Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (112)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Ticari Kredi Açma Sözleşmeleri ( Bankacılık Hukuku Yönünden )

Ticari Kredi Açma Sözleşmeleri ( Bankacılık Hukuku Yönünden )Sayfa Sayısı
:  
479
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5407-9

105,00 TL

Genel kamu düzeninin bir parçası olan ekonomik düzenin korunması gerekir. Bu kapsamda, ekonomik düzen içinde önemli bir yer kaplayan kredi düzeninin korunmasında emredici hükümler kadar Ticari Kredi Açma Sözleşmeleri de (TKAS) önem arz eder.

TKAS ticari hayatta en yoğun kullanılan sözleşme tiplerinden birisidir. Kredi kuruluşları dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu TKAS'ları kredi verme faaliyeti çerçevesinde ülke içi ve milletlerarası tecrübelerle şekillendirmişlerdir. Dolayısıyla, TKAS'ların uygulama içinde şekil bulması onu borçlar hukukunda düzenlenen sözleşme tiplerinden bazı noktalarda farklılaştırmıştır. Bunlardan ilki, TKAS'ın çerçeve yapılı bir sözleşme olmasıdır. İkincisi, TKAS'ın kurulmasından sonra asli edim borcu doğurmayan bir sözleşme olmasındadır. Asli edim borcu doğurmama fonksiyonu hem kredi kuruluşu hem de kredi müşterisi için geçerlidir. Kredi kullandırılması TKAS'ın çerçeve yapısının bir sonucu olarak, bu sözleşme temelinde tarafların öneri ve kabulü ile kurulan Münferit Kredi Kullandırım Sözleşmesiyle (MKKS) gerçekleşmektedir. Ancak, kredi kullandırılması sonucunda bu kredi cari hesaba alacak olarak yazılmakta ve kredinin tasfiyesi TKAS'a göre yapılmaktadır. Böylece, MKKS kredi kullandırılmasından sonra bu sözleşme fonksiyonunu tamamlamakta ve bu kredi alacağının tasfiyesi TKAS'ın kurulduğu andan ileriye doğru süpürme etkisiyle birden çok kredi alacağı bulunsa bile MKKS hükümlerini de kapsayarak tek alacağa dönüşmektedir.

Ayrıca, kredi kuruluşlarının, TKAS'ları yedek hukuk kurallarının düzenleme imkanı verdiği alanlarda kendi lehlerine düzenledikleri bilinmektedir. Bu nedenle, doktrinde özellikle katılma suretiyle kurulan TKAS'ların genel işlem denetimine tabi olup olmayacağı da tartışmalıdır.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Giriş
KONUNUN TAKDİMİ, AMACI, TERMİNOLOJİ,
SINIRLANDIRILMASI VE TARİHÇESİ
§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, AMACI, TERMİNOLOJİ VE SINIRLANDIRILMASI  27
I. Konunun Takdimi  27
II. Konunun Seçilme Amacı  28
III. Terminoloji  30
IV. Konunun Sınırlandırılması  31
§ 2. BANKACILIK VE KREDİ VERME FAALİYETİNİN TARİHÇESİ  33
I. Bankacılığın Tarihsel Gelişimi  33
A. İlk Çağdaki Gelişmeler  34
B. Orta Çağdaki Gelişmeler  37
1. Avrupa Orta Çağında Bankacılık  37
2. Türk ve İslam Dünyası Orta Çağında Bankacılık  40
C. Yeni Çağdaki Gelişmeler  42
1. Avrupa (Batı) Bankacılığındaki Gelişmeler  42
a. Almanya  44
b. Fransa  45
c. İngiltere  47
d. Amerika Birleşik Devletleri  48
2. Türk Bankacılığının Tarihi Gelişimi  50
a. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi  50
aa. Para Vakıfları  51
bb. Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğundaki Bankacılık Faaliyeti  53
cc. Osmanlı İmparatorluğu’nda Milli Bankalar  57
b. Cumhuriyet Döneminde Bankacılık ve Hukuki Düzenlemeleri  59
II. Banka ve Kredinin Tarihi Gelişiminin Değerlendirilmesi  62
III. Banka ile Kredi Verme Faaliyeti Arasındaki İlişki  64
Birinci Kısım
TİCARİ KREDİLERİN DIŞ ÇERÇEVESİ
Birinci Bölüm
BANKACILIK HUKUKUNDA KREDİ FAALİYETİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN AMACI VE KAYNAKLARI
§ 3. KREDİ FAALİYETİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN AMACI  69
I. Kredi Düzeninin Etkin Bir Şekilde Çalışmasını Sağlamak  70
II. Kredi Kullananların Korunması  71
III. Mevduat Sahiplerinin Hak ve Menfaatlerinin Korunması  73
IV. Finansal Piyasalarda Güven ve İstikrar Sağlamak  75
V. Etkin ve Rekabete Açık Finans Piyasası Kurulmasını Sağlamak  76
VI. Fiyat İstikrarını Sağlamak  78
§ 4. KREDİ FAALİYETİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN KAYNAKLARI  78
I. Genel Hüküm Mahiyetindeki Kaynaklar  79
A. Türk Ticaret Kanunu  79
B. Türk Medeni Kanunu  80
C. Türk Borçlar Kanunu  82
D. Türk Ceza Kanunu  83
II. Özel Hüküm Mahiyetindeki Kaynaklar  83
A. Bankacılık Kanunu  83
B. Çek Kanunu  87
C. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  88
D. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  88
E. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  89
F. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun  89
İkinci Bölüm
KREDİNİN FONKSİYONLARI, UNSURLARI VE
KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ MAHİYETİ
§ 5. KREDİNİN FONKSİYONLARI VE UNSURLARI  93
I. Kredinin Fonksiyonları  93
A. İktisadi Fonksiyonu  93
B. Tüketim Fonksiyonu  94
C. Kaldıraç Fonksiyonu  95
D. Psikolojik (Güven) Fonksiyon  96
II. Kredinin Hukuki Unsurları  97
A. Karşılıklı Güven Duygusu  99
B. Belirli Bir Satın Alma Gücünün Devri  100
1. Satın Alma Gücünün Devir Edildiği Krediler  101
2. Sorumluluk (Gayrinakdi) Kredileri  102
a. Kambiyo Senetlerinin İskonto ve İştira Edilmesi  103
b. Kabul Kredisi  104
c. Aval Kredisi  104
d. Ciro Kredisi  105
e. Kefalet Verilmesi Suretiyle Kredi Kullandırma  105
f. Garanti Verilmesi Suretiyle Kredi Kullandırma  106
g. Akreditif Açılması Suretiyle Kredi Kullandırma  107
C. Satın Alma Gücünün Belirli Bir Süre İçin Devri  109
D. Satın Alma Gücünü Devir Alan Kişiye Rücu Etme Hakkı  110
E. Satın Alma Gücünü Devri Karşılığında Gelir Talep Etme Hakkı  112
III. Bankacılık Hukukunda Kredi ve Kredi Sayılan İşlemler  112
A. Bankacılık Hukukunda Kredi  114
B. Bankacılık Hukukunda Kredi Sayılan İşlemler  114
C. Bankacılık Hukukunda Kredi Tanımında Dikkate Alınmayan Unsurlar  115
IV. Bankacılık Hukukunda Karşılıklar  116
A. Merkez Bankası Kanuna Göre Tutulan Karşılıklar  116
B. Bankacılık Kanununa Göre Tutulan Karşılıklar  117
V. Değerlendirme  118
VI. Bankacılık Hukukunda Kredi İle Kredi Açma Sözleşmesi İlişkisi  118
§ 6. TKAS’IN HUKUKİ MAHİYETİ  119
I. Ticari Kredi Açma Sözleşmesinin Bazı Sözleşmeler İle Mukayesesi  119
A. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Tüketim Ödüncü Sözleşmesi  120
B. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Kara Katılmalı Ödünç Sözleşmesi  123
C. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Adi Ortaklık Sözleşmesi  125
D. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Usulsüz Tevdi Sözleşmesi  128
E. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Cari Hesap Sözleşmesi  129
F. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Çok Aşamalı Sui Generis Sözleşmesi  134
G. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Önsözleşme  135
H. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Finansman Sözleşmesi  138
I. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Tüketici Kredisi Sözleşmesi  139
İ. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Çerçeve Sözleşmesi  141
J. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi–Opsiyon Sözleşmesi  144
II. Değerlendirme  146
Üçüncü Bölüm
TİCARİ KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK
KANUN HÜKÜMLERİ, TİCARİ KREDİ AÇMA SÖZLEŞMELERİ HUKUKUNUN İLKELERİ İLE KREDİNİN BAZI YÖNLERDEN TASNİFİ
§ 7. TKAS’A UYGULANACAK HÜKÜMLERİNİN SIRASI  151
I. Emredici Nitelikte Kanun Hükümleri  152
II. Ticari Kredi Açma Sözleşmesi Hükümleri  154
III. Yedek (Emredici Olmayan) Nitelikte Kanun Hükümleri  155
A. Tamamlayıcı Nitelikteki Hükümler  156
B. Yorumlayıcı Nitelikteki Hükümler  156
C. Tanımlayıcı Nitelikteki Hükümler  157
D. Yetki Veren Hükümler  157
IV. Ticari Örf ve Adet Hukuku  158
V. Genel Kanun Hükümleri  160
A. Türk Medeni Kanun Hükümleri  160
B. Türk Borçlar Kanunu Hükümleri  161
C. Medeni Örf ve Adet Hukuku  163
D. Hakimin Hukuk Kuralı Koyması  165
VI. Özel Kanun Hükümleri  166
A. Bankacılık Kanunu Hükümleri  166
B. Vergi, Fon ve Harçlar Kanunu Hükümleri  166
1. Damga Vergisinde İstisna  167
2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi  167
3. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu  169
4. Harçlar Kanunu  170
C. İcra ve İflas Kanunu m. 68–b. ile m. 150–ı  172
D. Tapu Kanunu m. 26, f. Son  173
E. Ticari İşlerde Taşınır Rehni Kanunun m. 14  174
F. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK)  175
VII. TKAS Hükümlerinin Yorum (Metodları) Yöntemleri  177
A. Beyan Teorisine Göre Yorum  178
B. İrade Teorisine Göre Yorum  180
C. Güven Teorisine Göre Yorum  181
1. Klasik Güven Teorisine Göre Yorum  182
2. Modern Güven Teorisine Göre Yorum  182
D. Değerlendirme  185
§ 8. TKAS HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ  187
I. Sözleşme Serbestisi (İrade Özgürlüğü) İlkesi  187
II. Süreklilik İlkesi  189
III. Müteselsil Borçluluk İlkesi  191
IV. Simetri İlkesi  193
V. Karşılıklılık İlkesi  194
VI. Sözleşmenin Ayakta Tutulması İlkesi  195
VII. Sözleşmenin Emredici Hükümlere Aykırı Olmama İlkesi  197
VIII. Bilgilenme İmkanı Sağlanması İlkesi  197
IX. Tek Taraflı Hüküm Değiştirme İlkesi  199
X. Sözleşmeyi Hazırlayan Taraf Aleyhine Yorum Yapılması İlkesi  200
XI. TKAS’nin İİK m. 68, f. I’de Sayılan Belgelerden Sayılması  201
XII. Ayrılık İlkesi  201
XIII. Ölçülülük (Orantılılık) İlkesi  203
XIV. Geri Dönülebilirlik (Cayılabilirlik) İlkesi  203
XV. Nisbilik İlkesi  206
XVI. Dönerlik (Yenilenebilirlik) İlkesi  206
§ 9. KREDİNİN BAZI YÖNLERDEN TASNİFİ  207
I. Müşteri Yönünden  208
A. Tüketici Kredisi  208
B. Ticari Kredi  209
II. Nitelikleri Yönünden  210
A. Nakdi Kredi  210
B. Gayri Nakdi Kredi  211
C. Mal (Emtia) Kredisi  212
III. Vadeleri Yönünden  213
A. Kısa Vadeli Kredi  214
B. Orta Vadeli Kredi  214
C. Uzun Vadeli Kredi  215
IV. Teminat Yönünden  215
A. Teminatsız (Açık) Kredi  216
B. Teminatlı Kredi  216
V. Tedavül Eden Değer (Para Türü) Yönünden  217
A. Türk Lirası Kredi  217
B. Döviz Kredisi  217
C. Dövize Endeksli Kredi  218
D. Kıymetli Maden Kredisi  219
VI. Özkaynak Oranı Yönünden  220
A. Büyük Kredi  220
B. Küçük Kredi  221
VII. Kullanım Amacı Yönünden  221
A. Tüketici Kredisi  221
1. Serbest Tüketici Kredisi  222
2. Bağlı Tüketici Kredisi  223
B. Ticari Kredi  224
1. İşletme Kredisi  224
2. Yatırım Kredisi  224
VIII. Kredi Sözleşmesine Taraf Olup Olmama Amacı Yönünden  225
A. Doğrudan Kredi  225
B. Dolaylı Kredi  225
IX. Kredi Tahsis Yetkisi Yönünden  226
A. Şube Yetkisindeki Krediler  226
B. Otorize (Şube Yetkisi Dışındaki) Krediler  227
1. Yönetim Kurulu Yetkisinde Krediler  228
2. Kredi Komitesi Yetkisinde Krediler  229
3. Genel Müdürlük Yetkisinde Krediler  230
a. Bölge Müdürlüğü Yetkisinde Krediler  231
b. Krediler Tahsis Başkan/Birim/Bölüm Yetkisinde Krediler  232
X. Sağlandığı Kaynak Yönünden  232
A. Banka Kaynaklarından Kullandırılan Krediler  232
B. Banka Dışı Kaynaklardan Kullandırılan Krediler  232
1. TCMB Kaynaklı Krediler  232
2. Türk Eximbank Kaynaklı Krediler  233
3. Sektörel Bazda Desteklenen Faaliyetlere Kullandırılan Krediler  234
4. Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri  234
a. Sendikasyon Kredileri  234
b. Menkul Kıymetleştirme Sonucu Temin Edilen Krediler  236
XI. Tasfiye Sonucunda Geri Ödeme Şartlarındaki Ödeme Sırası Yönünden  237
A. Adi Alacak Yaratan Krediler  238
B. Sermaye Benzeri Krediler  238
XII. Hesaplaşma Şekli Yönünden  239
A. Cari Hesap Sözleşmesi Üzerinden İşleyen Krediler  240
B. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi Üzerinden İşleyen Krediler  240
1. Taksitli Ticari Krediler  241
2. Tek Taksitli (Spot) Krediler  242
İkinci Kısım
TİCARİ KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN İÇ İŞLEYİŞİ
Birinci Bölüm
TİCARİ KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN
TARAFLARI, UNSURLARI, KONUSU, ŞEKLİ, KURULMASI VE
GENEL İŞLEM ŞARTLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
§ 10. TKAS’IN TARAFLARI VE TEMİNAT VERENLER  245
I. Genel Olarak  245
II. Kredi Kuruluşları  245
A. Bankalar  246
B. Banka Konsorsiyumları  249
1. Sendikasyon (Konsorsiyum) Lideri  251
2. Kredi Temsilci Banka (Agent)  253
3. Teminat Sorumlusu Banka (Security Trustee)  254
C. Bankalar Dışında Kredi Sağlayan Şirketler  256
1. Finansman Şirketleri  257
2. Faktoring Şirketleri  257
3. Finansal Kiralama Şirketleri  258
D. Diğer Bazı Kredi Veren Kuruluşlar  259
III. Kredi Kullananlar (Müşteriler)  260
A. Tüzel Kişilerin Ehliyeti  260
1. Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti  262
a. Kollektif Şirketler  263
b. Komandit Şirketler  264
c. Limited Şirketler  265
d. Anonim Ortaklıklar  265
e. Kooperatif Şirketler  266
2. Ticari İşletme Sahibi Dernek veya Vakıfların Ehliyeti  268
a. Ticari İşletme İşleten Derneklerin Tasarruf Yetkisi  269
b. Ticari İşletme İşleten Vakıfların Tasarruf Yetkisi  270
B. Gerçek Kişilerin Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti  272
1. Tam Ehliyetliler  273
2. Sınırlı Ehliyetliler  274
3. Tam Ehliyetsizler  275
4. Sınırlı Ehliyetsizler  277
a. Hiç Bir Şekilde Yapılamayacak İşlemler  278
b. Sınırlı Ehliyetsizin Tek Başına Yapabileceği İşlemler  278
aa. Konusu Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar İle Karşılıksız Kazandırma İşlemleri  278
bb. Bir Meslek veya Sanatla Uğraşma Konusunda Mezun Kılınanlar  279
c. Yasal Temsilci ve Sınırlı Ehliyetsizin Birlikte Yapması Gereken İşlemler  280
C. Tüzel Kişiliği Olmayan Kişi Birlikleri  281
1. Adi Ortaklık  282
2. Donatma İştiraki  283
3. Kat Mülkiyeti Birliği (Apartman ve Site Yönetimleri)  284
4. Kredi Müşterisinin Vefatı Sonucunda Miras Şirketi  285
a. Miras Şirketinin Murisler Tarafından Temsili  287
b. Miras Şirketinin Vasiyeti Tenfiz Memuru Tarafından Temsili  288
c. Miras Şirketinin Resmi Tasfiye Memuru Tarafından Temsili  288
IV. Teminat Verenler  289
§ 11. TKAS İLE MKKS’NİN UNSURLARI, KONUSU, ŞEKLİ VE KURULMASI  290
I. TKAS’ın Ayırt Edici Unsurları, Konusu Şekli ve Kurulması  290
A. TKAS’ın Ayırt Edici Unsurları  292
1. MKKS’nin Temelini Oluşturması  292
2. Kredi Kullandırma Sözleşmeleri Kurma Borcu Doğurmaması  294
3. Sürekli Borç İlişkisi Kurması  295
B. TKAS’ın Konusu  296
C. TKAS'ın Şekli  297
D. TKAS’ın Kurulması  299
II. MKKS’nin Unsurları, Şekli ve Kurulması  301
A. MKKS’nin Unsurları ve Etkisi  303
1. Nakit Teslimi veya Nakde Dönüşme Riski Olan İtibar Kazandırma  303
2. Nakdin ve Nakde Dönüşme Riski Bulunan Taahhüdün Terk Süresi  304
3. Faiz veya Komisyon Tutarı  305
4. Ticari Açma Kredi Sözleşmesini Tamamlama ve Bütünleşme Etkisi  305
B. MKKS’nin Şekli  306
C. MKKS’nin Kurulması  307
III. Değerlendirme  308
§ 12. TKAS’IN GENEL İŞLEM ŞARTLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ  309
İkinci Bölüm
TİCARİ KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN
TARAFLARI, TARAFLARIN, TEMİNAT VERENLERİN VE
SİMSARIN HAK VE SORUMLULUKLARI İLE
BAZI HÜKÜMLERİN DENETLENMESİ
§ 13. TARAFLARIN, TEMİNAT VERENLER İLE KREDİ TEMSİLCİSİNİN (AGENT) HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  313
I. Tarafların TKAS’ın Kurulmasından Önceki Hak ve Yükümlülükleri  313
A. Kredi Kuruluşunun Sorumluluğu  316
B. Kredi Talep Edenin Sorumluluğu  317
II. Tarafların TKAS’den Doğan Hak ve Yükümlülükleri  317
A. Kredi Verenin Hak ve Yükümlükleri  317
1. Kredi Verenin Hakları  318
a. Kredi Kuruluşunun Kredi Kullandırıp Kullandırmama Konusunda Takdir Hakkı  318
b. Faiz, Komisyon ve Ücret Ödenmesi  319
c. Teminat İsteme Hakkı  321
2. Kredi Verenin Yükümlülükleri  322
a. Krediyi Kullanana Destek Olma Borcu  323
b. Sır Saklama Yükümlülüğü  323
c. Teminatların İadesi Yükümlülüğü  325
B. Kredi Müşterisinin Hak ve Yükümlülükler  326
1. Kredi Müşterisinin Kredi Kullanmayı Talep Etme Hakkı  327
2. Kredi Müşterisinin Yükümlülükleri  328
a. Kullandığı Krediyi Vadesinde Tam Olarak Geri Ödeme  328
b. Krediyi Tahsis Edilen Amaç Doğrultusunda Kullanma  329