Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler

Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve MükellefiyetlerSayfa Sayısı
:  
142
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-6486-79-1

30,00 TLöNSöZ Bir hukuk sisteminin, hürriyetçi liberal sistem olup olmadığını ayırmada en önemli kıstas mülkiyet ve miras hakkının tanınıp tanınmamasıdır. Bu iki hak şahsiyet hakkı ile o kadar ilgilidir ki adeta onun gölgesidir. Mülkiyet ve miras hakkını tanımayan hukuk sistemlerinde ferde tanınan şahsiyet hakkı eksik ve yarım kalır. Miras hakkı hem miras bırakmayı hem de mirasçı olmayı kapsar. Miras hakkı, miras bırakan açısından bir bütün olarak veya cüz′i olarak miras bırakma hakkının yanında, miras bırakanın ölümünden sonra da geçerli olacak iradesi ile yapacağı hukukî muamelelerle terekesi ve mirasçıları ile ilgili kurallar koymak diyebileceğimiz ölüme bağlı tasarruf yapma hürriyetini de kapsar. Ölüme bağlı tasarruflann hüküm doğurmasının veya geçersiz hale gelmesinin önceden kestirilmesi mümkün olmayan, fakat miras bırakan için önem taşıyan olgu ve olayların gerçekleşmesine veya gerçekleşmemesine bağlamak istenmesi bir takım tereddütlerin ortadan kalkması olacağından miras bırakanın miras iradesi bakımından daha emin olması sonucunu doğurur. Bir borçlar hukuku kavramı olan "şarta bağlı hukukî muamele" miras hukuku bakımından da aynı önem ve değere sahiptir. Ancak "şart" müessesesi Borçlar Kanununda (149-155) düzenlenmekle beraber, Türk Medeni Kanununun 515. maddesinde ölüme bağlı tasarrufların da şarta bağlı olarak yapılabileceğine işaret edilmiştir. Şart kavramının miras hukukundaki görünümü, miras hukuku ilkeleri ile değerlendirilip yorumlanmasını gerektirmektedir. Diğer taraftan, gerek kanuni mirasçılara ve gerekse iradî mirasçılara miras bırakanın birtakım yükümlülükler getirmesi de mümkündür. Bu yükümlülükler de mükellefiyet veya yükleme olarak miras hukukunda yerini bulmaktadır. Mükellefiyetin de ne olduğu miras hukuku kitabında ve diğer metinlerde yer almamaktadır. Değerli meslektaşım ve öğrencim Abdulkerim Yıldırım "şart-koşul" ve "mükellefiyet-yükleme" kavramlarını inceleyerek ölüme bağlı tasarruflara etkisini ve sonuçlarını araştırmıştır. Tarafımdan yükseklisans tezi olarak tavsiye edilen bu konuyu sayın Yıldırım Türk hukuku bakımından eksiksiz incelemiş ve bu çalışma ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Söz söylendikten sonra onun üzerinde artık sahibinin tasarruf imkânı kalmaz; hele bastırılarak aleniyete sunulması sahibinin kendine güvenini ve cesaretini ifade eder. Sayın Yıldırım′ ı eserini gün ışığına çıkarması ve bütün hukukçuların istifadesine sunmasından dolayı tebrik ediyorum. Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III SUNUŞ V KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞART VE MÜKELLEFİYET KAVRAMLARI §1. ŞART KAVRAMI 5 I. ŞARTIN TANIMI, GAYESİ VE HUKUKİ İŞLEMLERDEKİ YERİ 5 A. ŞARTIN TANIMI 5 1. Geniş Anlamda Şart 5 2. Dar ve Teknik Anlamda Şart 6 B. ŞARTIN GAYESİ 7 C. ŞARTIN HUKUKİ İŞLEMLERDEKİ YERİ 8 II. ŞARTIN TARİHİ GELİŞİMİ, KANUNDA DÜZENLENME TARZI VE KAPSAMI, UNSURLARI VE ÇEŞİTLERİ 9 A. ŞARTIN TARİHİ GELİŞİMİ 9 B. ŞARTIN KANUNDA DÜZENLENME TARZI VE KAPSAMI 11 C. ŞARTIN UNSURLARI 12 1. Şartın Taraf İradesine Dayanması : 12 2. Gerçekleşmesi Şüpheli Bir Olayın Varlığı 14 3. Şart Konusu Olayın Geleceğe İlişkin Olması 15 D. ŞARTIN ÇEŞİTLERİ 16 1. Hukuki İşlemin Sonuçlarına Göre Şartın Çeşitleri 16 a. Geciktirici (Taliki) şart 16 b. Bozucu (İnfısahi) Şart 18 2. Hukuki İşlemin Bağlandığı Şüpheli Olayın Konusuna Göre Şartın Çeşitleri 20 a. Müsbet (Olumlu) - Menfi (Olumsuz) Şartlar 20 b. Tesadüfı-İradi-Karmaşık Şartlar 21 III. ŞARTIN BENZERİ KAVRAMLARDAN AYRILMASI 24 A. MÜKELLEFİYETTEN AYRILMASI 24 VII B. VADEDEN AYRILMASI 28 C. KANUNİ ŞARTLARDAN AYRILMASI 29 D. MEVCUT VEYA GEÇMİŞTEKİ BİR OLAYA İLİŞKİN ŞARTLARDAN AYRILMASI 31 E. İMKÂNSIZ ŞARTLARDAN AYRILMASI 33 F. ZORUNLU ŞARTLARDAN AYRILMASI 35 IV. ŞARTA BAĞLANAMAYAN HUKUKİ İŞLEMLER 35 § 2. MÜKELLEFİYET KAVRAMI 40 I. MÜKELLEFİYETİN TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ, HUKUKUMUZDAKİ YERİ VE NİTELİKLERİ 40 A. MÜKELLEFİYETİN TANIMI 40 1. Geniş Anlamda Mükellefiyet 40 2. Dar ve Teknik Anlamda Mükellefiyet 41 B. MÜKELLEFİYETİN TARİHİ GELİŞİMİ 42 C. MÜKELLEFİYETİN HUKUKUMUZDAKİ YERİ 43 D. MÜKELLEFİYETİN NİTELİKLERİ 44 1. Mükellefiyet Bir Gayenin Gerçekleştirilmesine Yardımcı Olur ′. 44 2. Mükellefiyet Bir Görevin Yerine Getirilmesi Mecburiyeti Yükler 45 3. Mükellefiyet Herhangi Bir Kimse Yararına Alacak Hakkı Doğurmaz 46 II. MÜKELLEFİYETİN BENZERİ KAVRAMLARDAN AYRILMASI 47 A. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 47 B. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE ŞARTTAN AYRILMASI 49 1. Tam Üçüncü Kişi Lehine Şarttan Ayrılması 49 2. Eksik Üçüncü Kişi Lehine Şarttan Ayrılması 50 C. MAL VASİYETİNDEN AYRILMASI 51 İKİNCİ BÖLÜM ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTLAR § 3. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTIN TANIMI, NİTELİĞİ, GAYESİ VE ÇEŞİTLERİ 55 I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTIN TANIMI VE NİTELİĞİ 55 A. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTIN TANIMI....55 B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTIN NİTELİĞİ..56 VIII II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTIN GAYESİ VE ÇEŞİTLERİ 58 A. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTIN GAYESİ ....58 B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTIN ÇEŞİTLERİ 59 § 4. YASAK OLAN ŞARTLAR VE BUNLARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 61 I. HUKUKA VE AHLÂKA AYKIRI ŞARTLAR VE BUNLARIN ÖLÜME BAĞLI TASARUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 61 A. GENEL OLARAK 61 B. HUKUKA AYKIRI ŞARTLAR 62 C. AHLÂKA AYKIRI ŞARTLAR 66 D. HUKUKA VE AHLÂKA AYKIRI ŞARTLARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 74 II. ANLAMSIZ VE SIKICI ŞARTLAR VE BUNLARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 79 A. ANLAMSIZ VE SIKICI ŞARTLAR 79 B. ANLAMSIZ VE SIKICI ŞARTLARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 80 § 5. ŞARTIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 81 I. GENEL OLARAK 81 II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ASKI DEVRESİ VE İLGİLİLERİN BU SÜRE İÇERİSİNDEKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 83 A. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ASKI DEVRES İ 83 B. ASKI DEVRESİNDE İLGİLİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 87 1. Geciktirici Şartın Varlığı Durumunda 87 2. Bozucu Şartın Varlığı Durumunda 91 III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİ 92 A. GENEL OLARAK 92 B. ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİNE İMKÂN KALMADIĞI VARSAYIMI 94 C. ŞARTIN GERİYE YÜRÜMEMESİ 96 IX ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETLER § 6. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETİN TANIMI, GAYESİ, NİTELİKLERİ, TARAFLARI VE BENZERİ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 97 I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETİN TANIMI, GAYESİ VE NİTELİKLERİ 97 A. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETİN TANIMI 97 B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETİN GAYESİ 98 C. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETİN NİTELİKLERİ 99 II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YER ALAN MÜKELLEFİYETİN TARAFLARI 100 A. MİRAS BIRAKAN 100 B. MÜKELLEFİYET YÜKÜMLÜLERİ 101 1. Mirasçılar 101 a. Kanuni Mirasçılar 101 b. Mansup Mirasçılar 102 2. Musalehler 103 3. Vakıf 103 C. MÜKELLEFİYETTEN YARARLANACAK OLANLAR... 104 III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDAKİ MÜKELLEFİYETİN BENZERİ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 105 A. MÜKELLEFİYETLİ BAĞIŞLAMA İLE KARŞILAŞTIRILMASI ...105 B. VAKIF İLE KARŞILAŞTIRILMASI 108 § 7. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETİN KONUSU VE ÇEŞİTLERİ m I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETİN KONUSU m II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA MÜKELLEFİYETİN ÇEŞİTLERİ 112 A. BAĞIMSIZ MÜKELLEFİYET- BAĞIMSIZ OLMAYAN MÜKELLEFİYET 112 B. ALT MÜKELLEFİYET 113 C. SEÇİMLİK MÜKELLEFİYET 113