Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (18)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
507
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-9263-24-5

%50 İndirimli Fiyatı
85,00    42,50 TLONYEDİNCİ  BASIYA ÖNSÖZ


Ticari İşletme Hukuku kitabının ilk basısı 1973 yılında Prof. Dr. Reha Poroy tarafından yazıldı. Kitabın 7. basısında kitaba ben de dahil oldum ve kitap Poroy/Yasaman olarak çıkarıldı. Bu tarihten 2009 yılına kadar bu şekilde yeni basılar birbirini takip etti. 2009 yılında hocam Reha Poroy vefat etti. Bu tarihten sonra onun da adı daima baki kalmak kaydı ile yeni basıları ben devam ettirdim. Bu gün ilk basıdan 45 yıl geçtikten sonra 17. basıya ulaşmış olduk. 


16. basıda 6570 sayılı ve 2016 tarihli  “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu” çıktığı için “tiari işletme rehni” bölümü tamamen değiştirilmiş idi. Bu Kanunda 15.02.2018 tarih ve 7099 sayılı “Yatırım Ortamlarının Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı maddeleri değiştirilmişdir. Bu değişiklikler kitaba işlenmişdir. Bundan başka, Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmişdir. 2.7.2018 tarih ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kanunlarda değişiklik yapılmışdır. Bu sisteme uygun olarak Ticaret Kanunundaki bazı maddeler değiştirilmişdir. Özellikle Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan işlerin tümü Cumhurbaşkanı kararı ile yapılır hale gelmişdir.


2017 yılında yapılan 16. basıdan sonra çıkan kitap, makale ve mahkeme kararları incelenmiş ve ilgili yerlere işlenmiş ve güncel hale getirilmişdir.


Kitabın gerek hukuk fakültesi öğrencilerine, gerek uygulamacılara faydalı olacağı inancındayım.


Bu kitapta bana yardım eden, doktrin ve karar arama ile kavram ve madde endekslerini hazırlayan Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki asistanım Dr. öğr. üyesi Setanay Yağmur ile Yasaman Hukuk  Bürosu elemanları Marka ve Patent Vekili Zeynep Yasaman, Av. Burcu Göçet, Av. Güniz Dikicioğlu ve Stj. Av. Selahattin Emre Tuncer’e teşekkür ediyorum. 


İstanbul, Eylül 2018                                     Prof. Dr. Hamdi Yasaman                 


İÇİNDEKİLER


ONYEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ III


BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ V


KISALTMALAR XVII


Birinci Kısım


GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER


I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI 3-18 


1. Genel Olarak (3) 2. Ticaret Hukuku’nun Tarihi Gelişimi (5) a. Eski Zamanlar (5) b. Orta Çağ (6) c. Yakın Zamanlar ve Kanunlaştırma Hareketleri (8) d. Bugünkü Durum (9)  3. Ticaret Hukuku’nun Genel Teorisi (12) 4. Ticaret Hukuku’nun Bağımsızlığı (15) 5. Ticaret Hukuku’nun Özellikleri ve Diğer Hukuk Dalları İle İlişkileri (17).


II. TÜRK TİCARET HUKUKU 18-23


1. Tarihi Gelişim (18) 2. Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu (20) 3. Yeni Ticaret Kanunu’nun Altında Yatan Temel Dinamikler (21).


III. PLAN VE BİBLİYOGRAFYA 23-27


1. Ticari İşletme Hukuku Başlığı Altında Ele Alınan Konular (23) 2. Bibliyografya (23).


İkinci Kısım


TİCARİ İŞLETME ESASI ve BAĞLI KAVRAMLAR


Birinci Bölüm


TİCARİ İŞLETME


I. GENEL OLARAK 32-35


1. Kavram ve Terimler (32) 2. Belli Başlı Sistemlerde Ticari İşletme Esasının Ele Alınış Tarzı (33) 3. Ticaret Kanunu Sisteminde Ticari İşletmenin Fonksiyonu (34) Ticaret Hukuku’nda Temel Kavram Olarak Ticari İşletme (35).


II. TİCARİ İŞLETME KISTASLARI 35-39 


1. Kıstasların Tespiti ve Değerlendirilmesi (35) 1. Esnaf İşletmesi için Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Gelir Sağlamak (37) 2. Devamlılık (38) 3. Bağımsızlık (39)


III. TİCARİ İŞLETMENİN BİR BÜTÜN TEŞKİL ETMESİ, 


DEVRE VE DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI 39-46


1. Ticari İşletmenin Bir Bütün Teşkil Etmesi (39) 2. Ticari İşletmenin Devri (41) 3. Ticari İşletmenin Diğer Hukuki İşlemlere Konu Olması (43). 


IV. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ 46


V. BİR TİCARİ İŞLETMENİN BİR TİCARET ŞİRKETİ İLE 


BİRLEŞMESİ VEYA TÜR DEĞİŞTİRMESİ 47-48


1. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi ile Birleşmesi (47) 2. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketine ya da Bir Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi (48). 


VI- TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ 49-67


1. Genel Olarak (49) 2.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Tarafları (53) 3. Taşınır Rehninin Konusu (54) a. Münferit Taşınırlar (54) b. İşletmenin Bütünü (59)  4. Ticari İşlemlerde Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesinin Rehni (59) 5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması (62) 6. Ticari İşlemlerde Rehinli Taşınır Siciline Tescil (63) 7. Ticari İşlemlerde Rehin Sözleşmesinin Taraflarının Hak ve Borçları (64) 8. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi  (67) 9.Görevli ve Yetkili Mahkeme (67)


VII- TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI 68-69


1. Genel Olarak (68) 2. Şube Niteliği (68) 3. Şube Niteliğinin Sonuçları (69). 


İkinci Bölüm


TİCARİ İŞ VE HÜKÜMLER


I. TİCARİ İŞ VE HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI 71-79


1. Genel Olarak (71) 2. Çeşitli Sistemler (72) 3. Ticaret Kanunu’nun Sistemi (74) a. Tanım (74) b. Ticari İşler (74) c. Ticari Hükümler (78).  


II. BİR İŞİN TİCARİ OLARAK NİTELENMESİNİN SONUÇLARI 79-106


1. Genel Olarak (79) 2. Ticari İşlerde Teselsül (79) 3. Ticari İşlerde Faiz (80) a. Şart Edilmemiş Olsa Dahi Faize Hak Kazanılması (94) b. Birlikte Faiz ve Faize Faiz Yürütme İmkanı (94)  c. Faiz Hadleri (96) d. Faizin Başlangıcı (106) e. Faizin Ana Parayı Geçememesi (106).


III. BİR HÜKMÜN TİCARİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ  


SONUÇLARI 106-111


1. Genel Olarak (106) 2. Ticari Bir İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası (108) a. Emredici Hükümler (108) b. Sözleşme (108) c. Yorumlayıcı veya Tamamlayıcı Hükümler (108) d. Ticari Örf ve Adet (109) e. Genel Hükümler (111) 3. Ticari Hükümlerle Konulmuş Zamanaşımı Süreleri (111).


Üçüncü Bölüm


TİCARİ DAVALAR


I. GENEL OLARAK 113-114


1. Bir Davanın Ticari Sayılmasının Sonuçları (113).


II. TİCARİ DAVA KISTASLARI 114-123


1. Kıstasların Değerlendirilmesi (114) 2. Mutlak Ticari Davalar (115) a. Türk Ticaret Kanunu’nda (115) b. Türk Medeni Kanun’da (115) c. Türk Borçlar Kanunu’nda (115) d. Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuat (116) e. Ticarete Özgü Yerler Hakkındaki Özel Hükümler (118) f. Bankalar, Diğer Kredi Kuruluşları, Finansal Kurumlar ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemeler (118) 3. Ticari Sayılması İçin Hiç Olmazsa Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Gereken Davalar (119) a. Türk Borçlar Kanunu’ nda (119) b. Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Mevzuat (120) 4. Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar (121) 5. Özel Hükümler Gereğince Ticaret Mahkemesinde Görülecek Davalar (122).


III. TİCARET DAVALARINDA GÖREV 123-124


1. Asliye Ticaret Mahkemeleri (123).


IV. TİCARİ DAVALARDA USUL KURALLARI 125-128 


1. Genel Olarak (125) 2. Özel Deliller (125) 3. Ortaklıklarda Basit Yargılama Usulü (126).


Dördüncü Bölüm


TACİR


I. GENEL OLARAK 129-130


1. Tacir Sıfatının Fonksiyonu ve Önemi (129) 2. Türk Ticaret Kanunu’nun Tacir Sıfatının Tayininde Kabul Ettiği Sistem (129). 


II. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI 130-135


1. Sıfatın Kazanılması ve Kaybı (130) 2. Unsurları (131) a. Bir Ticari İşletmenin Varlığı (131) b. Ticari İşletmeyi Kısmen Dahi Olsa İşletmek (131) c. İşletme Faaliyetinin Kendi Adına İcrası (133) 3. Özel Durumlar (133).


III. TÜZEL KİŞİLER ve DONATMA İŞTİRAKİ 135-139 


1. Tacir Sıfatının Genel Olarak Kazanılması (135) 2. Ticaret Şirketlerinin Tacir Sıfatı (135) 3. Derneklerde Tacir Sıfatı (137) 4. Donatma İştiraki (137) 5. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurumların Tacir Sıfatı (138).


IV. TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ 139-182


1. Çeşitli Açılardan Sınıflandırma (139) 2. Ticaret Karinesi (140) 3. Tacirlere Uygulanan Özel Hükümler (140) a. İflas (141) b. Ticari Örf ve Adetin Tacirler Hakkında Mutlak Olarak Uygulanması (142) c. Ücret veya Cezanın İndirilmesini İsteyememe (142) d. Ücret ve Faiz İsteme (146) e. Fatura ve Teyit Mektubu Gönderme (147) f. Hapis Hakkında, İrtibatın Var Olduğu Varsayımından Faydalanma (156) 4. Tacirin Tabi Olduğu Yükümlülükler (157)  a. Kanun Hükümlerine (TTK. m. 39-52) Uygun Olarak Bir Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak (157) b. Ticari İşletmeyi Ticaret Siciline Kaydettirmek (157) c. Ticari Defterler Tutmak (158) d. Fatura Vermek ve Bedel Ödenmiş ise Bunu Faturada Göstermek (158) e. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek (158) f. Ticaret Odası’na Kaydolmak (162) g. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu (162) 5. İki Tarafı Tacir Sıfatını Haiz Kişiler Olan Ticari İşler Hakkındaki Özel Hükümler (164) a. Ticari Defterlerin Delil Olması (164) b. İhbar ve İhtarlar (165) c. Tacirler Arasındaki Ticari Satış ve Mal Değişimleri (Trampalar) (167) aa. Kısmi İcra (168) bb. Alıcının Temerrüdü (170) cc. Emtianın Ayıplı Olması Halinde Alıcının Hak ve Yükümlülükleri (174) 6. Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmelerinde Temerrüt ve Taksitle Ödeme Yasağı (176) 7. Esnafa Uygulanan Tacir Sıfatı İle İlgili Hükümler (182).


Beşinci Bölüm


ULUSLARARASI TİCARET


I. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARI DÜZENLEYEN 


ANLAŞMALAR 186-215


1. Uluslararası Ticari Satışları Düzenleyen Menkul Mal Satımına İlişkin Viyana Antlaşması (CISG) (188) 2. Uluslararası Ticari Satışlarda Malların Sevk ve Teslimde Kullanılan Terim ve Kurallar (198) a. Incoterms (198) 3. Uluslararası Ticari Satışlarda Ödeme Şekilleri (202) a. Peşin Ödeme (Prepayment) (202) b. Prefinansman Yoluyla Ödeme (Prefinancing) (202) c. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) (203) d. Mal Karşılığında Ödeme (Cash Against Goods) (203) e. Belge Karşılığında Ödeme (Cash Against Documents) (204) f. Akreditif (205) aa. Tanımı ve İşleyişi (205) bb. Akreditif İlişkisini Yöneten İlkeler (207) cc. Akreditif Türleri (209) 4. Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Tahkim (211).


Üçüncü Kısım


TİCARİ İŞLETMENİN FAALİYET DÜZENİ


Altıncı Bölüm


TİCARET SİCİLİ


I. GENEL OLARAK 220-223


1. Çeşitli Siciller ve Ticaret Sicili Kavramı (220) 


II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 223-227


1. Ticaret Sicili Memurluğu ve İş Çevresi (223) 2. Ticaret Sicilinin Denetimi (224) 3. Kayıtlar (225) 4. Açıklık İlkesi (227) a. İnceleme ve Suret Alma (227) b. İlan (227).


III. TESCİL İŞLEMİ 227-233


1. Tescil Edilecek Hususlar (227) 2. Tescil ve İlan Talebi (228) 3. Sicil Memurunun Görev ve Yetkisi (229) 4. Sicil Memurunun Kararına İtiraz (232).


IV. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONU 233-238


1. Kapsamı (233) 2. Sicilin Üçüncü Kişilere Etkisi (234) a. Etkinin Başlangıcı (234) b. Olumlu ve Olumsuz Etki Ayırımı (235) 3. Görünüşe Güven İlkesi ve Sonucu (235).


V. ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR 238-239


1. Hukuki Sorumluluk ve Tazminat (238) a. Kötü Niyetle Gerçeğe Aykırı Beyan (238) b. Gerektiği Halde Düzeltme İstememe (238) 2. Cezai Yaptırımlar (238) a. Sicil Memurunun Davetine Cevap Vermeme (238) b. Kötü Niyetle Gerçeğe Aykırı Beyan (239) c. Tescili ve İlanı Gereken Değişiklikleri Bildirmeme (239).


Yedinci Bölüm


TİCARİ DEFTERLER


I. GENEL OLARAK 241-243


1. Defter Tutma – Tarihi Gelişim – Sistemler (241) 2. Türk Sisteminin Esası (242).


II. ÇEŞİTLİ DEFTERLER ve BUNLARI TUTMA USULÜ 243-245


1. Çeşitli Defterler (243) 2. Ticari Muhasebeye Hakim Olan İlkeler (244).


III. DEFTER TUTMA VE DEFTERLERLE VESİKALARI 


SAKLAMA YÜKÜMÜ 245-247


1. Açılış ve Kapanış Onayları (245) 2. Saklama Yükümlülüğü (246) 3. Zayi Olma (246). 


IV. SORUMLULUK VE YAPTIRIMLAR 247


V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK FONKSİYONU 248-254


1. Temel Kurallar (248) 2. Delil Niteliği (249). 


Sekizinci Bölüm


TİCARİ İŞLETMEYE BAĞLI YARDIMCILAR ve 


ÇEŞİTLİ ARACILIK FAALİYETLERİ


I. GENEL OLARAK 255-257 


1. Ticari İşletmenin Faaliyetinde Çeşitli Yardımcılar ve Aracılar (255) 2. Türk Sisteminde Yardımcılar ve Aracılar (256).


II. BAĞLI YARDIMCILAR 257-265


1. Ticari Temsilci (257) a. Tanım (257) b. İşletme (Müvekkil) ile Arasındaki Bağ (258) c. Yetkinin Sınırlandırılması (258) d. Temsil Yetkisinin Geri Alınması (259) 2. Ticari Vekil (259) a. Tanım, Yetkileri ve Sınırlanması (259) b. Yetkinin Geri Alınması ve Ticari Vekilliğin Son Bulması (260) c. Pazarlamacı (260) 3. Rekabet Yasağı (264) 4. İşletme Sahibinin Durumunda Değişiklik (265). 


III. ACENTE 265-293   


1. Tanım ve Nitelikleri (266) 2. Temsil Yetkisi (269) a. Hakkı Koruyan Beyanlar ve Dava (269) b. Bedeli Kabul, Yenileme ve Miktardan İndirim (272) c. Sözleşme Yapma (273) d. Yetkisizlik ve Yetkiyi Aşma  (273) 3. Acente ile Müvekkil Arasındaki Bağ (İç İlişki) (274) a. Tekel (274) b. Acentenin Borçları (275) c. Acentenin Hakları (277) ca. Olağanüstü Masraflar (277) cb. Ücret (277) cc. Hapis Hakkı (279) 4. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi (279) a. Sürenin Sona Ermesi (279) b. Kanunda Öngörülen Sebeplerle Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi (279) c. Olağan Fesih - Feshi İhbar (280). d. Olağanüstü Fesih - Haklı Sebeple Fesih (280) 5. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları (281) a. Genel Hükümlere Göre Tazminat (281) aa. Haklı Sebeple Fesihte Tazminat (281) ab. Başlamış İşlerin Tamamlanmaması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini (281) ac. Acentelik Veren veya Acentenin Ölümü, Ehliyetini Kaybetmesi ve İflası Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi Haline Uygun Tazminat (282) b. Denkleştirme İstemi (Portföy Tazminatı) (282) c. Denkleştirme Talep Edebilmenin Şartları (284) ca. Yeni Müşterilerin Kazandırılması - Önemli Menfaat Elde Edilmesi (284) cb. Müvekkilin Önemli Menfaat Elde Etmesi (285) cc. Acentenin Ücret Kaybına Uğraması (285) cd. Hakkaniyetin Denkleştirme Talebini Haklı Kılması (285) d. Denkleştirme İsteminin Hesaplanması (286) e. Hak Düşürücü Süre - Zamanaşımı (287) f. Acentenin Denkleştirme İsteminin Benzer Sözleşmelere Uygulanması (288) fa. Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmelerine Uygulanması (288) fb. Franchise Sözleşmelerine Uygulanması (288) fc. Marka Lisans Sözleşmelerine Uygulanması (288) 6. Rekabet Yasağı Anlaşması (290).


IV. TEK SATICI 293-307


1. Tanım (294) 2. Unsurları (298) a. Kendi Adına ve Hesabına Hareket (298) b. Süreklilik (298) c. Belirli Bir Bölgede Münhasır Satış Hakkı (Tekel Hakkı) (299) 3. Hukuki Niteliği (299) 4. Tek Satıcının Borçları (300) a. Alım ve Bedeli Ödeme Yükümlülüğü (300) b. Sürümü Artırmak için Faaliyette Bulunma Yükümlülüğü (300) c. Sadakat Borcu (300) d. Bilgi Verme Yükümlülüğü (301) e. Yapımcının Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü (301) 5. Yapımcının Borçları (301) a. Düzenli Biçimde Mal Teslimi Yükümlülüğü (301) b. Tek Satıcıyı Destekleme Yükümlülüğü (301) c. Sözleşme Bölgesinde Doğrudan Doğruya veya Başkaları Aracılığıyla Satış Yapmama Yükümlülüğü (301) 6. Sözleşmenin Sona Ermesi (304) 7. Zamanaşımı (307).


V. KOMİSYONCU 307-313


1. Tanımı ve Nitelikleri (307) 2. Dış Münasebet (309) a. Üçüncü Kişi ile Yapılan Sözleşmede Komisyoncunun Taraf Sıfatı (309) b. Komisyoncunun Kendi Kendisi ile Sözleşme Yapması (309) 3. İç Münasebet (310) a. Komisyoncunun Borçları (310) b. Komisyoncunun Hakları (311) 4. Komisyoncu ile Müvekkil Arasındaki Bağın Sona Ermesi (312) 5. Zamanaşımı (312) 6. Taşıma İşleri Komisyoncusu (312) a. Tanım ve Nitelikleri (312) b. Borçları (313) c. Hakları (313) d. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması (313) e. Zamanaşımı (313).


VI. SİMSAR 314-318


1. Tanım ve Nitelikleri (314) 2. Simsarın Borçları (316) a. Esas Borçları (316) b. Müvekkilin Menfaatini Koruma (316) 3. Simsarın Hakları (317) a. Masraflar (317) b. Ücret (317) 4. Simsarlık Akdinin Sona Ermesi (317) 5. Zamanaşımı (318).


Dokuzuncu Bölüm 


CARİ HESAP


I. GENEL OLARAK 319-320


1. Kavram ve Tarihi Gelişim (319) 2. Türk Sistemi (320).


II. ANLAŞMANIN KURULMASI ve İŞLEYİŞİ 320-329


1. Şekil ve Taraflar (320) 2. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar (325) 3. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar ve Hükümleri (325) 4. Hesap Devresi, Takas, Faiz, Bakiyenin Haczi (326).


III. SONA ERME 329-330


1. Genel Olarak (329) 2. Ölüm ve Hacir Halleri (330).


IV. ZAMANAŞIMI 330


Dördüncü Kısım


TİCARİ İŞLETMENİN VE UNSURLARININ KORUNMASI


Onuncu Bölüm


HAKSIZ REKABET


I. GENEL OLARAK 335-348


1. Rekabet Kavramı ve Düzenlenmesi (335) 2. Türk Sistemi (342) a. Ticaret Kanunu (342) b. Ticari Olmayan Haksız Rekabet (BK m. 57) (343) c. Haksız Rekabet - Rekabet Hukuku (345) d. İthalatta Haksız Rekabet (346).


II. HAKSIZ REKABETİN AMAÇ VE İLKELERİ 348-435


1. Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Haksız Rekabet Halleri (356)  a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar ve Özellikle (356): 1. Kötüleme (m. 55/1-a1) (356) 2. Kendini veya Üçüncü Kişiyi Rekabette Avantajlı Duruma Getirmek (m.55/1-a2) (363) 3. Müstesna Yeteneğe Malik Bulunduğu Zannını Uyandırmak (m. 55/1-a3) (368) 4. Karıştırılma (İltibas) (m.55/1-a4) (368) 5. Karşılaştırmalı Reklamlar  (m. 55/a-5) (385) a. Reklam Aldatıcı Olmamalıdır (390) b. Karşılaştırılan Mal veya Hizmetlerin Aynı Nitelikte Olması veya Aynı İstek ve İhtiyaca Cevap Vermesi (394) c. Reklam, Rakibi ve Rakibin Ürününü Kötüleyici Olmamalıdır (395) d. Başkasının İtibarından Haksız Yere Faydalanmamalıdır (395) e. Reklam İltibas Yaratmaya Müsait Olmamalıdır (396) f. Rakibin Kimliğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmesi Sorunu (396)  6.Tedarik Fiyatının Altında Satışa Sunmak  (m. 55/a-6) (399) 7. Ek Edimlerle Gerçek Değer Hakkında Yanıltmak  (m. 55/a-7) (400) 8. Saldırgan Satış Yöntemleri  (m. 55/a-8) (401) 9. Ürünlerin Özelliklerini Gizleyerek Müşteriyi Yanıltmak  (m. 55/a-9) (404) 10. Tüketici Kredilerinde, Taksitli Satış veya Benzeri Satış Şartlarında Tüketicinin Korunması  (m. 55/a-10, 11, 12) (405) b. Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, özellikle (407); 11. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  (m. 55/b-1) (407) 12. Yardımcıları Görevlerini Kötüye Kullanmaya Kandırmak (m.55/1-b2) (408) 13. Yardımcılardan İşletmenin Sırlarını İfşa Ettirmek ve Ele Geçirmek (m. 55/1-b3) (408) 14. Taksitli Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmelerini Sona Erdirmeye Yönelik Hareket Etmek (m.55/1-b4) (409) 15. Başkasına Ait İş Ürünlerinden Yetkisiz ve Haksız Şekilde Faydalanmak (m. 55/c) (410) 16. Sırlardan Faydalanma ve Yayma (m. 55/1-d) (412)  17. İş Hayatı Şartlarına Riayet Etmeme (m.55/1-e) (414) 18. Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak (m. 55/f) (417) 2. FSEK’de Öngörülen Haksız Rekabet Halleri (426) a. Ad ve Alametler İle Çoğaltılmış Nüshaların Şekilleri (426) b.  İşaret Resim ve Ses (430) c. Ticaret Kanunu’nun Hazırlanmasından Sonra İsviçre Haksız Rekabet Kanununda Getirilen Yeni Haksız Rekabet Halleri (433). 


III. HAKSIZ REKABETTE HUKUK DAVALARI 435-453


 1. Taraflar (435) a. Davacılar (TTK m. 56) (436) b. Davalılar (437) 2. Zamanaşımı (441) 3. İhtiyati Tedbirler (443) 4. Açılabilecek Davalar (444) a. Fiilin Haksız Rekabet Teşkil Ettiğinin Tespiti Davası (444) b. Haksız Rekabetin Men’i Davası (445) c. Haksız Rekabetin Ortadan Kaldırılması (Ref’i) Davası (445) d. Maddi Tazminat Davası (445) e. Manevi Tazminat Davası (448) f. Kararın İlanı (449) 5. Hükmün İcrasında Özellik (449) 6. Görevli ve Yetkili Mahkeme (450) a. Görevli Mahkeme (450) b. Yetkili Mahkeme (452)


IV. HAKSIZ REKABETTE CEZA DAVALARI 453-454


1. Davanın Açılması (453) 2. Cezayı Gerektiren Fiiller (453) 3. Yaptırımlar (454) 4. Tüzel Kişilerde Cezai Sorumluluk (454). 


Onbirinci Bölüm


TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE 


İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR


I. GENEL OLARAK 456-476


1. Çeşitli Kavramlar (456) a. Unvan ve İşletme Adı (456) b. Marka (457) c. Coğrafi İşaretler (Menşe Adı ve Mahreç İşaretleri) ve Geleneksel Ürün Adı (461) d. Alan Adı (Domain Name) (462) 2. Tarihi Gelişim ve Belli Başlı Sistemler (473) 3. Türk Sisteminde Ticaret Unvanı Ve İşletme Adının Fonksiyonu (474). 


II. ÇEŞİTLİ TİCARET UNVANLARI 476-482


1. Unvanın Teşkilinde Genel Düzen (476) 2. Çeşitli Ticaret Unvanlarının Düzeni (478) a. Gerçek Kişiler (478) b. Adi Ortaklıklar (478) c. Kollektif Ortaklıklar (479) d. Komandit Ortaklıklar (479) e. Anonim ve Limited Ortaklıklar ile Kooperatifler (479) f. Ortaklık Dışındaki Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki (480) g. Şube Unvanları (481) 3. Unvanın Devamı Uğruna Gerçeklik İlkesinden Uzaklaşma (481) a. Kişinin Adının Değişmesi (482) b. Kollektif ve Komandit Ortaklıklar ile Donatma İştirakinde Ortaklar Bakımından Değişiklikler(482). 


III. UNVANIN KORUNMASI 482-488


1. Tekel Halinde Kullanma Hakkı (482) a. Tescili Önleme (483) b. Kullanmaya Müdahale (484) 2. Hükmün Yayınlanması (488) 3. İhbar Yükümü (488) 4. Uluslararası Koruma (488). 


IV. UNVANIN DEVRİ 488-489


1. Konunun Değerlendirilmesi (488) 2. İşletme ile Birlikte Devir (488) 3. İflas ve Miras Halleri (489). 


V. İŞLETME ADI 490


1. Özellikleri (490) 2. İşletme Adının Devri (490) 3. Esnafın Durumu (490). 


VI. ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR 491-493


1. Yaptırımların Konulma Amacı (491) 2. Hukuki Yaptırım (491) a. Tespit (491) b. Men (491 ) c. Ref (491 ) d. Maddi Tazminat (491) e. Manevi Tazminat ( 493)  f. Kararın İlanı ( 493) 3. Cezai Yaptırım (493).  


VII.GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 493-494


1. Görevli Mahkeme (493 )  2. Yetkili Mahkeme (494)


KAVRAM ENDEKSİ 495


MADDE ENDEKSİ 502