Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

TİCARİ DAVA

TİCARİ DAVASayfa Sayısı
:  
923
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-5593-82-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 
 • Ticari İş Asliye Ticaret Mahkemeleri, Görev ve Yetki
 • Ticari Çekişmesiz Yargı işleri
 • Ticari Dava
 • Ticari Davalarda Deliller
 • Ticari Davalarda Yargılama Usulü
           

            GİRİŞ

A- ÇALIŞMANIN KONUSU Günümüzde, ticari hayat önemli bir şekilde büyümüş ve gelişmiştir. Özellikle ticari hayatın gerektirdiği sürat, güvenlik ve esneklik, ticari uyuşmazlıkların özel usuller içinde, uzman kişilerce çözümlenmesinin daha uygun olacağını göstermiştir1. Zira, belirsizlik ticari hayatın geliş­mesinde önemli bir engel teşkil eder. Ticari ilişkilerin bu niteliği onların, ticari olmayan ilişkilerden farklı esaslara dayanılarak düzenlenmesini gerektirir. Söz konusu ihtiyaç, hukuk davaları içinde ticari uyuşmazlık­lardan doğan davaları ayrı bir dava türü olarak gelişmesine ve bu davala­rın çözümünü sağlamak üzere ayrı mahkemeler olarak asliye ticaret mah­kemelerinin kurulmasına sebep olmuştur2. Başka bir deyişle, belirli uyuşmazlıkların ticari dava konusu yapılması, uyuşmazlık hakkında açı­lan davanın ticari dava olarak nitelendirilmesi ve özel mahkemelerde görülmesi, giderek bu tür davalar için belirli konularda özel yargı usulü­nün bulunması hep alanın kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamaya yöne­liktir3. Aslında bu amaçla, ortaçağda, fuar ve loncalar içinden oluşturulan mesleki mahkemelerin kurulduğu da bilinmektedir4.

Bazı ülkelerde, ticari davalar, meslekten hukukçu hakimler ve mes­lekten hukukçu olmayan kişilerce birlikte görev yaptığı mahkemeler eliy­le çözümlendiği görülmektedir. Örneğin, ticaret mahkemesi, Fransa'da ilk kurulan (en eski) mahkemedir. Kuruluşu 15. yüzyıla dayanır. Fran­sa'da ticaret mahkemelerinde (Tribunaux de commerce), meslekten ol­mayan hakimler (The juges consulaires) görev yaparlar ve hakimlik gö­revi belli şartlar altında tacirler tarafından yerine getirilir. Ticaret mah­kemeleri, üç hakimden oluşur ve hakimler, Ticaret Odası tarafından seçilirler. Almanya'da ise, ticaret mahkemesi, asliye hukuk mahkemelerinin (Landgericht) bir ticaret dairesi olarak kurulmuştur. Mahkemede bir hu­kukçu meslekten olan hakim ile tacirler arasından seçilen meslekten ol­mayan iki hakim görev yaparlar6.

İsviçre'de de ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi için, genel mahkemelerin yanında özel ihtisas mahkemesi olan ticaret mahkemeleri kurulmuştur (SchZPO art. 6)7. Özellikle İsviçre'nin bazı kantonlarında ticaret mahkemeleri, 19. yüzyılın yarısından itibaren, ticari ilişkilerin artış göstermesi ile beraber kurulmuştu. Daha sonra, İsviçre'de Federal Medeni Usul Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, bütün kantonlar için geçerli olan ticaret mahkemeleri kurulmuştur .

Ülkemizde ise, ticari davalar, asliye ticaret mahkemelerinde görü­lür. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 5. maddesinde, hukuk mahkemelerinden birinin de asliye ticaret mahkeme­leri olduğu ve tek hukukçu hakimle çalıştığı hükme bağlanmıştır. Çalışmamızın konusunu, ticari davalar oluşturmaktadır. ''Ticari dava" kavramı etimolojik olarak incelenirken, öncelikle, bu kavramı oluşturan sözcüklerin anlamı ortaya konmalıdır. Bu bağlamda ilk olarak, "ticari" sözcüğünün kaynağını oluşturan "ticaret" kelimesi açıklanmalı­dır. "Ticaret", türlü ürün, mal ve benzeri alım satımı; kazanç sağlamak amacıyla yürütülen ahm-satım etkinliği anlamına gelmektedir. "Ticari" sözcüğü ise, ticaretle ilgili, ticarete ilişkin uyuşmazlığı çözümlemek üze­re yargı organlarının gerçekleştirdikleri faaliyet sebebiyle ortaya çıkan hukuksal ilişkilerin özneleri tarafından yapılan işlemlere verilen isimdir9. "Dava" ise, bir başkası (davalı) tarafından sübjektif hakkı ihlal edilen veya tehlikeye sokulan veya kendisinden haksız bir talepte bulunan kim­senin (davacının), mahkemeden hukuki korunma (himaye) talep etmesi-dir10. O halde ticari dava kavramını oluşturan kelimelerin sözlük anlam­ları da dikkate alındığında, ticari dava, bir başkası tarafından ihlal edilen veya tehlikeye sokulan hakkın ticari bir hak olması ya da haksız talebe (veya talep tehlikesine) maruz konunun ticari olması halinde söz konusu olur". Ticari dava, hem usul hukuku hem ticaret hukuku ile yakından ilgilidir12. Ticaret hukuku ile yakından ilgilidir; çünkü hangi davaların ticari dava olduğu TTK. m. 4'te sayılmıştır ve bu uyuşmazlıkların birçoğu TTK'da düzenlenmiştir1^. Medeni usul hukuku ile yakından ilgilidir; çünkü taraflar arasında oluşan ticari uyuşmazlıklar, taraflardan herhangi birisi tarafından bir dava ile mahkeme önüne getirilirse, davacı ve davalı arasında söz konusu olan bu iki taraf arasındaki ilişkiye, mahkemeleri aracılığıyla Devlet karışmıştır ve yeni oluşan usul hukuku ilişkisi (yargı­lama ilişkisi), "davacı-davalı- mahkeme arasında cereyan eden üçlü bir zV/j&fdir14. Davanın açılması ile taraflar ve mahkeme arasında oluşan üçlü usul hukuku ilişkisinin oluşması, tarafların mahkemeye karşı, mah­kemenin de taraflara karşı bazı yükümlüklerini doğurmaktadırl3. Bu hak ve yükümlülükler ise HMK'da düzenlenmiştir.

Modern çağ ile birlikte, ticari hayat büyük bir hızla gelişmiş; bu gelişmenin bir sonucu olarak ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlık sayısı önemli ölçüde artış göstermiş; bu artış, ticari uyuşmazlıkların çö­zümünde uygulanan ilke ve kuralların yeterliliğinin incelenmesini gerek­tirmiştir. Bu tespit, ticari davayı, çalışma konusu olarak seçmemizde et­ken olmuştur.

mahkemelerinde bunlara uygulanan özel yargılama kuralları ile sınırlan­dırılmıştır. Bu bağlamda, özellikle, hangi uyuşmazlıklardan doğan dava­ların ticari dava olduğu ve ticari davaların medeni usul hukukunun genel kurallarından farklı olarak, ticari davada uygulanan kurallar incelenmeye çalışılacaktır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işler­den kaynaklanan ticari uyuşmazlıkların hakem mahkemelerinde çözüm­lenmeleri de mümkündür. Ancak inceleme konumuz devlet mahkemele­rince gerçekleştirilen ticari uyuşmazlıklara ilişkin ticari davalar ile sınır­landırılmıştır.

Çalışma konumuz altı ana başlık (paragraf) altında incelenmiştir.

Birinci paragrafta, ticari dava kavramı üzerinde durulacaktır. Bir hukuk davasının hangi şartlar altında ticari dava niteliğini kazandığı be­lirlenmeye çalışılacaktır. Ticari dava türleri ve bu davaların hangi düzen­lemelerde yer aldığından söz edilecektir.

İkinci paragrafın konusu, ticari çekişmesiz yargı işidir. Bu paragra­fa, ticari çekişmesiz yargı işi kavramı belirlenmeye çalışılacaktır. Hangi şartlar altında bir çekişmesiz yargı işinin, ticari nitelik kazandığı tespit edilmeye çalışılacaktır.

Üçüncü paragrafta, ticari dava ile ticari iş kavramları arasındaki farkların ortaya konabilmesi için, ticari iş kavramı üzerinde durulacaktır.

Sonraki paragrafın konusu ticari davalarda görev kavramıdır. Ti­cari davaların çözümünde görevli mahkemenin nasıl belirlendiğine ilişkin ilke ve kurallar anlatılacaktır. Bu ilke ve kuralların ticari uyuşmazlıkları­nın niteliklerine uygun olup olmadığı tartışılacaktır. Beşinci paragrafta ise, ticari davalarda deliller ve uygulanacak usul üzerinde durulacaktır. Bu paragrafta ticari uyuşmazlıkların kendine özgü niteliklerinden kaynaklanan ispat sorunları ele alınacaktır. Özellik­le, ticari defterler, fatura konuları irdelenecektir.

Son paragrafın konusu ise, ticari davalarda yargılama usulüdür. Çalışmamızın uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne yardımcı olabilmesi bakımından, her paragrafın sonunda konuyla ilgili Yargıtay içtihatlarına da yer verilmiştir. Özellikle, metin içerisindeki dipnotlarda Yargıtay kararlarının sadece künye bilgileri verilmiş olup, dipnotlarda gösterilen kararların tamamına her paragrafın sonunda "Konuyla İlgili Yargıtay Kararları' başlığı altında yer verilmiştir. Bu durum metin içeri­sindeki anlatım sürekliliğini bozmamak için tercih edilmiştir. Ayrıca, çalışmamızın asıl amacı, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümü ve uygulayıcılara da yardımcı olması olduğundan, her paragraf sonunda konuyla ilgili güncel Yargıtay kararlarlarına da mümkün olduğunca fazla yer verilmeye çalışılmıştır.    


ÖNSÖZ Ticari dava, bir başkası tarafından ihlal edilen veya tehlikeye soku­lan hakkın ticari bir hak olması ya da haksız talebe (veya talep tehlikesi­ne) maruz konunun ticari olması halinde söz konusu olur. Ticari davanın, hem usul hukuku hem ticaret hukuku ile yakından ilgili olması sebebiyle, özel hukukun zor konularından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebep­ten ötürü konuya gereken önem verilmemiş ve üzerinde pek fazla çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, ticari dava konusu uzun zamandan beri ilgimizi çekmekte olup; uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve uygulayıcı­nın kaynak ihtiyacı bizi bu konu üzerinde yoğunlaşmaya ve çalışmaya iten temel etkendir.

Çalışmanın hazırlık aşamasında, doktrinde bu konuyla ilgili yayın­lanmış eserler mümkün olduğunca değerlendirilmiştir. Çalışmamızın uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne yardımcı olabilmesi ba­kımından, her paragrafın sonunda konuyla ilgili güncel Yargıtay içtihat­larına da yer verilmiştir.

Bu eserin hazırlanarak ortaya konması zor ve zahmetli bir süreç olmuştur. Bu eser üzerinde bir yıla yakın süredir yoğun şekilde çalışıl­mıştır. Mesai saatlerinin akabinde, bu çalışmayı ortaya çıkarabilmek için saatlerce çalışılmış; zaman zaman hafta sonlarının büyük bir kısmı da bu çalışmaya ayrılmıştır. Dolayısıyla ortak zamanlarımızdan çaldığımız sev­gili eşlerimiz Olcay Koçyiğit'in ve Şafak Parlak Börü'nün hoşgörülerine sığınıyoruz. Ayrıca, sevgili kızım Begüm Koçyiğit'in ve sevgili oğlum Berke Koçyiğit'in de hoşgörülerine sığınıyoruz. Bu çalışmada onların emekleri, destekleri şüphesiz inkar edilemez.

Çalışmanın hazırlanmasında ve kaynak ediniminde yardımlarını gördüğümüz sayın Hakim Yalçın Bodur'a ve yine çalışmanın yazım aşamasında ve şekil olarak düzeltilmesinde yardımlarını gördüğümüz sayın Zabıt Katibi Naciye Özenç'e ve Asuman Yıldırımer'e teşekkür ederiz. Eserin basımı aşamasında yakın ilgisini esirgemeyen değerli Ho­camız Prof. Dr. Ahmet Kıhçoğlu'na; yine titiz bir çalışma ile yayınlan­masını gerçekleştiren Turhan Kitabevi'nin başta Arif Deniz olmak üzere, tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kitabın tüm ilgilenenlere yararlı olmasını dileriz.


Eylül 2013, Ankara
Dr. Levent BÖRÜ/İlker KOÇYİĞİT


ABSTRACT

Commercial Action The subject of our study is "Commercial Action". in this study, primarily, it is focused on commercial actions, examined that if there exists any difference between prior and current Turkish Code of Commercial about which actions are commercial or not and varieties of commercial actions are put forward. Afterwards, courts, which can handle commercial actions, are dealt and the nature of the relationship betvveen the court of fırs instance and the commerical court of fırst instance according to the new Turkish Code of Commercial are analyzed. Recently, commercial relations change day by day. Therefore the regulations do not meet the needs of commercial life. For this reason, commercial actions need to be regulated according to the needs of commercial life. Commercial actions are heard in commercial courts. Commercial courts are founded with the juristifıcation that judges, who are expert on commercial disputes, exercise commerical actions more quickly and more correctly than the judges who are not expert.

Commercial actions are in principle laid down in Turkish Code of Commercial. According to article 4 of Turkish Code of Commercial, the evidences in commercial actions depend on Code of Civil Procedure. There are also particular regulations about the evidences in commercial actions in Turkish Code of Civil Procedure; like as proof with commercial books. There are similar regulations about commercial actions also in other particular codes.


İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ........................................................................................................................................ V KISALTMALAR..................................................................................................................... XV GİRİŞ............................................................................................................................................. 1

A-    ÇALIŞMANIN KONUSU.......................................................................................... 1

B-    İNCELEME PLANI VE KAPSAMI......................................................................... 3 §. 1-TİCARİ DAVA..................................................................................................................... 7

A-    GENEL OLARAK...................................................................................................... 7

B-    MUTLAK TİCARİ DAVA........................................................................................ 9

I- Türk Ticaret Kanunu Madde 4/1 a-f de Gösterilen

Hususlardan Doğan Davalar.............................................................................. 9

 1. Türk Ticaret Kanunun'da Düzenlen Hususlara İlişkin
  Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar................................................................ 9
 2. Türk Medenî Kanununun, Rehin Karşılığında Ödünç
  Verme İşi ile Uğraşanlar Hakkındaki 962 ilâ 969'uncu
  maddeleri ile İlgili Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar.............................. 11
 3. Türk Borçlar Kanunu'nun Çeşitli Hükümlerinde

Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar........................................ 12

a-   Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması ile
İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi
Hakkındaki 202 ve 203. maddelerinde Düzenlenen
Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar..................................................... 12

b-   Rekabet Yasağına İlişkin 444 ve 447 maddelerinde

Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar............................... 13

c-   Yayım Sözleşmesine Dair 487 ilâ 501 maddelerinde

Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar............................... 15

d-   Kredi Mektubu ve Kredi Emrini Düzenleyen 515 ilâ 519
maddelerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan
Davalar................................................................................................... 16


e-   Komisyon Sözleşmesine İlişkin 532 ilâ 545 maddelerinde

Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar............................... 17

f-   Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir
Yardımcıları İçin Öngörülmüş Bulunan 547 ilâ 554
maddelerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan
Doğan Davalar...................................................................................... 18

 1. Fikri Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatla İlgili
  Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar............................................................. 19
 2. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve
  Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlerle

İlgili Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar..................................................... 20

6-  Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal
Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin
Düzenlemelerle İlgili Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar......................... 21

II- Özel Kanun Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Sayılan Davalar..................... 23 C-    NİSPÎ TİCARİ DAVA............................................................................................. 24

 • Genel Olarak....................................................................................................... 24
 • Ticari İşletme İle İlgili Bazı Davalar................................................................. 25
 
 1. Havaleye İlişkin Haklardan Doğan Davalar............................................. 25
 2. Saklama (Vedia) Sözleşmesine İlişkin Haklardan

Doğan Davalar.............................................................................................. 26

3-  Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklarından

Doğan Davalar............................................................................................. 29

III-  Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan

Doğan Davalar................................................................................................... 29

 1. Ticari İşletme................................................................................................. 29
 2. Esnaf İşletmesi.............................................................................................. 32
 3. Tacir............................................................................................................... 35

a-   Gerçek Kişi Tacir................................................................................... 36

b-   Tüzel Kişi Tacir..................................................................................... 36

aa-   Ticaret Şirketleri.......................................................................... 37

bb-  Ticari İşletme İşleten Dernekler................................................. 37

cc-   Ticari İşletme İşleten Vakıflar.................................................... 38

dd-  Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk
Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde
İşletilmek Üzere Devlet, İl Özel İdaresi, Belediye ve
Köy İle Diğer Kamu Tüzel Kişileri Tarafından
Kurulan Kurum ve Kuruluşlar.................................................. 39

 


aaa-   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bunlara

Ait Müesseseler............................................................. 39

bbb- Özel Hukuk Hükümleri Uyarınca Yönetilen
veya Ticari Şekilde İşletilen Diğer
Kurum ve Kuruluşlar..................................................... 41

4- Esnaf................................................................................................................ 42

D-    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI.................................................. 43

§. 2- TİCARİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ....................................................................... 347

A-    GENEL OLARAK.................................................................................................. 347

B-    TTK'DA DÜZENLENEN TİCARİ ÇEKİŞMESİZ

YARGI İŞLERİ...................................................................................................... 349

C-   ÖZEL KANUNLARDA DÜZENLENEN TİCARİ

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ............................................................................ 350

D-     KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI............................................... 351 §. 3-TİCARİ İŞ......................................................................................................................... 369

A-    GENEL OLARAK.................................................................................................. 369

B-    TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 3. MADDESİNE

GÖRE TİCARİ İŞ................................................................................................. 371

C-    TİCARİ İŞ KARİNESİ.......................................................................................... 373

D-    TİCARİ DAVA İLE TİCARİ İŞ ARASINDAKİ

BENZER VE FARKLI NOKTALAR................................................................. 374

I- Benzer Noktalar.................................................................................................. 374

II-Farklı Noktalar................................................................................................... 374

E-    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI................................................ 374

§. 4- ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ, GÖREV VE YETKİ...................................... 501

A-   ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ.................................................................. 501

B-    GÖREV................................................................................................................... 504

 • Genel Olarak..................................................................................................... 504
 • Görevsizlik Kararı ve Yapılacak İşlemler....................................................... 508

 


C-    YETKİ.................................................................................... 512

I-     Genel Olarak.......................................................................... 512

II-Ticari Davalara İlişkin Özel Yetki Kuralları.............................. 513

 1. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki................................. 513
 2. Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkisi.................... 514
 3. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki................ 515
 4. Yetki Sözleşmesi................................................................ 516

a-   Genel Olarak............................................................... 516

b-   Sözleşmenin Taraflarının Tacir veya

Kamu Tüzel Kişisi Olması............................................ 517

c-   Yetki Sözleşmesinin Zaman İtibariyle

Uygulama Alanı........................................................... 521

d-   Tarafların Yetkisiz Mahkemeyi Yetkili Kılmaları............ 524

e-   Münhasır Yetki Sözleşmesinin Kesin Yetki

Olup Olmadığı Sorunu.................................................. 525

D-    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI........................... 529 §. 5- TİCARİ DAVALARDA DELİLLER................................................... 619

A-    GENEL OLARAK................................................................. 619

B-    İSPAT YÜKÜ........................................................................ 620

C-    TİCARİ DEFTERLER............................................................... 620

1- Genel Olarak......................................................................... 620

11-Delil Değeri.............................................................................. 623

 1. Genel Olarak..................................................................... 623
 2. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması....................... 628

a-   Türk Ticaret Kanuna Göre Tutulması Zorunlu Olan Tüm Defterlerin Tutulması, Açılış ve Kapanış Tasdiklerini Usulüne Uygun ve Süresi İçerisinde Yaptırılmış Olması ve Defter Kayıtlarının Birbirini

Doğrulaması................................................................ 629

aa-   Tutulması Zorunlu Olan Defterler......................... 629

bb-  Defterlerin Tutulma Usulü.................................... 629

cc-   Defter Kayıtlarının Birbirlerini Doğrulaması........... 631


b-   Her İki Tarafın da Tacir Sıfatına Sahip Olması,
Defter Tutma Yükümlülüğünün Olması ve
Uyuşmazlığın Ticari İşletmelerine İlişkin Olması........................... 632

c-   Diğer Tarafın Kendi Defter Kayıtları İle veya

Diğer Kesin Delillerle Lehine Kayıt Bulunan Defter
Kayıtlarının Aksini İspatlamamış Olması....................................... 633

 1. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması..................................... 634
 2. Karşı Tarafı Tacir Olanın Ticari Defterlerine Dayanması..................... 634

a-   Karşı Tarafın Tacir ve Defter Tutma Yükümlülüğünün

Olması.................................................................................................. 635

b-   Karşı Tarafa Ait Ticari Defter Kayıtlarına Dayanan

Tarafın Bunu Kabul Etmesi.............................................................. 635

D-    FATURA................................................................................................................. 636

I- Genel Olarak....................................................................................................... 636

II-Delil Değeri........................................................................................................ 637

E-    TEYİT MEKTUBU.................................................................................................. 647

F-    DELİL SÖZLEŞMESİ........................................................................................... 649

G-    İŞİN NİTELİĞİNE VE TARAFLARIN DURUMLARINA
GÖRE, SENEDE BAĞLANMAMASI TEAMÜL OLARAK
YERLEŞMİŞ BULUNAN HUKUKİ İŞLEMLER.............................................. 653

H-    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI............................................... 654 §. 6- TİCARİ DAVALARDA YARGILAMA USULÜ....................................................... 899

A-    GENEL OLARAK................................................................................................. 899

B-    YAZILI YARGILAMA USULÜ........................................................................... 900

C-   BASİT YARGILAMA USULÜ............................................................................. 900

BİBLİYOGRAFYA................................................................................................................ 903

EKLER...................................................................................................................................... 911