milletler Bünyesinde İnsan Haklarının Korunması ve Denetim Yolları-33
2. -Bölgesel Düzeyde İnsan Haklarının Korunması ve Denetim Yolları-39
3. -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Denetim Organları-42
a. -Sözleşmenin Kapsamı-45
b. -Sözleşmenin Özellikleri-46
c. -Sözleşmenin İç Hukukumuza Etkisi-49
d. -Sözleşmenin Öngördüğü Denetim Organları-55
(1) -Avrupa İnsan Hakları Komisyonu-56
(2) -Bakanlar Komitesi-57
(3) -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-58


İKİNCİ BÖLÜM


BİREYSEL BAŞVURU KAVRAMI, İŞLEVİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE DENETİM ŞEKLİ


I. -BİREYSEL BAŞVURU KAVRAMI, TANIMI, NİTELİKLERİ VE İŞLEVİ-63
A. -Genel Olarak-63
B. -Bireysel Başvuru Kavramı-65
C. -Bireysel Başvuru Kurumunun Tanımı ve Nitelikleri-69
1. -Bireysel Başvurunun Tanımı-69
2. -Bireysel Başvurunun Nitelikleri-72
a. -Bireysel Başvurunun Anayasal Bir Yargı Yolu olması-73
b. -Bireysel Başvurunun İkincil Niteliğe Sahip Olması-74
c. -Bireysel Başvurunun Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Karşı Tesis Edilmesi-78
d. -Bireysel Başvurunun İdarenin yada Yargının Bireysel Kararlarına Karşı Kullanılması-80
D. -Bireysel Başvurunun İşlevi-82
II. -BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ TARİHSEL GELİŞİMİ-84
A. -Genel Olarak-84
B. -Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru Hakkının Tarihsel Gelişimi-87
C. -Türk Hukukunda Bireysel Başvuru Hakkının Tarihsel Gelişimi-89
III. -BİREYSEL BAŞVURU DENETİM ORGANI OLARAK ANAYASA MAHKEMELERİ VE HAKLARIN GELİŞİMİNE ETKİLERİ-94
A. -Genel Olarak-94
B. -Bireysel Başvuru Bağlamında Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Yargısı-99
1. -Genel Olarak-99
2. -Federal Almanya Anayasa Yargısı-100
3. -Avusturya Anayasa Yargısı-101
4. -İspanya Anayasa Yargısı-106
5. -Meksika Anayasa Yargısı-107
6. -Kosova Anayasa Yargısı-109
7. -Rusya Anayasa Yargısı-110
8. -Azerbaycan Anayasa Yargısı-111
9. -İsviçre Anayasa Yargısı-112
10. -Güney Kore Anayasa Yargısı-118
C. -Türk Anayasa Mahkemesinin Yapısı, Hak ve Özgürlüklere Etkisi-119
1. -Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu-119
2. -Anayasa Mahkemesi’nin Statüsü ve Teşkilatı-122
3. -Anayasa Mahkemesi’nin Görev ve Yetkileri-124
4. -Anayasa Mahkemesi’nin Hak ve Özgürlüklere Etkisi-128
D. -Anayasa’ya Uygunluğun Yargısal Denetim Yolları-134
1. -İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)-135
2. -İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)-137
3. -Bireysel Başvuru Yolu-139
4. -Bireysel Başvuru Yolunun, İtiraz Yolu ve İptal Davasından Farkları-141


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


BİREYSEL BAŞVURU ŞARTLARI


I. -BİREYSEL BAŞVURUDA KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI-147
A. -Genel Olarak-147
B. -Bireysel Başvuru İncelemesinde Zaman Bakımından Yetki Şartı-148
1. -Anayasa Mahkemesi’nin -Zaman Bakımından Yetkisizlik- Nedeniyle Verdiği Kabul Edilemezlik Kararlarının Yorumlanması-150
C. -Bireysel Başvuru İncelemesinde Yer Bakımından Yetki Şartı-157
D. -Temel Hak ve Özgürlüklerin Kamu Gücü Tarafından İhlal Edilmiş Olması Şartı-163
E. -Bireysel Başvuruda Konuya İlişkin Şartlar-171
1. -Anayasada Güvence Altına Alınmış Temel Hak ve Özgürlükler-179
2. -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Güvence Altına Alınmış Temel Hak ve Özgürlükler-183
3. -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokollerle Güvence Altına Alınmış Temel Hak ve Özgürlükler-191
4. -Anayasa Kapsamında Bireysel Başvuruya Konu Olabilecek Hak ve Özgürlükler-192
5. -Bireysel Başvuruya Konu Yapılamayacak İşlem ve Kararlar-195
a. -Bireysel Başvuruya Konu Yapılamayacak İşlemler-195
(1)-Yasama İşlemleri-195
(2)-Düzenleyici İdari İşlemler-210
(3)-Anayasa’nın Yargı Denetimi Dışında Bıraktığı İşlemler-214
b. -Bireysel Başvuruya Konu Yapılamayacak Kararlar-219
(1)-Anayasa Mahkemesi Kararları-219
F. -Bireysel Başvuruda Kişiye İlişkin Şartlar-226
1. -Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar (Taraf ve Dava Ehliyeti)-228
a. -Herkes: Gerçek Kişiler-231
b. -Özel Hukuk Tüzel Kişileri-239
c. -Yalnızca Türk Vatandaşlarının Yapabileceği Başvurular-241
d. -Yabancıların Bireysel Başvuru Hakkı-244
2. -Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olmayanlar-249
a. -Kamu Tüzel Kişileri-249
(1)-Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Tüzel Kişisi Sıfatı Nedeniyle Verdiği Kabul Edilemezlik Kararı-257
b. -Özel Hukuk Tüzel Kişileri: Tüzel Kişiliğe Ait Olmayan Haklar Kapsamındaki Başvuruları-260
(1)-Anayasa Mahkemesi’nin -Kişi Bakımından Yetkisizlik- Nedeniyle Verdiği Kabul Edilemezlik Kararlarının Yorumlanması-264
c. -Yabancılar: Yalnızca Türk Vatandaşlarına Tanınan Haklarla İlgili Olarak-266
G. -Bireysel Başvuruda, Başvuranın Hukuki Yararının Bulunması Şartı-267
1. -Hukuki Yarar Kavramı-267
2. -Menfaatin Güncel Olması-273
3. -Menfaatin Doğrudan ve Kişisel Olması-276
H. -Bireysel Başvurudan Önce Tüm Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı-281
1. -Devam Eden Yargılamalar Açısından Başvuru Yollarının Tüketilmesi-289
2. -Karşılaştırmalı Hukukta Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesinin Aranmadığı Haller-291
3. -AİHM Açısından Bireysel Başvurunun Tüketilmesi Gerekli Bir İç Hukuk Yolu Olup Olmadığının Değerlendirilmesi-294
a. -AİHM Kararlarında İç Hukuk Yollarının Tüketilmesinin Aranmadığı Haller-295
b. -AİHM’ye Başvurmadan Önce İç Hukuk Yolu Olarak Bireysel Başvuru Hakkının Tüketilmesi Gerekliliği-299
c. -Bireysel Başvurunun Etkililiği Şartı-303
I. -Bireysel Başvuruda Usule İlişkin Şartlar-304
1. -Başvurunun Yapılabileceği Yerler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-304
2. -Başvuru Harcı, Adli Yardım ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-309
3. -Başvuru Formu-319
a. -Başvuru Formunun Şekli, İçeriği ve Hazırlanmasına İlişkin İlkeler ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-320
b. -Başvuru Formuna Eklenmesi Gerekli Belgeler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-327
c. -Başvuru Dilekçesinde Eksikliklerin Bulunması ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-328
4. -Avukat ile Temsil Zorunluluğunun Bulunmaması-330
5. -Bireysel Başvuruda Süre Şartı-331
a. -Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülen Bireysel Başvuru Süreleri-335
b. -Bireysel Başvuru İçin Öngörülen Sürenin AİHM Ölçütleriyle Değerlendirilmesi-337


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELEMESİ VE VERİLECEK KARARLAR İLE ETKİLERİ


I. -BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELEMESİ-339
A. -Genel Olarak-339
B. -Kabul Edilebilirlik Bakımından İnceleme-340
1. -Ön İnceleme-340
a. -Bireysel Başvuru Bürosunun İşleyişi ve Mahkemenin Diğer İşlemlerinin Yürütülmesi-341
b. -Başrapotörün Şekil Şartlarına Uygun Olmayan Başvuruları Red Etme Yetkisi-343
c. -Bireysel Başvuru Raportörleri-344
2. -Kabul Edilebilirlik İncelemesi-345
a. -Komisyonlar-345
b. -Kabul Edilemezlik Kararları-347
(1)-Kabul Edilebilirlik Şartlarını Taşımayan Başvurular-350
(2)-Anayasa’nın Uygulanması ve Yorumlanması veya Temel Hakların Kapsamının ve Sınırlarının Belirlenmesi Açısından Önem Taşımayan Başvurular-350
(3)-Başvurucunun Önemli Bir Zarara Uğramadığı Başvurular-351
(a)-Önemli Zararın Yokluğuna İlişkin AİHM Kararları-355
(b)-Önemli Zararın Varlığına İlişkin AİHM Kararları-359
(4)-Açıkça Dayanaktan Yoksun Başvurular-362
(a)-Başvurunun Temel Bir Hakka İlişkin Olmaması-363
(b)-Başvurunun Karmaşık ve Zorlama İddialara Dayanması-367
(c)-Kanun Yolu Niteliğindeki Başvurular-368
c. -Kabul Edilebilirlik Kararı-374
C. -Esas Bakımından İnceleme-375
1. -Esas İncelemeyi Yapacak Birim: Bölümler-375
2. -Başvurunun Bir Örneğinin Adalet Bakanlığına Gönderilmesi Zorunluluğu-379
3. -Delil Toplama Yetkisi-386
4. -Duruşma Yapılmasında Zorunluluk Bulunmaması-387
a. -Bireysel Başvuruda Duruşmaya İlişkin Düzenlemenin AİHM Ölçütleriyle Değerlendirilmesi-389
5. -Geçici Tedbir Kararı Verilmesi-390
6. -Mahkeme Kararlarına Karşı Yapılan Başvurularda İncelemenin Kapsam ve Sınırı-396
7. -Başvuruların İncelenmesinde Uyulacak Usul Kuralları-404
II. -BİREYSEL BAŞVURUDA VERİLECEK KARARLAR-406
A. -Genel Olarak-406
B. -Hakkın İhlal Edilmediği Kararı-407
C. -İdari İşlem Sonucu Hakkın İhlal Edildiği Kararı ve Kararın Sınırlamaları-407
1. -Yerindelik Denetiminin Yapılamaması-408
2. -İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde Karar Verilememesi-412
D. -İhlalin Bir Mahkeme Kararından Kaynaklanması-415
1. -Genel Olarak-415
2. -Yeniden Yargılama İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi-419
a. -Aynı Olayda Birden Çok Mahkeme Kararında İhlalci Davranış Bulunması ve Anayasa Mahkemesi Tarafından Yetkili Mahkeme Seçimi-423
b. -Yargılamanın Yenilenmesinin Etkisi-427
3. -Tazminata Hükmedilmesi-428
4. -Genel Mahkemelerde Dava Açılması Yolunun Gösterilmesi-433
E. -Düşme Kararı-434
F. -Pilot Karar-436
G. -Karar Taslaklarının Hazırlanması, Komisyon ve Bölüm Kararlarının Şekli-437
H. -Kararların İmzalanması, Tebliği, Yayımlanması, Tavzihi ve Maddi Hataların Düzeltilmesi-439
I. -İçtihat Farklılıklarının Giderilmesi, Araştırma ve İçtihat Birimi İle Çalışma Gruplarının Görevleri-441
III. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BİREYSEL BAŞVURULARA İLİŞKİN KARAR ÇEŞİTLERİ-443
IV. -BİREYSEL BAŞVURUDA KARARLARIN UYGULAMASI VE ETKİSİ-451
V. -BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI-457
VI. -BİREYSEL BAŞVURULARIN OLUŞTURACAĞI İŞ YÜKÜNÜN KIYASLAMALI HUKUK İSTATİSTİKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ-462
A. -24 Eylül-31 Aralık 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Bireysel Başvurulara İlişkin İstatistikler-463
B. -Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum-464
VII. -BİREYSEL BAŞVURUNUN AİHM’YE YAPILACAK BAŞVURULARA ETKİSİ-471

SONUÇ-477EKLER-485


EK 1-: -Bireysel Başvuru Hakkı İle İlgili Düzenlemeler-485
a. -1982 Anayasası-485
b. -6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun-485
c. -Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü-489
EK 2 -: -Anayasada Güvence Altına Alınmış Temel Hak ve Özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Eki Protokolleri Kapsamında Olanlar-509
EK 3-: -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Güvence Altına Alınmış Temel Hak ve Özgürlükler-523
EK 4-: -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek Protokollerle Güvence Altına Alınmış Temel Hak ve Özgürlükler-529
a. -Ek 1 Nolu Protokol-531
b. -Ek 4 Nolu Protokol-532
c. -Ek 6 Nolu Protokol-534
d. -Ek 7 Nolu Protokol-535
e. -Ek 12 Nolu Protokol-538
f. -Ek 13 Nolu Protokol-539
Ek 5-: -Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu-541

YARARLANILAN YAYINLAR-545

ÖZGEÇMİŞ-571