Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Ticaret Hukuku

Ticaret HukukuSayfa Sayısı
:  
490
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-326-1

24,84 TL

ÖNSÖZ

 

 

Ticari İşletme Hukuku
Tacir Yardımcıları
Marka
Haksız Rekabet
Rekabet Sınırlamaları
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku

Teknolojik değişme ve gelişmenin yarattığı değişimin ticari hayatın gereklerini de önemli ölçüde değiştirmesiyle ve AB sürecinin de katkısıyla yeni bir kanuna duyulan ihtiyaç nihayet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile giderilmeye çalışılmıştır. 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM’de kabul edilen bu yasa 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak yürürlüğe girmeden önce 26 Haziran 2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun ile önemli ölçüde değişiklik yapılmıştır. Ticaret Kanunu ticaret hukukunun temelini oluşturmakla birlikte bu alanda pek çok yasa ve yönetmelik mevcuttur.

 


Tacirler kadar ticari hayatta rol alan ya da almayı düşünen tüm bireylerin Ticaret hukuku kapsamındaki yasaların temel ilke ve hükümlerine vakıf olmaları çağımızdaki gelişmelerin doğurduğu bir ihtiyaç olup bu kitap böyle bir ihtiyaca cevap vermek için yazılmıştır. Bu eser uzun yıllar girmiş olduğum Ticaret Hukuku derslerinin tecrübesi ışığında hazırlanmış olup, çok geniş ve ayrıntılı olan ticari hayatı ilgilendiren yasaların temel ilke ve hükümlerini içermektedir. Mümkün olduğunca ayrıntılardan kaçınılmış ve yasal ifadeler sadeleştirilmeye çalışılmıştır. Şüphesiz ticaret hukuku, ticari hayata atılmak için eğitim alan öğrenciler kadar, bu alanda aktif rol oynayan işletme sahibi ve yöneticileri de ilgilendirmektedir.

 

 

İÇİNDEKİLER

 • 1. BÖLÜM
 • TİCARÎ İŞLETME HUKUKU
 • I. -TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ-1
 • A. -Ticaret Hukuku Kavramı-1
 • B. -Ticaret Hukukunun Sistemleri-3
 • 1. -Sübjektif Sistem-3
 • 2. -Objektif Sistem-3
 • 3. -Karma Sistem-4
 • 4. -Ticari İşletme Sistemi-4
 • C. -Ticaret Hukukunun Genel Tarihçesi-4
 • D. -Türk Ticaret Hukukunun Gelişimi-5
 • 1. -Cumhuriyete Kadar Olan Dönem-5
 • 2. -Cumhuriyet Dönemi-6
 • E. -Ticaret Hukukunun Uluslararası Alanda Düzenlenişi-9
 • II. -TİCARİ İŞLETME-11
 • A. -Tanımı ve Unsurları-11
 • 1. -Tanımı-11
 • 2. -Unsurları-11
 • a. -Gelir Sağlama Amacı-11
 • b. -Devamlılık-12
 • c. -Bağımsızlık-12
 • d. -Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşma-13
 • B. -İşletme Çeşitleri-15
 • C. -Ticari İşletmenin Malvarlığı-16
 • D. -Ticari İşletmenin Merkezi ve Şubeleri-16
 • 1. -Merkez-16
 • 2. -Şube-17
 • E. -Ticari İşletmenin Devri-19
 • F. -Ticari İşletmenin Rehni-22
 • 1. -Genel Olarak-22
 • 2. -Rehin Sözleşmesi-23
 • 3. -Rehnin Kurulması-24
 • 4. -Rehnin Kapsamı-24
 • 5. -Rehnin Hükümleri-26
 • 6. -Rehnin Paraya Çevrilmesi-29
 • 7. -Rehnin Sona Ermesi-29
 • 2. BÖLÜM
 • TİCARÎ İŞLER VE TİCARÎ HÜKÜMLER
 • I. -TİCARİ İŞLER-31
 • A. -Genel Olarak-31
 • B. -Ticari İşin Belirlenmesi-31
 • C. -Ticari İş Olmanın Sonuçları-33
 • 1. -Teselsül Karinesi-33
 • 2. -Ticari İşlerde Faiz-34
 • a. -Faizin Tanımı ve Türleri-34
 • b. -Ticari İşlerde Faizin Özellikleri-35
 • 3. -Yasak ve En Yüksek Sınırı Aşan İşlemler-37
 • 4. -Ticari İşlerde Zamanaşımı-38
 • II. -TİCARÎ HÜKÜMLER-39
 • A. -Ticarî Hüküm Kavramı-39
 • B. -Ticari Hükümlerin Uygulama Sırası-40
 • 1. -Genel Olarak-40
 • 2. -Uygulama Sırası-41
 • a. -Emredici Hükümler-41
 • b. -Sözleşme Hükümleri-41
 • c. -Ticari Hükümler-42
 • d. -Ticari Örf ve Adet-42
 • e. -Genel Hükümler-43
 • III. -TİCARÎ DAVALAR-44
 • A. -Genel Olarak-44
 • B. -Ticari Davaların Türleri-46
 • 1. -Mutlak Ticari Davalar-46
 • a. -TK, 4/1 de Altı Bent Halinde Sayılan Hususlardan Doğan Hukuk Davaları-46
 • b. -Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar-47
 • 2. -Nispi Ticari Davalar-48
 • 3. -Havale, Saklama Sözleşmesi ve Fikir-Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar-48
 • 3. BÖLÜM
 • TACİR VE TİCARET SİCİLİ
 • I. -TACİR-49
 • A. -Tacir Sıfatının Kazanılması-49
 • 1. -Gerçek Kişilerde-49
 • a. -Bir Ticari İşletmenin Varlığı-49
 • b. -Ticari İşletmenin Faaliyette Olması-50
 • c. -Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi-50
 • d. -Tacir Sıfatı Bakımından Özel Durumlar-51
 • 2. -Tüzel Kişilerde-52
 • a. -Genel Olarak-52
 • b. -Ticaret Şirketleri-53
 • c. -Ticari İşletme İşleten Dernekler ve Vakıflar-54
 • d. -Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseseler-55
 • e. -Donatma İştiraki-56
 • B. -Tacir Sıfatının Kaybedilmesi-56
 • C. -Tacir Olmanın Hukuki Sonuçları-57
 • 1. -İflasa Tabi Olma-57
 • 2. -Ticaret Siciline Kaydolma-59
 • 3. -Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma-60
 • 4. -Ticari Defter Tutma-60
 • 5. -Basiretli Bir İşadamı Gibi Davranma-60
 • 6. -Tacirler Arası İhtar ve İhbar-61
 • 7. -Ticari İş Karinesi-61
 • 8. -Ücret ve Faiz İsteme Hakkı-62
 • 9. -Fatura ve Teyit Mektubu-62
 • 10. -Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe-63
 • 11. -Ticari Örf ve Âdete Tabi Olma-64
 • 12. -Odaya Kaydolma-65
 • 13. -Hapis Hakkından Yararlanma-66
 • 14. -Ticari Satış ve Trampa-67
 • a. -Kısım Kısım Yerine Getirme-67
 • b. -Alacaklının Temerrüdü-67
 • c. -Malın Ayıplı Olması-68
 • II. -TİCARET SİCİLİ-71
 • A. -Ticaret Sicili Teşkilatı-71
 • B. -Ticaret Siciline Tescil-72
 • C. -Sicil Memurunun Görev ve Yetkisi-74
 • 1. -İnceleme Görevi ve Geçici Tescil-74
 • 2. -Tescile Davet ve Ceza-75
 • 3. -İtiraz-75
 • D. -Tescilin ve İlanın Etkisi-76
 • III. -TİCARET UNVANI-76
 • A. -Ticaret Unvanının Tescili-77
 • B. -Ticaret Unvanının Şekli-78
 • C. -Ticaret Unvanı Üzerindeki Haklar ve Korunması-80
 • 1. -Unvan Üzerindeki Haklar-80
 • 2. -Unvanının Korunması-81
 • D. -Ticaret Unvanının Devri-81
 • E. -İşletme Adı-82
 • 4. BÖLÜM
 • CARİ HESAP VE TİCARİ DEFTERLER
 • I. -CARİ HESAP-83
 • A. -Tanımı ve İşlevi-83
 • B. -Cari Hesabın İşleyişi-84
 • C. -Cari Hesabın Hükümleri-85
 • D. -Cari Hesabın Sona Ermesi-86
 • E. -Bakiyenin Haczi-87
 • F. -Zamanaşımı-87
 • II. -TİCARİ DEFTERLER-87
 • A. -Ticari Defter Tutma Zorunluluğu-88
 • B. -Tasdik ve Beyan Yükümlülüğü-90
 • C. -Ticari Defter Çeşitleri-91
 • 1. -Yevmiye Defteri-91
 • 2. -Defteri Kebir-91
 • 3. -Envanter Defteri-92
 • 4. -Bilanço ve Finansal Tablolar-92
 • 5. -Pay Defteri-93
 • 6. -Yönetim Kurulu Karar Defteri-95
 • 7. -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri-96
 • 8. -İşletme Hesabı Defteri-96
 • D. -Ticari Defterlerin Saklanması-97
 • E. -Ticari Defterlerin Teslim ve İbrazı-98
 • F. -Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılması-99
 • 1. -Tacirin Lehine Delil Olma-99
 • 2. -Tacirin Aleyhine Delil Olma-101
 • G. -Ticari Defterlerle İlgili Cezai Sorumluluk-102
 • 5. BÖLÜM
 • TACİR YARDIMCILARI
 • I. -BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI-105
 • A. -Ticari Temsilci-106
 • 1. -Tanımı-106
 • 2. -Atanması-106
 • 3. -Yetkileri-107
 • a. -Kapsamı-108
 • b. -Sınırlandırılması-109
 • 4. -Rekabet Yasağı-109
 • 5. -Temsil Yetkisinin Sona Ermesi-110
 • B. -Ticari Vekil-111
 • 1. -Tanımı-111
 • 2. -Atanması-111
 • 3. -Temsil Yetkisinin Kapsamı-111
 • 4. -Temsil Yetkisinin Sona Ermesi-112
 • C. -Pazarlamacı-112
 • 1. -Tanımı-112
 • 2. -Atanması-112
 • 3. -Pazarlamacının Yükümlülük ve Yetkileri-113
 • 4. -İşverenin Özel Yükümlülükleri-114
 • 5. -Hapis Hakkı-115
 • 6. -Pazarlama Sözleşmesinin Sona Ermesi-115
 • II. -BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI-116
 • A. -Simsar (Tellal)-116
 • 1. -Tanımı ve Unsurları-117
 • 2. -Ücret-118
 • 3. -Simsarlığın Sona Ermesi-119
 • B. -Acente-119
 • 1. -Tanımı ve Unsurları-119
 • 2. -Acentenin Yetkileri-122
 • 3. -Acentenin Hakları-123
 • a. -Ücret İsteme Hakkı-123
 • b. -Olağanüstü Giderleri İsteme Hakkı-124
 • c. -Hapis Hakkı-125
 • d. -Denkleştirme Hakkı-125
 • 4. -Acentenin Borçları-126
 • a. -İnhisar (Tekel) Borcu-126
 • b. -Müvekkilin İşlerini Görme-126
 • c. -Bilgi Verme Borcu-126
 • d. -Talimata Uyma-127
 • e. -Önlemler Alma-127
 • f. -Ödeme Borcu-127
 • g. -Rekabet Yasağı-127
 • 5. -Müvekkilin Borçları-128
 • 6. -Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi-129
 • C. -Komisyoncu-130
 • 1. -Tanımı ve Unsurları-130
 • 2. -Hakları-131
 • 3. -Borçları-133
 • 4. -Komisyon İlişkisinin Sona Ermesi-134
 • D. -Taşıma İşleri Komisyoncusu-135
 • 1. -Tanımı ve Unsurları-135
 • 2. -Komisyoncunun Hakları-136
 • 3. -Komisyoncunun Borçları-137
 • 4. -Gönderenin Hakları-138
 • 5. -Gönderenin Borçları-138
 • 6. -Komisyoncunun Sorumluluğu-139
 • 7. -Zamanaşımı-140
 • 6. BÖLÜM
 • MARKA
 • I. -MARKA HUKUKUNUN KISA TARİHÇESİ-141
 • II. -MARKA KAVRAMI VE TÜRLERİ-142
 • A. -Markanın Tanımı ve İşlevleri-142
 • B. -Marka Türleri-143
 • 1. -Ürün Çeşidine Göre Markalar-143
 • 2. -Kullananlar Açısından Markalar-144
 • III. -MARKALARIN TESCİLİ-145
 • A. -Tescil İşlemleri-145
 • 1. -Başvuru-145
 • 2. -İtiraz-146
 • 3. -Tescil-146
 • 4. -Tescilin Yenilenmesi-147
 • B. -Tescil Talebinin Reddi-147
 • 1. -Mutlak Red Nedenleri-147
 • 2. -Nisbî Red Nedenleri-149
 • C. -Tescilin Sonuçları-150
 • 1. -Tekel Hakkı-150
 • 2. -Kullanma Zorunluluğu-151
 • IV. -MARKA İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER-152
 • A. -Markanın Devri-152
 • B. -Marka Lisansı-153
 • C. -Markanın Rehni ve Haczi-154
 • V. -TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI-154
 • A. -Marka Hakkını İhlal Eden Davranışlar-154
 • B. -Özel Hukukî Koruma-155
 • C. -Genel (Haksız Rekabet Davaları ile) Koruma-157
 • D. -Cezaî Yaptırımlar-157
 • VI. -MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE SONA ERMESİ-158
 • A. -Markanın Hükümsüzlüğü-158
 • B. -Marka Hakkının Sona Ermesi-160
 • 7. BÖLÜM
 • HAKSIZ REKABET
 • I. -GENEL OLARAK REKABET HAKKI-161
 • II. -HAKSIZ REKABET KAVRAMI-162
 • A. -Tanımı-162
 • B. -Unsurları-162
 • C. -Haksız Rekabet Halleri-163
 • 1. -Etik Dışı Davranışlar-163
 • 2. -Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme-166
 • 3. -Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma-166
 • 4. -Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek-167
 • 5. -İş Şartlarına Uymamak-167
 • 6. -Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak-167
 • D. -Haksız Rekabetin Sonuçları-167
 • 1. -Hukuki Sorumluluk-167
 • a. -Davalar-168
 • b. -Davacılar-168
 • c. -Davalılar-168
 • d. -Dava Zamanaşımı-168
 • e. -İhtiyatî Tedbirler-169
 • f. -Hüküm-169
 • g. -Yetkili Mahkeme-170
 • 2. -Cezai Sorumluluk-171
 • 8. BÖLÜM
 • REKABET SINIRLAMALARI
 • I. -GENEL OLARAK-173
 • II. -YASAKLANAN FAALİYETLER-174
 • A. -Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylemler ve Kararlar-174
 • B. -Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması-174
 • C. -Birleşme ve Devralmalar-175
 • III. -YASAK KAPSAMINA GİREN/ GİRMEYEN FİİLERİN TESPİTİ-175
 • A. -Menfi Tespit-175
 • B. -Müspet Tespit-176
 • 1. -Bildirimsiz Tespit-176
 • 2. -Bildirimli Tespit-178
 • IV. -REKABET KURULUNUN İŞLEYİŞİ-178
 • A. -Önaraştırma-178
 • B. -Soruşturma-179
 • C. -Sözlü Savunma Toplantısı-180
 • D. -Nihaî Karar-181
 • V. -YASAKLARIN İHLAL EDİLMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI-181
 • 9. BÖLÜM
 • ŞİRKETLER HUKUKU
 • I. -GENEL BİLGİLER-185
 • II. -ŞİRKET KAVRAMI VE UNSURLARI-186
 • A. -Şirket Kavramı-186
 • B. -Şirketin Unsurları-186
 • 1. -Şahıs-186
 • 2. -Sözleşme-187
 • 3. -Sermaye-187
 • 4. -Müşterek Amaç-189
 • 5. -Ortak Çalışma (Affectio Societatis)-189
 • III. -ŞİRKETLERİN TASNİFİ-190
 • A. -Düzenlendikleri Kanun Açısından Şirketler-190
 • 1. -Adî Şirketler-190
 • 2. -Ticaret Şirketleri-191
 • 3. -Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler-192
 • B. -Tüzel Kişilik Açısından Şirketler-193
 • 1. -Tüzel Kişilik Tanınan Şirketler-193
 • 2. -Tüzel Kişilik Tanınmayan Şirketler-194
 • C. -Baskın Unsur Açısından Şirketler-194
 • 1. -Şahıs Şirketleri-194
 • 2. -Sermaye Şirketleri-195
 • D. -Sorumluluk Şekli Açısından Şirketler-196
 • 1. -Sınırlı Sınırsız Sorumluluk-196
 • 2. -Doğrudan Dolaylı Sorumluluk-197
 • 3. -Adî Müteselsil Sorumluluk-198
 • 10. BÖLÜM
 • ADİ ŞİRKET
 • I. -TANIMI VE UNSURLARI-199
 • II. -KURULUŞU-200
 • III. -TARAF EHLİYETİ-201
 • IV. -ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ-202
 • A. -Şirketin Yönetimi-202
 • B. -Ortakların Hak ve Borçları-203
 • 1. -Katılım Payı-203
 • 2. -Kazanç ve Zarara Katılma-203
 • 3. -Ortaklık İşlerini İnceleme-204
 • 4. -Rekabet Yasağı-204
 • C. -Ortak Yapısındaki Değişiklikler-205
 • 1. -Şirkete Yeni Ortak Alma-205
 • 2. -Sermaye Payının Devri-205
 • 3. -Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma-205
 • V. -ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ-206
 • VI. -ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ-208
 • VII. -ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ-209
 • VIII. -ZAMANAŞIMI-210
 • 11. BÖLÜM
 • KOLLEKTİF ŞİRKET
 • I. -TANIMI VE UNSURLARI-213
 • A. -Tanımı-213
 • B. -Unsurları-213
 • 1. -Ticari İşletme-213
 • 2. -Ticaret Unvanı-214
 • 3. -Gerçek Kişi-214
 • 4. -Sınırsız Sorumluluk-214
 • 5. -Tüzel Kişilik-215
 • II. -KURULUŞU-215
 • A. -Kuruluş Aşamaları-215
 • 1. -Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi-215
 • 2. -Noter Onayı-215
 • 3. -Ticaret Siciline Tescil ve İlan-216
 • B. -Şirket Sözleşmesi-217
 • 1. -Şekil-217
 • 2. -Kapsamı-217
 • III. -KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER-218
 • A. -Sermaye Koyma Borcu-218
 • B. -Kâr ve Zarar Paylaşımı-219
 • C. -Ortaklık Kararları (Oy Hakkı)-220
 • D. -Şirketin Yönetimi-220
 • E. -Şirketin Denetimi-222
 • F. -Rekabet Yasağı-222
 • G. -Ortaklar Arasındaki Değişiklikler-223
 • IV. -KOLLEKTİF ŞİRKETİN TEMSİLİ-226
 • A. -Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları-226
 • B. -Temsil Yetkisinin Kaldırılması-227
 • V. -KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU-227
 • VI. -KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ-228
 • A. -Fesih Sebepleri-228
 • B. -İnfisah Sebepleri-230
 • VII. -KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ-230
 • A. -Tasfiye Memurlarının Atanması-231
 • B. -Tasfiye İşlemleri-232
 • 12. BÖLÜM
 • KOMANDİT ŞİRKET
 • I. -GENEL OLARAK-235
 • II. -TANIMI VE UNSURLARI-235
 • A. -Tanımı-235
 • B. -Unsurları-236
 • 1. -Ortaklar-236
 • 2. -Ticaret Unvanı-236
 • 3. -Tüzel Kişilik-237
 • 4. -Bir Ticarî İşletmenin İşletilmesi-237
 • 5. -Ortakların Sorumluluklarında Farklılık-237
 • III. -KURULUŞU-237
 • IV. -KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ-239
 • A. -Ortalar Arasındaki İlişkiler-239
 • B. -Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri-240
 • C. -Ortaklar Arasında Değişiklik, Sona Erme ve Tasfiye-242
 • 13. BÖLÜM
 • ANONİM ŞİRKET
 • I. -ANONİM ŞİRKET KAVRAMI-243
 • II. -ANONİM ŞİRKETE EGEMEN OLAN İLKELER-243
 • III. -ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI-246
 • A. -Tanımı-246
 • B. -Unsurları-246
 • 1. -Ortaklar-246
 • 2. -Amaç ve Konu-247
 • 3. -Ticaret Unvanı-247
 • 4. -Sermaye-248
 • 5. -Tüzel Kişilik-249
 • 6. -Sınırlı Sorumluluk-249
 • IV. -ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU-250
 • A. -Kuruluş Sistemi-250
 • B. -Kurucular-250
 • C. -Esas Sözleşme-252
 • D. -Tüzel Kişiliği Kazanma ve Sonuçları-253
 • E. -Fesih Davası-255
 • V. -ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI-255
 • A. -Yönetim Kurulu-255
 • 1. -Genel Olarak-255
 • 2. -Yönetim ve Temsil-257
 • 3. -Yetki ve Görevleri-259
 • 4. -Yönetim Kurulu Toplantıları-260
 • 5. -Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri-261
 • a. -Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü-261
 • b. -Rekabet Yasağı-261
 • c. -Müzakerelere Katılma Yasağı-262
 • d. -Şirketle İşlem Yapma Yasağı-262
 • e. -Şirkete Borçlanma Yasağı-262
 • f. -Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler-263
 • g. -Riskin Erken Tespitine ve Yönetimine İlişkin Yükümlülükler-263
 • 6. -Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları-264
 • a. -İdarî Haklar-264
 • b. -Malî Haklar-265
 • 7. -Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu-266
 • 8. -Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi-266
 • B. -Anonim Şirkette Denetim-267
 • 1. -Genel Olarak-267
 • 2. -Denetimin Konusu ve Kapsamı-268
 • 3. -Denetçinin Seçimi-269
 • 4. -Denetçi Olabilecek Kişiler-271
 • 5. -Denetçinin Bilgi Alma Hakkı-273
 • 6. -Denetçinin Raporu-273
 • 7. -Denetçinin Görüş Yazıları-275
 • 8. -Denetçinin Sorumluluğu-276
 • 9. -Sermaye Piyasası Kurulu’nun Denetimi-277
 • VI. -GENEL KURUL-278
 • A. -Görev ve Yetkileri-278
 • B. -Genel Kurul Toplantıları-279
 • C. -Toplantılara Katılma Hakkı-281
 • D. -Toplantı ve Karar Yeter Sayıları-282
 • E. -Genel Kurulun Çalışma Esasları-284
 • F. -Kararların Tescil ve İlanı-285
 • G. -Oy Hakkı ve Oydan Yoksunluk-285
 • H. -Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı-286
 • I. -Özel Denetim İsteme Hakkı-287
 • J. -Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği-288
 • K. -Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi-290
 • VII. -PAY VE PAY SENETLERİ-291
 • A. -Pay Kavramı-291
 • B. -İmtiyazlı Paylar-292
 • C. -Pay Bedelini İfa Borcu-293
 • D. -Pay Borcunu İfa Etmemenin Sonuçları-294
 • E. -Pay Senetleri-294
 • F. -Diğer Menkul Kıymetler-296
 • VIII. -SONA ERME VE TASFİYE-297
 • A. -Sona Erme Sebepleri-297
 • 1. -İnfisah Halleri-297
 • 2. -Fesih Halleri-298
 • B. -Tasfiye-298
 • 1. -Genel Olarak-298
 • 2. -Tasfiye İşleri-301
 • 3. -Ek Tasfiye-303
 • 4. -Tasfiyeden Dönme-303
 • IX. -ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK-304
 • X. -ANONİM ŞİRKETLERDE CEZAÎ SORUMLULUK-306
 • 14. BÖLÜM
 • SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET
 • I. -GENEL OLARAK-309
 • II. -TANIMI VE UNSURLARI-309
 • III. -KURULUŞU-310
 • IV. -YÖNETİMİ-311
 • V. -SONA ERMESİ-313
 • 15. BÖLÜM
 • LİMİTED ŞİRKET
 • I. -TANIMI VE ÖZELLİKLERİ-315
 • II. -UNSURLARI-316
 • A. -Ortakların Sayısı-316
 • B. -Konu ve Amaç-317
 • C. -Ticaret Unvanı-317
 • D. -Esas Sermaye-318
 • E. -Sınırlı Sorumluluk-319
 • F. -Tüzel Kişilik-319
 • III. -KURULUŞU-320
 • A. -Esas Sözleşmenin Hazırlanması-320
 • B. -Noter Onayı-322
 • C. -Pay Bedellerinin Ödenmesi-322
 • D. -Kurucular Beyanı-323
 • E. -Sicile Tescil ve İlan-324
 • IV. -ANONİM ŞİRKET İLE KARŞILAŞTIRILMASI-324
 • V. -LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI-326
 • A. -Genel Kurul-326
 • 1. -Görev ve Yetkileri-326
 • 2. -Genel Kurulun Toplanması-328
 • 3. -Oy Hakkı-328
 • 4. -Karar Alma-329
 • 5. -Kararların Butlanı ve İptali-330
 • B. -Müdürler-331
 • 1. -Müdürler Kurulu-331
 • 2. -Görev ve Yetkileri-332
 • 3. -Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması ve Geri Alınması-333
 • 4. -Müdürlerin Yükümlülükleri-334
 • VI. -LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ-335
 • VII. -ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ-335
 • A. -Genel Nitelikteki Değişiklikler-335
 • B. -Özel Nitelikteki Değişiklikler-335
 • VIII. -ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ-336
 • A. -Ortaklık Sıfatının Kazanılması-336
 • 1. -Payın Devri-336
 • 2. -Miras, Eşler Arasındaki Mal rejimi ve İcra-337
 • B. -Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi-338
 • 1. -Ortaklıktan Çıkma-338
 • 2. -Ortaklıktan Çıkmaya Katılma-338
 • 3. -Ortaklıktan Çıkarılma-339
 • 4. -Ayrılma Akçesi-339
 • IX. -ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI-340
 • A. -Ortakların Hakları-340
 • 1. -Katılma Hakları-340
 • 2. -Koruyucu Haklar-340
 • 3. -Malvarlıksal Haklar-340
 • 4. -Rüçhan Hakkı-341
 • 5. -Veto Hakkı-342
 • B. -Ortakların Borçları-342
 • 1. -Sermaye Payını Ödeme Yükümlülüğü-342
 • 2. -Ek Ödeme Yükümlülüğü-342
 • 3. -Yan Edim Yükümlülüğü-343
 • 4. -Bağlılık Yükümlülüğü-343
 • 5. -Rekabet Yasağı-344
 • 6. -Şirkete Borçlanma Yasağı-344
 • X. -SONA ERMESİ VE TASFİYE-344
 • A. -Sona Erme Nedenleri-344
 • B. -Tasfiye-345
 • 16. BÖLÜM
 • KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
 • I. -KIYMETLİ EVRAK-347
 • A. -Tanımı ve Unsurları-347
 • B. -Özellikleri-348
 • C. -Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması-350
 • 1. -Temsil Ettikleri Hak Türü Bakımından-350
 • a. -Alacak (Borç) Senetleri-350
 • b. -Pay (Hisse) Senetleri-350
 • c. -Emtia Senetleri-350
 • 2. -Devir Şekilleri Bakımından-350
 • a. -Nama Yazılı Senetler-351
 • b. -Emre Yazılı Senetler-351
 • c. -Hamile Yazılı Senetler-352
 • D. -Kıymetli Evrakta Dönüştürme-353
 • E. -Kıymetli Evrakta Ciro ve Türleri-353
 • 1. -Cironun Tanımı-353
 • 2. -Cironun Türleri-354
 • a. -Biçim Yönünden-354
 • b. -Amaç Yönünden-355
 • F. -Kıymetli Evrakta Def’i ve İtiraz-357
 • 1. -Def’i ve İtiraz Kavramları-357
 • 2. -Def’i Türleri-357
 • a. -Senet Metninden Doğan Def’iler-357
 • b. -Senedin Geçersizliğine İlişkin Def’iler-358
 • c. -Kişisel Def’iler-358
 • G. -Kıymetli Evrakın Kaybı ve İptali-359
 • 1. -Genel Hükümler-359
 • 2. -Hamile Yazılı Senetlerin İptali-359
 • 3. -Nama Yazılı Senetlerin İptali-360
 • 4. -Emre Yazılı Senetlerin İptali-361
 • II. -KAMBİYİO SENETLERİ-361
 • A. -Kambiyo Senedi Kavramı-361
 • B. -Kambiyo Senedi Türleri-363
 • 1. -Poliçe-363
 • a. -Tanımı-363
 • b. -Şekil Şartları-363
 • c. -Poliçeyi İmzalayanların Sorumluluğu-366
 • d. -Poliçede Ciro-366
 • e. -Poliçede Kabul-368
 • f. -Poliçede Vade-369
 • g. -Poliçede Ödeme-371
 • h. -Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları-372
 • i. -Aval-376
 • j. -Retret-377
 • k. -Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri-377
 • l. -Araya Girme-378
 • m. -Zamanaşımı-380
 • 2. -Bono-381
 • a. -Hukuki Niteliği-381
 • b. -Bononun Unsurları-381
 • c. -Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri-382
 • d. -Bonoyu Düzenleyenin Sorumluluğu-383
 • 3. -Çek-383
 • a. -Hukuki Niteliği-383
 • b. -Çekin Şeklî Unsurları-384
 • c. -Çekin Münferit Unsurları-384
 • d. -Çek Hesapları ve Çek Defterleri-385
 • e. -Çek Türleri-387
 • f. -Bankaların Bildirim Yükümlülüğü-392
 • g. -Çeklerde Ciro-393
 • h. -Çekin İbrazı ve Ödenmesi-393
 • i. -Çekin Ödenmemesi-395
 • j. -Çekten Cayma-396
 • k. -Karşılıksız Çek-396
 • l. -Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı-399
 • m. -Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması-401
 • n. -Çekte Zamanaşımı-401
 • 4. -Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler-402
 • a. -Emre Yazılı Havale-402
 • b. -Emre Yazılı Ödeme Vadi-402
 • III. -EMTİA SENETLERİ-403
 • A. -Genel Olarak-403
 • B. -Emtia Senedi Türleri-404
 • 1. -Konşimento-404
 • a. -Tanımı ve Şekli-404
 • b. -Türleri-405
 • c. -Hükümleri-406
 • 2. -Taşıma Senedi-409
 • a. -Tanımı ve Özellikleri-409
 • b. -Hükümleri-410
 • 3. -Makbuz Senedi ve Varant-411
 • a. -Tanımı ve Şekli-411
 • b. -Devri-413
 • c. -Hamilin Hakları-413
 • d. -Senetlerin Zıyaı-414
 • e. -Zamanaşımı-415
 •  
 • TEST SORULARI-417
 • TEST SORULARI CEVAP ANAHTARI-485
 •  
 • KAYNAKÇA-487