x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa

Türk Borçlar Hukukunda MuvazaaSayfa Sayısı
:  
310
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786053001553

1.560,00 TL

 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programı çerçevesinde Prof. Dr. Murat DOĞAN danışmanlığında hazırlanmış olan bu çalışma, 23. 12. 2016 tarihinde Prof. Dr. Fikret EREN başkanlığında, Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR, Prof. Dr. Şahin AKINCI, Prof. Dr. Murat DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN’dan oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.
Çalışmanın konusunu oluşturan muvazaa, kişilerin gerçek niyetlerini gizleme arzusunun hukuk alanına yansıması sonucunda ortaya çıkmış bir müessesedir. Şahısların gerçek iradelerini gizleyerek, arzu ettiklerinden farklı yönde beyanda bulunmaları ve bu yolla hukukî muameleler gerçekleştirmeleri uygulamada çok geniş yer tutmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilmiş hukukî muamelelerin niteliği ve bunlara uygulanacak müeyyide, hukuk sistemlerini daima meşgul etmiştir. Bu anlamda, çalışma konusu, özellikle muvazaalı işlemin unsurlarını belirlemekte ve benzer müesseselerle karşılaştırmalı olarak, bu muamelelerin geçerliliği meselesine ayrılmıştır.
Çalışma konusunun belirlenmesinden tezin son aşamasına gelene kadar bana yol gösteren, yoğun mesaisine rağmen, kıymetli vaktini ayırarak, bana olan destek ve yardımlarını esirgemeyen, kendisine asistanlık yapmaktan büyük mutluluk duyduğum üstadım, danışmanım, hocam sayın Prof. Dr. Murat DOĞAN’a, jüride yer almasına dair teklifimizi reddetmeyerek, bizlere lütûfta bulunan hocalarımın hocası, hukuk dünyamıza olduğu gibi, fikir dünyamıza da yön verenler arasında yer alan, hocam sayın Prof. Dr. Fikret EREN’e, akademik camia içerisinde yer almamın mimarı olan, her an ve her konuda desteğini benden esirgemeyen, gerek Yüksek Lisans Tezimde gerek bu çalışmada en az benim kadar alâkadar olan, kaynakların bir kısmını temin eden bir kısmını gösteren, tezimi en az üç dört kere okumak gibi bir zahmete katlanan ve bunu yaparken hiç serzenişte bulunmayan, Ankara’daki evimin sahibi, kıymetli hocam sayın Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR’a, jüride yer alması yönündeki talebimize, bütün zahmetlere rağmen gönülden müspet cevap veren, çok kıymetli hocamız sayın Prof. Dr. Şahin AKINCI’ya, Özel Hukuk Bölüm başkanlığımızı yürüten saygıdeğer hocam sayın Prof. Dr. İsmail KAYAR’a kürsümüzün değerli hocaları sayın Yrd. Doç. Dr. Ramazan AYDIN’a, sayın Yrd. Doç. Dr. Akın ÜNAL’a, sayın Yrd. Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN’a ve asistan arkadaşlarıma, teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışmanın yurt dışında yürüttüğüm TÜBİTAK destekli kısmında danışmanlığımı üstlenen ve bana her türlü desteği sunan sayın Prof. Dr. Filippo RANIERI’ye minnettarım. Kıymetli ağabeylerim Sinan OKUR ve Harun BODUR’a da bu süreçteki katkıları sebebiyle şükranlarımı sunmak, muhakkak benim için bir borçtur. Burada ismini ayrıca zikretme fırsatı bulamadığım pek çok dostum, bu süreçte yaşadıklarıma ortak olmuşlardır. Menderes CANER, Mehmet ÇATLI, Mehmet Akif ERTAŞ, Abdulkadir SAKA, Muammer TUNÇ, Süleyman TANRIKULU, İlkay ÇELENAY, Hidayet ALAŞIK, Fevzi SARIGÖL, Ahmet AYDIN, Fevzi ÇINAR, Mehmet GÜNALTAN, Soner DEMİRTAŞ, Ömer KÜCÜ ve Nurullah SARAÇ aklıma ilk gelen isimlerdir. Onlara da müteşekkirim. İnsanın en büyük mesnedleri arasında yer alan ailesine sunulacak her türlü şükran yetersiz kalır. Muhakkak ki, aile hiçbir zaman unutulmaz, bunun bir göstergesi olarak, annem ve babama ne kadar teşekkür etsem, yine de haklarını ödeyemem. Bunun yanında, bütün aile fertlerime, özellikle akademisyenliğin sancılı yönlerine katlanma erdeminde bulunan, mücadeleme ortak olan, saliha eşim Kübra’ma, canım evlâdım Mehmet Talha’ma muhabbetlerimi ve sevgilerimi sunarım.
Eserin basımında emeği geçen, başta yayınevi sahibi Hakan KARAASLAN olmak üzere bütün Adalet Yayınevi çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim.

    TAKDİM-VII
    ÖNSÖZ-IX
    İÇİNDEKİLER-XI
    KISALTMALAR CETVELİ-XV
    GİRİŞ
    KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI
    I. KONUNUN TAKDİMİ-1
    II. KONUNUN ÖNEMİ-4
    III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-6
    BİRİNCİ BÖLÜM
    MUVAZAANIN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, TÜRLERİ VE BENZER MÜESSESELERDEN FARKLARI
    1. İrade Beyanı ve İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Hâlleri-9
    I. İrade Beyanı-9
    II. İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Hâlleri-12
    A. Uygunsuzluğun İstenmeden Meydana Getirildiği Hâller-14
    1)Yanılma (Hata-14
    2-Aldatma (Hile-16
    3-Korkutma (İkrah-17
    B. Uygunsuzluğun İstenerek Meydana Getirildiği Hâller-18
    2. Muvazaa-19
    I. Terim-19
    II. Kavram ve Tanım-22
    III. Unsurları-25
    A. Muvazaa Hususunda Tarafların Anlaşması-25
    1-Muvazaa Anlaşması ve Özellikleri-25
    2-Muvazaanın Mümkün Olmadığı Haller-35
    B. Üçüncü Kişileri Aldatma Kastı-43
    IV. Hukukî Niteliği-45
    V. Türleri-46
    A. Mutlak muvazaa-47
    B. Nisbî Muvazaa-51
    1-Genel Olarak-51
    2-Nisbî Muvazaanın Çeşitli Görünümleri-55
    a)Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa-55
    b-Sözleşmenin Konusu veya Şartlarında Muvazaa-57
    c-Sözleşmenin Tarafında Muvazaa-59
    VI. Muvazaanın Benzer Müesseselerden Farkları-65
    A. Muvazaa ve İnançlı İşlem-66
    1-Genel Olarak İnançlı İşlem-66
    2-İnançlı İşlemin Unsurları-71
    a-İnanç Anlaşması-72
    b-Devir İşlemi-75
    3-İnançlı İşlemin Hüküm ve Sonuçları-76
    4-Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Benzerlikler ve Farklar-80
    a-Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Benzerlikler-80
    b-Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Farklar-81
    B. Muvazaa ve Nâm-ı Müstear-87
    1-Genel Olarak Nam-ı Müstear-88
    2-Muvazaa ve Nâm-ı Müstear Farkı-92
    C. Muvazaa ve Kanuna Karşı Hile-97
    1-Genel Olarak Kanuna Karşı Hile-97
    2-Muvazaa ve Kanuna Karşı Hile Farkı-101
    D. Muvazaa ve Zihnî Kayıt-104
    1-Genel Olarak Zihnî Kayıt-104
    2-Muvazaa ve Zihnî Kayıt Farkı-106
    E. Muvazaa ve Lâtife Beyanı-107
    1-Genel Olarak Lâtife Beyanı-107
    2-Muvazaa ve Lâtife Beyanı Farkı-109
    İKİNCİ BÖLÜM
    MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI VE İSPATI
    3. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları-111
    I. Muvazaalı İşlem-111
    II. Muvazaalı İşlemin Geçersizliği-111
    III. Muvazaalı İşlemin Geçersizliğinin Sonuçları-120
    A. Muvazaa İddiası İlgili Herkes Tarafından İleri Sürülebilir-120
    B. Bir İşlemin Muvazaalı Olduğunu Hâkim Re’sen Göz Önünde Bulundurur-122
    C. Muvazaalı İşlem Taraflar İçin Alacak ve Borç Doğurmaz-124
    Ç. Muvazaalı İşlem Neticesinde Mülkiyet Karşı Tarafa Geçmez-125
    D. Muvazaalı İşlem Sebebiyle Zarara Uğrayan Üçüncü Kişiler Tazminat Talep Edebilir-129
    E. Muvazaalı İşlem Zamanla Sıhhat Kazanmaz-130
    F. Muvazaa İddiası İtiraz Yoluyla İleri Sürülebilir-131
    G. Muvazaa İddiası Kural Olarak Tespit Davasına Konu Edilebilir-133
    H. Muvazaalı İşlemin İİK. m. 277 vd. Düzenlenmiş Olan İptal Davasına Konu Edilmesi Mümkün Değildir-136
    IV. Muvazaalı İşlemin Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği Hâller-140
    A. TBK. m. 19/II Hükmüne Göre Yazılı Borç Tanımasına Güvenilerek Alacağın Kazanılması-141
    1-Alacağın Geçerli Bir Şekilde Kazanılmış Olması-147
    2-Alacağın Yazılı Borç Tanımasına Güvenilerek Kazanılmış Olması-149
    3-Alacağın İyi Niyetle Kazanılmış Olması-151
    B. Tapu Sicilindeki Kayda İyi Niyetle Güvenerek Aynî Hak İktisap Edenin Korunması-152
    C. Taşınır Malı Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle İktisap Edenin Korunması-155
    D. Muvazaalı Temsil Yetkisine Güvenen İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Korunması-157
    E. Muvazaalı İşlemin Kesin Hükümsüzlüğünün (Butlanının) Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi-158
    V. Gizli İşlem-163
    VI. Gizli İşlemin Geçerliliği Meselesi-164
    VII. Gizli İşlemin Geçerliliği İçin Gerekli Şartlar-167
    A. Taraf İradeleri Gizli İşlemin Esaslı Unsurlarında Birleşmelidir-168
    B. Gizli İşlemin Konusu İmkânsız Olmamalı-170
    C. Gizli İşlemin Konusu Kanunun Emredici Hükümlerine, Ahlâka, Kamu Düzenine veya Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır-171
    D. Gizli İşlemde de Şekil Şartına Uyulmalıdır-174
    E. Gizli İşlemde Şekle Aykırılığın Sonuçları-186
    1-Yokluk Görüşü-187
    2-Kesin Hükümsüzlük (Butlan) Görüşü-188
    3-Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü-190
    F. Gizli İşlemin Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği Hâller-192
    1-Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Hakkın Kötüye Kullanımı Teşkil Etmesi-193
    2-Bedelde Muvazaa-202
    4. Muvazaanın İspatı-202
    I. Muvazaanın Taraflarca İspatı-205
    II. Muvazaanın Üçüncü Kişiler Tarafından İspatı-212
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    UYGULAMADA MUVAZAANIN EN SIK KARŞILAŞILDIĞI DURUMLAR
    5. Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Muvazaa-217
    I. Muvazaalı Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Gerçekte Bedelsiz Olarak Kararlaştırılması-219
    II. Taşınmaz Satış Sözleşmesinde Bedelde Muvazaa-225
    A. Genel Olarak Bedelde Muvazaa-225
    B. Bedelde Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları-229
    III. Taşınmaz Bağışlama Sözleşmelerinde Muvazaa-240
    6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa-246
    7. Muris Muvazaası-252
    I. Genel Olarak Muris Muvazaası-252
    II. Muris Muvazaasında İspat Meselesi-255
    A. İspatta Genel Kural-255
    B. Saklı Paylı Olmayan Mirasçıların İspatta Muvazaanın Tarafı Sayılıp Sayılmayacağı Meselesi-257
    C. İspat Yükünü Yerine Getirmede Yararlanılacak Kıstaslar-262
    D. İspatta Tenkis Davası ile Muvazaa Davası Arasındaki Farklar-264
    8. Hizmet Sözleşmelerinde Muvazaa-266
    9. Taşınır Satış Sözleşmelerinde Muvazaa-280
    SONUÇ-285
    BİBLİYOGRAFYA-291